Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. πρωτ.: 29945
ΑΔΑ: Ψ62Ρ465ΧΘΞ-ΕΜΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Β. Λιακάκου - Π. Κολοβού
Τηλέφωνο : 210 650 8124 - 8544
E-mail : dteo@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 30 Ιανουαρίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.
ΣΧΕΤ: α. Η υπ’ αρ. 314766/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α' 34) και του ν.3710/2008 (Α' 216)» (Β'5272).
β. Η υπ’ αρ. 315162/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» (Β'5273).
γ. Η υπ’ αρ. 312990/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων» (Β' 5270)
δ. Η υπ’ αρ. 313214/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων» (Β'5271).
ε. Η υπ’ αρ. 314290/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων» (Β' 5269).
Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών, Φορέων και πολιτών που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων και πεδίο εφαρμογής του ν. 4442/2016 (Α' 230)
1. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4442/2016 (Α' 230) αφού δεν συνιστούν άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και δεν εντάσσονται σε κανένα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, τους σταθμούς οχημάτων και τα πλυντήρια -λιπαντήρια οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως οι ανωτέρω σχετικές (α), (β), (γ) και (ε) κ.υ.α.
Οι εγκαταστάσεις αυτές θα αναγγέλλουν την έναρξη λειτουργίας τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων υπαιθρίων ή στεγασμένων εντός λιμενικής ζώνης ή τουριστικών λιμένων που υπάγονται στις διατάξεις της υπ’ αρ. 60821/5404/11/2012 (Β' 1) κ.υ.α. δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφαλαίου ΚΣΤ’ του ν. 4442/2016 (Α' 230) και της ανωτέρω (β) σχετικής κ.υ.α., αδειοδοτούνται, ανανεώνουν και τροποποιούν την άδεια λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 60821/5404/11/2012 (Β' 1) κ.υ.α.
3. Οι εγκαταστάσεις των υπαίθριων σταθμών της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.4313/2014 (Α' 261) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4403/2016 (Α '125) και το άρθρο 160 του ν.4819/2021 (Α' 129) και των υπαίθριων σταθμών της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α'46) ανανεώνουν και τροποποιούν την άδεια λειτουργίας τους ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους, ανά τρία (3) έτη με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω (β) σχετική κ.υ.α.
4. Οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων - λιπαντηρίων που χωροθετούνται εντός πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λειτουργούν με ενιαία άδεια λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας με πλυντήριο - λιπαντήριο, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφαλαίου ΚΖ’ του ν. 4442/2016 (Α' 230) και της ανωτέρω (γ) σχετικής κ.υ.α. Οι εγκαταστάσεις αυτές αδειοδοτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των κείμενων διατάξεων του πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας.
5. Οι στεγασμένοι σταθμοί επιβατικών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, του άρθρου 22 του π.δ. 455/1976 (Α' 169), οι στεγασμένοι σταθμοί επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους με αντλίες υγρών καυσίμων και με εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 5, του άρθρου 114, του ν. 4070/2012 (Α' 82), οι σταθμοί βαρέων οχημάτων με αντλίες καυσίμων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 11 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44662/454/2019 (Β' 2192) υ.α. και οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων με αντλίες υγρών καυσίμων ή/και με διανομείς υγραερίου (LPG) των παρ. 1 και 2, αντιστοίχως, του άρθρου 6 του π.δ. 79/2004 (Α'62), δεν υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης.
Β. Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, δικαιολογητικών και παραβόλων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων εξυπηρέτησης οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4442/2016 (Α' 230)
1. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες στεγασμένων σταθμών οχημάτων, στεγασμένων πλυντηρίων -λιπαντηρίων και υπαίθριων σταθμών οχημάτων που λειτουργούν με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας είτε δεκαετούς ισχύος (στην περίπτωση στεγασμένων σταθμών ή πλυντηρίων - λιπαντηρίων) είτε τριετούς ισχύος (στην περίπτωση υπαίθριων σταθμών), ανανεώνουν τις άδειες ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας τους με τη διαδικασία της αρχικής γνωστοποίησης της λειτουργίας τους και την καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 των ανωτέρων (β) και (γ) σχετικών κ.υ.α. παραβόλου, μετατρέποντας τις σε αορίστου χρόνου.
2. Οι γνωστοποιήσεις των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που αναφέρονται στις ως άνω σχετικές κ.υ.α. οι οποίες έχουν υποβληθεί σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ή στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3 844/2010 (Α'63) πριν την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr., δεν απαιτείται να γνωστοποιήσουν εκ νέου τη λειτουργία τους στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα εφόσον δεν υπάρχει κάποια μεταβολή. Όταν οι εγκαταστάσεις πρόκειται να μεταβάλλουν τα στοιχεία τους, τότε ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αρχική (νέα δραστηριότητα) γνωστοποίηση στο ηλεκτρονικό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr για τα στοιχεία που υπάρχουν στην ισχύουσα έγχαρτη γνωστοποίηση λειτουργίας χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου γνωστοποίησης, με σχόλιο στις παρατηρήσεις: « η παρούσα αποτελεί καταχώρηση της υπ. αρ. ..
έγχαρτης γνωστοποίησης» και εν συνεχεία μεταβάλλει τα στοιχεία του υποβάλλοντας νέα γνωστοποίηση μεταβολής.
3. Όσον αφορά τη διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων εφαρμογή έχουν οι κάτωθι κοινές υπουργικές αποφάσεις:
• η υπ’ αρ. 52891/2013 (Β' 2446) (συνεργεία και πλυντήρια - λιπαντήρια οχημάτων),
• η υπ’ αρ. 170078/2013 (Β' 2507) (χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) και
• η υπ’ αρ.170613/2013 (Β'2505) (σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και χώροι στάθμευσης φορτηγών οχημάτων) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Όπου στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας, νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης.
Το παραγόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο του Παραρτήματος Β της υπ’ αρ. 52891/2013 κ.υ.α. (Β' 2446) ή του υποδείγματος 1 του παραρτήματος Δ της υπ’ αρ. 170078/2013 (Β' 2507) κ.υ.α. ή του υποδείγματος 2 του παραρτήματος Β της υπ’ αρ. 170613/2013 (Β'2505) κ.υ.α. αποτελεί το δικαιολογητικό της απόφασης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των ανωτέρω σχετικών κ.υ.α., το οποίο ο φορέας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας πριν την υποβολή της γνωστοποίησης.
Επισημαίνεται ότι το πεδίο στα ανωτέρω έντυπα για τη συμπλήρωση του ονόματος της άδειας στην οποία προσαρτάται η ΠΠΔ παραμένει κενό.
4. Όσον αφορά τις περιπτώσεις συνεργείων όπου συστεγάζονται περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όλοι οι εκμεταλλευτές του συνεργείου θα γνωστοποιούν τη λειτουργία του συνεργείου.
5. Οι τεχνικές εκθέσεις και τα σχεδιαγράμματα που τις συνοδεύουν που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος των ανωτέρω σχετικών κ.υ.α. δεν απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους κατά νόμο μηχανικούς ακόμη και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις γνωστοποιήσουν τη λειτουργία τους. Σχεδιαγράμματα και τεχνικές εκθέσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος των ως άνω σχετικών κ.υ.α. απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.
6. Εκμεταλλευτές υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας στην περίπτωση υπαγωγής τους στο καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας τους, μπορούν να συγκεντρώσουν αντίγραφα των εγκεκριμένων και σε ισχύ δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου που τηρείται στις αδειοδοτούσες Υπηρεσίες προκειμένου για τη σύσταση του απαιτούμενου φακέλου δικαιολογητικών που οφείλουν να τηρούν στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
7. Για τη χορήγηση ή ανανέωση εξουσιοδότησης συνεργείων επισκευής οχημάτων να χορηγούν κάρτες ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) απαιτείται το συνεργείο να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει τη λειτουργία του με τη διαδικασία της ανωτέρω (α) σχετικής κ.υ.α.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση και ανανέωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της εν λόγω εξουσιοδότησης ορίζονται στην υπ’ αρ. 103079/3712/1992 (Β'710) κ.υ.α. και όπου σε αυτήν γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του συνεργείου οχημάτων.
Μετά τη χορήγηση της εξουσιοδότησης του συνεργείου για χορήγηση Κ.Ε.Κ. ή της ανανέωσης εξουσιοδότησης ο εκμεταλλευτής οφείλει να υποβάλλει γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων λειτουργίας της εγκατάστασης επιλέγοντας στην καρτέλα των δικαιολογητικών την «Έγκριση για τα συνεργεία που χορηγούν Κ.Ε.Κ.».
Γ. Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης
1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση εξυπηρέτησης οχημάτων, η οποία έχει γνωστοποιήσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις ως άνω σχετικές κ.υ.α. έπαυσε να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει απόφαση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης.
Εάν διαπιστωθεί λειτουργία της εγκατάστασης κατόπιν έκδοσης απόφασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας αυτής, εφαρμογή έχουν οι, κατά περίπτωση εγκατάστασης, διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 78/1988 (Α' 34) ή της υπ’ αρ. οικ. 32279/1990/2009 (Β' 1189) υ.α.
2. Όλα τα πρόστιμα του άρθρου 8 των ως άνω σχετικών κ.υ.α. πλην αυτού για την παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης πριν την έναρξη άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, επιβάλλονται από την ημερομηνία της αρχικής γνωστοποίησης και όχι από την ημερομηνία έναρξης της οικονομικής δραστηριότητας.
Αν διαπιστωθεί ότι η εν τοις πράγμασι έναρξη της δραστηριότητας τοποθετείται χρονικά πριν την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης και βέβαια μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω σχετικών κ.υ.α., τότε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό το πρότερο χρονικό σημείο για την επιβολή του προστίμου.
Το πρόστιμο για παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας δεν επιβάλλεται αν δε διαπιστωθεί η εν πράγμασι άσκηση της δραστηριότητας είτε έχει γίνει φορολογική έναρξη εκμετάλλευσης είτε όχι.
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link):
https://www.yme.gov.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/synergeia-stathmoi-oximaton-synafi
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΥΖΗΣ
Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Γεν. Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
δ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]: (αποστολή με ηλ. ταχ. : grammateia@aead.gr )
3. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Δ/νση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (αποστολή με ηλ. ταχ. : tsagris@mindev. gov. gr )
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (αποστολή με ηλ. ταχ. : secdipa@prv.ypeka.gr)
5. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (αποστολή με ηλ. ταχ. : info@seaa.gr )
6. Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών (αποστολή με ηλ. ταχ. : eoveamm@acsmi.gr )
7. Σωματείο Πτυχιούχων Επισκευαστών Αυτ/των & Συναφών Επαγγελμάτων (αποστολή με ηλ. ταχ. : obeamme@otenet.gr και obeamm.greece@gmail.com )
8. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (αποστολή με ηλ. ταχ. : info@acsmi.gr )
9. Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτων (αποστολή με ηλ. ταχ. : info@ideea.gr )
10. Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Ιδιοκτητών Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων (αποστολή με ηλ. ταχ. : info@peeissa.gr )
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφέρειες της Χώρας
1. Γενικές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (αποστολή με ηλ. ταχ.)
2. Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών (αποστολή με ηλ. ταχ.)