Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 29895
ΑΔΑ 9ΔΘ1465ΧΘΞ-3ΒΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Γούλας
Τηλέφωνο : 210 650 8557
E-mail : g.goulas@yme.gov.gr
Παπάγου, 30 Ιανουαρίου 2023
Αρ. Φακ.: Γ4
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης σχετικά με την κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ).
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β' 226/2023 δημοσιεύτηκε η κ.υ.α. 7517/2023 με θέμα «Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ)» (ΑΔΑ: 65ΛΟ465ΧΘΞ-ΑΝΣ). Με τη νέα κ.υ.α καταργείται η κ.υ.α. οικ.Γ4/29797/3376/16 (ΦΕΚ Β’ 1337/2016).
Συνοπτικά, μεταξύ των κυριότερων αλλαγών περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ADR και ATP ελεγκτών ΚΤΕΟ πραγματοποιείται από εγκεκριμένους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορείς, Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης που λειτουργούν στα ΑΕΙ.
2. Η αρχική κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με μέσα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης και πρακτική άσκηση που διενεργείται δια ζώσης σε εγκατάσταση που έχει ανακοινώσει ο φορέας. Οι εξετάσεις αρχικής κατάρτισης διενεργούνται δια ζώσης από τον φορέα που παρέχει την κατάρτιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.
3. Η περιοδική κατάρτιση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με μέσα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις περιοδικής κατάρτισης διενεργούνται εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας του φορέα κατάρτισης.
4. Πιστοποιητικό μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων εφόσον επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις. Τα πιστοποιητικά ισχύουν για δύο έτη και ανανεώνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε περιττού έτους σύμφωνα και με την ημερομηνία εναρμόνισης κάθε νέας έκδοσης της Συμφωνίας ADR.
Για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 7 της κ.υ.α. μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα περιοδικής κατάρτισης κατόχων πιστοποιητικών ανάλογα με το έτος λήξης τους.
Ειδικά για το έτος 2023, τα προγράμματα περιοδικής κατάρτισης θα διενεργηθούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και σε αυτά δύνανται να συμμετέχουν κάτοχοι πιστοποιητικών με ημερομηνία λήξης το 2021, 2022 ή 2023. Εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους πιστοποιητικών με ημερομηνία λήξης το δεύτερο εξάμηνο του 2023 ότι θα πρέπει να ανανεώσουν το πιστοποιητικό τους συμμετέχοντας σε κάποιο από τα προαναφερόμενα προγράμματα του 2023 προκειμένου να διενεργούν ελέγχους μετά τις 31 Αυγούστου 2023.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Α. Γκουρβέλου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Φορείς εκπαίδευσης και εξέτασης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού, gsavaidis@meng.auth.gr, mlulas@meng.auth.gr, 2310996005
2. ΕΚΠΑ, Γενικό Τμήμα, Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών & Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων, norfan999@gmail.com, 2228099528
3. ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οχημάτων, dbkoulva@central.ntua.gr, 2107722018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ιδ. Γραφείο Υπουργού
Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Γραφείο Υπηρ. Γραμματέα
γ. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταφορών
δ. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ε. Γ ραφείο Γ ενικού Διευθυντή Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
στ. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
ζ. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
η. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
protocol@minedu.gov.gr, 2103442000
3. Περιφέρειες
α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
β. Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
4. Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
α. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
β. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής
γ. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
5. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
α. Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας, enosiikteoellados@gmail.com, 2102444444
β. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”, ikteo-k@otenet.gr, 2461045880
γ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, info@kteo-gr.gr, 2103407800