Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604
ΑΔΑ ΨΓ4Λ46ΜΤΛ6-ΣΡΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου:
213131-3337,-3340, -3378
E-mail: ped.hrm@ypes.gov.gr
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού: 2131364382 (για μόνιμο προσωπικό),
2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029,-030
E-mail: info@ypes.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 31-1-2023
ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΘΕΜΑ: Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου
Σας ενημερώνουμε ότι κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α' 101), εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ. 858/19-1-2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 343 και ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6-4ΘΨ) με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου».
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 αυτής, σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης και στις διατάξεις του ν.4808/2021, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.
Η εκδοθείσα απόφαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τη διαδικασία και τα όργανα υποβολής αναφορών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και μέτρα προστασίας που δύνανται να ληφθούν σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκδοθείσα υπουργική απόφαση, τόσο όσον αφορά τη λήψη μέτρων ενημέρωσης και πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία όσο και για τη διαχείριση τυχόν καταγγελιών.
Ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού θα απευθύνονται ή θα αποστέλλονται αρμοδίως στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).
Ερωτήματα που υποβάλλονται από Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να απευθύνονται κατ’ αρχάς στους εποπτεύοντες φορείς και εφόσον δεν είναι δυνατή η απάντηση των ερωτημάτων από τους εποπτεύοντες φορείς τα ερωτήματα να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας συνοδευόμενα από την άποψη του εποπτεύοντος φορέα.
Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Συνήγορο του Πολίτη, Γραφείο Συνηγόρου του Πολίτη
7. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Γραφείο Διοικητή
8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
9. Προεδρία της Κυβέρνησης
10. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
-Γραφεία Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)