Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. 6198
ΑΔΑ 62ΙΔ465ΦΥΟ-ΝΚΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Τ.Κ. 10433
Πληροφορίες Ρ.Τσοχαντάρη, Ο. Παντελά
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 01/02/2023
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Διανομής
(Με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Τηλέφωνο 2132161720, 2132161325
Email ddy_a@moh.gov.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων (Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)».
ΣΧΕΤ.:
1. Ο ν. 3911/2011 (ΦΕΚ 162/Α’) «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»
2. Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει
3. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ.ΥΓ1/120151/10-09-2008 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας « Έκδοση των Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου των Πλοίων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας»
4. Η υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.121468/07-11-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων» (ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-3ΞΡ).
5. Η υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.26628/29-05-2012 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (ΑΔΑ: Β4ΡΠΘ-2Α4).
6. Η υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.64426/18-07-2012 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (ΑΔΑ: Β41ΙΘ-ΜΛ8).
7. Η υπ’ αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π. 46412/12-09-2016 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (ΑΔΑ: Ω83Β465ΦΥΟ-Ν3Β).
8. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. 70431/14-11-2019 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (Περιφέρεια Κρήτης)» (ΑΔΑ: ΩΧ1Κ465ΦΥΟ-8ΦΟ).
9. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.13867/03-03-2021 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας/Εσωτερικών Πλόων (Π.Ε. Ευβοίας)» (ΑΔΑ: ΨΓ4Γ465ΦΥΟ-ΑΦΟ).
10. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.15070/13-04-2021 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας/Εσωτερικών Πλόων (Π. Πελοποννήσου)» (ΑΔΑ: Ω19Ζ465ΦΥΟ-Ρ00)
11. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.74466/27-12-2022 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων (Λιμένας Σούδας Χανίων)» (ΑΔΑ: ΩΣ10465ΦΥΟ-ΖΗΙ)
12. Το από 13.01.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών με θέμα «Εισήγηση για εξουσιοδότηση αυτοτελών τουριστικών λιμένων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών, για έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων / απαλλαγής μέτρων Υγειονομικού ελέγχου πλοίων κατά τον ΔΥΚ».
13. Το από 18.01.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «RE: Εισήγηση για εξουσιοδότηση αυτοτελών τουριστικών λιμένων χωρικής, αρμοδιότητας Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών, για έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου, πλοίων / απαλλαγής μέτρων Υγειονομικού ελέγχου πλοίων κατά τον ΔΥΚ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στον Αναθεωρημένο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (σχετ. 1) και σε συνέχεια προηγούμενων Εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας (σχετ. 3 - 11), προστίθενται στα εξουσιοδοτημένα λιμάνια για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων -Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων - Παράτασης ισχύος Πιστοποιητικών οι κάτωθι λιμένες της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών:
Α. Για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (πλοία που εκτελούν δρομολόγια εντός των χωρικών υδάτων της χώρας, δηλαδή εσωτερικών γραμμών):
1. ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ (MARINA ALIMOS - LOCODE: GRAIO)
2. ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (MARINA KALLITHEAS)
3. ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (MARINA AGIOU KOSMA)
4. ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (MARINA GLYFADAS - LOCODE: GRGFD)
Β. Για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (πλοία που εκτελούν δρομολόγια εντός των χωρικών υδάτων της χώρας, δηλαδή εσωτερικών γραμμών) και εξωτερικής ναυσιπλοΐας (πλοία που εκτελούν δρομολόγια εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας):
ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ (MARINA FLISVOS)
Οι ως άνω λιμένες ορίζονται κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών (σχετ. 12).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
■ Περιφερειακή Ενότητα Ν. Τομέα Αθηνών, Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Γραφείο Διευθύντριας (prkatanalotint1@patt.gov.gr)
■ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , Δ/νση Επιθεώρησης Πλοίων Γρ. Λαμπράκη 150, Τ.Κ. 18518, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (info@yna.gov.gr, dep@hcg.gr)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
■ Περιφέρεια Αττικής - Γρ. Περιφερειάρχη (gperatt@patt.gov.gr)
■ Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνων, Λεωφ. Καλαμακίου 46, ΑΛΙΜΟΣ (gdym@patt.gov.gr, ygeiakt1@patt.gov.gr, ygeiant1@patt.gov.gr)
■ Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183, ΑΘΗΝΑ (info@ypes.gr)
■ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας
Πύλη Ε1 - Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς (info@yna.gov.gr, dla@ yna.gov.gr)
■ Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Υπόψη Καθ. κ. Χ. Χατζηχριστοδούλου, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, Τ.Κ. 41500, ΛΑΡΙΣΑ (xhatzi@med.uth.gr)
■ Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας - Γρ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15121, ΜΑΡΟΥΣΙ (president@eody.gov.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
■ Γρ. Υπουργού (minister@moh.gov.gr)
■ Γρ. Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Υγείας (secretary.gen.dy@moh.gov.gr)
■ Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής (gddy@moh.gov.gr)
■ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήματα Α’ και Γ' (ddy@moh.gov.gr)