Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. 34708
ΑΔΑ 99ΔΣ465ΧΘΞ-ΙΜΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου 2/2/2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308527
E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.gr
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της υπ’ αρ. 9761/2023 κ.υ.α.
1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 367/Β/27-1-2023 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 9761/12-1-2023 κ.υ.α των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8913/1089/2013 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους” (Β' 501)». Το κείμενο της απόφασης έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ: 9ΞΗΟ465ΧΘΞ-ΟΞ6.
2. Ειδικότερα, με την αναφερόμενη απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 8913/1089/2013 (Β' 501) ισχύουσα κ.υ.α. και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Καθορίζονται τα τέλη που καταβάλλονται στα δημόσια ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του
περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) των ακόλουθων κατηγοριών οχημάτων:
• Δίκυκλες μοτοσικλέτες με πλευρικό κάνιστρο (κατηγορία L4e)
• Τρίκυκλα επιβατηγά (κατηγορία L5e)
• Τρίκυκλα φορτηγά (κατηγορία L5e) και
• Τρίκυκλα/τετράκυκλα (κατηγορία L7e)
β) Καταργείται το προβλεπόμενο τέλος για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) των μοτοποδηλάτων, δεδομένου ότι τα οχήματα της κατηγορίας αυτής δεν υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο.
γ) Διευκρινίζεται ότι το τέλος που καταβάλλεται για την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορά στις κατηγορίες L3e, L4e, L5 και L7e, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κ.υ.α. (Β' 2726).
δ) Τέλος, καταργείται η υπ’ αρ. οικ. 53007/590/2018 κ.υ.α. (Β' 3295).
3. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12Α της υπ’ αρ. Φ50/48597/5875/2009 υ.α. (Β' 1975), όπως αυτό προστέθηκε με την υπ’ αρ. 516/58/2014 υ.α. (Β'73/2015), σε περίπτωση που τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ διαμορφώνουν το τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους (αρχικό ή μεταγενέστερο) σε τιμές χαμηλότερες των τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα δημόσια ΚΤΕΟ, πρέπει να υποβάλουν σχετική μελέτη εγκεκριμένη από ορκωτό λογιστή.
4. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η αναφερόμενη απόφαση και η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθούν
στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην ακόλουθη διαδρομή: Μεταφορές -> Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων ^ Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων-> Τέλη - Εκπρόθεσμος Έλεγχος ^ Τέλη διενέργειας των Τεχνικών Ελέγχων στα Δημόσια ΚΤΕΟ και μπορείτε να τις αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos-elegxos-oximaton/teli-ekprosthesmos-elegxos/item/8523-teli-dienergeias-ton-texnikon-elegxon-sta-dimosia-kteo.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
3. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (με ηλ. ταχυδρομείο: deputyminister-secr@minfin.gr)
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
3. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
4. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
5. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
7. Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (με ηλ. ταχυδρομείο)
8. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (με ηλ. ταχ/μείο)
9. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
10. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com
- Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr