Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρωτ. 59692/Σ.18101
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ακαδημίας 22 – 10671 Αθήνα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
ΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 210 3729 705
ΜΠΟΤΗ ΕΙΡΗΝΗ: 210 3729559
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ: 210 3729 566
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ: 210 3729633
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 210 3729 746
e-mail: tm.dioik.axiol.empl@efka.gov.gr
Ημ/νια: 6.2.2023
ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 6η/2/2023»
Σχετ.: Το υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ /οικ. 1866/05-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ /οικ. 1866/05-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά τη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 6η/2/2023, προς ενημέρωσή σας.
Ειδικότερα, δεδομένων των έκτακτων καιρικών συνθηκών λόγω χιονόπτωσης:
1. Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας συνιστάται, και προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως κατά τρόπο που να μην διαταράσσει, κατά το δυνατόν, την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Η παρασχεθείσα εξ αποστάσεως εργασία βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος προς την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού.
2. Δεδομένου ότι αφενός στην οικεία νομοθεσία δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και αφετέρου δεν έχει εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς για την πολιτική προστασία απόφαση για την αναστολή, ολικώς ή μερικώς, της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως ή δεν είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας για τους υπαλλήλους των οποίων η φύση των καθηκόντων επιτρέπει την εξ αποστάσεως εργασία, αλλά μεσολαβούντος του Σαββατοκύριακου, δεν είναι δυνατή τη Δευτέρα, 6/2/2022 η παροχή αυτής λόγω μη προετοιμασίας των υπαλλήλων για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ενδεχόμενη απουσία τους από την εργασία με άδεια που θα χορηγηθεί με βάση τις κείμενες για κάθε κατηγορία προσωπικού διατάξεις.
3. Εναλλακτικά, οι υπάλληλοι της περίπτωσης 2, συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.
Του παρόντος να λάβουν γνώση με κάθε πρόσφορο τρόπο όλοι οι υπάλληλοι.
Συνημμένα: Το υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ /οικ. 1866/05-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ