Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Δ1α/Γ.Π. οικ.7522
ΑΔΑ ΨΧΥΣ465ΦΥΟ-6Ξ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Ρ. Τσοχαντάρη, Ο.Παντελά
Δ/νση: Αριστοτέλους 19, 10187
Τηλ.: 2132161720, 2132161325
ANAPTHTEO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 07/02/2023
Προς:
1. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Υπόψη:
• Περιφερειάρχη
• Γεν. Δ/ντη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
2. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: «Συμπλήρωση της με αρ. Υ1/Γ.Π.οικ.118886 /12-12-2012 εγκυκλίου για την ταξιδιωτική ιατρική»
Σχετ.:
1. Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118886/12-12-2012 εγκύκλιος με θέμα «Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ιατρικής & Δαπάνες για εμβολιασμό ταξιδιωτών έναντι νοσημάτων ενδημικών στη χώρα προορισμού» (ΑΔΑ: Β4ΜΨΘ-ΧΣΔ)
2. Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.74195 /26-08-2014 εγκύκλιος με θέμα «Συμπλήρωση της με αρ. Υ1/Γ.Π.οικ.118886/12-12-2012 εγκυκλίου για την ταξιδιωτική ιατρική» (ΑΔΑ: ΒΜΙΘ-Χ7Ω)
3. Το από 14.12.2022 αίτημα του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής & Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Μετάφραση πληροφοριακού δελτίου ταξιδιώτη»
Με το παρόν συμπληρώνεται η ανωτέρω σχετική (1) εγκύκλιος με το ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ και το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ στην Αγγλική γλώσσα (Παραρτήματα Α1, Α2).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΟΔΥ, Γρ. Προέδρου, Γρ. Δ/ντή και Γρ. Ταξιδιωτικής Ιατρικής (Υπόψη κα. Τσώνου),
Αγράφων 3-5,Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, president@eody.gov.gr, p.tsonou@eody.gov.gr
2. Eλληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Γρ. Προέδρου, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα 115 21,
grammateiads@pasteur.gr, secr.director@pasteur.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού, minister@moh.gov.gr
2. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού, alternate.minister@moh.gov.gr
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας, secretary.gen.dy@moh.gov.gr
4. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Ποιότητας Ζωής, gddy@moh.gov.gr
5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήμα Α, ddy_a@moh.gov.gr