Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 7725
ΑΔΑ 9440465ΦΥΟ-ΞΛΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας : 104 38 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Σπυριδωνίδου
Τηλ. : 2132161232
Εmail : ddy@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 08/02/2023
ΠΡΟΣ: ΌΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος των οριζόμενων στην υπ' αριθμ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 72219/14-12-2022 Εγκύκλιο «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, κλπ.» [ΑΔΑ: Ψ8ΔΔ465ΦΥΟ-ΦΤΚ] έως 15-03-2023»
Σχετικά:
1. Η υπ' αριθμ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 72219/14-12-2022 Εγκύκλιος «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, κλπ.» [ΑΔΑ: Ψ8ΔΔ465ΦΥΟ-ΦΤΚ].
2. Η με αρ. πρωτ. ΓΠ. οικ. 68677/30.11.2022 (Β 6110) ΥΑ με θέμα «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη - Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης».
3. Η με αρ. πρωτ.. Γ.Π. οικ. 4675/25.01.2023 (Β' 339) ΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 68677/29-11-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη - Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης» (Β' 6110) - Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη και της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την αντιμετώπιση της HIVλοίμωξης από την 01η/02/2023 για την 15η/03/2023».
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
'Οσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 72219/14-12-2022 Εγκύκλιο «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, κλπ.» [ΑΔΑ: Ψ8ΔΔ465ΦΥΟ-ΦΤΚ] εξακολουθούν και ισχύουν έως την 15η-03-2023, ημερομηνία για την οποία μετατέθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, και της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των συνταγών αντιρετροϊκών φαρμάκων και των παραπεμπτικών των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης, καθώς και των συνταγών προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής μετά από πιθανή έκθεση στην HIV λοίμωξη [Post-Exposure Prophylaxis - PEP].
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Όλες τις Υ.Πε. της χώρας
Υπόψη Διοικητών
(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία και όλοι οι φορείς ευθύνης σας και ιδίως τα Κέντρα Αναφοράς)
2. ΕΟΔΥ
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
Γραφείο Προέδρου
Γραφεία Αντιπροέδρων
Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα
3. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Υπόψη Προέδρου
Λεωφόρος Μεσογείων 284, Τ.Κ. 155 62,
Χαλάνδρι
4. ΙΦΕΤ
18 χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 153 51 |
Παλλήνη, Αττική
5. Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ
Υπόψη Προέδρου
Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
6. Η.ΔΙ.Κ.Α
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 105 51- Αθήνα
7. Ε.Ι. Παστέρ
Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21 - Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Αν. Υπουργού Υγείας
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
4. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
5. Γρ. Γεν. Γραμματέα Π.Φ.Υ.
6. Γραφείο Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
7. Γρ. Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
8. Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
9. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων & Εποπτευόμενων Φορέων
10. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
11. Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών
12. Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης & Οργάνωσης ΕΟΠΥΥ
13. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης & Υποστήριξης ΥΠΕ
14. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος