Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2023
Αθήνα, 12-01-2023
Αριθ. Πρωτ. 118
(Τμήμα)
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε σε σύνθεση Τμήματος μετά από πρόσκληση του Προέδρου της μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 11-01- 2023 και ώρα 10:00, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής, Γεώργιος Μπατζαλέξης, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Κωνσταντίνου Μενουδάκου, και τα αναπληρωματικά µέλη της Αρχής, Δημοσθένης Βουγιούκας, σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, ο οποίος αν και εκλήθη νομίμως δεν παρέστη λόγω κωλύματος και Μαρία Ψάλλα, καθώς και το τακτικό μέλος της Αρχής Γρηγόριος Τσόλιας ως Εισηγητής. Παρούσες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Στεφανία Πλώτα, ειδική επιστήμοναςνομικός, ως βοηθός εισηγητή, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων, ως γραμματέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. Αρχής .../27-07-2020 καταγγελία, ο Α, καταγγέλλει την εταιρεία ... Ltd (εφεξής «καταγγελλόμενη» ή «Εταιρεία») για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής. Ειδικότερα, στην καταγγελία αναφέρεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία «... Ltd» αποτελεί φορέα εκμεταλλεύσεως μηχανής αναζητήσεως πληροφοριών και στον κατάλογο αποτελεσμάτων που εμφανίζει η εν λόγω μηχανή περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς ταξινομούμενες από τον εν λόγω φορέα ιστοσελίδες τρίτων. Στις ιστοσελίδες αυτές αναρτώνται πληροφορίες, οι οποίες, όπως επισημαίνει ο καταγγέλλων «προσβάλλουν καταφώρως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας αφορούν, καθώς και το δικαίωμα για σεβασμό του ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου μας. Ειδικότερα, στον κατάλογο αποτελεσμάτων που εμφανίζει η μηχανή αναζητήσεως του προαναφερομένου φορέα, με βάση τα ονοματεπώνυμα και την επαγγελματική μας ιδιότητα, προβάλλονται και τα εξής» (είκοσι τέσσερεις (24) σύνδεσμοι):
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10. …
11. …
12. …
13. …
14. …
15. …
16. …
17. …
18. …
19. …
20. …
21. …
22. …
23. ...
24. ...
Ενόψει των ανωτέρω, ο καταγγέλλων υπέβαλε στις … αίτηση διαγραφής στην ηλεκτρονική δ/νση «removals@....com» της ... των εν θέματι επίμαχων συνδέσμων αναφέροντας ως λόγους της διαγραφής, όπως προκύπτει από την καταγγελία ότι «1. τα ως άνω δεδομένα σχετίζονται με την ιδιότητά μου ως …, 2. τα ως άνω δεδομένα πλήττουν την φήμη μου προσωπικά και επαγγελματικά, παραβιάζουν το δικαίωμά μου για σεβασμό του ιδιωτικού βίου. Λόγω εφαρμογής του άρθρου 21.1. και 21.2 GDPR (17.1.c) και του άρθρου 17.1.α». Στην εν λόγω αίτηση η εταιρεία απάντησε ως ακολούθως, όπως αναφέρει ο καταγγέλλων: «Η ... αποφάσισε να μην αποκόψει αυτό το περιεχόμενο, έχοντας εξισορροπήσει τα σχετικά δικαιώματα και το ενδιαφέρον που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτό, συμπεριλαμβανομένου του παράγοντα της συνάφειας με την επαγγελματική σας ζωή».
Η Αρχή, στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης, κάλεσε τις εταιρείες ... LLC, ως τον φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης ..., και ... με το υπ’ αρ. πρωτ. .../22.09.2020 έγγραφο, να παράσχουν τις απόψεις τους επί των καταγγελλομένων, αιτιολογώντας πλήρως την αρνητική τους απάντηση για τον κάθε σύνδεσμο ξεχωριστά. Η εταιρεία ... LLC σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, ενημέρωσε την Αρχή με το υπ’ αρ. πρωτ. .../07-10-2020 έγγραφο ότι όλα τα αναφερόμενα στην καταγγελία URLs αφορούν τη δραστηριότητα ... εταιρείας του καταγγέλλοντος και για τον λόγο αυτό, ο καταγγέλλων στερείται εννόμου συμφέροντος. Στην περίπτωση, ωστόσο, εάν ήθελε κριθεί ότι ο καταγγέλλων έχει έννομο συμφέρον για την υποβολή της καταγγελίας, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «Η ... δεν δύναται να αξιολογήσει το εν λόγω αίτημα επί τη βάσει της δυσφήμισης και εν γένει των αδικημάτων κατά της τιμής και υπόληψης […]» και ότι το τυχόν ψευδές, ανακριβές ή δυσφημιστικό των επίμαχων πληροφοριών που επικαλείται ο καταγγέλλων δε θεμελιώνει, σύμφωνα με την απόφαση Costeja την ύπαρξη του δικαιώματος διαγραφής αποτελεσμάτων αναζήτησης, επισημαίνοντας ότι η δυσφήμιση σχετίζεται με τη φήμη ενός προσώπου, ενώ το δικαίωμα στη λήθη σχετίζεται με την ιδιωτικότητά του. Επίσης, η εταιρεία αναφέρει ότι «ακόμη και απόλυτα αληθείς και νόμιμες πληροφορίες δύνανται να διαγραφούν κατόπιν νόμιμης ασκήσεως του δικαιώματος διαγραφής εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προσώπου, εφόσον δεν υπάρχει υπέρτερο συμφέρον του κοινού για πρόσβαση στην επίμαχη πληροφορία και η μηχανή αναζήτησης -υπό την ιδιότητά της ως παρόχου υπηρεσιών αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη (caching) υπό την έννοια του Άρθρου 13 της Οδηγίας 2000/31/EK για το ηλεκτρονικό εμπόριο (άρθρο 12 του π.δ. 131/2003)- δεν ευθύνεται για περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, ενώ κατά μείζονα λόγο, η μηχανή αναζήτησης δεν έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει εάν οι υπό κρίση πληροφορίες είναι αναληθείς ή δυσφημιστικές.» και «από το περιεχόμενο της καταγγελίας, δεν προκύπτει ότι ο καταγγέλλων ζήτησε τη διαγραφή των επίμαχων από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων που δημοσίευσαν τις πληροφορίες αυτές, καίτοι είναι οι μόνοι που ευθύνονται για την ακρίβεια και νομιμότητα αυτών των δημοσιευμάτων. Συνεπώς, χωρίς απόφαση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, η οποία να κρίνει επί των νομικών ζητημάτων που άπτονται της τυχόν προσβολής της τιμής και της υπόληψης του καταγγέλλοντος καθώς και του αδικήματος της δυσφημίσεως, η ... δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει το αίτημα διαγραφής επί τη βάσει της επικαλούμενης δυσφήμισης.» Με βάση δε, το περιεχόμενο των συνδέσμων, η εταιρεία καταλήγει ότι «i) Τα άρθρα που αναφέρονται σε περιγραφή της δραστηριότητας της … εταιρείας είναι ακριβή, δεδομένου ότι ο καταγγέλλων δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει ανακρίβεια αυτών, και επίκαιρα, δεδομένου ότι ασκείται η εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι και σήμερα και, συνεπώς, θεμελιώνεται το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα αυτά. Ως εκ τούτου, η διαγραφή των σχετικών συνδέσμων (URLs) είναι μη επιτρεπτή, βάσει των «Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29». ii) Περαιτέρω, τα άρθρα που αναφέρονται στην επιβολή προστίμου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), δυνάμει της απόφασης …, λόγω παράνομης χρήσης καμερών στους χώρους εργασίας, καθώς και στην υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή της επιβολής προστίμου περιέχουν ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, δε συντρέχει νόμιμος λόγος διαγραφής τους από τον κατάλογο των αποτελεσμάτων αναζήτησης, με βάση το επικαλούμενο δικαίωμα στη λήθη.» Τέλος, η εταιρεία διεπίστωσε ότι ο υπ’ αρ. 14 σύνδεσμος URL οδηγεί του χρήστες σε ιστοσελίδα, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι διαθέσιμο και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή από τον κατάλογο αποτελεσμάτων αναζήτησης που εμφανίζονται επί τη βάσει του ονοματεπωνύμου του καταγγέλλοντος.
Κατόπιν της εξέτασης των στοιχείων του φακέλου, η Αρχή με τα υπ’ αρ. .../21-07-2022 και .../21-07-2022 έγγραφα, κάλεσε τις ως άνω αναφερθείσες εταιρείες και τον καταγγέλλοντα αντίστοιχα, όπως νομίμως εκπροσωπούνται, να παραστούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε ακρόαση ενώπιον του Τμήματος της Αρχής την 27-07-2022, προκειμένου να συζητηθεί η εν θέματι καταγγελία. Στην ανωτέρω συνεδρίαση συζητήθηκε το υποβληθέν αίτημα αναβολής του πληρεξούσιου δικηγόρου του καταγγέλλοντος, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Τμήμα. Η Αρχή με τα υπ’ αρ. .../29-09-2022 και .../29-09-2022 έγγραφα, κάλεσε εκ νέου τις εταιρείες και τον καταγγέλλοντα αντίστοιχα, όπως νομίμως εκπροσωπούνται, να παραστούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε ακρόαση ενώπιον του Τμήματος της Αρχής την 05-10-2022, προκειμένου να συζητηθεί η εν θέματι καταγγελία. Στην ανωτέρω συνεδρίαση, συζητήθηκε το υποβληθέν αίτημα αναβολής του πληρεξούσιου δικηγόρου του καταγγέλλοντος, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Τμήμα. Στη συνέχεια, η Αρχή με τα υπ’ αρ. .../25-10-2022 και .../25-10-2022 έγγραφα, κάλεσε εκ νέου τις εταιρείες και τον καταγγέλλοντα σε ακρόαση ενώπιον του Τμήματος της Αρχής την 02-11-2022, προκειμένου να συζητηθεί η εν θέματι καταγγελία. Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν εκ μέρους της εταιρείας ... LLC οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιωάννης Φιλιώτης (ΑΜΔΣΑ …), Χαρίκλεια Δαούτη (ΑΜΔΣΑ …) και Ευαγγελία Τσιριγιώτη (ΑΜΔΣΑ …), καθώς και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καταγγέλλοντος Γρηγόριος Λαζαράκος (ΑΜΔΣΑ …).
Αμφότερα τα μέρη, αφού ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους, έλαβαν κατά τη συνεδρίαση αυτή προθεσμία υποβολής υπομνημάτων, αφενός προς ανάπτυξη του ζητήματος που αφορά το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφετέρου προς περαιτέρω υποστήριξη των ισχυρισμών τους, τα οποία και υπέβαλαν εμπροθέσμως. Κατά την ανωτέρω συζήτηση της υπόθεσης αλλά και με το από 25-11-2022 κατόπιν της ακροάσεως υπόμνημά του, ο καταγγέλλων, υποστήριξε επί του τεθέντος κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Τμήματος της Αρχής ζητήματος εφαρμογής ή μη του ΓΚΠΔ ότι εφόσον οι επίμαχοι σύνδεσμοι, τη διαγραφή των οποίων έχει ζητήσει, εμφανίζονται με βάση το ονοματεπώνυμό του, ανεξαρτήτως του εάν τα δημοσιεύματα, στα οποία αυτοί παραπέμπουν -αναφέρονται κατά κύριο λόγο στη δραστηριότητα της … εταιρείας, της οποίας είναι εταίρος- αντιστοιχίζονται με τον καταγγέλλοντα ως φυσικό πρόσωπο και δίδουν τη δυνατότητα σχηματισμού ενός, «κατά το μάλλον ή ήττον, λεπτομερούς προφίλ του υποκειμένου των δεδομένων» και ως εκ τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της κρίσεως του ΔΕΕ στην απόφαση Google Spain, η σύνδεσή του, ως φυσικού προσώπου, με συγκεκριμένα δημοσιεύματα συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, ο οποίος και εφαρμόζεται πλήρως. Η χρήση δε, του α’ προσώπου του πληθυντικού αριθμού στην καταγγελία ουδόλως αναιρεί το γεγονός ότι η υπό κρίση αίτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τον καταγγέλλοντα προσωπικά και επ’ ουδενί άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (όπως λ.χ. τη ... εταιρεία ή τον άλλο εταίρο αυτής). Ο καταγγέλλων επισημαίνει ότι η εταιρεία στις απόψεις που είχε υποβάλει στην Αρχή κατά την προδικασία και επανέλαβε κατά την ακροαματική διαδικασία δεν περιέλαβε τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΣΠΔ 5/2019, σύμφωνα με τις οποίες (καθ’ ερμηνεία του καταγγέλλοντος) η μηχανή αναζήτησης οφείλει, αφ’ ης στιγμής λάβει αίτημα διαγραφής βάσει του άρθρου 17 ΓΚΠΔ, να διερευνήσει για ποια από τις έξι (6) περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ΓΚΠΔ ζητείται η διαγραφή προκειμένου να τοποθετηθεί αναλόγως. Αναφορικά με τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι ο καταγγέλλων είναι δημόσιο πρόσωπο, ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι δεν διαδραματίζει ρόλο στη δημόσια ζωή της χώρας μόνο επειδή είναι εταίρος σε … εταιρεία, της οποίας ένα τμήμα ασχολείται με την διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό απαιτήσεων, ούτε η φύση των υποθέσεων, τις οποίες, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει η … εταιρεία είναι τέτοια που να δικαιολογεί αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για ενημέρωση, ούτε επειδή η Αρχή στο παρελθόν επέβαλε πρόστιμο στη … εταιρεία, της οποίας είναι εταίρος λόγω μη σύννομης εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Επί του ισχυρισμού της εταιρείας ότι οι επίμαχοι σύνδεσμοι αφορούν την επαγγελματική ζωή του καταγγέλλοντος, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν περιέχουν πληροφορίες για την επαγγελματική του ζωή, αλλά για τη δράση της … εταιρείας, στην οποία είναι εταίρος και όχι διαχειριστής εταίρος, ενώ σύμφωνα με τον Κώδικα περί …, ο εταίρος που δεν είναι διαχειριστής, ευθύνεται, μόνον έναντι των λοιπών εταίρων και της εταιρείας και μόνο για την επιμέλεια που επιδεικνύει στις δικές του υποθέσεις, επισημαίνοντας ότι η … εταιρεία δεν είναι προσωπική εταιρεία, αλλά αστική επαγγελματική εταιρεία. Εν προκειμένω, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, οι επίμαχοι σύνδεσμοι δεν παραπέμπουν σε δημοσιεύματα που αφορούν στη δραστηριότητά του σε υποθέσεις που έχει χειριστεί ως …, αλλά στη δραστηριότητα της … εταιρείας και σημειώνει ότι και στη γνωστή απόφαση της ... Spain οι σύνδεσμοι, τους οποίους τη διαγραφή διέταξε το ΔΕΕ, αφορούσαν στην επαγγελματική ζωή του Costeja. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η εταιρεία θα πρέπει να αποδείξει ότι οι επίμαχοι σύνδεσμοι παραπέμπουν σε δημοσιεύματα, τα οποία έχουν προστιθέμενη αξία για το κοινό και ότι αυτή η αξία τα καθιστά «απολύτως απαραίτητα» για την προστασία της ελευθερίας πληροφόρησης των χρηστών του διαδικτύου και δεν θα πρέπει απλώς να επικαλεστεί τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ. Επί του ισχυρισμού της εταιρείας ότι δεν αμφισβητείται από τον καταγγέλλοντα η ακρίβεια όσων αναφέρονται στα δημοσιεύματα και, συνακόλουθα, ότι δεν έχει αποδειχθεί η ανακρίβειά τους, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι ο εν λόγω ισχυρισμός είναι αβάσιμος, καθώς το δικαίωμα διαγραφής επιτρέπεται να ασκηθεί ενώπιον της μηχανής αναζήτησης χωρίς να έχει προηγουμένως αμφισβητηθεί η αναλήθεια/ανακρίβεια του περιεχομένου του αρχικού δημοσιεύματος, στο οποίο παραπέμπει ο σύνδεσμος, ή να έχει αναγνωριστεί -καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλάβη του υποκειμένου των δεδομένων- με μόνη την επίκληση από το υποκείμενο των δεδομένων του ισχυρισμού ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να του προκαλέσουν βλάβη (άρθρο 17 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ) ή ότι επιθυμεί να «λησμονηθούν» μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου (άρθρο 17 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ), όπως ακριβώς συμβαίνει και στην υπό κρίση περίπτωση. Επίσης, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι τους δώδεκα (12) από τους είκοσι τέσσερεις (24) συνδέσμους η εταιρεία οφείλει να τους διαγράψει για τον επιπλέον λόγο ότι παραπέμπουν σε δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδες πριν από 9 έως 14 χρόνια, με αποτέλεσμα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά να έχουν καταστεί πλέον παρωχημένα και ανεπίκαιρα (άρθρο 17 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ) και αιτείται η εταιρεία να διαγράψει το σύνολο των 24 συνδέσμων ή έστω να τους αποσυνδέει από το ονοματεπώνυμό του.
Η εταιρεία με το από 25-11-2022 υπόμνημά της επανέλαβε τους ισχυρισμούς που είχε ήδη θέσει ενώπιον της Αρχής και υποστήριξε περαιτέρω ότι τα επίμαχα δημοσιεύματα δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά πληροφορίες που αφορούν τη … εταιρεία και συνεπώς δεν διέπονται από τον ΓΚΠΔ, επικαλούμενη τη νομολογία του ΔΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την εταιρεία, εάν γίνει δεκτό ότι εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τις ΚΓ του ΕΣΠΔ 5/2019 «ο πάροχος της μηχανής αναζήτησης μπορεί να προβάλει οποιουσδήποτε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εξαίρεσης προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ», και η εταιρεία τους έχει ήδη προβάλει και τους αποδεικνύει τόσο με την από … απάντησή της στο αίτημα διαγραφής του καταγγέλλοντος, όσο και με το υπ’ αρ. πρωτ. .../07-10-2020 έγγραφό της προς την Αρχή.
Η Αρχή, μετά από εξέταση του συνόλου των στοιχείων του φακέλου και όσων προέκυψαν από την ενώπιόν της ακροαματική διαδικασία και τα υπομνήματα των μερών, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις από τη βοηθό εισηγητή, η οποία παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 55 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του άρθρου 9 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) προκύπτει ότι η Αρχή έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
2. Επειδή το άρθρο 56 παρ. 2 του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι «κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια για την εξέταση υποβληθείσας καταγγελίας ή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης παραβίασης του παρόντος κανονισμού, εάν το αντικείμενο αφορά μόνο εγκατάσταση στο οικείο κράτος μέλος ή επηρεάζει ουσιαστικώς υποκείμενα των δεδομένων μόνο στο οικείο κράτος μέλος». Επίσης, κατόπιν της εφαρμογής του ΓΚΠΔ, η Αρχή, για την εξέταση αντίστοιχης με την εν θέματι καταγγελίας, είχε εκκινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας του ΓΚΠΔ, προκειμένου να προχωρήσει η εξέταση αυτή, ενημερώνοντας σχετικά την εποπτική Αρχή της Ιρλανδίας, λαμβάνοντας από την εν λόγω Αρχή απάντηση ότι η ελληνική Αρχή είναι αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, να εξετάσει την εν λόγω υπόθεση. Περαιτέρω, η ... LLC έχει ενημερώσει το ΕΣΠΔ ότι η ... Ireland θα αποτελεί την κύρια εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας στην ΕΕ για διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 στοιχ. 23 ΓΚΠΔ, ενώ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../14-12-2018 έγγραφό της ενημέρωσε την Αρχή ότι, καίτοι η ... Ireland θα αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τα δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας όταν οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με τις υπηρεσίες της ... -συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχουν συλλεγεί μέσω της μηχανής αναζήτησης ..., όπου οι χρήστες επιλέγουν να αποθηκεύουν δεδομένα δραστηριοτήτων ή αναζήτησης ιστορικότητας στους λογαριασμούς τους, η ... LLC θα συνεχίζει να είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του ταξινομημένου περιεχόμενου (ευρετηρίου) της μηχανής αναζήτησης ... και να διαχειρίζεται τη διαδικασία διαγραφής στο πλαίσιο του δικαιώματος στη λήθη. Επομένως, από τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ.1 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ και 13 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ ν. 4624/2019 προκύπτει ότι η Αρχή έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί της καταγγελίας του Α, για παραβίαση του δικαιώματος διαγραφής και ιδρύεται αρμοδιότητα της Αρχής κατ΄ άρθρα 2 και 3 ν. 4624/2019 να ασκήσει την ανωτέρω αρμοδιότητά της.
3. Επειδή το άρθρο 1 του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι «ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
4. Επειδή από την αιτιολογική σκέψη υπ’ αρ. 14 του ΓΚΠΔ προκύπτει ότι «Η προστασία που παρέχει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν νομικά πρόσωπα και ιδίως επιχειρήσεις συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων της επωνυμίας, του τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του νομικού προσώπου».
5. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την άποψηότι πληροφορίες σχετικά με μονοπρόσωπες εταιρίες είναι δυνατόν να συνιστούν προσωπικά δεδομένα όταν παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού της ταυτότητας φυσικών προσώπων .
6. Επειδή αντιθέτως προς την υπ’ αρ. 14 αιτιολογική σκέψη του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την προγενέστερη υπ’ αρ. 4/2007 Γνώμη της Ομάδας Προστασίας Δεδομένων του Άρθρου 29 σχετικά με την έννοια του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» της 20.6.2007 (WP 136) ορισμένοι κανόνες προστασίας δεδομένων μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να εφαρμοσθούν εμμέσως σε πληροφορίες που αναφέρονται σε επιχειρήσεις ή σε νομικά πρόσωπα, όπως σε περίπτωση που το όνομα του νομικού προσώπου προέρχεται από το όνομα φυσικού προσώπου.
7. Επειδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε στις 07-07-2020 τις υπ’ αρ. 5/2019 Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα «κριτήρια που διέπουν το δικαίωμα στη λήθη, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις μηχανών αναζήτησης» (έκδοση 2.0).
8. Επειδή σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να πάψει η σχετική με το πρόσωπό του πληροφορία να συνδέεται με το ονοματεπώνυμό του μέσω του καταλόγου αποτελεσμάτων, ο οποίος προκύπτει κατόπιν αναζήτησης που έχει διενεργηθεί με βάση το ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπουκαι επιπλέον η εν λόγω αναζήτηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν οι χρήστες να αποκτήσουν μέσω του καταλόγου αποτελεσμάτων, μια συστηματική επισκόπηση των διαθέσιμων στο διαδίκτυο πληροφοριών που αφορούν το εν λόγω πρόσωπο και που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να σχηματίσουν ένα, κατά το μάλλον ή ήττον, λεπτομερές προφίλ του υποκειμένου των δεδομένων, το οποίο αφορά την ιδιωτική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων .
9. Επειδή σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναπόκειται στο πρόσωπο, το οποίο ζητεί τη διαγραφή συνδέσμων, σε περίπτωση επικαλούμενης ανακρίβειας του ταξινομημένου περιεχομένου να αποδείξει την πρόδηλη ανακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω περιεχόμενο προσκομίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι είναι σε θέση να αναζητήσει, υπό το πρίσμα των περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης, προκειμένου να αποδείξει την πρόδηλη αυτή ανακρίβεια .
10. Επειδή σύμφωνα με τη νομολογία της Αρχής, οι λόγοι υποβολής αιτήματος διαγραφής συνδέσμου προς τον φορέα υπηρεσίας μηχανής αναζήτησης, όπως η Google πρέπει να τεκμηριώνονται .
11. Επειδή, οι εν θέματι σύνδεσμοι αφορούν δημοσιογραφικά άρθρα για το περιεχόμενο των οποίων ο καταγγέλλων δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει ανακρίβεια αυτών. Αντιθέτως, ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι έχουν καταστεί ανεπίκαιρα και αφορόντα επαγγελματική δραστηριότητα της … εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ως (μη διαχειριστής) εταίρος και τα οποία αναφέρονται κυρίως:
- στις δραστηριότητες … εταιρείας, η οποία ως αντικείμενό της έχει τη διαχείριση και είσπραξη οφειλών, κυρίως για λογαριασμό Τραπεζών, και στο ίδιο πλαίσιο συνεργάζεται με εισπρακτικές εταιρείες. Ορισμένα από τα εν λόγω άρθρα αναφέρονται σε επιβολή προστίμου στη … εταιρεία από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, το έτος ….
- σε αποτελέσματα δημοσιογραφικής έρευνας, τα οποία αναφέρονται στις συνθήκες λειτουργίας της ως άνω … εταιρείας, και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.
- σε επίθεση κουκουλοφόρων στα γραφεία της … εταιρείας το έτος ….
- σε επίθεση που καταγγέλλει δημοσιογράφος, από άνδρες ασφαλείας της … εταιρείας.
- στην επιβολή προστίμου από την Αρχή, δυνάμει της απόφασης …, λόγω της παράνομης χρήσης καμερών στους χώρους εργασίας της … εταιρείας, καθώς επίσης και σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προς τον σκοπό της αναστολής της επιβολής του εν λόγω προστίμου.
12. Επειδή στην Ολομέλεια της Αρχής εκκρεμούν ήδη συναφείς υποθέσεις με όμοιο περιεχόμενο καταγγελιών κατά της εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής κατ’ αρ. 17 ΓΚΠΔ.
13. Επειδή το ζήτημα της εφαρμογής ή μη του ΓΚΠΔ στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα προαναφερθέντα, παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, παράλληλα δε έχει γενικότερη σημασία για το σύνολο των σχετικών εκκρεμών καταγγελιών κατ’ αρ. 8 παρ. 1 εδ. β’ του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 879/25.02.2022).
14. Επειδή το Τμήμα της Αρχής μπορεί να παραπέμπει υπόθεση στην Ολομέλεια της, στις αρμοδιότητες της οποίας ανήκει, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. ι’ του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής η εξέταση υποθέσεων που εισάγονται από τον Πρόεδρο ή παραπέμπονται από το Τμήμα λόγω της σπουδαιότητας ή του γενικότερου ενδιαφέροντός τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το Τμήμα της Αρχής παραπέμπει την κρινόμενη υπόθεση στο σύνολό της λόγω ιδιαίτερης σπουδαιότητας και γενικότερης σημασίας στην Ολομέλεια της Αρχής κατ’ αρ. 8 παρ. 1 εδ. β’ του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 879/25.02.2022).
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Μπατζαλέξης
Η Γραμματέας
Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου