Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/14009/966
ΑΔΑ ΩΧ514653Π8-Ζ97
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα
Πληροφορίες: A. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210 641 7951
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr
Ημ/νία: 09/02/2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα : Διευκρινίσεις απαιτήσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης πλωτών εξεδρών μικρής κλίμακας προσωρινής χρήσης.
Σχετ. : 1. Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. O Ν. 2971/2001 (Α' 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Η ΥΑ υπ’ αρ. 3122.2/54046/2021 (Β' 3543) «Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφάνειας μέχρι 150 m2, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση».
4. Η YA υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β' 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)”», όπως τροποποιημένη ισχύει.
Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 1ου σχετικού νόμου στις πλωτές εξέδρες του άρθρου 13Α του 2ου σχετικού νόμου (ως 150 m2, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση), διευκρινίζονται τα εξής:
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 13Α του 2ου σχετικού νόμου, έχει επιτραπεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, η τοποθέτηση στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτών εξεδρών επιφάνειας μέχρι 150 m2 για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μηνών κατ’ έτος, για την εξασφάλιση πρόσβασης και την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών αυτών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.
2. Με το άρθρο 3 της 3ης σχετικής ΥΑ, η εποχιακή χρήση των ως άνω πλωτών εξεδρών έχει εξειδικευτεί μεταξύ άλλων ως προς τον σκοπό, που μπορεί να είναι ένας εκ των ακόλουθων:
α) πρόσδεση σκαφών,
β) πρόσβαση των λουόμενων σε δύσβατες παραλίες ή σε δύσβατες θαλάσσιες περιοχές, πλησίον της ακτής,
γ) διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων,
δ) σημείο εκκίνησης και στάθμευσης, μηχανοκίνητων και μη, θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
3. Σύμφωνα με την 4η σχετική ΥΑ, τα λιμενικά έργα που αποτελούνται από μεμονωμένες πλωτές εξέδρες με ή χωρίς προβλήτα σύνδεσης με την ακτή, υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση κατηγορίας Β όταν βρίσκονται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (ομάδα 3η, α/α 5).
4. Λόγω του προσωρινού χαρακτήρα, του μικρού μεγέθους, της θέσης εκτός περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας και της ήπιας φύσης των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν, οι πλωτές εξέδρες του άρθρου 13Α του 2ου σχετικού νόμου και ειδικότερα του άρθρου 3 της 3ης σχετικής ΥΑ, δεν συμπεριλαμβάνονται στα λιμενικά έργα μεμονωμένων πλωτών εξεδρών της 4ης σχετικής ΥΑ και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση όταν τοποθετούνται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι απαραίτητη η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και αρκεί η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, όπως προβλέπεται από την παρ. 12 του άρθρου 13Α του 2ου σχετικού νόμου και από την παρ. 4.δ του άρθρου 3 της 3ης σχετικής ΥΑ.
5. Η μη αναγκαιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ως άνω πλωτών εξεδρών ισχύει και όταν αυτές χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση σκαφών με σκοπό την επιβίβαση/αποβίβαση ή τον προσωρινό ελλιμενισμό.
6. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τις πλωτές εξέδρες της παρ. 2 του άρθρου 13Α του 2ου σχετικού νόμου.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ