Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 10119
ΑΔΑ ΨΤΝΜ46ΜΤΛ6-Ω7Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
Πληροφορίες:
Για θεσμικά ζητήματα Μόνιμου Προσωπικού
Μ. Ανδρεδάκη: 213136 4373
Για θεσμικά ζητήματα Προσωπικού ΙΔΑΧ (ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ Α.Ε.)
Ν. Στρατίκη: 213136 4339
(λοιπά ΝΠΙΔ) Ε. Οψίμου: 213136 4369
Για θέματα συμπλήρωσης και ανάρτησης των πινάκων στο ειδικό διαδικτυακό τόπο
Θ. Τριανταφύλλου: 213136 4328
Ζ. Γκίκα: 213136 4389
Θ. Κατσαμάγκος: 213136 4335
e-mail: info@ypes.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-Προθεσμία ενεργειών έως 7 Μαρτίου 2023
Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΣ :
1. ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα οποία υπέβαλαν το αίτημα τους για προσλήψεις στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού 2023
2. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Διαδρομή: Έργο και Δράσεις / Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Προσλήψεις), εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2023, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4622/2019.
Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται: α) τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (3.355) θέσεις τακτικού προσωπικού και β) είκοσι δύο (22) θέσεις δικηγόρων - νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.
Αναλυτικά οι φορείς, για τους οποίους δόθηκε έγκριση, καταγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης.
Φορείς που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της παρούσης και υπέβαλαν αιτήματα κάλυψης κενών θέσεών τους με προσλήψεις στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων για το έτος 2023, θα πρέπει να εκλάβουν τα αιτήματα αυτά ως μη εγκριθέντα.
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
- του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 - 24, του ν. 4765/2021
- του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 28-30 του ν. 4765/2021,
- των δικηγόρων - νομικών σύμβουλων με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την περ. ιβ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 και το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α'28).
- των μουσικών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ.η' του ν.4765/2021 και το π.δ.524/1980.
- Οι προσλήψεις διευθυντικών στελεχών εξαιρούνται του ν.4765/2021 (άρθρο 2 παρ.2 περ.ια' του ν.4765/2021). Συνεπώς στην περίπτωση πρόσληψης Γενικών Διευθυντών ΔΕΥΑ εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις του ν.1069/1980 όπως ισχύει, ενώ για τους διευθυντές των λοιπών ΝΠΙΔ εφαρμόζονται οι προβλέψεις του οικείου Κανονισμού και της σχετικής προκήρυξης.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη διαδικασία πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, οι φορείς θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα στις αριθμ. 467/03-01-2023 και 4399/19-1-2023 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας, που εκδόθηκαν κατόπιν αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (ν. 5003/2022) και των νεοεισαχθεισών διατάξεων του ν.5013/2023, ενώ οι εγκεκριμένες θέσεις κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών θα προκηρυχθούν από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Για το λόγο αυτό, παρότι οι προαναφερθείσες θέσεις (κλάδων Δημοτικής Αστυνομίας, Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Εμμισθης Εντολής και Διευθυντικών Στελεχών), περιλαμβάνονται στους πίνακες που αναφέρονται στην ενότητα Δ προς ενημέρωση των φορέων, οι φορείς δεν απαιτείται να συμπληρώσουν για αυτές την πληροφόρηση που αναφέρεται στις οδηγίες της συγκεκριμένης ενότητας.
Τέλος, σημειώνεται ότι δεν θα πρέπει να προκηρυχθούν από τους φορείς οι εξής δύο θέσεις :
α) η θέση Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης η οποία, λόγω μη ενημέρωσης του ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα, εκ παραδρομής συμπεριελήφθη στην υπ' αριθμ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (κωδικός θέσης 7231624910), καθώς έχει ήδη δοθεί έγκριση στο φορέα για την κάλυψη της εν λόγω θέσης με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/8171/5-7-2022 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1) και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και
β) η θέση Διευθυντή ΔΕΥΑ Θήβας (κωδικός θέσης 9761192826), λαμβάνοντας υπόψη ότι εκ του νόμου δεν παρέχεται η δυνατότητα απευθείας πρόσληψης διευθυντή σε ΔΕΥΑ.
Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.), η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τους οποίους εγκρίθηκαν μόνο θέσεις έμμισθης εντολής δεν απαιτείται να αναρτήσουν τον προβλεπόμενο πίνακα στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του ΥΠΕΣ.

Α. Πλήρωση θέσεων από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4765/2021, ποσοστό 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, θα καλυφθεί από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1 περ. β' του ν. 4765/2021.
Κατά τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 31/27-09-2022 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, το ποσοστό 12% ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα αυτών και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), αντιστοιχεί στον αριθμό θέσεων του κάτωθι πίνακα:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑριθμός θέσεων προς παρακράτηση για πλήρωση από άτομα με % αναπηρίας τουλάχιστον 50%
Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ18
Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ52
Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ23
Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ29
Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ22
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ60
Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ40
Σύνολο244
Ο καθορισμός των θέσεων ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θα διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για την έκδοση της οποίας θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.
Δεδομένου ότι, μέχρι την έκδοση της παρούσης δεν έχει εκδοθεί η εν λόγω απόφαση, στο κάτωθι αναφερόμενο αρχείο κάθε φορέα καταγράφεται το σύνολο των εγκεκριμένων θέσεών του ενώ, αφού εκδοθεί η απόφαση, για τις ειδικότητες και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα των συγκεκριμένων θέσεων θα ληφθούν υπόψη τα σχετικώς καθοριζόμενα με τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων (βλ. ενότητα Γ).

Β. Δυνατότητα πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Αναφορικά με τις εγκεκριμένες με την αριθμ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θέσεις, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023, θέτουμε υπόψη σας ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψής τους από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 50/2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, από επιλαχόντες της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, θα συνεχιστεί κανονικά για τις θέσεις που επιλέχθηκαν από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. 214/Α.Π. 20728/30-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΗΨ46ΜΤΛ6-ΧΒΩ) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.
Οι επιλαχόντες υποψήφιοι θα διατεθούν προς διορισμό στους ανωτέρω φορείς από το ΑΣΕΠ, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της 13Κ/2021 προκήρυξης, με την περιγραφόμενη στην παρ.8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021 διαδικασία

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α) Να ελέγξουν την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, εφόσον απαιτείται
Β) Να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο πίνακα και να τον αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ.
Γ) Να αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Ε.
Κάθε φορέας θα πρέπει αρχικά να ελέγξει την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων ως προς α) την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, β) την ταύτιση της κατηγορίας εκπαίδευσης και της λεκτικής ονομασίας των κλάδων / ειδικοτήτων των θέσεων με αυτήν που αποτυπώνεται στον οικείο ΟΕΥ ή Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας/Κανονισμό Προσωπικού και γ) την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για το έτος 2023, με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης για κάθε επόμενο έτος.
Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα επικυρωθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή του φορέα, ο Π/Υ έτους 2023, απαιτείται βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου οικονομικής υπηρεσίας ότι θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων σε αυτόν.
Ειδικά οι Δήμοι, για τις θέσεις που έχει δηλωθεί στο αίτημά τους ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη (σημειώνονται σε διακριτή στήλη του πίνακά τους), καθώς και τα νομικά πρόσωπα τα οποία εκ της φύσης τους ασκούν αρμοδιότητες για τις οποίες επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη, θα πρέπει να ελέγξουν την επάρκεια των πιστώσεων από το συγκεκριμένο είδος εσόδου για κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που συνεπάγονται οι εγκριθείσες προσλήψεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία σας λάθη ως προς οποιοδήποτε, εκ των προαναφερθέντων, στοιχείων ελέγχου (κατηγορία εκπαίδευσης, λεκτική ονομασία των κλάδων / ειδικοτήτων των θέσεων, μη ύπαρξη κενών θέσεων, που σημαίνει λανθασμένη καταγραφή του Ο.Ε.Υ στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα από το φορέα ή αδυναμία κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας), θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία μας, ώστε οι συγκεκριμένες θέσεις να τεθούν εκτός διαδικασίας.
Αιτήματα_διορθώσεων του περιεχομένου της προσφάτως εκδοθείσης εγκριτικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικατάσταση εγκριθεισών θέσεων με θέσεις άλλων στοιχείων δεν θα ληφθούν υπόψη, παρά το γεγονός της καταγραφής των διορθώσεων στον κατωτέρω αναφερόμενο πίνακα, για λόγους ελέγχου και ενημέρωσης της υπηρεσίας μας. Δεν θα ληφθούν επίσης υπόψη αιτήματα των φορέων για εξαίρεση εγκεκριμένων θέσεων από τη διαδικασία, όταν δεν συντρέχει περίπτωση λάθους ή έλλειψη πιστώσεων στα προαναφερθέντα στοιχεία ελέγχου.
Οι θέσεις που θα τεθούν εκτός διαδικασίας από την υπηρεσία μας, θα μπορούν να επανυποβληθούν από τους φορείς προς έγκριση σε προγραμματισμό προσλήψεων επόμενου έτους, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκαν εκτός διαδικασίας πρόσληψης.
Οι τίτλοι σπουδών και τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού που απαιτούνται, καθορίζονται από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα για την Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επομένως δεν απαιτείται ο καθορισμός τους από τον φορέα σας.
Πέραν των ανωτέρω, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες, να τεθούν πρόσθετα προσόντα από τους φορείς, όπως η γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, (π.χ. άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση Ιταλικών), η γνώση συγκεκριμένου προγράμματος ή αντικειμένου πληροφορικής, καθώς και η εξειδικευμένη εμπειρία και η χρονική διάρκεια αυτής.
Επισημαίνουμε δε ότι, θα πρέπει να ορίσετε για όλες τις τεχνικές ειδικότητες, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις αντίστοιχες με την ειδικότητα άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις ανάλογα με τα μηχανήματα που διαθέτει ο φορέας σας.
Για τις θέσεις κατηγορίας ΥΕ δεν απαιτείται καθορισμός προσόντων, επομένως δεν συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία στον πίνακα.
Οι φορείς, λοιπόν, που επιθυμούν τον καθορισμό πρόσθετων προσόντων για συγκεκριμένες θέσεις, θα πρέπει να λάβουν σχετική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.
Στις περιπτώσεις που οι εγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Μηχανικούς, Γεωτεχνικούς, Ιατρούς, Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας, Τεχνίτες, Τεχνικούς, άνευ περαιτέρω ειδικότητας του γενικού κλάδου θα πρέπει με την απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, να εξειδικευτεί περαιτέρω ο κλάδος (π.χ. ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων, ΠΕ Ιατρών/Παθολόγων, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας /Κοινωνικών Λειτουργών) και να συμπληρωθεί στην ενδεδειγμένη στήλη του κατωτέρω αναφερόμενου πίνακα. Για τον καθορισμό της ειδικότητας τεχνιτών / τεχνικών που αφορούν εγκεκριμένες θέσεις κατηγορίας ΔΕ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Παράρτημα Β' του π.δ 85/2022, προκειμένου η ειδικότητα που θα καταγραφεί στον πίνακα να συνάδει με τις αντίστοιχες εγγραφές της μεταγενέστερα εκδιδόμενης πράξης αντιστοίχησης που αναφέρεται στη συνέχεια.
Επιπλέον, για τις εγκεκριμένες θέσεις των Περιφερειών, θα πρέπει να προσδιοριστεί με τη σχετική απόφαση, η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος που εδρεύει η κάθε εγκεκριμένη θέση και να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες στήλες του πίνακα.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις νεοεισαχθείσες διατάξεις του άρθρου 31, παρ.1 του ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-1-2023) αρμόδιο συλλογικό όργανο για τον προγραμματισμό προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού, άρα και για τη λήψη των προαναφερθεισών αποφάσεων, είναι πλέον το δημοτικό συμβούλιο για τους δήμους και το περιφερειακό συμβούλιο για τις περιφέρειες.
Για τις θέσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η λήψη νέας απόφασης κατά τα ανωτέρω, οι φορείς θα συμπληρώσουν τα στοιχεία στον πίνακα με βάση τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που ελήφθησαν πριν τη δημοσίευση του νόμου, κατά το στάδιο υποβολής των αιτημάτων προς έγκριση.
Αναφορικά με τις θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, απαιτείται απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του π.δ. 85/2022 (Α' 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» σε συνδυασμό με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ. 20353/30-12-2022 διευκρινιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας:
- οι εγκεκριμένες θέσεις εκπαιδευτικών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023 (ΠΥΣ 31/2022) θα πληρωθούν με βάση το προϊσχύον πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες και δεν αντιστοιχίζονται στην παρούσα φάση με τους νέους κλάδους και ειδικότητες. Για τις θέσεις αυτές, η πράξη αντιστοίχισης θα εκδοθεί μετά την έκδοση της ατομικής πράξης διορισμού ή πρόσληψης των επιτυχόντων της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα Β' του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου, ενώ
- οι εγκεκριμένες θέσεις κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023 (ΠΥΣ 31/2022), αντιστοιχίζονται με τη δημοσιευτέα έως 17/02/2023 πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών/ Κανονισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Προσωπικού, με τους κλάδους και τις ειδικότητες του νέου προσοντολογίου. Συνεπώς για τις θέσεις αυτές κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε. της παρούσης εγκυκλίου, θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας αμέσως μετά την έκδοση της πράξης αντιστοίχισης, ενσωματώνοντας στο σχετικό αρχείο και τη δημοσιευθείσα πράξη.
Τα πεδία ωστόσο του πίνακα τα οποία αφορούν θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους φορείς σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες και ο
πίνακας να αναρτηθεί πλήρης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ εντός της τιθέμενης προθεσμίας.

Δ. Συμπλήρωση πίνακα και ανάρτησή του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού

Όλοι οι φορείς που αναφέρονται στη 2η στήλη του Παραρτήματος Α. της παρούσης, για τους οποίους εγκρίθηκε η πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού (εξαιρουμένων αυτών για τους οποίους εγκρίθηκε η πλήρωση θέσεων που αφορούν μόνο τους κλάδους Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Δημοτικής Αστυνομίας ή σχέσης έμμισθης εντολής) θα πρέπει να αναζητήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά θέματα προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr/), στην ενότητα άντλησης αρχείων, υποφάκελος «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 2023», το αρχείο xls με την ονομασία EGR2023_ΧΧΧΧΧ (όπου ΧΧΧΧΧ ο 12ψηφιος κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα, ο οποίος ταυτίζεται με το όνομα χρήστη του φορέα κατά την εισαγωγή του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο), να το αντλήσουν και να συμπληρώσουν τα πεδία σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες.
1. α/αα/α κάθε γραμμής του πίνακα
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣτις στήλες 2 και 4 - 13 εμφανίζονται τα στοιχεία των θέσεων για τις οποίες εγκρίθηκε η πλήρωσή τους με πρόσληψη, ενώ στη στήλη 12 σημειώνονται μόνο για τους Δήμους οι θέσεις των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας, κατά τα δηλωθέντα στο αίτημά τους, πρόκειται να καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη.
Στη στήλη 9 εμφανίζονται σε φόντο οι κλάδοι ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΚΕΠ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ καθώς και η εργασιακή σχέση "ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ". Για τις γραμμές των θέσεων αυτών καθώς και για τις θέσεις διευθυντικών στελεχών δεν απαιτείται η συμπλήρωση των στηλών 18 - 25. Επίσης δεν θα συμπληρωθεί ο πίνακας για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης και Διευθυντή ΔΕΥΑ Θήβας.
Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.), η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τους οποίους εγκρίθηκαν μόνο θέσεις Έμμισθης Εντολής δεν απαιτείται να συμπληρώσουν τον πίνακα και να τον αναρτήσουν στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του ΥΠΕΣ.
3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΣ
4. ΦΟΡΕΑΣ
5. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
8. ΚΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
9. ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
11. ΜΟΝΑΔΑ
12. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (βλ.ένδειξη Χ)
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΓΡΙΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣυμπληρώνετε μόνο την 1η γραμμή του πίνακα του φορέα σας, αναφέροντας το συλλογικό όργανο
15. ΑΡΙΘΜ. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗΤο πεδίο συμπληρώνεται μόνο από τις Περιφέρειες. Στους υπόλοιπους φορείς είναι προσυμπληρωμένο με βάση την έδρα τους
17. ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
18. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗ, ΤΕΧΝΙΚΟΥΣτις γραμμές των θέσεων που πρέπει να συμπληρωθεί η ειδικότητα αποτυπώνεται σχετική ένδειξη
19. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Υ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑΑπό την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέγετε για κάθε γραμμή του πίνακα ΝΑΙ / ΌΧΙ
20. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
21. ΛΕΚΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ή/& ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕάν στη στήλη 20 επιλέξετε για κάποια θέση ΌΧΙ, καταχωρείτε στη στήλη αυτή τα ορθά στοιχεία (π.χ ΜΟΝΙΜΟΣ_ΠΕ ή ΠΕ ή ΜΟΝΙΜΟΣ)
22. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑπό την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέγετε για κάθε γραμμή του πίνακα ΝΑΙ / ΌΧΙ
23. ΛΕΚΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕάν στη στ.22 επιλέξετε για κάποια θέση ΌΧΙ, καταχωρείτε στη στήλη αυτή τα ορθά στοιχεία
24. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣΑπό την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέγετε για κάθε γραμμή του πίνακα ΝΑΙ / ΌΧΙ
25. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΣυμπληρώνετε τη στήλη μόνο εφόσον έχουν καθοριστεί για τη θέση πρόσθετα προσόντα με την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου Αυτονόητο είναι ότι, εάν στη στήλη 24 επιλεγεί η τιμή ΟΧΙ, δεν πρέπει να συμπληρωθεί η στήλη 25.
Το συμπληρωμένο αρχείο πρέπει να το αναρτήσετε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού με την ονομασία EGR2023_ , απαλείφοντας δηλαδή από την ονομασία του αρχείου που αντλήσατε το 12ψηφιο κωδικό που αντιστοιχεί στο φορέα σας. Το αρχείο αυτό πρέπει να έχει την ίδια μορφή (xls), άλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Κάθε φορέας αναρτά το δικό του αρχείο και κάθε Περιφέρεια ένα αρχείο με τα στοιχεία όλων των περιφερειακών ενοτήτων.
Οι φορείς παρακαλούνται να μην αλλοιώνουν τη μορφή των πινάκων ή το περιεχόμενό τους και να τηρούν τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων.

Ε. Αποστολή δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας

Για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν προς πλήρωση από το ΑΣΕΠ (εξαιρουμένων αυτών που αφορούν στους κλάδους Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και Δημοτικής Αστυνομίας) θα πρέπει οι φορείς να αποστείλουν στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) έγγραφο με θέμα «Δικαιολογητικά για Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023». Η αποστολή του εν λόγω εγγράφου θα γίνει αποκλειστικά, για τους Δήμους και τις Περιφέρειες μέσω του προγράμματος «ΙΡΙΔΑ», ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr,
Το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ, στο οποίο θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί τα εξής δικαιολογητικά:
• Η σχετική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή Οικονομικής Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου) από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσε ο φορέας στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα
• Το/α Φ.Ε.Κ του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στο/α οποίο/α αποτυπώνεται/ονται οι εγκεκριμένες θέσεις για τους ΟΤΑ και τις ΔΕΥΑ ή τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών/Κανονισμό Προσωπικού για τα ΝΠΙΔ
• Βεβαίωση ότι οι εγκεκριμένες θέσεις, προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ ή Κανονισμό, με την ίδια λεκτική ονομασία, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κλπ).
• Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης ή/και επάρκειας των απαιτούμενων πιστώσεων το έτος 2023 (βλ. αναλυτικές οδηγίες ενότητας Γ.) για κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που συνεπάγονται οι εγκριθείσες προσλήψεις και με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόμενο έτος.
Επιπλέον, μόνο για τις εγκεκριμένες θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, η δημοσιευμένη πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών ή των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των φορέων με τους κλάδους και ειδικότητες του νέου προσοντολογίου. Εννοείται ότι σε περίπτωση που στις στήλες 21 και 23 του πίνακα έχουν καταγραφεί από το φορέα διορθώσεις ως προς την εργασιακή σχέση, κατηγορία ή/και κλάδο, αντίστοιχες εγγραφές θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στους υφιστάμενους κλάδους / ειδικότητες της πράξης αντιστοίχησης (δηλαδή τα διορθωμένα, σύμφωνα με τον πίνακα, στοιχεία τους).
Παρακαλείσθε να επιμεληθείτε με ιδιαίτερη προσοχή την προετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων και αποφεύγοντας λάθη και παραλείψεις που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν.
Κατά την αποστολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας, θα πρέπει να ενσωματωθούν ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF, (διαβιβαστικό και δικαιολογητικά μαζί), καθώς η αποστολή διακριτού αρχείου για κάθε δικαιολογητικό δυσχεραίνει τη διαδικασία και καθιστά χρονοβόρο τον έλεγχο.
Το θέμα του διαβιβαστικού καθώς και το όνομα του αρχείου pdf που θα αποσταλεί θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ονοματιστεί «Δικαιολογητικά για εγκεκριμένες θέσεις ΠΕ / ΤΕ του Ε.Π.Π 2023» ή «Δικαιολογητικά για εγκεκριμένες θέσεις ΔΕ / ΥΕ του Ε.Π.Π 2023»
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται :
- Όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας να κοινοποιήσουν στους φορείς για τους οποίους υπέβαλαν αίτημα προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού 2023 την παρούσα, ώστε όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να ενημερωθούν για την έκβαση του αιτήματός τους.
- Οι φορείς της 2ης στήλης του Παραρτήματος Α. να αντλήσουν το προαναφερθέν αρχείο EGR2023_ΧΧΧΧΧ που αντιστοιχεί στο φορέα τους από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ και να το συμπληρώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης.
- Η ανάρτηση του συμπληρωμένου αρχείου με την ονομασία EGR2023_ στον προαναφερθέντα τόπο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από κάθε φορέα που καταγράφεται στη 2η στήλη του Παραρτήματος έως τις 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:00’. Με την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας, ο τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για ανάρτηση του συγκεκριμένου αρχείου και τυχόν αποστολή του εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθεί υπόψη από την υπηρεσία μας.
- Μετά την ανάρτηση του αρχείου, παρακαλούνται οι φορείς να αποστείλουν στην υπηρεσία μας άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ, και αμέσως μετά τη δημοσίευση της πράξης αντιστοίχισης, τα δικαιολογητικά που αφορούν τις θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ.
- Τέλος επισημαίνεται ότι οι εγγραφές του αναρτηθέντος πίνακα θα πρέπει να προκύπτουν από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου που θα αποσταλεί στην υπηρεσία μας, και προκειμένου για τις θέσεις ΔΕ και ΥΕ και από τους υφιστάμενους κλάδους/ειδικότητες της δημοσιευθείσης πράξης αντιστοίχισης.
Η παρούσα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή https://www.ypes.gr/eguklioi/ καθώς και στον προαναφερθέντα φάκελο του ειδικού διαδικτυακού τόπου για θέματα προσωπικού.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.), info@enpe.gr
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.), info@kedke.gr
- ΠΟΕ ΟΤΑ
- ΠΟΠ ΟΤΑ, popota@otenet.gr
- ΟΣΥΑΠΕ, osyape@otenet.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος στη διαδρομή https://www.ypes.gr/eguklioi/
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π 20232. ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Π 2023
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α).
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΑΡΧΑΝΩΝ - ΤΕΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ‘Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ'
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣΝ.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΥ ΖΗΝ)
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.)
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ (ΚΟ.ΔΕ.ΔΗ.Κ.)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥΝΠΔΔ "ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ"
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΕΠΘΕ)
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.)
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Υδρευσης ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΠΑΙΔΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ -ΜΑΝΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ"
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΘΟΡΙΚΟΣ - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ) ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ "ΕΥΝΕΣΤΙΑ"
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>>
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.)
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣΝ.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥΑΡΩΓΗ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ1ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α)
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ)
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ