Διοικητικό Έγγραφο

Ap. Πρωτ. : 68955
ΑΔΑ: Ψ6ΔΥ46ΜΑΠΣ-7ΑΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Παναγιώτα Προκόπη
Τηλέφωνο: 210-5285577
e-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr
Αθήνα, 10-2-2023
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α'
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθ. 9/2023 εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 9Δ9Ψ46ΜΑΠΣ-81Λ)
Με το παρόν ανακαλείται η αριθ. 9/2023 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 9Δ9Ψ46ΜΑΠΣ-81Λ)
με θέμα: «Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. Ο.Γ.Α.»
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος το προσωπικό των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ