Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11
ΑΔΑ Ψ70Α46ΜΑΠΣ-Κ3Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Σατωβριάνδου18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Δουλκερίδου
Μαρία Ψάχου
Τηλέφωνο : 210-5285699
210-5285616
e-mail:tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr
Αρ. Πρωτ: 69195/Σ.21342
Ημερομηνία: 10.02.2023
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α'
ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. Δ.15/Δ/9801/30.1.2023 Υπουργική Απόφαση.
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων για όλους τους κλάδους ασφάλισης προσαυξάνονται κάθε χρόνο, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
Από 01.01.2025 και εφεξής οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει.
Με την αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ/9801/30.1.2023 Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων ορίζεται η αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών για όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες των Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022.
Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τις νέες εισφορές που ισχύουν από 01.01.2023 για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.
Α. Αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΚΛΑΔΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
169,955,4854,82230,25
203,946,5865,79276,31
258,766,5865,79331,13
325,656,5865,79398,02
404,596,5865,79476,96
548,236,5865,79620,60
Εισφορά Ειδικής ασφαλιστικής Κατηγορίας 2023
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣΣΥΝΟΛΟ
101,973,2932,89138,15
Προσοχή:
Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.
Β. Αναπροσαρμογή εισφορών ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΚΛΑΔΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΣΥΝΟΛΟ
99,783,2931,802,19137,06
120,613,2938,382,19164,47
152,413,2938,383,29197,37
191,883,2938,383,29236,84
239,033,2938,384,39285,09
323,453,2938,386,58371,70
Γ. Αναπροσαρμογή εισφορών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:
Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)
42,76
51,53
61,40
Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:
Εισφορές Κλάδου Εφάπαξ Παροχών
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)
28,51
33,99
40,57
Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ