Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρωτ.:63767
ΑΔΑ 6ΠΡΑ46ΜΑΠΣ-Α0Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γεροντίτη
Τηλέφωνο: 2105285647
Email: tm.asfalisis@efka.gov.gr
Αθήνα, 08-02-2023
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'
ΘΕΜΑ: «Σωρευτικοί Δείκτες Τιμών Καταναλωτή αποχώρησης έτους 2023».
Με το παρόν σας κοινοποιούμε το υπ'αριθμ.4690/17-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν οι σωρευτικοί δείκτες τιμών Καταναλωτή για αποχώρηση έτους 2023 και για περιόδους απασχόλησης από 1970 έως και 2022, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με εξαγορά καθώς και για την έκδοση αποφάσεων προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν (Σχετ.: Οι υπ'αριθμ. 29/2017,31/2017 και 3/2018 εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ).
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.1 εδάφιο γ' του ν.4387/16 η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Διευκρινίζουμε ότι στο άρθρο 8 παρ.4 α. του ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του 4670/2020 ορίζεται ότι «Η αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το έτος 2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για το διάστημα από το 2025 και εφεξής διενεργείται με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ».
Συν/να: το υπ'αριθμ. 4690/17-01-2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ