Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 42869
ΑΔΑ Ψ8ΨΘ465ΧΘΞ-ΟΡΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Εμμ. Κονδυλάκης
Τηλέφωνο : 210 6508594
E-mail : dteo@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 9-2-2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (μικτού ή αμιγούς) στις περιπτώσεις αφαίρεσης της υφιστάμενης.
ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. 82262/20-1-2023 έγγραφο της Περιφ. Ενότητας Αττικής - Κ. Τομέας
β) Το με αρ. πρωτ. 965505/3-10-2022 έγγραφο της Περιφ. Ενότητας Αττικής - Κ. Τομέας
γ) Η με αρ. πρωτ. 109036/8-4-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΚ6Ζ465ΧΘΞ-ΔΜΦ)
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και ιδιώτες προς την Υπηρεσία μας, σχετικά με τ’ αναφερόμενα στο θέμα της παρούσας:
1. Στην (γ) σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι «το εν λόγω πρατήριο πρέπει να ιδρυθεί εξαρχής με την έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και νέας άδειας λειτουργίας, ενώ ο νέος εκμεταλλευτής δεν μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας αν δεν έχει τύχει της χορήγησης νέας άδειας ίδρυσης στο όνομά του».
2. Διευκρινίζουμε ότι η ανωτέρω παράγραφος αφορά περιπτώσεις που ο δικαιούχος της άδειας ίδρυσης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ίδιο με τον δικαιούχο της άδειας λειτουργίας.
3. Στην αντίθετη περίπτωση, εφαρμογή έχει η παρ. 3 του αρ. 18 των π.δ. 1224/1981 (Α' 303) και β.δ. 465/1970 (Α' 150).
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ανακοίνωση:
1. Ιδ. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
2. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τομέας Μεταφορών)(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
Κοινοποίηση:
1.Ιδιαίτερο Γραφείο Γ ενικού Γραμματέα Μεταφορών (ιδίου Υπουργείου)(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
2.Γενικός Διευθυντής Οχημάτων και Εγκαταστάσεων (ιδίου Υπουργείου)(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
3.Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (ιδίου Υπουργείου)(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
4.Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, Αθήνα, ΤΚ 104 42 (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@aead.gr, grammateia@aead.gr )
5.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ )
6.Σ.Ε.Ε.Π.Ε(Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: seepe@seepe.gr)
7.Π.Ο.Π.Ε.Κ.(Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: popek@pppek.gr)
8.O.B.E.(Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου: info@obe.gr)
9.Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας
Τμήμα Μετρολογίας & Μετρητικών Συστημάτων
(Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου: geormas@mindev.gov.gr, dppm@mindev.gov.gr, pittarae@mindev.gov. gr,
nitsiou.georgia@mindev.gov.gr, gd@ggb.gr )
Προς ενέργεια:
1.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
α) Δ.Τ.Ε.Ε.Ε.Ο.
β) Τμήμα Β'.
γ) Χρ. Αρχείο.
Σελίδα 2 από 2