Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. 69291
ΑΔΑ 93ΘΟ46ΜΑΠΣ-ΒΙ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Βασίλης Τσίτουρας
Τηλέφωνο : 210 - 52 85 639
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μαριάνα Προδρομίδου,
Εφροσύνη Μπαρμπαλιά, Ειρήνη Τσαντάκη
Τηλέφωνο : 210 - 52 85 581, 583, 585
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32 ΑΘΗΝΑ
E - mail : d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αθήνα, 10.02.2023
ΠΡΟΣ :
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΘΕΜΑ : « Α) Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης Δώρου Χριστουγέννων 2022 (Δ.Χ. /2022) για εργαζόμενους :
- στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022 και οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή εντός του διαστήματος από 15.10.2022 - 31.12.2022 και
- ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ -ΕΡΓΑΣΙΑ.
Β) Υποβολή Α.Π.Δ. Δώρου Χριστουγέννων 2022 (Δ.Χ./2022) για εγγραφές με Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που έχουν ημερομηνία ισχύος μέχρι 31.12.2022 σε εφαρμογή οδηγιών εγκυκλίου 7/2023 »
ΣΧΕΤ. : Οι με αριθμό 39/2020 και 7/2023 εγκύκλιοι του e - Ε.Φ.Κ.Α. και τα με αριθμό πρωτ. 58522/17.02.2021 και 18803/14.01.2022 Γενικά Έγγραφα του e - Ε.Φ.Κ.Α.
Α) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της με αριθμό πρωτ. 122045/16.12.2022 (Φ.Ε.Κ.6444 Β') Κ.Υ.Α., όπου προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνισης της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2022 (Δ.Χ./2022) για εργαζόμενους :
► στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022
Άρθρο 4 ορίζεται ότι, πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2023, της αναλογίας του Δ.Χ./2022, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, από 01.05.2022 έως 31.12.2022, πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια Α.Π.Δ. και η αναλογία Δ.Χ./2022, που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής των συμβάσεων εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων κατά την περίοδο από 15.10.2022 - 31.12.2022, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
► ενταχθέντες στο Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ -ΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 5 ορίζεται ότι, όπως ίσχυσε και για το Δώρο Χριστουγέννων 2021, πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2023, της αναλογίας του Δ.Χ./2022, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων, από 01.05.2022 έως 31.12.2022, πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια Α.Π.Δ. και η αναλογία Δ.Χ./2022, που αντιστοιχεί στο χρόνο συμμετοχής του συγκεκριμένου εργαζόμενου στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης του Δ.Χ./2022 εργαζομένων των ανωτέρω περιπτώσεων εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι οδηγίες των με αριθμό πρωτ.58522/17.02.2021 και 18803/14.01.2022 Γενικών Εγγράφων του e - Ε.Φ.Κ.Α., με τα οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης του Δ.Χ./2020 και του Δ.Χ./2021 αντίστοιχα εργαζομένων, που ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας λόγω της πανδημίας, ή εντάχθηκαν στο Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
Β) Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 5, του ν.4997/2022 (Φ.Ε.Κ. Α' 219) καθορίζονται, από 01.01.2023, με τρόπο ενιαίο, τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α./ τ. Ο.Α.Ε.Δ.) επ' αόριστον, για όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα και δημοσίου τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους (πλήρης ή μειωμένη) (σχετική η με αριθμό 7/2023 εγκυκλίου του e - Ε.Φ.Κ.Α.)
Συνεπώς, από 01.01.2023 (μισθολογική περίοδος 01/2023) και μετέπειτα, χρησιμοποιούνται, ανά ειδικότητα, οι ίδιοι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που ίσχυαν την 31η.05.2020, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων (πλήρη ή μειωμένη) στον ιδιωτικό ή δημόσιο (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) τομέα, ενώ οι Κ.Π.Κ. που τέθηκαν σε ισχύ την 01.06.2020 (εγκύκλιος 31/2020 του e -Ε.Φ.Κ.Α.) και την 01.01.2021 (εγκύκλιος 9/2021 του e - Ε.Φ.Κ.Α.) και αφορούν διαφοροποίηση ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών αναλόγως του καθεστώτος απασχόλησης (πλήρη ή μειωμένη σε ιδιωτικό ή δημόσιο (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) τομέα τέθηκαν με ημερομηνία ισχύος μέχρι 31.12.2022 με συνακόλουθο να μην υποστηρίζουν την υποβολή Α.Π.Δ. για μισθολογικές περιόδους από Γενάρη 2023 και εντεύθεν.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 7/2023, για την απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2022 (Δ.Χ./2022) - το οποίο, ως γνωστόν, υποβάλλεται στην Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2023) πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κωδικοποίηση της εγκυκλίου 9/2021 του e - Ε.Φ.Κ.Α.
Με την παρούσα γνωστοποιούμε ότι σε κάθε περίπτωση διαδικτυακής υποβολής Α.Π.Δ. με εγγραφές Δ.Χ./2022 ασφαλισμένων, οι οποίοι έως 31.12.2022, υπάγονταν στους Κ.Π.Κ. που για τους προαναφερόμενους λόγους απενεργοποιήθηκαν από 01.01.2023, πρέπει τα ασφαλιστικά δεδομένα να υποβληθούν περιοριστικά με αρχείο CSL01 και όχι με καταχώρηση δεδομένων (data entry) μέσω της φόρμας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του φορέα.
Η εφαρμογή δημιουργίας αρχείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του e -Ε.Φ.Κ.Α. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ -> Μενού -> Έντυπα -> Έντυπα που αφορούν εργοδότες -> ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Διαχείρισης Α.Π.Δ. Οδηγίες σχετικά με την υποβολή του αρχείου περιλαμβάνονται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ., παράγραφος 4 στον ίδιο σύνδεσμο. Στο διαθέσιμο λογισμικό καταχωρούνται, διψήφιοι τύποι αποδοχών. Μετά την αποθήκευση του αρχείου, πρέπει να τροποποιηθούν οι τύποι αποδοχών σε τριψήφιους (εν προκειμένω 003) προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή του.
Με ευθύνη των προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Ασφάλισης - Εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ