Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρ: 16086
ΑΔΑ ΨΒΛΘ46ΜΤΛΚ-ΘΝΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ Α’
Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Λυκουργιάς
Τηλέφωνο : 2131516815
Ηλ. Ταχ. : synparoxes@ypakp.gr
Ημ/νία: 13.2.2023
ΠΡΟΣ:
e-ΕΦΚΑ
α) Γραφείο Διοικητή
Ακαδημίας 22
10671, Αθήνα
β)Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου
Τομέα
Σταδίου 31
10559, Αθήνα
γ)Γενική Δ/νση Συντάξεων
Αχαρνών 27-29
10439, Αθήνα
δ)Γενική Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Ακαδημίας 58,
10679, Αθήνα
ε) Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πατησίων 12
10677, Αθήνα
ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση της α.π. 100878/16.4.2021 Εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών »
Σχετ.:
α)Τα α.π. 349816/8.11.2022 και 100878/16.4.2021 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
β)Το α.π. 80020/34600/31.5.2021 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
Με το παρόν σας γνωστοποιούμε την α.π. 100878/16.4.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΟΥ465ΧΘΞ-ΥΓΒ) εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτή μας κοινοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό (α) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του αρ. 47 του ν. 4784/2021.
Υπενθυμίζουμε πως οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4784/2021 προβλέπουν πως : «πρόσωπα, τα οποία καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημοσίας χρήσης, δύνανται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων Δ.Χ.»
Με την ως άνω Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζεται πως η ρύθμιση του άρθρου 47 δεν συμπεριλαμβάνει τους αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους.
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών σας για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.
Συνημμένα:
1. (5) Φύλλα
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ