Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 3162.8/11727/2023
ΑΔΑ 972Ρ4653ΠΩ-Ι6Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 - 10 Πειραιάς
Πληροφορίες : Ντανάση Αναστασία
Τηλέφωνα : 213 - 1374925
E-MAIL : plob@yen.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 15-02 -2023
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Παροχής οδηγιών περί διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης και ελέγχου πλοηγικών δικαιωμάτων»
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Τα άρθρα 17 και 20 και 22 του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α'43)
2. Τα άρθρα 58, 59, 60, 61, 63 και 64 του Β.Δ/τος της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 «Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955» (Α'44).
3. Τα άρθρα 31, 32 και 33 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184).
4. Τα άρθρα 186 και 187 του Ν.Δ.187/1973 (Α'261) «Περί κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»
5. Το άρθρο 6 του Ν.Δ. 4582/1966 (Α'236/1966) «Περί κυρώσεως της Ελληνο-Κυπριακής συμφωνίας».
6. Το Ν.1819/1951 (Α'149) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως ισχύει
7. Το Ν.Δ. 356/1974 (Α' 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει
8. Το Π.Δ. 287/1991 «Πλοηγικά Δικαιώματα» (Α'102), όπως ισχύει.
9. Το Π.Δ. 348/74 (ΦΕΚ Α' 130/13.05.74) «Περί απαλλαγής εκ της υποχρεωτικής πλοηγήσεως ενίων κατηγοριών πλοίων
10. Το Π.Δ 551/1975 (Α'178) «Περί απαλλαγής εκ της υποχρεωτικής πλοηγήσεως Ελληνικών φορτηγών πλοίων μέχρι 500 κ.ο.χ. προερχομένων εκ λιμένος της αλλοδαπής»
11. Το Π.Δ. 130/2007 (Α' 169) «Απαλλαγή των πλοίων, που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, από την υποχρεωτική πλοήγηση.»
12. Το Π.Δ.70/2015/22-09-2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων......Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» ( Α'114)»
13. Το Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'26).
14. Η Αριθμ. 3422.8/6/96 16/09/96 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’898/16/20.09.96) «Απαλλαγές - μειώσεις τελών σ’ εφαρμογή άρθρου 6 του Ν.2399/96»
15. Η υπ’αρ.3162.8/51125/2021 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών -Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί «Παρακράτησης και απόδοσης υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, ανά τρίμηνο, ποσοστού 8% των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Β'3461)
16. Το άρθρο 18 του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α'35)
17. Η υπ’αρ.3162.7/10900/2022 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τους Πλοηγικούς Σταθμούς Επικράτειας» (Β'773)
Με την παρούσα εγκύκλιο σας υπενθυμίζουμε τον καθορισμό του τρόπου πλοήγησης, βεβαίωσης, είσπραξης πλοηγικών δικαιωμάτων, μηνιαίως υποβαλλόμενων από τους πλοηγικούς σταθμούς στη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας και ελέγχου αυτών, μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Πλοήγησης Πλοίων ΥΝΑΝΠ, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31, 32 και 33 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση .......... και άλλες διατάξεις» (Α'184).
1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
α. Οι Εκπρόσωποι Πλοίων/Ναυτικοί Πράκτορες αφού δημιουργήσουν ένα ταξίδι στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) εισέρχονται στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής διαδικασίας πλοήγησης πλοίων ΥΝΑΝΠ με τον λογαριασμό που διαθέτουν στην ΕΕΝΘ και δημιουργούν ένα αίτημα πλοήγησης (κατάπλους-απόπλους-μεθόρμιση) εισάγοντας κάποιες βασικές πληροφορίες.
β. Οι εμπλεκόμενοι φορείς (Πλοηγικός Σταθμός, Φορέας Διαχείρισης Λιμένα, Λιμεναρχείο) λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση (alert) για το νέο αίτημα πλοήγησης.
γ. Ο Πλοηγός ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής e-pilotage για όλα τα επικείμενα αιτήματα πλοήγησης που αφορούν στην περιοχή δικαιοδοσίας του Πλοηγικού Σταθμού.
δ. Τα αιτήματα πλοήγησης ανατίθενται και επιμερίζονται στους πλοηγούς που εκτελούν υπηρεσία στον πλοηγικό σταθμό από τον υπεύθυνο βάρδιας, ή σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.
2. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
α. Ο Πλοηγός επιβιβάζεται στο υπό πλοήγηση πλοίο (κατάπλους-απόπλους-μεθόρμιση) και καταχωρεί σε ηλεκτρονική ταμπλέτα (tablet) πατώντας στο αίτημα, τα απαραίτητα στοιχεία της πλοήγησης όπως: την ώρα επιβίβασης και αποβίβασης, ώστε να υπολογιστούν τυχόν υπερωρίες, αν οι υπερωρίες είναι αδικαιολόγητες και το λόγο, αν πραγματοποιήθηκε δέσιμο/λύσιμο και άλλα στοιχεία που αφορούν στην πλοήγηση.
β. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πλοήγησης, ο πλοηγός και ο πλοίαρχος προσυπογράφουν ψηφιακά το ηλεκτρονικό έγγραφο υπηρεσιών πλοήγησης.
γ. Η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με ηλεκτρονική δήλωση Πλοιάρχου.
δ. Με το πέρας της πλοήγησης αποστέλλεται αυτόματη ειδοποίηση στο Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων που είναι αρμόδιο για την έκδοση του τιμολογίου.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
α. Τα εκδιδόμενα Τιμολόγια Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών αποτελούν απόδειξη για την βεβαίωση των Πλοηγικών Δικαιωμάτων και παράγονται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή πλοήγησης (e-pilotage).
β. Οι εντεταλμένοι με την βεβαίωση των πλοηγικών δικαιωμάτων, υπηρετούντες στο Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων εκδίδουν το Τιμολόγιο Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών κατόπιν λήψης αυτόματης ειδοποίησης ολοκλήρωσης πλοήγησης, με βάση τα στοιχεία του αιτήματος και των στοιχείων της πλοήγησης που έχουν καταχωρηθεί από τον πλοηγό που την πραγματοποίησε. Οι συγκεκριμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία και να τα επεξεργαστούν αν απαιτείται καθώς και να βλέπουν αναλυτικά τις χρεώσεις και το πώς υπολογίζονται.
γ. Όταν ολοκληρωθούν οι τυχόν διορθώσεις/προσθήκες, δημιουργείται αυτόματα ένα Τιμολόγιο Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών με βάση τα παραπάνω στοιχεία πλοήγησης.
δ. Ο αιτών λαμβάνει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την έκδοση του τιμολογίου ώστε να το εξοφλήσει και να ανεβάσει στην εφαρμογή το αποδεικτικό πληρωμής (τραπεζικό καταθετήριο) στο αντίστοιχο τιμολόγιο.
3.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΣΕ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΛΟΗΓΗΘΕΝΤΑ
α. Η βεβαίωση των πλοηγικών δικαιωμάτων για πλοία υπόχρεα πλοηγήσεως αλλά μη πλοηγηθέντα, λόγω υπαιτιότητας τους ή μη αιτήσεως παροχής υπηρεσιών πλοήγησης, θα διενεργείται καθημερινά από τους αρμόδιους κάθε Λιμεναρχείου, βάσει των τηρουμένων από το αρμόδιο γραφείο Ναυτολογίας, βιβλίων κατάπλου-απόπλου.
β. Η βεβαίωση και η έκδοση Τιμολογίου Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών για πλοία υπόχρεα σε πλοήγηση αλλά μη πλοηγηθέντα θα γίνεται από τους εντεταλμένους με την βεβαίωση των πλοηγικών δικαιωμάτων υπηρετούντες στο Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων ως εξής: με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα κατά τόπους λιμεναρχεία όπως προαναφέρθηκε, θα δημιουργούν αντίστοιχα αιτήματα πλοήγησης στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής διαδικασίας πλοήγησης πλοίων ΥΝΑΝΠ και στη συνέχεια θα εκδίδουν τα τιμολόγια.
γ. Ειδικά για τον Π.Σ.Πειραιά η βεβαίωση για τα μη πλοηγηθέντα πλοία θα διενεργείται βάσει των στοιχείων περί κατάπλου, απόπλου και μεθορμίσεων των πλοίων που τηρούνται στο ΚΛΠ/Τομέας Ναυτολογίας. Για τον σκοπό αυτό θα συντάσσεται εβδομαδιαίως από τον προϊστάμενο της ανωτέρω υπηρεσίας ακριβές αντίγραφο με τις κινήσεις των πλοίων (κατάπλου-απόπλου-μεθορμίσεις) το οποίο θα θεωρείται από τον τμηματάρχη Ναυτολογίας και θα αποστέλλεται στο γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων.
δ. Ο κατάπλους πλοίων και οι μεθορμίσεις στην περιοχή Κ.Λ. Ελευσίνας και Λ/Χ Ίσθμιας θα αναφέρονται αυθημερόν, από τους κατά τόπους αρμοδίους, με αποστολή σήματος προς το ΚΛΠ/Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων για την περαιτέρω βεβαίωση πλοηγικών δικαιωμάτων.
ε. Οι Εκπρόσωποι Πλοίων/Ναυτικοί Πράκτορες που εκπροσωπούν τα πλοία θα λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την έκδοση του τιμολογίου ώστε να το εξοφλήσουν.
3.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
α. Τα πλοηγικά δικαιώματα βεβαιώνονται με την αντίστοιχη έκδοση τιμολογίου κατά τον κατάπλου του πλοίου. Εάν κατά τον απόπλου προκύψει επιπλέον χρέωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί πλοηγικών δικαιωμάτων», θα εκδίδεται νέο τιμολόγιο.
β. Όταν κατά τον απόπλου δεν προκύπτουν επιπλέον χρεώσεις, τότε δύναται το τιμολόγιο να είναι μηδενικό.
γ. Τιμολόγια Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών τα οποία εκδόθηκαν εκ παραδρομής ή περιέχουν λανθασμένες χρεώσεις δύναται να διορθώνονται με έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου με ταυτάριθμο αύξων αριθμό.
δ. Στα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαιδευτικά κ.λ.π.) πλοία, ελληνικά ή ξένα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτημα περί απαλλαγής τους από την υποχρεωτική πλοήγηση και συνεπώς δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας, θα βεβαιώνονται πλοηγικά δικαιώματα. Επίσης τα εν λόγω πλοία πλοηγούνται και καταβάλλουν πλοηγικά δικαιώματα, εφόσον το αιτηθούν.
ε. Τα Τιμολόγια Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών τα οποία εκδίδονται μέσω της εφαρμογή Ηλεκτρονικής διαδικασίας πλοήγησης πλοίων ΥΝΑΝΠ τηρούνται ηλεκτρονικά στην εν λόγω εφαρμογή. Επιπροσθέτως, εκτυπώνονται, υπογράφονται από τους εντεταλμένους στα γραφεία Ναυτολογίας και φυλάσσονται στις Λιμενικές Αρχές επί μία πενταετία μετά την πάροδο της οποίας θα καταστρέφονται υποβαλλόμενου σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής στην Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας.
στ. Η εγκυρότητα των εκδιδομένων τιμολογίων διασφαλίζεται με την αυτόματη απόδοση QR-code σε κάθε ένα από αυτά και την αποθήκευσή τους στο i-cloud του Υπουργείου.
4. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
α. Τα Πλοηγικά Δικαιώματα καθίστανται απαιτητά αμέσως μετά την βεβαίωση τους και την έκδοση αντίστοιχου Τιμολογίου Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών .
β. Η είσπραξη των Πλοηγικών Δικαιωμάτων ενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.
γ. Καταβάλλονται προ του απόπλου του πλοίου ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από τον κατάπλου του, εφόσον το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει. Η προθεσμία καταβολής των οφειλόμενων πλοηγικών δικαιωμάτων με την εξόφληση του τιμολογίου, μετρά από την στιγμή έκδοσης του.
δ. Οι συναλλαγές των υπό πλοήγηση πλοίων μέσω των λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης των Πλοηγικών Σταθμών στην Τράπεζα Ελλάδος είναι υποχρεωτικές.
ε. Τα εκδοθέντα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών Πλοήγησης εξοφλούνται με κατάθεση του συνολικού ποσού ανά τιμολόγιο, μέσω διαδικτυακής τραπεζικής συναλλαγής (internet banking) στους λογαριασμούς των οικείων Πλοηγικών Σταθμών που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος.
στ. Οι καταθέσεις -πληρωμές από τους ναυτικούς πράκτορες μπορούν να γίνονται ανά τιμολόγιο ή συγκεντρωτικά για περισσότερα τιμολόγια που τους αναλογούν. Στη δεύτερη περίπτωση θα, ενημερώνουν σχετικά, με αποστολή e-mail, αναφέροντας στις παρατηρήσεις στην επισύναψη του καταθετηρίου τα τιμολόγια που εξοφλούνται.
ζ. Η ανάρτηση των τραπεζικών καταθετηρίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή σε συσχέτιση με τα τιμολόγια που εξοφλούνται, πραγματοποιείται από τους ναυτικούς πράκτορες.
η. Εν, συνεχεία τα εντεταλμένα στελέχη του αρμόδιου γραφείου ναυτολογίας για την βεβαίωση και είσπραξη των πλοηγικών δικαιωμάτων ελέγχουν την αναρτημένη εξόφληση με το αντίστοιχο τιμολόγιο και την ύπαρξη της κατάθεσης του ποσού στο ημερήσιο τραπεζικό extrait και προχωρούν στην ολοκλήρωσή εξόφλησης τιμολογίου.
θ. Το σύνολο των μηνιαίων εισπράξεων των πλοηγικών δικαιωμάτων, αφαιρουμένων των ποσοστών 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ και 8% υπέρ Κρατικού Προϋπολογισμού, κατατίθεται υπέρ του λογαριασμού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα με μία συνολική κατάθεση.
4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
α. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξοφλήσεώς των πλοηγικών δικαιωμάτων δηλαδή, προ του απόπλου του πλοίου ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από τον κατάπλου του και την ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίου, εφόσον το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει, δύναται να απαγορευθεί ο απόπλους του υπόχρεου προς καταβολή πλοίου, μέχρι την καταβολή των οφειλομένων πλοηγικών δικαιωμάτων ή την κατάθεση στην οικεία Λιμενική Αρχή εγγυητικής επιστολής μιας από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, με ισχύ 30 ημερών από την ημερομηνία κατάπλου του πλοίου, που θα καλύπτει το οφειλόμενο ποσό. Για την χορήγηση άδειας απόπλου από την Ναυτολογία είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το ναυτικό πράκτορα, εξοφλημένου τιμολογίου.
β. Σε περιπτώσεις απόπλου του πλοίου σε ημέρα αργίας, όπου αντικειμενικά είναι αδύνατη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εναλλακτικά επιτρέπεται η προσκόμιση στη Λιμενική Αρχή επιταγής που θα εκδίδεται από τους ενδιαφερομένους και θα καλύπτει το οφειλόμενο ποσό, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων του Α.Ν. 1819/1951 “περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου” όπως ισχύει κάθε φορά.
γ. Πλοηγικά δικαιώματα, που δεν καταβάλλονται μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10% για κάθε μήνα καθυστέρησής τους και μέχρι 11 μήνες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, των 11 μηνών, και μόνο τότε, τα ανείσπρακτα δικαιώματα διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο Ταμείο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των Δημοσίων εσόδων που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 22 παράγραφος 4 του Ν. 3142/1955), προσαυξανόμενα περαιτέρω με τους τόκους υπερημερίας που προβλέπονται για τα δημόσια έσοδα. Απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου που οφείλει στο Δημόσιο Ταμείο πλοηγικά δικαιώματα, εάν δεν προσκομίσει σχετική απόδειξη εξόφλησής τους.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
α. Τα αρμόδια γραφεία Ναυτολογίας και είσπραξης πλοηγικών τελών των Λιμενικών Αρχών της έδρας των Πλοηγικών Σταθμών οφείλουν να συντάσσουν στο τέλος κάθε μήνα και να υποβάλουν στην Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας για έλεγχο, εντός των πέντε (05) πρώτων ημερών του αμέσως επόμενου μήνα, τα δικαιολογητικά βεβαίωσης και είσπραξης πλοηγικών δικαιωμάτων (Λογιστικό Δελτίο, Βιβλίο Ταμείου/καταθέσεων, τραπεζικά καταθετήρια κ.τ.λ).
β. Το Λογιστικό Δελτίο αποτυπώνει την οικονομική κίνηση του Πλοηγικού Σταθμού και συνυπογράφεται από τον Υπεύθυνο σύνταξης Λογιστικού Δελτίου, Τον Προϊστάμενο Γραφείου Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων και θεωρείται από τον Λιμενάρχη (Υπολιμενάρχη για το ΚΛ/Χ Πειραιά) συνοδευόμενο από απαραίτητα δικαιολογητικά.
y. Το Λογιστικό Δελτίο συντάσσεται και εκδίδεται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή πλοήγησης πλοίων (e-pilotage) και περιλαμβάνει σε αύξουσα και χρονολογική σειρά όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια παροχής πλοηγικών Υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι τα τιμολόγια αριθμούνται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή σε αύξουσα σειρά, ενιαία για όλους τους πλοηγικούς σταθμούς, καθώς εκδίδονται υπό το κοινό Α.Φ.Μ της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας. Αναλυτικά στο μηνιαίο Λογιστικό Δελτίο αποτυπώνονται με σαφήνεια τα εξής:
1. Βεβαιωθέντα Πλοηγικά Δικαιώματα τρέχοντος μήνα
2. Το σύνολο Ανείσπρακτων παρελθόντων μηνών
3. Εισπραχθέντα τρέχοντος μήνα
4. Εισπραχθέντα παρελθόντων μηνών
5. Τυχόν Προσαυξήσεις βάσει του άρθρου 12 παρ.3 του ΠΔ 287/1991
6. Συνολικό ποσό εισπράξεων τρέχοντος μήνα και παρελθόντων μηνών αθροιστικά με τις προσαυξήσεις
7. Σύνολο ανείσπρακτων για μεταφορά σε επόμενο μήνα
8. Συνολικό ποσό εισφοράς 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ επί του συνόλου είσπραξης
9. Συνολικό ποσό εισφοράς 8% υπέρ κρατικού προϋπολογισμού επί του συνόλου είσπραξης
10. Συνολικό ποσό μήνα υπέρ Κεφαλαίου Πλοηγικής, δηλ. σύνολο Πλοηγικών δικαιωμάτων μείον των ποσών υπέρ ΕΛΟΑΝ και υπέρ κρατικού προϋπολογισμού
11. Κατά περίπτωση ΦΠΑ 24%, υπολογιζόμενο επί των εισπραχθέντων τιμολογίων για πλοία που υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ.
12. Σε περίπτωση ανάγκης καταγραφής οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας, επεξήγησης ή πληροφορίας, αυτή θα περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό έγγραφο του Λογιστικού Δελτίου.
13. Για παράδειγμα πρόσοδοι κεφαλαίου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης εξαμήνου (δηλ. τόκοι από καταθέσεις) θα αναγράφονται στο διαβιβαστικό του συγκεκριμένου μήνα που κατατέθηκαν και θα μεταφέρονται με ξεχωριστή κατάθεση στο Κ.Π.Υ. με επισύναψη του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης.
δ. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η εκτύπωση και επισύναψη στο Λογιστικό Δελτίο, των εκδοθέντων από την ηλεκτρονική εφαρμογή πλοήγησης πλοίων τιμολογίων παροχής πλοηγικών υπηρεσιών.
ε. Επισυνάπτονται οι καταστάσεις των καταπλευσάντων και υπόχρεων σε πλοήγηση πλοίων και οι καταστάσεις των μη πλοηγηθέντων πλοίων αλλά υπόχρεων σε καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων.
5.2 ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
α. Το Βιβλίο Ταμείου/Καταθέσεων συνυποβάλλεται με το μηνιαίο Λογιστικό Δελτίο υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο Ταμία, Τον Προϊστάμενο Γραφείου Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων και θεωρείται από τον Λιμενάρχη (Υπολιμενάρχη για το ΚΛ/Χ Πειραιά)
β. Αποτελεί πλήρη καταγραφή σε χρονολογική σειρά των εισπράξεων του Πλοηγικού Σταθμού ανά Τιμολόγιο, κατόπιν επιβεβαίωσης και τελικής συμφωνίας με το ημερήσιο και μηνιαίο τραπεζικό extrait του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης κάθε πλοηγικού σταθμού που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος.
γ. Η ημερήσια συμφωνία του ταμείου γίνεται με βάσει τις πραγματοποιηθείσες καταθέσεις καταγεγραμμένες στο ημερήσιο extrait και όχι βάσει της αποστολής τραπεζικού καταθετηρίου από τους ενδιαφερόμενους, για τη διασφάλιση της ορθής ημερομηνιακής επιβεβαίωσης της είσπραξης πλοηγικών δικαιωμάτων.
δ. Το Βιβλίο Ταμείου/Καταθέσεων συντάσσεται και εκδίδεται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή πλοήγησης πλοίων (e-pilotage) και περιλαμβάνει σε χρονολογική σειρά όλα τα εξοφλημένα τιμολόγια παροχής πλοηγικών Υπηρεσιών. Στο μηνιαίο Βιβλίο Ταμείου/Καταθέσεων αποτυπώνονται με σαφήνεια τα εξής:
1. Α/Α εγγραφής στο βιβλίο ταμείου για το τιμολόγιο, Αριθμός τιμολογίου
2. Ημερομηνία έκδοσης και είσπραξης τιμολογίου
3. Όνομα πλοίου και πράκτορα ή πλοιοκτήτη
4. Ποσό πλοηγικών δικαιωμάτων
5. Προσαύξηση άρθρου 12 παρ.3 του ΠΔ 287/1991 εφόσον υπάρχει
6. Σύνολο είσπραξης ανά τιμολόγιο (ποσό πλοηγικών + προσαυξήσεις)
7. Συνολικό ποσό ημέρας και όλου του μήνα πλοηγικών δικαιωμάτων χωρίς προσαύξηση
8. Συνολικό ποσό προσαύξησης ημέρας και όλου του μήνα
9. Συνολικό ποσό ημέρας ή όλου του μήνα είσπραξης με προσαυξήσεις
10. Ποσό εισφοράς 3% του συνόλου είσπραξης ημέρας/μηνός, υπέρ ΕΛΟΑΝ
11. Ποσό εισφοράς 8% του συνόλου είσπραξης ημέρας/μηνός υπέρ κρατικού προϋπολογισμού
12. Σύνολο Πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράχτηκαν.
13. Συνολικό ποσό μήνα υπέρ Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, δηλ. σύνολο Πλοηγικών δικαιωμάτων μείον ποσών υπέρ ΕΛΟΑΝ και υπέρ κρατικού προϋπολογισμού.
14. ΦΠΑ 24% όπου προβλέπεται για το είδος του πλοίου (ισχύει για θαλαμηγά ιδιωτικής χρήσης) ανά εγγραφή και ανά μήνα
5.3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
α. Κατόπιν ολοκλήρωσης ελέγχου και συμφωνίας του Λογιστικού Δελτίου με το Βιβλίο Ταμείου/Καταθέσεων και το Extrait τραπέζης από το αρμόδιο Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης πλοηγικών Τελών, οι μηνιαίες εισπράξεις των πλοηγικών δικαιωμάτων κατατίθενται μέσω της εφαρμογής ΔΙΑΣ-Portal με διαδικτυακή τραπεζική συναλλαγή (internet banking) σύμφωνα με το αναλογούν ποσοστό στους κάτωθι λογαριασμούς:
i.) Ποσοστό 89% μηνιαίως στον λογαριασμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN: GR6201000240000000026141700
ii.) Ποσοστό 3% μηνιαίως στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ) με IBAN: GR0901000240000000000267807 στην Τράπεζα Ελλάδος
iii.) Ποσοστό 8% ανά τρίμηνο υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού στο λογαριασμό «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» με IBAN: GR9001000230000000000200548 στην Τράπεζα Ελλάδος.
iv.) Απόδοση ΦΠΑ 24% με πληρωμή Ταυτότητας Οφειλής
Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση ή απόδοση προκύψει ενδεχομένως, μελλοντικά θα αποδίδεται με τον ίδιο τρόπο.
β. Τα αποδεικτικά κατάθεσης που αφορούν στις παραπάνω διαδικτυακές τραπεζικές μεταφορές θα υποβάλλονται υπογεγραμμένα αρμοδίως ως δικαιολογητικά στο μηνιαίο Λογιστικό Δελτίο και το βιβλίο Ταμείου/καταθέσεων. Επίσης θα συνυποβάλλεται αντίγραφο του τραπεζικού extrait της τελευταίας ημέρας του μήνα που αφορά.
γ. Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα πλοηγικά δικαιώματα επιπλέον των κανονικών επιστρέφονται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στους κατά τόπους πλοηγικούς σταθμούς, από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του από 28-01-1958 Β.Δ. περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955 και της παρ.2 του άρθρου 65 του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'26) ο έλεγχος των εσόδων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, με ενδελεχή εξέταση των δικαιολογητικών βεβαίωσης και είσπραξης πλοηγικών δικαιωμάτων διενεργείται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας.
β. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος συνίσταται στα εξής:
1.) στην έγκαιρη και εντός της οριζόμενης προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών βεβαίωσης και είσπραξης πλοηγικών δικαιωμάτων
2.) στην αντιπαραβολή των καταστάσεων καταπλευσάντων και υπόχρεων σε πλοήγηση πλοίων και των καταστάσεων των μη πλοηγηθέντων πλοίων αλλά υπόχρεων σε καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων με τα Λογιστικά Δελτία.
3.) στη εντός των οριζόμενων προθεσμιών κατάθεση των εισπράξεων υπέρ του ΚΠΥ.
4.) στη συμφωνία των μηνιαίων εισπραχθέντων πλοηγικών δικαιωμάτων που έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό του ΚΠΥ με τα υποβαλλόμενα Λογιστικά Δελτία, Βιβλία Ταμείου/Καταθέσεων και αποδεικτικά κατάθεσης.
5.) κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου γίνονται οι σχετικές εγγραφές στα ηλεκτρονικά τηρούμενα Λογιστικά Βιβλία μέσω μηχανογραφημένης εφαρμογής λογιστηρίου και εκδίδονται τα αντίστοιχα Γραμμάτια Είσπραξης και εντάλματα Λογιστικής Τακτοποίησης.
Κάθε προγενέστερη Εγκύκλιος, Απόφαση ή Διαταγή σχετικά με τη βεβαίωση, είσπραξη, κατάθεση και τον έλεγχο των πλοηγικών δικαιωμάτων παύει να ισχύει.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΡΚΕΤΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Κ.Λ. Πειραιά/Τομέας Ναυτολογίας
2. Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/Τομέας Ναυτολογίας
3. Κ.Λ. Ηρακλείου/Τομέας Ναυτολογίας
4. Κ.Λ. Καλαμάτας/Πλοηγικός Σταθμός
5. Κ.Λ. Χαλκίδας/Τομέας Ναυτολογίας
6. Κ.Λ. Πάτρας/Γ’ Λ/Τ Αιγίου/Γραφείο Ναυτολογίας
7. Κ.Λ. Λαυρίου/Τομέας Ναυτολογίας
8. Κ.Λ. Πάτρας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού
9. Κ.Λ. Ρόδου/Τομέας Ναυτολογίας
10. Κ.Λ. Κέρκυρας/Πλοηγικός Σταθμός
11. Κ.Λ. Βόλου/Τμήμα Π.Σ. Βόλου
12. Κ.Λ. Καβάλας/Τομέας Ναυτολογίας
13. Λ/Χ Μυκόνου/Τμήμα Πλοηγικών Δικαιωμάτων
14. Λ/Χ. Ιτέας/Γραφείο Πλοηγικής Υπηρεσίας
15. Λ/Χ Ιτέας/ Α’ Λ/Τ Αντίκυρας
16. Λ/Χ Σύρου/Γραφείο Είσπραξης Τελών
17. Λ/Χ Πύλου/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού
II ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ.ΓΓΛΛΠΝΕ
3. Γρ. κας ΓΔΛΛΠΝΕ
4. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ Α'