Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621
ΑΔΑ: ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131.3371, -3374, -3375,
-3201, -3365, -3372, -3336
Για θέματα της εφαρμογής: 213.131.3383
E-mail: hrm@ypes.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 15 Φεβρουάριου 2023
ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Σχετ.: Οι αρ. πρωτ.:
α) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1158 /οικ.1863/31-1-2023 «Έναρξη Α' κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του ΕΣΚ» (ΑΔΑ: ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ) και
β) ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.2.23 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΥ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ) «Προσθήκη λειτουργιών α) μετακίνησης θέσης χωρίς τροποποίηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και β) προσαρμογής στο νέο Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.
Σύμφωνα με την ως άνω (β)σχετική εγκύκλιο, οι φορείς καλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί, βάσει των οδηγιών που παρέχονται στην εν λόγω εγκύκλιο, η αντιστοίχιση των θέσεων προσωπικού και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας το συντομότερο δυνατό, με σκοπό να έχουν οι φορείς δυνατότητα συμμετοχής στον Α’ Κύκλο κινητικότητας 2023, καθώς και στον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων 2024.
Ενόψει των ανωτέρω και σε συνέχεια της ως άνω (α)σχετικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α' κύκλου 2023, παρατείνονται ως ακολούθως:
> Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 5/3/2023.
> Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό, καθώς επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Ανεξάρτητες Αρχές
6. Προεδρία της Κυβέρνησης
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό)
- papanikg@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην apografi.gov.gr)