Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2022
ΑΔΑ: ΡΠ9ΥΙΜΕ-ΡΜΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 26.4.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Νικόλαος Κιάος, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης, λόγω πωλήσεως, του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΧΡΩΜΑ 89,9 (πρώην ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ) Νομού Χίου, από την ... στον ..., δυνάμει του υπ’ αριθμ. .../11.3.2016 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χίου ..., έναντι του τιμήματος των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Η εν λόγω μεταβίβαση γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. .../28.3.2016, .../4.5.2016 και .../8.11.2018 έγγραφα.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό .../6.4.2016, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Φώτη Αγγέλη και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Θεοδώρα Παπαδάκη. Ο Οικονομολόγος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου .../20.3.2019 έκθεσή του και η Νομικός υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου .../26.1.2021 νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης για λογαριασμό του ως άνω φορέα παρέστησαν (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δημοσθένης Κορδελλίδης και η ..., σύζυγος του ιδιοκτήτη του σταθμού. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 17.5.2021, ώρα 14.00. Η Ολομέλεια αφού άκουσε τους ειδικούς επιστήμονες εισηγητές απεφάσισε να κληθεί ο σταθμός για περαιτέρω διευκρινήσεις και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου .../13.5.2021 υπόμνημα και στη συνέχεια το με αριθμό πρωτοκόλλου .../9.6.2021 συμπληρωματικό υπόμνημα.
Την 29.11.2022 και ώρα 11:00 η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε και πάλι σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στον συνήθη γι’ αυτό τόπο, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον απόντα κατά την (πρώτη) συζήτηση Νικόλαο Κιάο αναγιγνώσκοντας τις έγγραφες εισηγήσεις, τα υπομνήματα του αιτούντος-φορέα και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της ενδεχόμενης μη αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ΧΡΩΜΑ 89,9 (ΠΡΩΗΝ ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ) Νομού Χίου, ιδιοκτησίας του ..., με αυθαίρετη αλλαγή συχνότητας.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») για λογαριασμό του ως άνω φορέα, ο δικηγόρος του Παναγιώτης Δημητρόπουλος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 9.12.2022, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου .../5.12.2022 υπόμνημα.
Την 13.12.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε εκ νέου την ανωτέρω εισηγήτρια και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α. Ως προς το ζήτημα της αλλαγής συχνότητας
Ι. Νομικό μέρος
1. Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: ««Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».
2. Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών» σε συνδυασμό και με το άρθρο 40 του Ν. 4779/2021.
3. Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Οφείλουν ακόμη να μην παρεμβάλλονται στους διαύλους συχνοτήτων της ΕΡΤ, των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΥΠΑ, του ΟΤΕ και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,…», ενώ απαγορεύεται η αλλαγή συχνότητας «χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής», συνεπώς επιτρέπεται υπό όρους (πρβλ. ΣτΕ 1206/2012, 1588/2012, 1231/2011, 1458/2009, 4046/2008, 3070/2007).
4. Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους…».
5. Τέλος, κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε… να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος… ». Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου Νόμου, η ΕΕΤΤ έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου της χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, καθώς και της χρηστής διοίκησης και της αρχής της αναλογικότητας, συνάγονται τα ακόλουθα:
(α) Ότι, ενόψει της αδυναμίας εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας που προβλέπει την χορήγηση αδειών λειτουργίας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 53 Ν. 2778/1999 δια της οποίας θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες όσοι σταθμοί λειτουργούσαν κατά την 1.11.1999.
(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η προσωρινή τακτοποίηση του ραδιοφωνικού τοπίου - και ως εκ τούτου ανάγκη οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης μιας συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και δη εκείνης που χρησιμοποιούσε κατά την 1.11.1999.
(γ) Ότι στην περίπτωση των μεταβατικώς λειτουργούντων σταθμών ο νομοθέτης δεν χορήγησε άδεια συγκεκριμένης συχνότητας κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, στη βάση των ισχυόντων χαρτών συχνοτήτων, αλλά επεδίωξε να ρυθμίσει, μέχρι την χορήγηση των αδειών, μια πραγματική κατάσταση (αυθαίρετη χρήση του ραδιοφάσματος), στη βάση δε αυτή χορηγήθηκαν βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, με κριτήριο τη δήλωση των ιδίων ότι πράγματι λειτουργούσαν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, χωρίς να προβαίνει με τη χορήγηση αυτή σε εκχώρηση συχνότητας, αλλά απλώς αναγνωρίζει το πραγματικό γεγονός της λειτουργίας ενός σταθμού κατά την 1.11.1999 και μεταγενεστέρως και απέβλεψε στην προσωρινή λειτουργία τους, χωρίς να προδιαγράψει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκπομπής τους και πάντως χωρίς να απαγορεύσει ρητά τη δυνατότητα μεταβολής συχνότητας και θέσης εκπομπής υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η μεταβολή αυτή εγκρίνεται, ύστερα από σχετική αίτηση, από την αρμόδια Αρχή.
(δ) Ότι η αλλαγή (μεταβολή-μετακίνηση) συχνότητας ενός νομίμως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθμού, κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999, σε άλλη συχνότητα από εκείνη που εξέπεμπε την 1.11.1999, γίνεται ανεκτή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η συχνότητα, που αρχικώς χρησιμοποιούσε ο σταθμός, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μεταγενέστερα για αντικειμενικούς λόγους, που κρίνονται κατά περίπτωση, όπως παρεμβολές σε άλλα νομίμως λειτουργούντα δίκτυα ή σε άλλους λειτουργούντες νομίμως σταθμούς εντός του ίδιου νομού ή ομόρων νομών ή παρεμβολές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, που εκπέμπουν σε παραμεθόριες περιοχές από ραδιοφωνικούς σταθμούς ομόρων κρατών και πιστοποιούνται αυτές από την αρμόδια για την επιτήρηση του φάσματος ανεξάρτητη αρχή (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), η οποία και διαπιστώνει την αναγκαιότητα της αλλαγής και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η μεταβολή αυτή γίνεται ύστερα από αίτηση του σταθμού, που προκαλεί ή δέχεται τις παρεμβολές, ότι δεν δημιουργούνται παρεμβολές από τη χρήση της νέας συχνότητας σε άλλα νομίμως λειτουργούντα δίκτυα ή άλλους λειτουργούντες σταθμούς, όπως το τελευταίο διαπιστώνεται από την αρμόδια για την επιτήρηση του φάσματος ΕΕΤΤ και εγκρίνεται αυτή από την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή.
ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΧΡΩΜΑ 89,9 (πρώην ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ) Νομού Χίου, είναι κάτοχος της με αριθμό .../27.11.2000 βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας, η οποία του χορηγήθηκε με απόφαση του πρώην Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999. Σύμφωνα με το αναρτημένο στο Διαδίκτυο Μητρώο Ραδιοφωνικών Σταθμών του ΕΣΡ, ο ως άνω σταθμός δικαιούται να εκπέμπει από την συχνότητα 89,9 και από τη θέση ΑΙΠΟΣ.
Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, ο σταθμός, ευρισκόμενος στη Χίο, νησί γειτνιάζον με την Τουρκία, χρησιμοποιούσε τη συχνότητα 89,9 MHZ, η οποία όμως εν συνεχεία καταλήφθηκε από τον τουρκικό ραδιοφωνικό σταθμό TRT NAGME ISMIR. Το στοιχείο επιβεβαιώθηκε, ύστερα από την αριθ. πρωτ. .../16.1.2018 αίτηση του ..., με την απόφαση .../4.6.2018 της ΕΕΤΤ, η οποία πιστοποίησε ότι στη συχνότητα 89,9 MHZ εκπέμπει τουρκικός ραδιοφωνικός σταθμός με υψηλή στάθμη στη νήσο της Χίου και ότι η πρόκληση παρεμβολών κατά την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο σταθμών στην ίδια συχνότητα είναι βέβαιη. Πιστοποίησε ακόμη, πως δεν διαπίστωσε οιαδήποτε παρενόχληση από την εκπομπή στη νέα συχνότητα σε άλλο νομίμως λειτουργούντα ραδιοφωνικό σταθμό, καθώς και ότι λόγοι ανωτέρας βίας υποχρέωσαν τον σταθμό να μετατοπιστεί, ενώ «δεν είχε οιαδήποτε πρόθεση περί μη τήρησης εξ αυτού της κείμενης νομοθεσίας». Επίσης, η ΕΕΤΤ διαπίστωσε την αναγκαιότητα της μετατόπισης του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΩΜΑ» σε συχνότητα έτερη της δηλωθείσας και δη στη συχνότητα 91,9 MHZ αντί της 89,9 MHZ και αποφάσισε ότι θα απέχει από την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης σε βάρος του ως άνω σταθμού κατά την εκπομπή του προγράμματός του στην συχνότητα 91.9 MHZ, υπό την προϋπόθεση αφενός ότι η εκπομπή θα λαμβάνει χώρα μόνο από την προαναφερόμενη θέση εκπομπής, καθώς και από τις δηλωθείσες, κατά το άρθρο 65 Ν. 4155/2013, δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, και αφετέρου ότι δεν θα παρακωλύεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του δικτύου κάθε άλλης νομίμως λειτουργούσας υπηρεσίας.
Β. Ως προς το ζήτημα της μεταβιβάσεως
Ι. Νομικό μέρος
1. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β Ν. 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν. 3592/2007, 11 παρ. 1 ε του Ν. 2328/1995 και 12 παρ. 15 του ιδίου νόμου με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Για την άσκηση του προαναφερόμενου ελέγχου, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγχει κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
2. Κατά το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4779/2021: «3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο ΕΣΡ με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το ΕΣΡ ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον Ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον Ν. 2328/1995 (Α΄159) κυρώσεις. Στο ΕΣΡ γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».
3. Περαιτέρω η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013), τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών.
ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Ζητείται η έγκριση της μεταβίβασης του μη ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΧΡΩΜΑ 89,9 (πρώην ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ) Νομού Χίου, από την ... στον ..., με το υπ’ αριθμ. συμβόλαιο .../11-03- 2016 της Συμβολαιογράφου Χίου ..., έναντι του τιμήματος των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Το ως άνω τίμημα των 5.000,00 ευρώ κατεβλήθη από τον αγοραστή σε δύο ισόποσες δόσεις, ως εξής: 1) την 10.9.2016 κατέβαλε την πρώτη δόση των 2.500,00 ευρώ και 2) την 10.3.2017 τη δεύτερη δόση των 2.500,00 ευρώ.
Σύμφωνα με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις του, ο αγοραστής συμμετέχει και σε άλλα τρία ΜΜΕ, σε διαφορετικό νομό το καθένα (Θεσσαλονίκης, Χίου, Λαρίσης, Φθιώτιδος), δύο μη ενημερωτικού χαρακτήρα και ένα ενημερωτικού («Χρώμα» Θεσσαλονίκης), κάτι που δεν απαγορεύει το άρ. 5 παρ. 6 του Ν. 3592/2007.
Σύμφωνα με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις δεν συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της συμμετοχής σε επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, δεν συντρέχει στο πρόσωπό του η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, δεν συντρέχει κώλυμα λόγω καταδίκης για αδίκημα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού, ενώ έχει καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση των συγγενικών του προσώπων, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 περ. β του Ν. 3592/2007.
Τέλος, διαπιστώνεται ότι, από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν τεκμηριώνεται η κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης (5.000,00 ευρώ).
ΙΙΙ. Υπαγωγή
1. Ενόψει των ανωτέρω, είναι ανεκτή η μετατόπιση της συχνότητας από τη θέση 89,9 στη θέση 91,9, δεδομένου ότι υπάρχει σήμερα αντικειμενική αδυναμία χρήσης της αρχικής συχνότητας που χρησιμοποιούσε ο σταθμός κατά την 1.11.1999. Ταυτόχρονα δε, δεν παρακωλύεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία άλλων δικτύων.
2. Είναι αποδεκτό το αίτημα για έγκριση μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΧΡΩΜΑ 89,9 (πρώην ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ) Νομού Χίου, από την ... στον ..., έναντι τιμήματος ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
Κατά την άποψη, όμως, ενός μέλους:
(α) Από καμία διάταξη νόμου ή γενικό νομικό κανόνα δεν προκύπτει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ή άλλη κρατική αρχή) έχει νόμιμη εξουσία να επιτρέψει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο την χρήση οποιασδήποτε ραδιοφωνικής συχνότητας διαφορετικής από εκείνη που εχρησιμοποιείτο στον σκοπητέο χρόνο (1.11.1999) ή υπό διαφορετικούς όρους υπό τους οποίους τότε εχρησιμοποιείτο (πρβλ. ΕΣΡ 145/2020).
(β) Όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και αντίστοιχη υποχρέωση του χρήστη μιας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του δικαιούχου και του Κράτους. Θεωρείται δε διακοπή λειτουργίας (και) η εγκατάλειψη της συχνότητας την οποία χρησιμοποιούσε ο φορέας την 1.11.1999, ανεξάρτητα αν αυτός άρχισε (συγχρόνως ή μεταγενεστέρως) να χρησιμοποιεί (αυθαιρέτως) άλλη συχνότητα (πρβλ. ΕΣΡ 53/2021, ΕΣΡ 152/2021, ΕΣΡ 71/2022).
(γ) Εν όψει αυτών, κατά τη μειοψηφούσα γνώμη, η μεν αίτηση για έγκριση της μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού έπρεπε να απορριφθεί, οι δε συχνότητες, και δη τόσο εκείνη που χρησιμοποιούσε ο αιτών την 1.11.1999, όσο και εκείνη που ήδη χρησιμοποιεί, να αναγνωρισθεί ότι ανήκουν (και κατά χρήσιν) στο Κράτος.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
1. Αναγνωρίζει, κατά πλειοψηφία, ότι η αλλαγή συχνότητας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΧΡΩΜΑ 89,9 (πρώην ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ) Νομού Χίου, από τη συχνότητα 89,9 MHZ στη συχνότητα 91,9 MHZ, γίνεται ανεκτή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών και η αλλαγή αυτή δεν συνιστά διακοπή της λειτουργίας του.
2. Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, τη μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΧΡΩΜΑ 89,9 (πρώην ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ) Νομού Χίου, από την ... στον ..., έναντι τιμήματος ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13η Δεκεμβρίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 15η Φεβρουαρίου 2023.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ