Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: 55541
ΑΔΑ Ψ48Δ465ΧΘΞ-Τ8Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 20 Φεβρουαρίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφ. : Β. Πετρέα
Τηλ. : 2106508125
E-mail : dteo@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης της υπ. αρ. 40017/2023 υπουργικής απόφασης
1. Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 736/14-02-2023, η υπ. αρ. 40017/8-02-2023 υ.α. του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : Τροποποίηση της οπό στοιχεία Φ50/48597/5875/2009 υπουργικής απόφασης «Οροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (Β' 1975). Το κείμενο της απόφασης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ : 6Α8Θ465ΧΘΞ-ΡΙΧ.
2. Ειδικότερα, με την αναφερόμενη απόφαση τροποποιούνται τα υπό στοιχεία της υπ’ αρ. Φ50/48597/5875/2009 (Β' 1975) ισχύουσας υ.α., ως εξής :
α) Αντικαταστάθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 8 «Άδεια Λειτουργίας» και πιο συγκεκριμένα αντικαταστάθηκε ο όρος «τελεσίδικης» με τον όρο «αμετάκλητης» και συνεπώς διαμορφώνεται από: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης .......τελεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης.» σε «Σε περίπτωση αμφισβήτησης.......αμετάκλητης εκτελεστής δικαστικής απόφασης.»
β) Στο τέλος του προαναφερόμενου άρθρου ήτοι μετά την παράγραφο δώδεκα (12), προστέθηκαν δύο νέες παράγραφοι με αρίθμηση δεκατρία (13) και δεκατέσσερα (14), για τις οποίες αντίστοιχα ισχύουν:
βα) Στην παράγραφο (13), δίνονται διευκρινίσεις στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας / βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ, ακυρωθεί με αμετάκλητη εκτελεστή δικαστική απόφαση.
ββ) Στην παράγραφο (14), αναφέρεται στην περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται στην περίπτωση Φυσικού ή Νομικού προσώπου το οποίο λειτουργεί νομίμως ΙΚΤΕΟ και αιτηθεί οικειοθελώς την παύση λειτουργίας της επιχείρησής του.
3. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η αναφερόμενη απόφαση και η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην ακόλουθη διαδρομή :
Μεταφορές/Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων/Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων/Αδειοδότηση - Προδιαγραφές ΚΤΕΟ/Αδειοδότηση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
και μπορείτε να τις αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο :
https.//www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos-elegxos-oximaton/adeiodotisi-prodiagnfes-kteo/item/8535-adeiodotisi-idiotikon-kteo
Ο Προϊστάμενος της Α/νσης
Α. Σκυλλάκος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδ. Γρ. Υπουργού ΥΠ&ΜΕ
2. Ιδ. Γρ. Υφυπουργού ΥΠ&ΜΕ αρμόδιο για θέματα Μεταφορών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:
α. Ιδ. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
δ. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
ε. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.): info@aead.gr
3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας : kepik@astynomia.gr
4. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ:
α. Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας, enosiikteoellados@gmail.com (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε
όλα τα μέλη του)
β. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος", ikteo-k@otenet.gr (με την παράκληση να
κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
γ. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, info@kteo-gr.gr (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα
μέλη του)
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειες της χώρας:
Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (με e-mail)
Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (με e-mail)
Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής (με e-mail)
Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με e-mail)
2.Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με e-mail)