Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 17088 - 22-02-2023
ΑΔΑ: ΡΒΒΣ46ΜΤΛΡ-ΕΦ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 22-02-2023
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Τηλέφωνο : 210 3893572
Email : gen-sec@mindev.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Διευκρινήσεις για την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων την Καθαρά Δευτέρα»
Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι στα εμπορικά καταστήματα και στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές που δεν επιτρέπεται να λειτουργούν την Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4177/2013, δεν συμπεριλαμβάνονται τα καταστήματα που διαθέτουν προς πώληση τρόφιμα στους καταναλωτές.
Η σχετική διευκρίνιση θα ενσωματωθεί άμεσα σε τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 4177/2013 προκειμένου η σχετική διάταξη να είναι απολύτως σαφής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α. ΑΛΒΕΡΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
4. Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας