Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 11663 - 07-02-2023
ΑΔΑ ΩΖΓΒ46ΜΤΛΡ-Φ1Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ KAI ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες : Μαρία Ανεστοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3742019
Fax : 210 3742060
Email :
Αθήνα, 07-02-2023
ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
KOIN.: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κίνητρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 27 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112)»
Σε συνέχεια του άρθρου 27 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α'112) περί του Συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που στελεχώνουν τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, την Κεντρική Υπηρεσία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ και την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και καθώς επίκειται η έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 12 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου αποστέλλονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την προετοιμασία των διοικητικών οργάνων και προκειμένου να προβούν στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του πλαισίου.
Στους υπαλλήλους της ανωτέρω παραγράφου δύναται να καταβάλλεται επιπλέον ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης εκάστου και με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό ο προϊστάμενος κάθε Υπηρεσίας ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται στην επίτευξη των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμοδίου οργάνου.
Ο κάθε Προϊστάμενος θα πρέπει, αξιολογώντας το ποσοστό εμπλοκής εκάστου υπαλλήλου στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, να ορίσει το ύψος της ανταμοιβής για κάθε υπάλληλο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το ποσοστό που θα αναφέρεται στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς, και σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία εντός του έτους αναφοράς, κατά την τελευταία ημέρα απασχόλησης σε αυτήν, δεν συμψηφίζεται με ενδεχόμενη προσωπική διαφορά και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι το ύψος της ανταμοιβής δεν είναι νοητό να προσδιορισθεί κατά τρόπο οριζόντιο για όλους τους υπαλλήλους, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να τελεί σε άμεση συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της Υπηρεσίας, σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που κάθε φορά τίθενται.
Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η ανταμοιβή δεν προσδιορίζεται βάσει της εμπλοκής και συνεισφοράς εκάστου υπαλλήλου στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, αλλά χορηγείται με τρόπο οριζόντιο, είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία του συστήματος ανταμοιβής αλλά αποκτά ένα επιδοματικό χαρακτήρα, και κάθε άλλο παρά συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι θα κληθούν κατόπιν έκδοσης της ΚΥΑ και τηρώντας τα προβλεπόμενα στην παρούσα, να εφαρμόσουν το ανωτέρω πλαίσιο της επιπλέον ανταμοιβής, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που αυτό παρέχει και να προσδιορίσουν την ανταμοιβή κατά την αντικειμενική κατά το δυνατόν κρίση τους και αναλόγως της συμμετοχής των υπαλλήλων τους στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, αποφεύγοντας φαινόμενα εξισωτισμού.
Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η ανταμοιβή έναντι επίτευξης στόχων αποτελεί εργαλείο διοίκησης και κίνητρο για την επιτάχυνση της αποτελεσματικής υλοποίησης των στόχων των προγραμμάτων και των επιμέρους υπηρεσιών που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τους και ως τέτοιο επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί και αξιοποιηθεί.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, αρμόδια κατά το Ν. 4940/22 για την εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής, θα συντονίσει και θα καθοδηγήσει στη βάση των ανωτέρω τις υπηρεσίες και θα δώσει κάθε απαιτούμενη διευκρίνιση επί του θέματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κου Α. Γεωργιάδη
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κου Γ. Τσακίρη
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κου Δ. Σκάλκου
4. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ , E-mail: sec.erdf_cf@mnec.gr
5. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, E-mail: sec.esf@mnec.gr
6. Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ, κ. Ι. Φίρμπα
7. Γενική Διευθύντρια Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ, κα Ζ. Γεωργοπούλου
8. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλες οι Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ, του ΣΣ ΚΑΠ, TAMEY & ΙΝΤΕRREG
2. Όλες οι Επιτελικές Δομές
3. Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
4. Κεντρική Υπηρεσία ΜΟΔ Αε
5. Ειδικές Υπηρεσίες ΕΑΣ
6. ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη