Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17
ΑΔΑ ΨΜ2Θ46ΜΑΠΣ-ΛΛΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: Φ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 52 85 525
E-mail : tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πληροφορίες: A. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ
Τηλέφωνο: 210 52 85 664
E-mail : tm.yposefarmdt@efka.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση :Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας :10432, Αθήνα
Αθήνα, 23/02/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 93772
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΩΣ Ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 1/1/2023:
α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών,
β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικώνυγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και
γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου»
Σχετ.: Οι υπ 'αριθμ. 10/2020, 7/2022, 34/2022 εγκύκλιοι και το υπ 'αριθμ. 126826/2020 Γ.Ε του e-ΕΦΚΑ.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπό δημοσίευση με αρ. πρωτ. Δ.15/Δ'/9801/30.1.2023 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α'), όπως ισχύουν, προβλέπεται, από 1/1/2023, αναπροσαρμογή:
α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών,
β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), κατά το μέρος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς - υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και
γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α, κατά το μέρος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:
1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.2 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
«Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ'έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 8».
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, εκδοθείσας, ληφθέντος υπόψη του υπ'αριθμ. 4690/17.1.2023 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από το οποίο προκύπτει ότι το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022 είναι 9,6452611330377%, διαπιστώνεται ότι:
« Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνεται στο ποσό των7.126,94 ευρώ».
Επομένως, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται, από 1/1/2023, στο ποσό των 7.126,94 € μηνιαία.
2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.2 περ.γδ του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
«Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8».
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης απόφασης διαπιστώνεται ότι:
«Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΑσφαλιστικέςΠοσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 1.1.2023
Κατηγορίες 1η κατηγορία28,51
2 κατηγορία33,99
3 κατηγορία40,57»
Επομένως, τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς -υγειονομικούς που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου, τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, κατά 50% στον εντολέα και κατά 50% στον ασφαλισμένο, ενώ για τους λοιπούς επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο.
3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 97 αρ.5 του Ν.4387/2016 , όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
«Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8».
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης διαπιστώνεται ότι:
«Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΑσφαλιστικέςΠοσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2023
Κατηγορίες 1 κατηγορία42,76
2 κατηγορία51,53
3 κατηγορία61,40»
Επομένως, τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μηχανικούς, κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.
4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση, όλα τα προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1/1/2023.
Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας ορίζεται η μισθολογική περίοδος μηνός Ιανουαρίου 2023. Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ μηνός Ιανουαρίου 2023 (μήνας αναφοράς: Ιανουάριος 2023) θα πρέπει οι εκκαθαριστές του Δημοσίου για τους απασχολούμενους έμμισθους δικηγόρους του Δημοσίου και τους μηχανικούς-υγειονομικούς, που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, να χρησιμοποιήσουν τα πλασματικά ποσά αποδοχών, όπως κατωτέρω αναφέρονται.
Ομοίως, στην Α.Π.Δ Τ.Ε.Κ.Α. Δημοσίου, για την ίδια, ως ανωτέρω, μισθολογική περίοδο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και υπάγονται για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στο Τ.Ε.Κ.Α., η κωδικοποίηση που αναφέρεται στην κατωτέρω σχετική ενότητα.
5. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η προαναφερόμενη, από 1/1/2023, αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών των κλάδων Εφάπαξ Παροχών (προνοίας) e-ΕΦΚΑ και επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην κωδικοποίηση για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. Δημοσίου της ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μηχανικών -υγειονομικών του Δημοσίου Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και παραμένει όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ'αριθμ. 126826/2020 Γ.Ε και στην υπ'αριθμ. 34/2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.
Η μοναδική αλλαγή που επέρχεται από 1/1/2023 αφορά τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικής εισφοράς των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών και κατ'επέκταση τα «πλασματικά ποσά» αποδοχών, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω:
1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ της ασφάλισης για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας) των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μηχανικών -υγειονομικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί από 1/1/2023 το ποσό των 712,75 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2023
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ28,51
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ33,99
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ40,57
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ712,75 €
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ849,75 €
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1.014,25 €
Υπενθυμίζεται ότι για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου, τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, κατά 50% στον εντολέα και κατά 50% στον ασφαλισμένο, ενώ για τους λοιπούς (μηχανικούς και υγειονομικούς) επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο.
2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ της επικουρικής ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί από 1/1/2023 το ποσό των 712,66 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2023
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ42,76
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ51,53
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ61,40
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ712,66 €
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ858,83 €
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1.023,33 €
Υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μηχανικούς, κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.
6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Δημοσίου της επικουρικής ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α., θα πρέπει να καταχωρηθούν από 1/1/2023 τα πλασματικά ποσά αποδοχών, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Κ.Α ΑΠΟ 1/1/2023
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ42,76
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ51,53
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ61,40
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ712,66 €
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ858,83 €
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1.023,33 €
Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μηχανικούς που υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α, κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Ε.Κ.Α.:
Α) ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Ως προς την κωδικοποίηση για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α της ασφάλισης των δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή και υπάγονται
στο Τ.Ε.Κ.Α, διευκρινίζεται ότι παραμένει όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ'αριθμ. 7/2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Η μοναδική αλλαγή που επέρχεται από 1/1/2023 αφορά τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικής εισφοράς των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών και κατ'επέκταση τα «πλασματικά ποσά» αποδοχών, όπως αναφέρονται ανωτέρω.
Β) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Αναφορικά με τους μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α., δημιουργείται νέα κωδικοποίηση που περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέους κωδικούς ειδικότητας, με λεκτικές περιγραφές, ως ακολούθως:
000015Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ. ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ)
000016Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ. ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ)
000017Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ. ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
000018Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ. ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ο ΚΑΔ του ΤΕΚΑ Δημοσίου 0085 έχει συνδεθεί ξεχωριστά με κάθε μία ειδικότητα που έχει δημιουργηθεί, ώστε να αποδίδεται κάθε φορά ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ, ως εξής:
ΚΑΔΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΚΠΚ
00850000152627
000016
000017
000018
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι η ίδια ως ανωτέρω κωδικοποίηση ισχύει και για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των μηχανικών του Δημοσίου Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022, ενώ ισχύουν τα ίδια ποσοστά και
τα ίδια ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης και πλασματικών αποδοχών για κάθε ασφαλιστική κατηγορία, όπως αναφέρονται στην υπ'αριθμ. 7/2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ για τους έμμισθους δικηγόρους.
Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε πίνακες με τα ισχύοντα ποσά εισφορών και πλασματικών αποδοχών για τα χρονικά διαστήματα: Α) από 1/1/2022 έως 31/5/2022 και Β) από 1/6/2022 έως 31/12/2022.
Α)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/5/2022
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ21,0021,0042,00
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ25,5025,5051,00
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ30,5030,5061,00
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ646,15 €
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ784,60 €
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ938,46 €
Β)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΟ 1/6/2022 ΕΩΣ 31/12/2022
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ19,5019,5039,00
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ23,5023,5047,00
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ28,0028,0056,00
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ650,00 €
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ783,30 €
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ933,30 €
Διευκρινίζεται ότι για τη διαχείριση τυχόν υποβληθεισών Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ για το χρονικό διάστημα από 1/2022 έως 12/2022, οι οποίες χρήζουν μεταβολής, θα πρέπει οι εκκαθαριστές των Υπηρεσιών του Δημοσίου να ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από την αρμόδια Δ/νση του Τ.Ε.Κ.Α., για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι απαιτούμενες μεταβολές.
Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας Εγκυκλίου.
ΣΥΝ/ΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
• ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΣΥΚ ΤΕΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΑ ΔΗΜΟΣ]ΟΥΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΙΣΧΥΣ
ΚΑΔΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΚΠΚΑΣΦ/ΝΟΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
0085000715Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λ.π. (ΠΑΛΑΙΟΙ)26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000716Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λ.π. (ΝΕΟΙ)26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000717Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Προσωπικού Απασχολούμενο σε Ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987 - ΚΒΑΕ26283,25%3,25%6,50%
1,25%0,75%2,00%
4,50%4,00%8,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%
1,25%0,75%2,00%
4,25%3,75%8,00%1/6/2022
0085000718Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Υπαγόμενων στα Ειδικά Μισθολόγια Ν.4472/201726273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000719Ειδική Εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ προσωπικού ΟΤΑ α'βαθμού26291,25%0,75%2,00%
0085000720Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ)26306,00%0%6,00%
0085000721Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ (ΝΕΟΙ)26306,00%0%6,00%
0085000722Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Έμμισθων Δικηγόρων τ.ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ)26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000723Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Έμμισθων Δικηγόρων τ.ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ)26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000724Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λ.π. (ΠΑΛΑΙΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000725Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λ.π. (ΝΕΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000726Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Προσωπικού Απασχολούμενο σε Ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987 - ΚΒΑΕ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26283,25%3,25%6,50%
1,25%0,75%2,00%
4,50%4,00%8,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%
1,25%0,75%2,00%
4,25%3,75%8,00%1/6/2022
0085000727Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Υπαγόμενων στα Ειδικά Μισθολόγια Ν.4472/2017 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000728Ειδική Εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ προσωπικού ΟΤΑ α'βαθμού -ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26291,25%0,75%2,00%
0085000729Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26306,00%0%6,00%
0085000730Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ (ΝΕΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26306,00%0%6,00%
0085000731Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000732Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000733Προαιρετική συνέχιση της Επικουρικής Ασφάλισης26316,00%0%6,00%1/6/2022
0085000015Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ.ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ)26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000016Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ.ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ)26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000017Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ.ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) -ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
0085000018Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ.ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ26273,25%3,25%6,50%1/1/2022-31/5/2022
3,00%3,00%6,00%1/6/2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr
2.Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr ypod3@efka.gov.gr ypod4@efka.gov.gr
3.Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.sintaxeon@efka.gov.gr gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
4.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
5.Υπουργείο Εσωτερικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 27, 10110 Αθήνα
info@ypes.gr
6.Υπουργείο Οικονομικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 10180 Αθήνα
press@minfin.gr
7.Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Φραγκούδη 11 & ΑΛ. Πάντου, 10163 Αθήνα
8.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
gg ypetha@mod.mil.gr
9.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
protocol@minedu.gov.gr
10.Υπουργείο Εξωτερικών
Βασιλίσσης Σοφίας 1, 10671 Αθήνα
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
11.Υπουργείο Δικαιοσύνης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικράτειας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια), ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
12.Υπουργείο Υγείας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Νοσοκομείων, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα
13.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
grplk@culture.gr
14.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
15.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 Παπάγος
yme@yme.gov.gr
16.Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
secretariat@immigration.gov.gr
17.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ( για την άμεση ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών)
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 185 10 Πειραιάς
info@yna.gov.gr, ddy.b@yna.gov.gr
18.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
info@minagric.gr
19.Υπουργείο Τουρισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Αμαλίας 12,105 57, Αθήνα
mailbox@mintour.gr
20.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
pressoffice@yptp.gr
21Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
h7@nis.gr
22.Βουλή των Ελλήνων
infopar@parliament.gr
23.Η Εκκλησία της Ελλάδος Ιασίου 1, 11521 Αθήνα contact@ecclesia.gr
24.Ελληνική Αστυνομία
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα kepik@astynomia.gr
25.Πυροσβεστικό Σώμα
Μουρούζη 4, 10172 Κολωνάκι
26.Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 18510 Πειραιάς contact@yna.gov.gr
27.Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)
Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός str-ges-dmp@army.gr, gesdendhs@army.gr
28.Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Λεωφ. Μεσογείων 229,15561 Χολαργός gen pro@navy.mil.gr
29.Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
gek.athens@mod.mil.gr
30.Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα
gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
31.Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
gd1@eopyy.gov.gr
32.ΕΤΕΑΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα
t.gram@eteaep.gov.gr
33.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα contact@dpa.gr
34.Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
Ιερού Λόχου 3, 15124 Μαρούσι info@adae.gr
35.Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Πουλίου 6, 11523 Αθήνα
enimerosi@asep.gr
36.Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αμερικής 5, 10564 Αθήνα ncrtv@otenet.gr
37.Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα press@synigoros.gr
38.Επιτροπή Ανταγωνισμού Κότσικα 1Α , 10434 Αθήνα contact@epant.gr
39.Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι info@eett.gr
40.Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα info@rae.gr
41.Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
42.Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, 10438 Αθήνα info@gamingcommission.gov.gr
43.Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
grammateia@synigoroskatanaloti.gr
44.Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Πλουτάρχου 3, 11521 Αθήνα
secretary@eaiya.gov.gr
45.Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα secretariat@ethaae.gr
46.Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
Βυτίνης 14-18, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια
monada@aaiasb.gr
47.Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς geniko.protokolo@statistics.gr & l.stamou@statistics.gr
48.Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, 11257 Αθήνα eaadhsy@eaadhsy.gr
49.Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
Σταδίου 33, 10559 Αθήνα info@ras-el.gr
50.Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
51.Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) Παπαδημητρίου 33 , 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας slot@hsca.gr
52.Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι eoe@minedu.gr
53.Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Αμερικής 11, 10672 Αθήνα
54.Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς info@raports.gr
55.Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης aepp@aepp-procurement.gr
56.Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Πύργος Ελέγχου Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου
YPA@HCAA.GR
57.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
58.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
59.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα
do@aDdthest.qov.qr
60.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
qq@apdhD-dm.qov.qr
61.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου Νέο Πατρών - Αθηνών 158, 26442 Πάτρα
62.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8,18538 Πειραιάς
qq@apdaiqaiou.qov.qr
63.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
64.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Καθ.Ρωσσίδη 11, 54655 Θεσσαλονίκη
do@damt.qov.qr
65.Κ.Ε.Δ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. Α' & Β' Βαθμού)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
info@kedke.gr
66.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα keeuhcci@uhc.qr
67.Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α 10672 Αθήνα hba@hba.qr
68.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα oee@oe-e.qr
69.Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69 και Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα info@qsee.qr
70.Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής
Ιουλιανού 42-46, 10433 Αθήνα
efeea@otenet.qr
71.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα info@acci.qr
72.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Γεωργίου Κασιμάτη 1 (τ.Λουδοβίκου) Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς evep@Dcci.qr
73.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου & Χαριλάου Τρικούπη, 10679 Αθήνα eea@eea.gr
74.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς eepir@otenet.qr
75.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη qrammateia@epepthe.qr
76.Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα pol@otenet.qr
77.Ανάδοχος Ο.Π.Σ./β-ΕΦΚΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Ζωγράφου
78.Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) teka-info@yeka.gr