Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18
ΑΔΑ 6ΚΨ446ΜΑΠΣ-4ΝΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Ν. Κατσιμπούρης
Τηλ. :210 - 5285582
e -mail : d.asfalisis@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Κορνηλία Κόγκου
Σοφία Νικολοπούλου
Τηλ. : 210 - 5285567, 580
e -mail : tm.asfalisismm@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μαριάνα Προδρομίδου
Ευφροσύνη Μπαρμπαλιά
Τηλ. : 210 - 5285581, 583
e-mail :tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
Αθήνα, 24.2.2023
Αρ. Πρωτ.: 94478
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής
ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e - Ε.Φ.Κ.Α.
ΣΧΕΤ : Οι με αρ. 68/2008, 65/2009, 34/2011, 43/2013 εγκύκλιοι π. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και η με αρ. 53/2008 εγκύκλιος του π. Ο.Α.Ε.Ε.
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4997/2022 (Φ.Ε.Κ. 219/τ.Α'/25.11.2022) «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», προστίθενται στις διατάξεις του άρθρου 37, του ν. 4756/2020 (Α'235) οι παρ. 3 έως 5, και ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των αναβατών και των μαθητευόμενων αναβατών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών, ως εξής :
• Από 01.01.2017 έως 31.12.2022, οι «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι του π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. αναβάτες, υπάγονται στον π. Ο.Α.Ε.Ε. για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε χρήμα και σε είδος.
• Από 01.01.2023, οι αναβάτες και οι μαθητευόμενοι αναβάτες, που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., παύουν να ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου.
Προϊσχύον Ασφαλιστικό Καθεστώς
Α. Το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.ΑΠ.Ι.) συστάθηκε με τον Α.Ν. 2276/1940.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9, του ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ.58/ τ.Α'/03.04.2008), ορίστηκε μεταξύ άλλων, ότι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών αναβάτες, εντάχθηκαν από 01.08.2008 στον κλάδο κύριας σύνταξης του π. Ο.Α.Ε.Ε. και κατέστησαν ασφαλισμένοι του.
Β . Με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 4, του ίδιου νόμου, ο Κλάδος Ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών εντάχθηκε από 01.08.2008 στον Κλάδο Παροχών Ασθένειας του π. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Γ. Με τις διατάξεις του άρθρου 53, του ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/τ.Α’/03.04.08) από 01.06.2008 το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών, ως προς την επικουρική ασφάλιση, εντάχθηκε στο π. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Ασφαλιστικό καθεστώς από 01.01.2017 έως 31.12.2022
Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2022, «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι του π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι, αναβάτες, υπάγονται στον π. Ο.Α.Ε.Ε. για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε είδος και σε χρήμα.
Θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες όσον αφορά στην ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Ασφαλιστικό καθεστώς από 01.01.2023
Από την 01.01.2023 οι αναβάτες και οι μαθητευόμενοι αναβάτες υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 24 του ν. 3863/2010, όπως ισχύουν.
Συνεπώς και αυτή η κατηγορία εργαζομένων από την 01.01.2023, εντάσσεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην διαδικασία αμοιβής και ασφάλισης μέσω εργοσήμου.
Από την ίδια ημερομηνία όλες οι χορηγούμενες αμοιβές και τα ποσοστά που χορηγούνται στα ανωτέρω πρόσωπα από τους εργοδότες τους (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων ή εκμεταλλευτές δρομώνων ίππων κ.λ.π.) υποχρεωτικά θα γίνονται μέσω του εργοσήμου.
Επισημαίνεται ότι, στην ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων περιλαμβάνονται μόνο οι αναβάτες και οι μαθητευόμενοι αναβάτες του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.ΕΑ.Π.Ι.)
Ως προς την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου, τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης, καθώς και τους κλάδους ασφάλισης ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ. αριθμ. 43/2013 εγκύκλιο του π. Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ..
> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την εφαρμογή της νέας κατηγορίας, πρέπει να χρησιμοποιείται ο ακόλουθος Κωδικός Παρεχόμενης Εργασίας αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων με Εργόσημο προσώπων:
• ΚΩΔ. 32 : «ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ»
Επισημαίνεται:
Στην εν λόγω κατηγορία έχουν τεθεί οι ίδιο έλεγχοι που ισχύουν για τους Κωδικούς Παρεχόμενης Εργασίας αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων με Εργόσημο προσώπων : 11 - 16, 18 - 20, 31.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμων με τον Κωδ. «32» ορίζεται η 01.01.2023.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση της παρούσας το προσωπικό των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Τ.Ε.Κ.Α Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Σταδίου 31, 10110 Αθήνα, a-info@yeka.gr
2.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
3.Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
info@gsee.gr
4.Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr
5.Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 115 27 Ζωγράφου
6.Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 106 72 Αθήνα
7.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα
8.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος-Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, keeuhcci@uhc.gr
9.Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα
10.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
11.Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα
12.Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα
13.ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Λυκούργου 10, 104 32 Αθήνα
14.Ένωση Προπονητών Δρομώνων Ίππων,
Ευαγγελιστρίας 13, 19 003 Μαρκόπουλο Αττικής
15.Σύνδεσμος Αναβατών Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου
Μαρκόπουλο 19 003