Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. πρωτ.: 62353
ΑΔΑ 6ΛΚΞ465ΧΘΞ-ΠΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Π. Α. Τσακαλίδου
Τηλέφωνο : 210 650 8779
Σύζευξις : 213 130 8779
E-mail : p.tsakalidou@yme.gov.gr
Παπάγου, 24 Φεβρουαρίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της υπ’ αρ. 56926/21-02-2023 (Β' 943) υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς».
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 943/τ.Β'/2023 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 56926/21-02-2023 (ΑΔΑ: 69ΖΦ465ΧΘΞ-Ψ3Σ) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς». Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την εφαρμογή της.
Την υπ’ αρ. 56926/21-02-2023 (Β' 943) απόφαση μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο
υπερσύνδεσμο (link): https://www.yme.gov.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/synergeia-stathmoi-oximaton-synafi/loipes-synafeis-egkatastaseis
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ανακοίνωση:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τομέας Μεταφορών)(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
Κοινοποίηση:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδιαίτερο Γραφείο Γ ενικού Γραμματέα Μεταφορών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
β.Γενικός Διευθυντής Οχημάτων και Εγκαταστάσεων(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
γ.Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
δ.Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
2.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
γ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
δ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
ε.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
ζ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
3.Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)](αποστολή και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@aead.gr )
4.Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων
Αυτοκινήτων και Δικύκλων
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@seaa.gr )
5.Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eoveamm@acsmi.gr )
6.Σωματείο Πτυχιούχων Επισκευαστών Αυτ/των και Συναφών Επαγγελμάτων
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: obeamme@otenet.gr και obeamm.greece@gmail.com )
7.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@acsmi.gr )
9.Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης
Επιχειρήσεων Αυτοκινήτων
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ideea.gr )
10.Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Ιδιοκτητών
Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@peeissa.gr )
11.Σωματείο Επιχειρηματιών Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: psiri-park@hotmail.gr )
Προς ενέργεια:
Περιφέρειες της Χώρας
1.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
1.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
2.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
3.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
4.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
5.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gov.gr και texarchou@pamth.gov. gr)
6.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr, k.petridou@pkm. gov.gr, s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και metaforon@pieria.pkm. gov.gr)
7.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov. gr και v.chatziapostolou@pdm.gov.gr)
8.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου
(αποστολή με email:
s.drougkas@php.gov.gr)
9.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(αποστολή με email: gd_metaforon@pin.gov.gr, gdel@pin.gov.gr, kskordilis@gmail.com)
10.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr, i.megas@pde.gov.gr, jmegkas@gmail.com)
11.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr, d.rittas@fth.pste.gov.gr)
12.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr, eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
13.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης(αποστολή με email: mraptaki@crete.gov. gr)
2.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. ' Εβρου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Διευθυντής Α. Σκυλλάκος
2. Τμήμα Συνεργείων, Σταθμών Οχημάτων και λοιπών Συναφών Εγκαταστάσεων
3. Εισηγήτρια Π. Α. Τσακαλίδου