Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/21046/744
ΑΔΑ Ψ95Χ4653Π8-5Θ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία: 28/02/2023
Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια
Ταχ. Κώδικας: 11528, Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Ντζούρας
Τηλέφωνο: 213 1512 152
E-mail: ntzourasn@prv.ypeka.gr
Κοιν.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποιήσεων
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων - οδηγιών για την έγκριση ετησίων προγραμμάτων δασικών έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ν. 3208/2003 (303), άρθρο 8, παρ. 6.
ΣΧΕΤ.: (α) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απ 676/6-2-2023 με θέμα: «Εγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2023» και διάθεση πίστωσης 12.000.000,00 € για την υλοποίησή του.» με ΑΔΑ: 9ΝΑΕ46Ψ844-ΣΟΗ.
(β) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του Πράσινου Ταμείου με απ 681/6-2-2023 για τη δημοσιονομική δέσμευση για την υλοποίηση του έργου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2023», με ΑΔΑ: ΩΜΧΧ46Ψ844-ΓΡΛ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, συνιστά αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμφώνως των διατάξεων του ν. 3889/2010 (Α' 182) άρθρο 6, παρ. 2, σας γνωρίζουμε ότι για την έγκριση των ετησίων προγραμμάτων δασικών έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων, τα οποία καταρτίζονται από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, αρκεί η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης εκ μέρους του προϊσταμένου της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωνσταντίνος Σκρέκας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Αποδέκτες για Ενέργεια):
1. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας Θράκης (fnikhtas@eedpmt.ypen.gr)
2. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ftika.zoi@eedpts.ypen.gr, eedpts@eedpts.ypen.gr)
3. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (mtsiatoura@eedphm.ypen.gr)
4. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου (nmazis@eedpdpi.ypen.gr, dse-dason@eedpdpi.ypen.gr)
5. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής (a.reppas@eedpatt.ypen.gr)
6. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου (a.alexiadou@eedpaig.ypen.gr)
7. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης (a.ioannou@eedpkritis.ypen.gr)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Αμυρά
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών, κ. Κ. Αραβώση
4. Πράσινο Ταμείο
5. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας Θράκης (athanasv@eedpmt.ypen.gr, dsed@eedpmt.ypen.gr)
6. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (georgia.noula@eedpts.ypen.gr, dsedason@eedpts.ypen.gr)
7. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (mmpoukouvala@eedphm.ypen.gr, dasiperi@eedphm.ypen.gr)
8. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου (atokatlidis@eedpdpi.ypen.gr)
9. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής (a.aggelopoulos@eedpatt.ypen.gr, epitheorisi_dason@eedpatt.ypen.gr)
10. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αιγαίου (k.bellas@eedpaig.ypen.gr)
11. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Κρήτης (g.papadopoulos@eedpkritis.ypen.gr, dsed@eedpkritis.ypen.gr)
12. Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος