Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 64683
ΑΔΑ 9ΟΙ5465ΧΘΞ-ΗΘΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Ε. Μπλάνα
Τηλέφωνο : 210 650 8933
E-mail : e.blana@yme.gov.gr
Παπάγου, 24 Φεβρουάριου 2023
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΣ: 1 .Περιφερειακές ενότητες της Χώρας
α) Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών
β) Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
2. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα ΚΤΕΟ)
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
3. Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeyme@yme.gov.gr)
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 190362/2021 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας
ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 190362/14-7-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΙΒΑ465ΧΘΞ-ΛΔ0)
Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες, αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας, η ανωτέρω σχετική τροποποιείται ως εξής:
Α) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι μετοικούντες, κάτοχοι επιβατηγών αυτοκινήτων (passenger cars), με έτος μοντέλου οχήματος (model year) 2004 και μεταγενέστερο, τα οποία πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο LEVII (Low Emission Vehicles ΙΙ) ή μεταγενέστερο του κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας (California Code of Regulations), καθώς και κάτοχοι αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων (passenger cars), με έτος μοντέλου οχήματος (model year) 2009 και μεταγενέστερο, τα οποία πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ZEVτου κώδικα κανονισμών τηςΚαλιφόρνιας (California Code of Regulations), δύνανται να ταξινομήσουν στη χώρα μας τα οχήματα αυτά δεδομένου ότι ικανοποιούν την απαίτηση της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 5 της (α) σχετικής κ.υ.α.. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ως επιβατηγά αυτοκίνητα ορίζονται τα αυτοκίνητα με μικτό βάρος μέχρι 8.500 λίβρες (3.856 kg).»
Β) το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 2.1 της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιβατηγά αυτοκίνητα (passenger cars), με έτος μοντέλου οχήματος (model year) 2004 και μεταγενέστερο, τα οποία πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο LEVII (Low Emission Vehicles ΙΙ) ή μεταγενέστερο του κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας (California Code of Regulations), καθώς και αμιγώς ηλεκτροκίνητα επιβατηγά αυτοκινήτα (passenger cars), με έτος μοντέλου οχήματος (model year) 2009 και μεταγενέστερο, τα οποία πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ZEV του κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας (California Code of Regulations), τα οποία εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα από μετοικούντες προσκομίζονται από τον κάτοχό τους ή εξουσιοδοτημένο από αυτό εκπρόσωπό τους σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου, πριν την ταξινόμησή τους στην χώρα μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου είναι η υποβολή στο ΚΤΕΟ αντιγράφου της βεβαίωσης της περ. γ) της παρ. 2.2, το οποίο διατηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προβλέπεται στη με αρ. πρωτ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υπουργική απόφαση.»
Γ) η υποπερ. βγ) της περ. β της υποπαρ. 2.1 της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) το καύσιμο του οχήματος. Στην περίπτωση που το όχημα είναι υβριδικό ηλεκτροκίνητο τότε στον χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται η παρατήρηση: «το όχημα είναι ΥΒΡΙΔΙΚΟ (ΚΑΥΣΙΜΟ1 / ΚΑΥΣΙΜΟ2)», π.χ. «το όχημα είναι ΥΒΡΙΔΙΚΟ (ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ). Στην περίπτωση που το όχημα είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο τότε στον χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται η παρατήρηση: «το όχημα είναι ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ»».
Δ) η υποπερ. βα) της περ. β της υποπαρ. 2.2 της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«βα) Στο πεδίο “Applicable Exhaust Emission Standards” του Πιστοποιητικού EPA θα πρέπει να αναγράφεται το πρότυπο LEV-II ή μεταγενέστερο αυτού (βλ. Δείγμα 1 και Δείγμα 2 του Πιστοποιητικού ΕΡΑ στο Παράρτημα 2). Για τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα στο προαναφερόμενο πεδίο θα πρέπει να αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η λέξη “ZEV”, στο πεδίο “Exhaust Emission Test Fuel Type” δύναται να αναγράφεται “Electricity” (βλ. Δείγμα 3 του Πιστοποιητικού ΕΡΑ στο Παράρτημα 2) ενώ στο πεδίο “Models Covered” θα αναφέρεται το μοντέλο του οχήματος καθώς και η φράση «Battery Electric Vehicles”».
Ε) η υποπερ. ββ) της περ. β της υποπαρ. 2.2 της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που στο πεδίο "Applicable Exhaust Emission Standards" δεν αναγράφεται το πρότυπο California LEV-II ή μεταγενέστερο αυτού ή για τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα η λέξη “ZEV” τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο "EXECUTIVE ORDER" για το έτος κατασκευής του οχήματος (model year), που εκδίδεται από το "California Air Resources Board". Στο πεδίο “EXHAUST EMISSION STANDARD CATEGORY” θα πρέπει να αναγράφεται California LEV-II ή μεταγενέστερο αυτού (βλ. δείγμα Πιστοποιητικού EPA και αντίστοιχου Executive Order στο Παράρτημα 3) ενώ για τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα το πεδίο “EXHAUST EMISSION STANDARD CATEGORY” έχει αντικατασταθεί με το πεδίο «ZEV TYPE” στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται «ZEV» (βλ. δείγμα Πιστοποιητικού ΕΡΑ και αντίστοιχου Executive Order στο Παράρτημα 2).»
Ε) Το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3.1 της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
« 3.1. Για τη συμπλήρωση του πεδίου V.7 στη νέα άδεια κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων πιστοποιημένων με το πρότυπο LEVII ή μεταγενέστερο, ο υπολογισμός της συνδυασμένης μάζας εκπομπών CO2 (g/km) περιγράφεται στην περ. β) της παρ. 2 «Παρατηρήσεις» των επεξηγηματικών σημειώσεων του Προσαρτήματος 2, του Παραρτήματος ΙΙ του (β ) σχετ. Κανονισμού (ΕΕ):»
ΣΤ) Προστίθεται νέα υποπαρ. 3.2. στο τέλος της υποπαρ. 3.1 της παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με το σημείο Ε) της παρούσας ως εξής:
«3.2. Για τα επιβατηγά οχημάτων που είναι πιστοποιημένα με το πρότυπο ZEV, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου V.7.”
Z) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Παράδειγμα εφαρμογής για τον υπολογισμό του πεδίου V. 7 της άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων πιστοποιημένων με το πρότυπο LEVII ή μεταγενέστερο:»
H) Το Παράρτημα 1 αντικαθίσταται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ
Θ) Το Παράρτημα 2 αντικαθίσταται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 PΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΑ Δείγματα 1, 2 για οχήματα σύμφωνα με το πρότυπο LEVII και μεταγενέστερο και Δείγμα 3 για οχήματα σύμφωνα με το πρότυπο ZEV
Ι) Το Παράρτημα 3 αντικαθίσταται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 190362/14-7-2021 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: ΨΙΒΑ465ΧΘξ-ΛΔ0) ως έχει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων, Τμήμα Α