Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.13290
ΑΔΑ 67ΝΨ465ΦΥΟ-1Β9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας : 104 38 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Σπυριδωνίδου
Τηλ. :2132161232
Εmail : ddy@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 03 /03/2023
ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47324 (Β' 4605/01-09-2022 ΚΥΑ «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού».
ΣΧΕΤ:
1. Τα άρθρα 23, 27, 28, 39, 41, και τα Παραρτήματα 1Β, 3, 5 του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, όπως αυτά κυρώθηκαν από το άρθρο πρώτο του ν. 3991/2011 «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας» (Α' 162).
2. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47324/01-09-2022 (ΦΕΚ 4605 Β') «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού».
3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ.
4. Το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας, την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πολυετές σχέδιο εφαρμογής για το ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (2021/C299/03)».
5. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τροποποιήθηκε από: Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1663/2006, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006.
6. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
7. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων.
8. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
9. Η υπ' αρίθ. Απόφαση 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ.
10. Η υπ' αρίθ. Απόφαση C (2012) 4810 Final της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 05.07.2012 για την επιχορήγηση προτάσεων το έτος 2012 στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος για την υγεία (20082013).
11. Ο ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α' 179), καθώς και των αναθεωρημένων αυτού άρθρων.
12. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
13. Το άρθρο 1 του ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (Α' 273).
14. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).
15. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).
16. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180).
17. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).
18. Το π.δ.125/2012 (ΦΕΚ 221, Α') Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ.
19. Το ν.δ. 1028/1971 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω την 9ην Απριλίου 1965 Συμβάσεως περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως μετά του Παραρτήματος αυτής» (Α' 250).
20. Η υπ' αρ. Υ 33/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (B' 4198), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133/2019) και τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98/2005).
21. Η Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό στοιχεία 1927/22/ΓΠ/1-02-2022 (ΦΕΚ 870 Β/25-02-2022, σχετική με την ίδρυση Μονάδας «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» (Public health observatory in means of transport and points of entry) στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
22. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.6198/01-02-2023 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων (Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών)» (ΑΔΑ: 62ΙΔ465ΦΥΟ-ΝΚΕ).
23. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.74466/27-12-2022 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων (Λιμένας Σούδας Χανίων)» (ΑΔΑ: ΩΣ10465ΦΥΟ-ΖΗΙ).
24. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.15070/13-04-2021 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων Εσωτερικής Ναυσιπλοίας/Εσωτερικών Πλόων (Π. Πελοποννήσου)» (ΑΔΑ: Ω19Ζ465ΦΥΟ-Ρ00).
25. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.13867/03-03-2021 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου -Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας/Εσωτερικών Πλόων (Π.Ε. Ευβοίας)» (ΑΔΑ: ΨΓ4Γ465ΦΥΟ-ΑΦΟ).
26. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. 70431/14-11-2019 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου και Παράτασης Ισχύος Πιστοποιητικών Πλοίων Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (Περιφέρεια Κρήτης)» (ΑΔΑ: ΩΧ1Κ465ΦΥΟ-8ΦΟ).
27. Η υπ' αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π. 46412/12-09-2016 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (ΑΔΑ: Ω83Β465ΦΥΟ-Ν3Β).
28. Η υπ' αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 41066/ 29-5-2015 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή υγειονομικών ελέγχων σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία». (ΑΔΑ: 78Ξ4465ΦΥΟ-0Α2).
29. Η υπ' αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.109047/31-12-2014 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού - Καταχώρηση και έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου / Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων σε βάση δεδομένων των Ευρωπαϊκών κρατών -Ορισμός Λιμένων υπεύθυνων για διαχείριση περιστατικών αιμορραγικού πυρετού Έμπολα». (ΑΔΑ: 6Υ2ΝΘ-ΥΕΚ).
30. Η υπ' αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.64426/18-7-2012 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (ΑΔΑ: Β41ΙΘ-ΜΛ8).
31. Η υπ' αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 26628/29-5-2012 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου -Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (ΑΔΑ: Β4ΡΠΘ-2Α4).
32. Η υπ' αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 121468/07-11-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου -Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων» (ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-3ΞΡ).
33. Η υπ' αριθ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.43468/23-6-2009 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου αρμοδίων λιμανιών έκδοσης πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου - απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου, με βάση τον Αναθεωρημένο ΔΥΚ 2005».
34. Η υπ' αριθ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.120151/10-9-2008 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου - απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας».
35. Η υπ' αριθ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.οικ.96543/11-7-2008 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Εφαρμογή Αναθεωρημένου ΔΥΚ 2005 - Καθορισμός λίστας λιμανιών για την έκδοση των Πιστοποιητικών βάσει του Αναθεωρημένου ΔΥΚ».
36. Η υπ' αριθμ. 127856/21-11-2011 επιστολή του Υπουργείου Υγείας προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (DG SANCO).
37. Η υπ' αριθμ. 199 - 26/11/2014 επιστολή του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υλοποίηση του Διεθνή Υγειονομικού Κανονισμού στις πύλες εισόδου, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
38. Το από υπ' αρ. πρωτ.311/10-12-2014 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Συνεργαζόμενου Κέντρου του Π.Ο.Υ. για την υλοποίηση του Διεθνή Υγειονομικού Κανονισμού στις πύλες εισόδου.
39. Το από 16/12/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα «Εισήγηση σχετικά με οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της ΚΥΑ «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού».
Η παρούσα εγκύκλιος εκδίδεται με στόχο την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετ.2 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού».
Οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας καλούνται να εφαρμόσουν τα ακόλουθα:
1. Διαδικασίες για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «EU Common Ship Sanitation Database»
Προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «EU Common Ship Sanitation Database», οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας καλούνται να αποστείλουν το αίτημα πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση phobservatory@uth.gr. Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας καλούνται να αποστείλουν το δελτίο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι συμπληρωμένο με τα στοιχεία των αρμόδιων υπαλλήλων στους οποίους θα δοθεί πρόσβαση προκειμένου σύμφωνα με την σχετ.2 ΚΥΑ:
α) να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την έκδοση των υγειονομικών πιστοποιητικών πλοίων που απαιτούνται από τον ΔΥΚ,
β) να καταχωρούν τα αποτελέσματα της διενέργειας υγειονομικών επιθεωρήσεων στα πλοία, καθώς και των αντίστοιχων εκθέσεων που εκδίδουν στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Handbook for the inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates) και στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships),
γ) να καταχωρούν πληροφορίες σχετικές με τους κινδύνους δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων δημόσιας υγείας, τα οποία λαμβάνουν χώρα στα πλοία (περιγραφή συμβάντος, μέτρα που ελήφθησαν, προτεινόμενα μέτρα για να ληφθούν από τα επόμενα λιμάνια) στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα.
Οι υγειονομικοί έλεγχοι-επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σε πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες πρέπει να διενεργούνται βάσει συγκεκριμένων προτύπων, όπως αναφέρονται στην προαναφερόμενη σχετική ΚΥΑ.
Το «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι αρμόδιο να τηρεί Μητρώο Επιθεωρητών, οι οποίοι πραγματοποιούν υγειονομικούς ελέγχους-επιθεωρήσεις σε επιβατηγά πλοία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου. Στο εν λόγω μητρώο συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που κάθε επιθεωρητής/επιθεωρήτρια πρέπει να πληροί.
2. Εκπαίδευση προσωπικού αρμόδιων υγειονομικών κρατικών φορέων
Οι καθορισμένοι λιμένες για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων κατά τον ΔΥΚ πρέπει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΥΚ να διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό με συγκεκριμένο γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο θα πρέπει να εκπαιδεύεται αλλά και να λαμβάνει σχετικές τακτικές επιμορφώσεις. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όσον αφορά στις υγειονομικές επιθεωρήσεις ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships) και το Εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Handbook for the inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates). Στα θέματα που αφορούν στην ετοιμότητα, την προετοιμασία και τη διαχείριση συμβάντων δημόσιας υγείας το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καθορίζεται από έγκυρες και επικαιροποιημένες οδηγίες των κρατικών και των ευρωπαϊκών φορέων καθώς και του ΠΟΥ.
Το «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποστηρίζει τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στην εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού για την υλοποίηση του περιεχομένου του ΔΥΚ, διαθέτοντας εκπαιδευτική πλατφόρμα μάθησης, καταρτίζοντας εκπαιδευτικό υλικό, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και ασκήσεις ετοιμότητας, καθώς κι άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Το «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας τις σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οποίες καλούνται να παρακολουθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
3. Ρύθμιση των λεπτομερειών για τη συμμετοχή στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος υγειονομικών επιθεωρήσεων επιβατηγών πλοίων σε διεθνείς πλόες στους λιμένες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υγειονομικοί έλεγχοι-επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο από τους επιθεωρητές/ τις επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας είναι επιθυμητό να συνδυάζονται, όπου είναι εφικτό, με τους ελέγχους για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο του ΔΥΚ 2005. Εάν το λιμάνι που διεξάγει τον υγειονομικό έλεγχο έχει οριστεί ως αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο του ΔΥΚ 2005, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου - Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων, εάν αυτό ζητηθεί από τον πλοίαρχο ή από την αρμόδια Αρχή.
Για την αποφυγή επικάλυψης των τακτικών υγειονομικών ελέγχων-επιθεωρήσεων σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανατεθεί στο «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» η αρμοδιότητα για την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προγράμματος των υγειονομικών ελέγχων-επιθεωρήσεων των πλοίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας υλοποίησης των υγειονομικών ελέγχων-επιθεωρήσεων.
Οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας που διαθέτουν το προσωπικό που πληροί τα κριτήρια, τα οποία περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships), καλούνται να αποστέλλουν ετησίως στο «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ηλεκτρονικό μήνυμα στο inspection@shipsan.eu συμπληρωμένο το Δελτίο του Παραρτήματος ΙΙ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.
Σημειώνεται δε, ότι στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα EU Common Ship Sanitation Database δεν καταχωρούνται, αλλά ούτε και αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Επισημαίνεται ότι προκειμένου να λάβετε σχετικές οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση phobservatory@uth.gr.
Ακολουθούν συνημμένα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
• Γραφείο Υπουργού
2ας Μεραρχίας 18, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
• Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Β’
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα διεθνή λιμάνια της χώρας)
Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, Τ.Κ.185 10 -Πειραιάς
• Δ/νση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού
2ας Μεραρχίας 18, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
2. Οργανισμός Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ)
Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 38
3. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας
Υπόψη Διοικητών
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία και όλοι οι φορείς ευθύνης τους)
4. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
Υπόψη Προϊστάμενων Γεν. Δ/σεων
5. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
Υπόψη Προϊσταμένων Δ/νσεων
6. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών
Χρηστών Λιμένος
Ακτή Μιαούλη 17-19, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
7. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ακτή Μιαούλη 65, Τ.Κ. 185 36 - Πειραιάς
8. Διεθνής Ναυτική Ένωση
Κολοκοτρώνη 99, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
9. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 102-102 ( 5ος όροφος), Τ.Κ. 185 35- Πειραιάς
10. Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας
Ακτή Μιαούλη 85, Τ.Κ. 185 38 - Πειραιάς
11. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Παπακυριαζή 22, Τ.Κ. 412 22 - Λάρισα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΟΔΥ
Υπόψη Προέδρου
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας &
Ποιότητας Ζωής
4. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής
Περιβάλλοντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας καλούνται να αιτηθούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα «EU Common Ship Sanitation Database», στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση phobservatory@uth.gr επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το παρακάτω δελτίο.
1. Παρακαλώ όπως δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα στους εξής υπάλληλους της υπηρεσίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την καταχώρηση αποτελεσμάτων υγειονομικών ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών πλοίων κατά τον ΔΥΚ.
ΟνοματεπώνυμοΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
2. Παρακαλώ όπως δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα στους εξής υπάλληλους της υπηρεσίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την καταχώρηση πληροφοριών στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα σχετικά με τους κινδύνους δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων δημόσιας υγείας, τα οποία λαμβάνουν χώρα στα πλοία (περιγραφή συμβάντος, μέτρα που ελήφθησαν, προτεινόμενα μέτρα για να ληφθούν από τα επόμενα λιμάνια).
ΟνοματεπώνυμοΘέσηEmail
3. Παρακαλώ όπως δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα στους εξής υπάλληλους της υπηρεσίας, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια* για να διεξάγουν ελέγχους σε επιβατηγά πλοία, όπως περιγράφεται στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships).
ΟνοματεπώνυμοΘέσηEmail
*Για διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια διεξαγωγής ελέγχων σε επιβατηγά πλοία όπως περιγράφεται στο Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο, απευθυνθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: inspection@shipsan.eu
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Δελτίο ενημέρωσης διαθεσιμότητας για τη διενέργεια ελέγχων σε επιβατηγά πλοία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships)
Χώρα:
Λιμάνι:
Αναμενόμενος αριθμός επιθεωρητών:
Μέγιστος αριθμός επιθεωρήσεων που η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του λιμένος μπορεί να διεξάγει αυτό το έτος:
Είναι η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του λιμένος διαθέσιμη να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις το σαββατοκύριακο;ΝαιΌχι
Η σύντομη 24ωρη ειδοποίηση θα σταλεί από:Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του λιμένοςInspection Administration
Διαθέσιμες ημερομηνίες για επιθεωρήσεις (ημ/μη/έτ):Από:Μέχρι:Αποφύγετε τις ημερομηνίες:
Διαθέσιμες ημερομηνίες για επιθεωρήσεις (ημ/μη/έτ):Από:Μέχρι:Αποφύγετε τις ημερομηνίες:
Διαθέσιμες ημερομηνίες για επιθεωρήσεις (ημ/μη/έτ):Από:Μέχρι:Αποφύγετε τις ημερομηνίες:
Σχόλια (π.χ. 10/09, 10/12 μόνο):