Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.8/1/οικ.4062
ΑΔΑ 91ΛΑ46ΜΤΛ6-703
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023
Προς:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχυδρομική Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15,
106 74 Αθήνα
Τηλ. : 2131313202, -3376, -3187
E_mail: epiloges@ypes.gov.gr
Θέμα: Αποστολή στοιχείων επί της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 85 και 86 του ν.3528/2007 («Υπαλληλικός Κώδικας») όπως ισχύει.
Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της παρακολούθησης εφαρμογής των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπουν την πλήρωση των θέσεων ευθύνης κατόπιν έκδοσης προκήρυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 86 Υ.Κ., συγκεντρώνει στοιχεία για την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
Δυνάμει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών καθώς και των Ανεξάρτητων Αρχών όπως προβούν στην ενημέρωση της Υπηρεσίας μας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας επικαιροποιημένο το αρχείο excel «Παρακολούθηση διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων» που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις -> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Παρακολούθηση Διαδικασιών Επιλογής Προϊσταμένων (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--parakoloythisi-diadikasion-epilogis-proistamenon) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiloges@ypes.gov.gr, έως τις 28/4/2023.
Στο αρχείο excel καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:
Κατηγορία Α:
• όλες οι θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος που προβλέπονται στον Οργανισμό του οικείου φορέα
• η πληροφόρηση για το αν η κάθε θέση ευθύνης έχει προκηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 86 του Υ.Κ. (επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα της τιμής «ΝΑΙ») ή δεν έχει προκηρυχθεί αν και η πλήρωσή της υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 86 Υ.Κ. (επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα της τιμής «ΟΧΙ») ή για το αν η πλήρωσή της υπάγεται σε ειδικές διατάξεις, δηλ. δεν ακολουθείται η διαδικασία του Υ.Κ. (επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα της τιμής «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»).
Κατηγορία Β:
Ανά προκηρυχθείσα θέση:
• ο ΑΔΑ της προκήρυξης (καταχωρίζεται ο ΑΔΑ της πιο πρόσφατης προκήρυξης),
• η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας,
• το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία στο οικείο Συμβούλιο (επιλογή μεταξύ «έχει εκδοθεί ο αρχικός πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μετά την εξέταση ενστάσεων, διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης)
• ο ΑΔΑ και η ημερομηνία της απόφασης τοποθέτησης προϊσταμένου από το αρμόδιο όργανο (εφόσον έχει εκδοθεί)
Στην περίπτωση που όλες ή κάποιες Δ/νσεις/Τμήματα του φορέα διέπονται από ειδικές διατάξεις για την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου τους, δεν καταχωρίζονται για τις μονάδες αυτές τα στοιχεία της κατηγορίας Β.
Δεδομένου ότι η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις επιπέδου Διεύθυνσης διεξάγεται από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και για τις θέσεις επιπέδου Τμήματος από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και τα Σ.ΕΠ., παρακαλούνται οι γραμματείς των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων όπως παράσχουν τη σχετική πληροφόρηση επί της ολοκλήρωσης των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας (έκδοση αρχικού πίνακα κατάταξης, έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης, διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης) στις οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το φορέα τους καθώς και στα οικεία Σ.Ε.Π. και Υπηρεσιακά Συμβούλια εφόσον έχουν εκδοθεί προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα και δεν έχει ολοκληρωθεί από τα Συμβούλια η διαδικασία επιλογής.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
Αρχείο excel «Παρακολούθηση διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων»
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. _Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα, adedy@adedy.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Έργο & Δράσεις -> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Παρακολούθηση Διαδικασιών Επιλογής Προϊσταμένων».