Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/77724
ΑΔΑ 95ΘΖ465ΧΘΞ-ΜΚ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Παπάγου, 10 Μαρτίου 2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Βαθμ. προτ. Επείγον
Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο 210 650 8487
E-mail c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Έκδοση άνευ παραβόλων αντιγράφου των αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στην περιοχή των Τεμπών
Σχετ. : Η παρ. 2 του άρθρου 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β' 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»
Με γνώμονα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στην περιοχή των Τεμπών, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
Για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων κατά το δυστύχημα εντύπων αδειών οδήγησης, δεν θα καταβάλλονται τα παράβολα της παρ. 2 του άρθρου 9 της υ.α. 50984/7947/2013 και ειδικότερα τα:
• Παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ (εδάφιο ζ)
• Εκτύπωσης του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο η)
• Απώλειας ή κλοπής του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο θ).
Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στην ίδια παράγραφο, θα υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε ΚΕΠ επιπροσθέτως Δήλωση σε Αστυνομικό Τμήμα περί απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης στο συγκεκριμένο συμβάν.
Οι υπόψη αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων/απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης δύναται να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας το αργότερο έως και την 30ή Ιουνίου 2023.
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας για τη διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα των υπόψη αιτήσεων καθώς και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με τους οποίους έρχονται σε δια ζώσης ή απομακρυσμένη επικοινωνία αναφορικά με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
❖ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης dolkep@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
Αποδέκτες για κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
• Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
• Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
• Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
• Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
•Γραφείο Τύπου
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
• Γραφεία Περιφερειαρχών
• Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)
info@eaee.gr