Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Εγκυκλίου : 269
ΑΔΑ ΩΝΔΣ46ΜΤΛ6-7ΣΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ. 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Παυλή
Τηλέφωνο: 213.136. 4382
e-mail: info@ypes.gr
e.pavli@ypes.grr

Αθήνα 23 Μαρτίου 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ως προς την προσθήκη «ή» μεταξύ των λέξεων «ισότιμοι» και «σύμφωνα»

στο τελευταίο εδάφιο της διευκρίνισης (α) της ενότητας A3

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023
Αριθ. Πρωτ. 20184
ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
- Γραφεία Συντονιστών
- Διευθύνσεις Διοίκησης
ΘΕΜΑ: Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας
Σας γνωρίζουμε ότι στο Κεφάλαιο Γ' «Οργάνωση-Προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας» του Μέρους Α' του ν. 5003/2022 (Α' 230), «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» προβλέπονται διατάξεις που αφορούν στην ιεραρχική κλίμακα των βαθμών και στο σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
Με την παρούσα εγκύκλιο, και ειδικότερα με το Α' μέρος αυτής, σας ενημερώνουμε για τις ριζικές αλλαγές που επέρχονται στους βαθμούς, αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, για την υποχρέωση πλέον τήρησης επετηρίδας για το προσωπικό αυτό, καθώς επίσης για τη διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών, τους πίνακες προακτέων και τη βαθμολογική ένταξή του.
Όσον αφορά στις μεταβατικές διατάξεις, καθώς και στις άμεσες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο Β' μέρος της παρούσας.
Α. ΒΑΘΜΟΙ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
1. ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΘΡΟ 13 Ν. 5003/2022
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 5003/2022 οι βαθμοί του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας καθορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΟΣΠΕΤΕΔΕ
ΕισαγωγικόςΔημοτικός
Αστυνομικός Β'
Δημοτικός
Αστυνομικός Β'
Δημοτικός
Αστυνομικός Γ'
Δημοτικός
Αστυνομικός Α'
Δημοτικός
Αστυνομικός Α'
Δημοτικός
Αστυνομικός Β'
Δημοτικός
Αστυνόμος Β'
Δημοτικός
Αστυνόμος Β'
Δημοτικός
Αστυνομικός Α'
Καταληκτικός
Δημοτικός Αστυνόμος Α' ΚαταληκτικόςΔημοτικός Αστυνόμος Α' Καταληκτικός
2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, Αρθρο 16 Ν. 5003/2022
Ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία είναι ο εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΟΣΠΕΤΕΔΕ
Δημοτικός
Αστυνομικός Γ'
--10 έτη
Δημοτικός
Αστυνομικός Β'
8 έτη8 έτη10 έτη
Δημοτικός
Αστυνομικός Α'
8 έτη8 έτηΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(20 έτη-0μ-0ημ)
Δημοτικός
Αστυνόμος Β'
7 έτη8 έτη
Δημοτικός
Αστυνόμος Α'
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ (23 έτη-0μ-0ημ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(24 έτη-0μ-0ημ)
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 5003/2022, για τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας προσμετράται μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε θέση δημοτικού αστυνομικού.
3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ, Αρθρο 16 Ν. 5003/2022
i) Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά τέσσερα (4) έτη συνολικά.
ii) Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά.
iii) Σε περίπτωση που δημοτικός αστυνομικός κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο στο διδακτορικό δίπλωμα, δηλαδή ο χρόνος για βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά τέσσερα (4) έτη.
Παράδειγμα 1 : Για περίπτωση υπαλλήλου που αποκτά διδακτορικό δίπλωμα, ενώ είναι ήδη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, η βαθμολογική του εξέλιξη θα μειωθεί κατά δύο (2) έτη, δεδομένου ότι έχει ήδη μειωθεί κατά δύο (2) έτη λόγω του μεταπτυχιακού τίτλου (τέσσερα (4) έτη συνολικά).
Παράδειγμα 2 : Για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κάτοχο κατά το διορισμό του διδακτορικού διπλώματος ή που αποκτά μετά το διορισμό του διδακτορικό δίπλωμα, οπότε και η βαθμολογική του εξέλιξη μειώνεται κατά 4 έτη, και εν συνεχεία αποκτά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, δεν μειώνεται ο χρόνος της βαθμολογικής του εξέλιξης επιπλέον κατά 2 έτη, δεδομένου ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υπαλλήλου η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου.
iv) Για τους κατόχους του πιστοποιητικού του έκτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 85 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007, Α' 143), περί παρακολούθησης ειδικού πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.
ν) Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΔΕ, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:
α) για την κατά τα ανωτέρω βαθμολογική προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου ή του διδακτορικού διπλώματος, αλλά αρκεί και απαιτείται η κατάθεση του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του πλεονάζοντος χρόνου που διαθέτει ο υπάλληλος. Σε κάθε περίπτωση, οι διδακτορικοί ή μεταπτυχιακοί τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι ή ισότιμοι ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 85/2022 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.
β) ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την κατάρτιση των πινάκων προακτέων, για την εφαρμογή των διατάξεων περί μείωσης του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου προαγωγής.
4. ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ, Αρθρο 15 Ν. 5003/2022
Το προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας καθορίζεται, βάσει του άρθρου 15 του ν. 5003/2022, ως εξής:
α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι δημοτικοί αστυνομικοί ανώτερου βαθμού, με βάση την ιεραρχία των βαθμών της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 5003/2022.
β) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού, προηγούνται οι δημοτικοί αστυνομικοί της κατηγορίας ΠΕ, ακολουθούν οι δημοτικοί αστυνομικοί της κατηγορίας ΤΕ και, τέλος, οι δημοτικοί αστυνομικοί της κατηγορίας ΔΕ.
γ) Μεταξύ υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας και βαθμού, δεν υπάρχει προβάδισμα.
Ως εκ τούτου, το προβάδισμα καθορίζεται πλέον βάσει του βαθμού - και όχι της κατηγορίας - του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15, τυχόν προβλεπόμενο σε οργανικές διατάξεις δήμων προβάδισμα βάσει κατηγορίας κατά την επιλογή προϊσταμένων δημοτικής αστυνομίας παύει να ισχύει από την 14η Δεκεμβρίου 2022 (έναρξη ισχύος του ν. 5003/2022).
5. ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, Αρθρο 17 ν. 5003/2022
Στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 5003/2022 προβλέπεται η τήρηση επετηρίδας για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας
Η επετηρίδα συντάσσεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού και σε αυτή καταγράφονται όλοι οι δημοτικοί αστυνομικοί του οικείου δήμου κατά κατηγορία, βαθμό και κλάδο με βάση το προβάδισμα του άρθρου 15. Η επετηρίδα συντάσσεται με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και περιλαμβάνει και στοιχεία δηλωτικά της ηλικίας, της συνολικής υπηρεσίας, του μισθολογικού κλιμακίου και των τίτλων σπουδών.
Η επετηρίδα κοινοποιείται υποχρεωτικά στους δημοτικούς αστυνομικούς κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Διόρθωση των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτή γίνεται από την υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του δημοτικού αστυνομικού, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 5 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007) μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πάροδο της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης διόρθωσης.
6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ, ΑΡΘΡΟ 18 Ν.5003/2022
Οι βαθμολογικές προαγωγές του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας διενεργούνται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του οικείου δήμου.
Οι δημοτικοί αστυνομικοί προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον : α) έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο στον κατά περίπτωση βαθμό χρόνο και
β) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 5003/2022 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό κάθε θέματος σχετικού με την οργάνωση του εν λόγω προγράμματος.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για τον σχηματισμό της κρίσης του, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του δημοτικού αστυνομικού, καθώς και εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, προκειμένου να διαπιστώσει την επάρκεια των δεξιοτήτων του. Η αξιολόγηση υπαλλήλων ως υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων κατά το άρθρο 13 του ν. 4940/2022 (Α' 112) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τον σχηματισμό θετικής κρίσης.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τον Απρίλιο κάθε έτους, καταρτίζει, με βάση την επετηρίδα, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό και κλάδο, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς, κρίνονται οι δημοτικοί αστυνομικοί που συμπληρώνουν έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007), περί ελέγχου νομιμότητας και ισχύος πινάκων προακτέων.
Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος τον χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, όχι όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.
Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.
Οι αποφάσεις προαγωγών δεν αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στον μη υπολογιζόμενο για προαγωγή χρόνο, στον έλεγχο νομιμότητας και την ισχύ την πινάκων προακτέων, τη μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων, τη διαγραφή από πίνακα προακτέων, την παράλειψη από προαγωγή, καθώς και την παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου, εφαρμόζονται, αντιστοίχως, τα άρθρα 91, 92, 94, 95, 96 και 97 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007).
7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ, ΑΡΘΡΟ 19 Ν. 5003/2022
Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται ή εντάσσονται στη δημοτική αστυνομία, σύμφωνα με τα άρθρα 20, 31, 32 και 33 του ν. 5003/2022, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά την κύρωση των πινάκων προακτέων, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εγγράφονται στους οικείους πίνακες προακτέων κατά τα ως άνω αναφερόμενα στην ενότητα «6. Διαδικασία Βαθμολογικών Προαγωγων, Αρθρο 18 Ν. 5003/2022».
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΡΘΡΟ 20 Ν. 5003/2022
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 5003/2022 προβλέπονται τα εξής όσον αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική ένταξη:
« 1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από τον διορισμό τους χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
2. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από τον διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά τον χρόνο της ένταξης».
Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων διευκρινίζονται τα εξής προς εξέταση κρίσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώνεται η δυνατότητα αναγνώρισης συγκεκριμένης προϋπηρεσίας:
✓ Ως προϋπηρεσία λογίζεται αποκλειστικά αυτή που έχει διανυθεί, πριν από το διορισμό του υπαλλήλου, σε υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας.
✓ Η εν λόγω προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί στην ίδια κατηγορία με αυτήν που ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης.
✓ Για την ανωτέρω αναγνώριση απαιτείται ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
✓ Εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριστεί, η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
✓ Οι υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού της κατηγορίας τους βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό αυτό.
Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΡΘΡΟ 36 Ν. 5003/2022
i) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 5003/2022 οι δημοτικοί αστυνομικοί, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 5003/2022, ήτοι την 14η/12/2022, κατατάσσονται από 1.1.2023 αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του ως άνω νόμου, με βάση την πραγματική υπηρεσία που έχει διανυθεί σε θέση δημοτικού αστυνομικού. Πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στον βαθμό κατάταξης.
Για την αυτοδίκαιη κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημάρχου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ii) Για την κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 5003/2022 δεν υπολογίζονται:
α. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας (με εξαίρεση τον χρόνο διαθεσιμότητας του άρθρου 81 του ν. 4172/2013), καθώς επίσης και ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μετά τη θέση σε διαθεσιμότητα όπως για παράδειγμα στην ΕΛΑΣ, σε Υπουργείο, σε κατάστημα κράτησης, σε θέση κλάδου Διοικητικού δήμου κα.
β. ο χρόνος της αργίας, είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,
γ. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
δ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
ε. ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,
στ. ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων, εφόσον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία,
ζ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,
η. χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.
iii) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 36 του ν. 5003/2022, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 5027/2023 (Α' 48), κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 5003/2022, η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023 και σε αυτούς εγγράφονται όσοι δημοτικοί αστυνομικοί συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 30η Απριλίου 2024.
2. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους θα πρέπει να καταρτιστούν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι πίνακες προακτέων (στους οποίους θα εγγραφούν οι δημοτικοί αστυνομικοί που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1.1.2023 έως 30.4.2024), παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την άμεση κατάταξη του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5003/2022, δεδομένου ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή, οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 5003/2022 και όχι βάσει των καταστάσεων του άρθρου 90 του ν. 3584/2007 (οι οποίες αναφέρονται σε βαθμολογικό σύστημα διάφορο του ισχύοντος σήμερα για το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας) ή της επετηρίδας του άρθρου 17 του ν. 5003/2022, η οποία συντάσσεται με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και ως εκ τούτου θα συνταχθεί για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του έτους 2024 .
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού να κοινοποιήσουν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του ν. 5003/2022 στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, προβλέποντας το δικαίωμα υποβολής αίτησης διόρθωσης των στοιχείων της κατάταξης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 5003/2022.
Για την κατά τα ανωτέρω κατάταξη κατά την 1η/1/2023, όλοι οι υπάλληλοι κατατάσσονται κατ' αρχάς στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό και κατόπιν υπολογισμού του συνολικού χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε θέση δημοτικού αστυνομικού και του χρόνου που προκύπτει από τα πρόσθετα τυπικά προσόντα που τυχόν κατέχουν οι υπάλληλοι έως και την 31η/12/2022, κατατάσσονται βάσει του συνολικού χρόνου στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό. Τυχόν πλεονάζων χρόνος υπολογίζεται στο βαθμό κατάταξης.
Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, παρατίθεται το κάτωθι παράδειγμα :
Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε θέση δημοτικού αστυνομικού έως την 31η/12/2022 δέκα έτη, κατατάσσεται κατ' αρχάς στον εισαγωγικό βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β' (λόγω της κατηγορίας ΠΕ) και βάσει των δέκα ετών συνολικής υπηρεσίας σε θέση δημοτικού αστυνομικού και του διδακτορικού, κατατάσσεται τελικά την 1η/1/ 2023 στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α' με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό έξι (6) έτη.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται για την κοινοποίηση αυτής στους δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Η παρούσα εγκύκλιος μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή Υπουργείο/Αναρτηθέντα Έγγραφα/Εγκύκλιοι (https://www.ypes.gr/eguklioi).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΚΕΔΕ
• ΠΟΕ- ΟΤΑ
• ΠΟΠ-ΟΤΑ
• Πανελλήνιο Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών
Αγίου Κωνσταντίνου 14, Τ.Κ. 104 31
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
• Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
• Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
• Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(για ανάρτηση στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ)
• Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Τμήμα Μονίμου Προσωπικού