Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. πρωτ.: 79914
ΑΔΑ: ΨΟ6Ι465ΧΘΞ-ΧΣΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Σ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο : 2106508597
E-mail : dee@yme.gov.gr
Παπάγου, 13 Φεβρουαρίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων οδικών τεχνικών ελέγχων - επιθεωρήσεων επαγγελματικών οχημάτων της διετίας 2021-2022, από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε), του άρθρου 1, του ν. 3446/2006 (Α' 49).
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. οικ. 39804/2812/01-06-2017 κ.υ.α. «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ» (Β' 2918).
1. Το Τμήμα Εποπτείας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων, της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του συστήματος οδικών τεχνικών επιθεωρήσεων στη Χώρα μας, έχοντας ως αποκλειστική αρμοδιότητα την άσκηση κεντρικής εποπτείας του συστήματος οδικών τεχνικών επιθεωρήσεων των οχημάτων, καθώς και τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των εν θέματι στοιχείων και των στατιστικών δεδομένων των ελέγχων αυτών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Οι ανωτέρω οδικοί τεχνικοί έλεγχοι - επιθεωρήσεις διενεργούνται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε), του άρθρου 1, του ν. 3446/2006 (Α' 49) τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παραπάνω σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, αναλαμβάνουν τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο συντονισμένους οδικούς τεχνικούς ελέγχους στα κάτωθι μηχανοκίνητα οχήματα που κινούνται εντός των διοικητικών τους ορίων:
α. σε μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα πρωτίστως για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, τα οποία διαθέτουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, εκτός της θέσης του οδηγού,
β. σε μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3, που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων με μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους,
γ. σε ρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο3 και Ο4, που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή ατόμων ή για την εξυπηρέτηση προσώπων, με μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και,
δ. σε τροχοφόρους ελκυστήρες κατηγορίας Τ5, που είναι σχεδιασμένοι να κινούνται με μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 km/h και η χρήση των οποίων πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερθέντων, στην παρ. 1, του άρθρου 20 (Κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή) της παραπάνω σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ορίζεται ότι, πριν από τις 31 Μαρτίου 2021 και πριν από τις 31 Μαρτίου ανά διετή περίοδο στη συνέχεια, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κοινοποιεί στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικά μέσα, τα δεδομένα που συνέλεξε τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη για τα οχήματα που ελέγχθηκαν στη χώρα μας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:
α. τον αριθμό των οχημάτων που ελέγχθηκαν,
β. την κατηγορία των οχημάτων που ελέγχθηκαν,
γ. το κράτος στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημα και,
δ. σε περίπτωση διεξοδικότερων ελέγχων, τα πεδία που ελέγχθηκαν και τα σημεία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις, σύμφωνα με το παράρτημα IV, σημείο 10 της παραπάνω (α) σχετικής κ.υ.α, όπως ισχύει.
Ως εκ τούτου, με σκοπό την τήρηση την ανωτέρω υποχρέωσης της Χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε ηλεκτρονικά έως και τις 24-3-2023 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (dee@yme.gov.gr), το τυποποιημένο έντυπο έκθεσης του Παραρτήματος V της παραπάνω σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο με τα στοιχεία των οδικών τεχνικών ελέγχων - επιθεωρήσεων επαγγελματικών οχημάτων που διενεργήθηκαν εντός των διοικητικών σας ορίων κατά τη διάρκεια του πρώτου (1ου) και του δεύτερου (2ου) εξαμήνου για τα έτη 2021 και 2022, από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε), του άρθρου 1, του ν. 3446/2006 (Α' 49) και σε περίπτωση διεξοδικότερων ελέγχων, τα πεδία που ελέγχθηκαν και τα σημεία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, σημείο 10, της προαναφερόμενης σχετικής κ.υ.α.
Σε περίπτωση που δεν διενεργήθηκαν οδικοί τεχνικοί έλεγχοι - επιθεωρήσεις σε επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε), είτε κατά τη διάρκεια ενός ή/και περισσοτέρων εξαμήνων κατά τη διετία 2019 - 2020, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά έως και τις 24-03-2023 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (dee@yme.gov.gr), σχετική ενημέρωση όσον αφορά στους λόγους που κατέστησαν αδύνατη τη συγκρότηση και λειτουργία των υπόψη ελεγκτικών περιφερειακών οργάνων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ανακοίνωση:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τομέας Μεταφορών)
Κοινοποίηση:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδιαίτερο Γραφείο Γ ενικού Γραμματέα Μεταφορών
β.Γενικός Διευθυντής Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ.Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
δ.Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Προς ενέργεια:
Περιφέρειες της Χώρας
1.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
α.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
β.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ε.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gov.gr και
texarchou@pamth.gov.gr)
στ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr, k.petridou@pkm.gov.gr, s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και metaforon@pieria.pkm.gov.gr)
ζ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr και v.chatziapostolou@pdm.gov.gr)
η.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με email: s.drougkas@php.gov.gr)
θ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(αποστολή με email: gd_metaforon@pin.gov.gr, gdel@pin.gov.gr, kskordilis@gmail.com)
ι.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr, i.megas@pde.gov.gr, jmegkas@gmail.com)
ια.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr, d.rittas@fth.pste.gov.gr)
ιβ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr, eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
ιγ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με email: mraptaki@crete.gov.gr)
2.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
Συνημμένα:
Τυποποιημένο έντυπο έκθεσης του Παραρτήματος V, της με αρ. πρωτ. οικ. 39804/2812/01-06-2017 κ.υ.α. (Β' 2918).
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) - Χ.Α.
2. Τμήμα Εποπτείας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων - Δ36/Γ/Φ 63 ΜΚΕ