Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 28499/A5
ΑΔΑ 6ΨΝΤ46ΜΤΛΗ-7Η7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Μαρούσι, 13/3/2023
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Email: t13pxg1@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δ. Μουτεβελή, Φ. Κουλοχέρη Σ. Καρούκη, Φ. Ιωαννίδου, Χ. Καλογεροπούλου, Κ. Πήχα, Α. Πανοπούλου, Ν. Αγγελάκη Π. Κανάρη
Τηλέφωνα: 210 3442103, 210 3442257, 210 344 3147, 210 3443151, 210 3443145, 210 3443259, 210 3442107, 210 3442289, 210 3442077
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έδρες τους)
2. Προϊστάμενοι
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έδρες τους)
3. Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων (με τη φροντίδα των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
ΘΕΜΑ:
«- Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α' περιόδου 2023
-Συντονιστές, Βοηθοί Συντονιστές, Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων, Εξεταστικά Κέντρα, Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και Ομάδες Επιτηρητών Εξετάσεων ΚΠΓ Α' περιόδου 2023»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την αρ. 28487/Α5/13-03-2023 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύχθηκαν οι Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α' περιόδου 2023. Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 και η Κυριακή 14 Μαΐου 2023.
Το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά από την Τρίτη 14-03-2023 και διαρκεί έως και την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59. Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από την Τρίτη 14-03-2023 έως και την Πέμπτη 23-03-2023 και ώρα 17.00.
Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Τρίτη 2103-2023 και ώρα 23.59) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής του για να λάβει μέρος στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Δηλαδή, πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου pdf) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ και ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε αυτή την εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με το από 13-03-2023 Δελτίο Τύπου, θα εξετασθούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση οι γλώσσες και τα επίπεδα, ως ακολούθως:
- Α (Α1-Α2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.
- Β (Β1-Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.
- Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.
Εξεταστικά Κέντρα για την εξέταση των διαβαθμισμένων επιπέδων Α (Α1-Α2), Β (Β1-Β2) και Γ (Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν στις «Περιοχές Εξέτασης», σύμφωνα με τον Πίνακα «Περιοχές στις οποίες θα οριστούν Εξεταστικά Κέντρα στις Εξετάσεις ΚΠΓ Α’ περιόδου 2023», που σας αποστέλλεται συνημμένα. Επισημαίνεται ότι για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, ως εξής:
Διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Γ :
ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα - Ηράκλειο - Πάτρα - Λάρισα
ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα - Ηράκλειο - Πάτρα - Λάρισα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα - Ηράκλειο - Πάτρα - Λάρισα
ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα - Ηράκλειο - Λάρισα
ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ηράκλειο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ -ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 27299/Α5/8-3-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β' 218)» (Β’ 928), οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω συστήματος καταχώρισης αιτήσεων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr.
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να εισέλθει στο Πληροφοριακό Σύστημα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και να καταχωρίσει ηλεκτρονικά την αίτησή του για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Εφόσον ο υποψήφιος συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επιπλέον μεταφορτώσει στο σύστημα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf), μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Μετά την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν μπορεί να επεξεργαστεί/τροποποιήσει περαιτέρω την αίτησή του, καθώς θα έχει ξεκινήσει ο έλεγχος αυτής από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το χρονικό διάστημα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους αρχίζει από την Τρίτη 14-03-2023 και διαρκεί έως και την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59. Το χρονικό διάστημα για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει από την Τρίτη 14-03-2023 και διαρκεί έως και την Πέμπτη 23-03-2023 και ώρα 17.00. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των αιτήσεων.
Αρχικά, ο υποψήφιος καταχωρίζει ο ίδιος ηλεκτρονικά την αίτησή του στο σύστημα και ορίζει στο σχετικό πεδίο την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που θα προβεί στον έλεγχο της αίτησής του. Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης από τον υποψήφιο, ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει ορισθεί ως μέλος της εν λόγω Επιτροπής μπορεί να ανακτήσει την υποβληθείσα αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα και να προβεί στον έλεγχο αυτής με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά αρχεία τύπου pdf) που έχει μεταφορτώσει στην αίτησή του ο υποψήφιος. Ο αρμόδιος υπάλληλος, εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου είναι ορθά και έχει δεσμεύσει το παράβολο των εξέταστρων, προβαίνει στην οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου. Ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για την οριστικοποίηση της αίτησής του, ώστε να κάνει εκ νέου 'Είσοδο' στην εφαρμογή και να εκτυπώσει το διαθέσιμο «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ».
Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου διαπιστωθούν παραλείψεις ή/και λάθη, (π.χ έλεγχος των δηλωθέντων ονομαστικών στοιχείων από τον υποψήφιο, κάνοντας παραβολή με τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοπροσωπίας που έχουν μεταφορτωθεί), ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το πρόβλημα, προβαίνει βάσει των μεταφορτωμένων αρχείων στις απαραίτητες τροποποιήσεις και οριστικοποιεί την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου. Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του, με περιγραφή των τροποποιήσεων. Εάν οι παραλείψεις ή/και τα λάθη αφορούν μη ορθά μεταφορτωμένα αρχεία, και εφόσον μετά από σχετική ενημέρωση του υποψηφίου από τον αρμόδιο υπάλληλο ο υποψήφιος δεν αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τα ορθά δικαιολογητικά, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος ακυρώνει τη συγκεκριμένη αίτηση και ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την ακύρωση της αίτησής του με περιγραφή του λόγου ακύρωσης αυτής.
Σε περίπτωση που μετά από την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις της εξεταζόμενης γλώσσας ή του επιπέδου ή της περιοχής εξέτασης, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα διόρθωσης της αίτησής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οριστικοποίησε την αρχική του αίτηση. Ο αρμόδιος υπάλληλος ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα διόρθωσης του υποψηφίου, εκτελεί αρχικά την άρση οριστικοποίησης της αντίστοιχης αίτησης και καταχωρίζει τις διορθώσεις/αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των διορθώσεων/αλλαγών, ο αρμόδιος υπάλληλος εκτελεί εκ νέου τη διαδικασία της οριστικοποίησης, ο υποψήφιος λαμβάνει εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του και εκτυπώνει το νέο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου με νέο μοναδικό κωδικό αριθμό, καθώς το προηγούμενο Δελτίο Εξεταζόμενου ακυρώνεται.
Επομένως, μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος έχει πρόσβαση μόνο στην εκτύπωση αυτής και στην ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης της αίτησής του. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή της Δ.Δ.Ε., ο υποψήφιος ενημερώνεται για τις τροποποιήσεις αυτές στο τέλος της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων, όταν λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του με περιγραφή των τροποποιήσεων, ή αντίστοιχα για την ακύρωση της αίτησής του με περιγραφή του λόγου ακύρωσης αυτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής θα πρέπει, για το σύνολο των αιτήσεων που έχει οριστεί ως αρμόδια για έλεγχο, να τις οριστικοποιήσει ή να τις ακυρώσει αιτιολογημένα. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το αρχείο των οριστικοποιημένων αιτήσεων συμμετοχής ανά υποψήφιο, με περιγραφή ανά υποψήφιο των ενδεχόμενων τροποποιήσεων που έχουν γίνει, καθώς και των ακυρωθέντων αιτήσεων με την περιγραφή ανά υποψήφιο του λόγου ακύρωσής τους. Με μέριμνα της Επιτροπής το ανωτέρω Πρακτικό τηρείται μέχρι τη διενέργεια των εξετάσεων στο αρχείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή.
Για αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων από τους υποψηφίους και το έργο των Επιτροπών ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων σας αποστέλλονται συνημμένα δύο ξεχωριστά εγχειρίδια (manual) προς ενημέρωσή σας.
Για την πρόσβαση των Δ.Δ.Ε. στην εφαρμογή θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου θα αναφέρεται κατάλληλος σύνδεσμος ενεργοποίησης για τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης.
Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις αρμόδιες Επιτροπές σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την με αρ. 27299/Α5/8-3-2021 (Β' 928) Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση στις Επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου, Ρόδου και Έβρου ορίζονται, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας. Επομένως, στις Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων των περιοχών αυτών θα συμπεριληφθεί ως βοηθός γραμματέας ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με γνώση ξένης γλώσσας και υποχρεωτικά με επάρκεια γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Σκοπός του βοηθού γραμματέως είναι ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων της περιοχής την οποία εξυπηρετεί και των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτωθεί στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων. Ο τόπος ελέγχου και οριστικοποίησης (π.χ. σχολικές μονάδες) των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε όλες τις περιοχές θα καθοριστεί από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα πρέπει να ανακοινωθεί στους υποψήφιους από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταχώριση και υποβολή της αίτησης ως μη οριστικοποιημένης γίνεται αποκλειστικά από τον υποψήφιο, ή εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος κάτω των 18 ετών από το γονέα αυτού ή από τρίτο πρόσωπο που έχει νόμιμα την επιμέλειά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο υποψήφιος δηλώσει ότι δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τότε παρακαλούμε να υπάρχει μέριμνα, ώστε να του παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της Δ.Δ.Ε., ώστε μόνος του ο υποψήφιος να συμπληρώσει την αίτησή του, καθώς και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα αιτούμενα στοιχεία και επιπλέον μεταφορτώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) 'Ενα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπροσωπίας με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία).
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/23.12.2008 τ. Α’), τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τις Δημόσιες Αρχές είναι:
α. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής,
β. Το διαβατήριο
γ. Η άδεια οδήγησης
δ. Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να μεταφορτώσουν ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι ή από τα Κ.Ε.Π.
Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/09.03.1999 τ. Α'), σύμφωνα με τις οποίες «Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις από το διαβατήριο ή από άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή από τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές». Και στην περίπτωση των αλλοδαπών υποψηφίων, για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις του ΚΠΓ, τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας πρέπει να φέρουν επικυρωμένη φωτογραφία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονομαστικά στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) που θα συμπληρώσει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Ειδικότερα, τα ονομαστικά στοιχεία του υποψηφίου θα πρέπει να καταχωρισθούν στην αίτησή του αποκλειστικά με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες (όπως αυτοί αναφέρονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου). Η συμπλήρωση των ονομαστικών στοιχείων με κεφαλαίους Λατινικούς χαρακτήρες (όπως αυτοί αναφέρονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου) γίνεται αποκλειστικά στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων που δεν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και το «Δελτίο Εξεταζομένου» είναι τα δυο υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να έχει στην κατοχή του ο υποψήφιος όταν προσέλθει για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
Σε περίπτωση που υποψήφιος μεταφορτώσει στην αίτησή του διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητας από το οποίο, όμως, δεν προκύπτουν το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, την ευθύνη για τη σωστή αναγραφή τους αναλαμβάνει ο υποψήφιος ως υποβάλλων την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος όταν προσέλθει για τις εξετάσεις του ΚΠΓ θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία αυτά (πατρώνυμο - μητρώνυμο).
β) Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο Κωδικός Παραβόλου, όπως προβλέπεται στην με αρ. πρωτ. 56613/ΚΒ/2010 (Φ.Ε.Κ.753/01.06.2010 τ. Β') Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:
• των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1-Α2).
• των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),
• των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).
Η έκδοση του e-παραβόλου μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ ( www.gsis.gr ) στη διαδρομή «Αρχική σελίδα/Υπηρεσίες προς Πολίτες/ e-παράβολο» ή μέσω ΚΕΠ, τα οποία μπορούν να μεσολαβήσουν για τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και την έκδοση κωδικού πληρωμής του, σύμφωνα με την με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ14290 (ΦΕΚ 1580/Β/2014) Κ.Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες. Επομένως, παρακαλούμε να εφιστάται η προσοχή στους υποψηφίους ως προς τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ώστε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψηφίους οι υπάλληλοι των Δ.Δ.Ε να έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το παράβολο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι η Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59.
Επιπλέον, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση, ο υποψήφιος θα πρέπει να μεταφορτώσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, στην περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετών) θα πρέπει να μεταφορτωθεί υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται η μεταφόρτωση και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δηλούντος.
γ) Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ο υποψήφιος θα πρέπει να μεταφορτώσει, ανάλογα με την περίπτωση της ειδικής ανάγκης ή της μαθησιακής δυσκολίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021 (Α' 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αξιολογική έκθεση/διάγνωση γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), ή από Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.), ή από Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ή από Κέντρο Ψυχικής Υγείας από τα οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/και, προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων δυσκολιών του. Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χωρίς πιστοποίηση από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4823/2021 (Α' 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι, αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις/γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής έχουν μόνιμη ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α' 199), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 ν. 4823/2021 (Α' 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ισχύς των αξιολογικών εκθέσεων/ γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως τις 3/8/2021 (ημερομηνία έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021) δεν θίγεται.
Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στο άρθρο 26 της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218) (Υπουργική Απόφαση με αρ. 27299/Α5/08-03-21 - Β’ 928).
δ) Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ο υποψήφιος θα πρέπει να μεταφορτώσει την ισχύουσα άδεια διαμονής του στην Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Σύμφωνα με τη με αρ. 27299/Α5/8-3-2021 (Β' 928) Υπουργική Απόφαση, αντικαθίσταται το άρθρο 26 «Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες-Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα» της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 και ορίζεται εκ νέου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών για τους υποψηφίους των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων ως αποτέλεσμα του επανακαθορισμού της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και οριστικοποίησης αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ.
Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα έχουν την επιλογή, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους, να εξεταστούν υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών ικανοτήτων, όπως άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και ομιλίας-λόγου ή με κινητικές αναπηρίες, και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αιτιολογημένα αδυνατούν να εξεταστούν με τους λοιπούς υποψηφίους για την απόκτηση του ΚΠΓ.
Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ως άνω ειδικές περιπτώσεις και γίνονται δεκτοί να εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματός τους, δικαιούνται κατά περίπτωση ειδικές διευκολύνσεις οι οποίες τους επιτρέπουν να αναδείξουν τις ικανότητες που ελέγχονται στις εξεταζόμενες Ενότητες 1 (Κατανόηση Γραπτού Λόγου), 2 (Παραγωγή Γραπτού Λόγου), 3 (Κατανόηση προφορικού λόγου) και 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου), ώστε να πιστοποιηθούν για το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους στη γλώσσα που εξετάζονται.
Τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και οι υποψήφιοι επιλέγουν στην αίτησή τους το αντίστοιχο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα η εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των άλλων υποψηφίων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων αξιολογούνται και βαθμολογούνται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα και την ίδια διαδικασία με την οποία αξιολογούνται και οι υπόλοιποι υποψήφιοι.
Για να μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος σε ένα από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Κεφάλαια 1ο και 2ο της παρούσης.
Αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για τις διευκολύνσεις που έκαστος υποψήφιος με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δικαιούται, στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ο υποψήφιος πλέον επιλέγει (και δεν περιγράφει μόνον ο ίδιος) την ειδική περίπτωση ή τις ειδικές περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις οποίες ανήκει από τον πίνακα που διαμορφώθηκε με επιγραμματική διατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 26, καθώς και τις διευκολύνσεις που επιθυμεί από τις προβλεπόμενες για αυτόν ως υποψήφιο της συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο, στα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης «Ειδική Περίπτωση» και «Διευκολύνσεις» αντίστοιχα.
Αναφορικά με το θέμα επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Πίνακα «Ειδική περίπτωση -Διευκολύνσεις» που σας αποστέλλεται συνημμένα, οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και οι κατά περίπτωση παρεχόμενες διευκολύνσεις είναι οι εξής:
1) Οι υποψήφιοι με μορφές δυσλεξίας και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν την παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας.
2) Οι υποψήφιοι με τύφλωση, με μεγάλο βαθμό αμβλυωπίας και γενικότερα, με μεγάλο βαθμό μειωμένης όρασης, μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων, γ) βοηθό εξέτασης, δ) χρήση του Η/Υ τους με σύστημα Braille, ε) να εξεταστούν μόνοι τους στις ενότητες 1,2,3 και 4.
3) Οι υποψήφιοι με μέτρια και άνω βαρηκοΐα, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή στην εξέταση της Ενότητας 3 «Κατανόηση προφορικού λόγου», μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους στις Ενότητες 3 και 4.
4) Οι υποψήφιοι με κώφωση, με υπολειμματική ακοή ή μεγάλη βαρηκοΐα μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) να μη συμμετέχουν στην εξέταση της Ενότητας 3 «Κατανόηση προφορικού λόγου», β) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, γ) να εξεταστούν μόνοι τους στις Ενότητες 3 και 4.
5) Οι υποψήφιοι με ακρωτηριασμό άνω άκρων ή με ατροφία άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) βοηθό εξέτασης.
6) Οι υποψήφιοι με κινητική αναπηρία που συνδέεται με τα άνω άκρα μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) βοηθό εξέτασης.
7) Οι υποψήφιοι με σπαστικότητα άνω άκρων μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) βοηθό εξέτασης.
8) Οι υποψήφιοι με κάταγμα άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) βοηθό εξέτασης.
9) Οι υποψήφιοι με διαταραχές ομιλίας/λόγου μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους στις Ενότητες 1, 2, 3 και 4.
10) Οι υποψήφιοι με νοητική ανεπάρκεια/ανωριμότητα μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους στις ενότητες 1,2,3 και 4.
11) Οι υποψήφιοι με συναισθηματικές δυσκολίες/ψυχικές διαταραχές μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους στις ενότητες 1,2,3 και 4.
12) Οι υποψήφιοι με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους στις ενότητες 1,2,3 και 4.
13) Οι υποψήφιοι με Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή/Σύνδρομο Asperger/Φάσμα αυτισμού μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους στις ενότητες 1,2,3 και 4.
14) Οι υποψήφιοι με επιληψία μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν την παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας.
15) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε περισσότερες από μία από τις ανωτέρω με αρ. 1, 3 ή 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ειδικές περιπτώσεις μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν πέραν από τις διευκολύνσεις που παρέχονται γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις και βοηθό εξέτασης.
Επισημαίνεται ότι η ειδική περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που έχει επιλέξει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση θα πρέπει να αποδεικνύεται ως πλήρως αιτιολογημένη σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην παράγραφο γ) του κεφαλαίου 3.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων οφείλει να ελέγξει σύμφωνα με τα μεταφορτωμένα αρχεία την ορθότητα των στοιχείων του υποψηφίου στην ηλεκτρονική του αίτηση, που έχει υποβληθεί ως μη οριστικοποιημένη, καθώς και την ισχύ των ηλεκτρονικά συνυποβληθέντων δικαιολογητικών βάσει των οποίων η ειδική περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που έχει επιλέξει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση αποδεικνύεται ως πλήρως αιτιολογημένη.
Σε περίπτωση ορθότητας των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης, ισχύος των δικαιολογητικών και πλήρους αιτιολόγησης της επιλεγείσας ειδικής περίπτωσης, η Επιτροπή αποφασίζει την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου και επακόλουθα την ειδική περίπτωση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση και τις ειδικές διευκολύνσεις που πρόκειται να του χορηγηθούν. Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς και το ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ, που φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό. Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου διαπιστωθούν παραλείψεις ή/και λάθη, ο αρμόδιος υπάλληλος, ως μέλος της Επιτροπής, προβαίνει αντίστοιχα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 2ο της παρούσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος, με την οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργεί στην έδρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει επιλέξει ο ίδιος, αποστέλλεται αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης στον υποψήφιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει ορίσει ο υποψήφιος κατά την καταχώριση της αίτησής του, ώστε να κάνει εκ νέου Έίσοδο’ στην εφαρμογή για να εκτυπώσει το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ και φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό.
Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησής του καθώς και την έκδοση του Δελτίου Εξεταζομένου, εφόσον η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των αιτήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Εξετάσεων σας αποστέλλεται συνημμένο και παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους, ώστε να το έχουν υπόψη τους κατά την υποβολή των αιτήσεών τους.
Υπενθυμίζεται ότι ο υποψήφιος, με δική του ευθύνη, μπορεί να επιλέξει να εξεταστεί σε περισσότερες από μία γλώσσες ή σε περισσότερα από ένα εξεταζόμενα επίπεδα, εφόσον πρώτα ελέγξει το πρόγραμμα εξετάσεων, καθώς υπάρχει πιθανότητα να συμπίπτουν χρονικά οι εξετάσεις για τις γλώσσες/επίπεδα που έχει επιλέξει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την με αρ. 128821/Α5/25-9-2020 Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας" (Β’ 218), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β' 4269), ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ως Συντονιστές διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε κάθε περιφέρεια οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας αποστείλουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό ενημερωτικό έγγραφο με τα στοιχεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ή των νομίμων αναπληρωτών τους (ονομαστικά στοιχεία, κλάδος, ειδικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή της αποζημίωσής τους (αριθμός πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, ύψος πίστωσης, στοιχεία ειδικού φορέα/ΑΛΕ και οικονομικό έτος), το αργότερο έως την Πέμπτη 16-03-2023, προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία μας να προβεί στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού των Συντονιστών. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι ο ορισμός των Συντονιστών διεξαγωγής των εξετάσεων του ΚΠΓ προϋποθέτει την αποδοχή των οριζόμενων στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 της ως άνω Υ.Α., δηλαδή ότι δεν μπορεί να οριστεί ως Συντονιστής όποιος εξετάζεται ο ίδιος ως υποψήφιος στις εξετάσεις του ΚΠΓ ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος. Επειδή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για τη μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση από το Συντονιστή προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., και προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στην έκδοση της σχετικής Υ.Α., παρακαλούμε να μας αποστείλουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ως συνημμένα του ανωτέρω ενημερωτικού εγγράφου τις απαιτούμενες συμπληρωμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψήφιων Συντονιστών.
Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται ως Βοηθοί Συντονιστές οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Κατ' επέκταση, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την έκδοση αποφάσεων ορισμού Βοηθών Συντονιστών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, το αργότερο έως την Παρασκευή 24-03-2023. Επίσης, επισημαίνεται ότι στην απόφαση ορισμού των Βοηθών Συντονιστών θα πρέπει στο πεδίο «έχοντας υπόψη» να συμπεριληφθούν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή της αποζημίωσής τους (αριθμός πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, ύψος πίστωσης, στοιχεία ειδικού φορέα/ ΑΛΕ και οικονομικό έτος).
Συμπληρωματικά, με την ανωτέρω Υ.Α. ορίζεται ότι με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται ως Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την έκδοση αποφάσεων ορισμού Εποπτών Εξεταστικών Κέντρων, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, το αργότερο έως την Τρίτη 04-04-2023. Επίσης, επισημαίνεται ότι στην απόφαση ορισμού των Εποπτών Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει στο πεδίο «έχοντας υπόψη» να συμπεριληφθούν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή της αποζημίωσής τους (αριθμός πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, ύψος πίστωσης, στοιχεία ειδικού φορέα/ ΑΛΕ και οικονομικό έτος).
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αρ. 73190/Α5/16-5-2019 Υ.Α. «Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (Β’ 218) υπουργικής απόφασης με θέμα: “Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», (Β'1702), οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε οι Περιφερειακές Διευθύνσεις να μας αποστείλουν τις εισηγήσεις του ορισμού των Εξεταστικών Κέντρων, καθώς και των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εξέταση των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε αρχείο word και σε αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το αργότερο έως την Τρίτη 28-03-2023. Στις εν λόγω εισηγήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, η ονομασία του, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κριτήρια για τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων είναι ο αριθμός των υποψηφίων, οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας, ο επαρκής αριθμός αιθουσών και η άριστη λειτουργία των σταθερών και φορητών ηχητικών εγκαταστάσεων καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, υπό το πρίσμα της ισχύουσας κατά την ημερομηνία των εξετάσεων Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. Επιπλέον, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της εξέτασης της Ενότητας 3 (Κατανόηση Προφορικού Λόγου) και προκειμένου να εξασφαλιστούν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των Εξετάσεων για το ΚΠΓ και η παροχή ίσων ευκαιριών αξιολόγησης σε όλους τους εξεταζόμενους, πριν την εισήγηση για τα Εξεταστικά Κέντρα, παρακαλούμε να ελεγχθούν για την άριστη λειτουργία τους τόσο οι σταθερές όσο και οι φορητές ηχητικές εγκαταστάσεις και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τον σχεδιασμό της υλοποίησης του προγράμματος της εξέτασης της Ενότητας 3 (Κατανόηση Προφορικού Λόγου) στους νομούς, όπου ορίζεται ένα εξεταστικό κέντρο και εξετάζονται περισσότερες από μία γλώσσες, αλλά και στα εξεταστικά κέντρα όπου εξετάζεται μία γλώσσα αλλά είναι μεγάλος ο αριθμός των υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των υποψηφίων, θα είναι πλέον γνωστός ο αριθμός τους σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με νεότερο έγγραφό μας, και σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα σας αποσταλεί πίνακας excel με την κατανομή των υποψηφίων ανά γλώσσα και επίπεδο και την κατανομή των αξιολογητών προφορικού λόγου, στον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν από την Υπηρεσία σας τα στοιχεία των Εξεταστικών Κέντρων και οι σχετικές με τις ηχητικές εγκαταστάσεις και τις φορητές συσκευές πληροφορίες και να αποσταλούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματός μας t13pxg1@minedu.gov.gr έως την Τρίτη 28-03-2023.
Επίσης, με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση ορίζεται ότι οι Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων και των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε, λοιπόν, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις να μας αποστείλουν τις εισηγήσεις του ορισμού των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, καθώς και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού αυτών σε αρχείο word και σε αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το αργότερο έως την Τρίτη 04-04-2023. Σημειώνεται ότι τα ονόματα αυτά θα πρέπει να είναι οριστικά και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μην επαναλαμβάνεται η αποστολή εισηγήσεών σας, καθώς είναι δύσκολη η διαχείριση πολλαπλών εγγράφων για το ίδιο θέμα. Κυρίως, όμως, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων (ονομαστικά στοιχεία, κλάδος, ειδικότητα, ιδιότητα κ.λπ.). Μετά τη διενέργεια των Εξετάσεων, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα διορθωθεί στις Υπουργικές Αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών των Ε.Κ. των Ε.Ε.Κ. και των ομάδων αξιολογητών οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιήθηκε για έκτακτους λόγους. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι κατά τη σύνταξη της εισήγησης για τη συγκρότηση Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δ.Ε. θα πρέπει στο πεδίο «Εχοντας υπόψη» να συμπεριληφθούν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για κάθε ΔΔΕ ξεχωριστά (συγκεκριμένα, αριθμός πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, ύψος πίστωσης, στοιχεία ειδικού φορέα/ΑΛΕ και οικονομικό έτος).
Επιπλέον, σημειώνεται ότι, με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ότι με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι ομάδες επιτηρητών των εξετάσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση αποφάσεων ορισμού Ομάδων Επιτηρητών Εξεταστικών Κέντρων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας. Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό επαρκούς αριθμού επιτηρητών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία ενός Εξεταστικού Κέντρου, και στην περίπτωση των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και ο αριθμός των εγκεκριμένων ατομικών εξετάσεων υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Επί του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612) με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’4294)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (συν.13), έχει αυξηθεί η αποζημίωση του επιτηρητή ως επιπλέον κίνητρο για την αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα επιτηρητών των Εξετάσεων ΚΠΓ με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της επιτήρησης των εξεταζομένων, καθώς και της ανεύρεσης του απαιτούμενου αριθμού επιτηρητών ανά εξεταστική περίοδο.
Επιπρόσθετα, και προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων, με την με αρ. 128821/Α5/25-9-2020 ανωτέρω Υ.Α. έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί τα άρθρα 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 και 26 ως προς το κώλυμα συμμετοχής των μελών των ατομικών και συλλογικών οργάνων, καθώς οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες των εξετάσεων του ΚΠΓ, ανάλογα με την ιδιότητά τους, οφείλουν να παρέχουν περαιτέρω εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας κατά τη σύνταξη εισηγήσεων και την έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών ατομικών και συλλογικών οργάνων τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και να μεριμνήσετε για τη συγκέντρωση και υποβολή των σχετικών Υπευθύνων Δηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές ως προς το περιεχόμενο και τον παραλήπτη αυτών.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα σας διαβιβάσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα πίνακα excel και παρακαλούμε στις αντίστοιχες κενές στήλες να συμπληρωθούν τα στοιχεία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Εποπτών και των προτεινόμενων Προέδρων των Εξεταστικών Κέντρων, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τους χειριστές του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης, και να μας αποσταλεί συμπληρωμένος ο πίνακας excel, έως την Τρίτη 04-04-2023. Παρακαλούμε όπως, όλα τα ζητούμενα έγγραφα και οι σχετικοί πίνακες να αποσταλούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματός μας: t13pxg1@minedu.gov.gr .
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
Συνημμένα:
1. Η με αρ 28487/Α5/13-03-2023 Υ.Α. για την Προκήρυξη των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Α' περιόδου 2023.
2. Πίνακας με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.
3. Πίνακας «Ειδική Περίπτωση - Διευκολύνσεις».
4. Δελτίο Τύπου
5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Α' περιόδου 2023.
6. Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υποψηφίου για την υποβολή των αιτήσεων (pdf).
7. Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υπαλλήλου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (pdf).
8. Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ Α' περιόδου (pdf).
9. Η με αρ. 27299/Α5/09-03-2021 Υ.Α. (Β’ 928).
10. Η με αρ. 128821/Α5/25-09-2020 Υ.Α.(Β' 4265).
11. Η με αρ. 73190/Α5/16-05-2019 Υ.Α. (Β’ 1702).
12. Η με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612).
13. Η με αρ. 40426/Α5/08-04-2022 Κ.Υ.Α. (Β’ 1719).
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών & Εξετάσεων
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
• Τμήμα Ε' Εφαρμογών Εξετάσεων
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
5. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
6. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
• Τμήμα Γ' Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών