Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρωτ.: 6057/14.03.2023
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Γενική Διεύθυνση Εποπτείας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών
Πληροφορίες: Άννα Κοσμοπούλου
Τηλέφωνο: 211 107 5000
Email: a.kosmopoulou@gamingcommission.gov.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Εφαρμογή των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β' 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και των Συνεργατών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 16 έως και 23 του ν.3229/2004 (Α' 38) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»,
β. των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
γ. του άρθρου 27 του ν.2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α' 19),
δ. του ν. 4183/2013 «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις» (Α' 186),
ε. του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α'18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4338/2015 «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών (Α' 131),
στ. του ν. 2206/1994 με τίτλο «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» (Α' 62),
ζ. του ν. 3139/2003 με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (Α' 100),
η. των άρθρων 357 έως και 378 του ν.4512/2018 (Α' 5) «Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις»,
θ. του ν.4779/2021 (Α' 27) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»,
ι. του άρθρου 9 του ν.2251/1994 (Α' 191) «Προστασία των καταναλωτών»,
ια. των άρθρων 4 και 11 του ν.3471/2006 (Α 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997»,των άρθρων του ν. 2206/1994 (Α' 62) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις».
2. Τη με αριθμό 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις με αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397), 2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), οικ. 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) και 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) όμοιες αποφάσεις.
3. Τη με αριθμό 609/2/12.11.2021/21 (Β' 5536) απόφαση της ΕΕΕΠ «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Β' 3404)».
4. Τη με αριθμό 507/5/04.09.2020 (Β' 3875) απόφαση της ΕΕΕΠ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ σχετικών με τη με αριθμό 79292 ΕΞ 2020 υπουργική απόφαση «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων».
5. Τη με αριθμό 12970/01.12.2020 (Β' 5651) απόφαση του Προέδρου της ΕΕΕΠ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων».
6. Την υπό στοιχεία 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφαση Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων» (Β' 3260), ιδία δε τις παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9.
7. Τη με αριθμό 509/1/11.09.2020 (Β' 4140) απόφαση της ΕΕΕΠ «Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Αffiliates)», ιδία δε της παρ. 14 του άρθρου 2, καθώς και του άρθρου 6.
8. Τη με αριθμό 7144/22.06.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ρύθμισης, Προγραμματισμού και Μελετών, με την οποία εκδόθηκε η με αριθμό 4/2021 Οδηγία της ΕΕΕΠ «Κατευθύνσεις σύνταξης, υποβολής και διαχείρισης των Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και διευκρίνιση ειδικών θεμάτων» (ΑΔΑ: 64Η3ΙΜΛ-1ΞΑ).
9. Την ανάγκη έκδοσης Οδηγίας της ΕΕΕΠ για την παροχή ενιαίων κατευθύνσεων για την εφαρμογή των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β' 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και των Συνεργατών.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΕΠ.
Αποφασίζουμε
Εφαρμογή των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β' 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και των Συνεργατών, ως εξής:
ΟΔΗΓΙΑ 2/2023
Εφαρμογή των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β' 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και των Συνεργατών
1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
1.1. Με την παρούσα παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β' 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και των Συνεργατών με σκοπό τη διασφάλιση της αναγνωρισιμότητας της ΕΕΕΠ με ενιαίο και διακριτό τρόπο.
1.2. Η παρούσα εφαρμόζεται:
α. Σε όλους τους Κατόχους Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, ήτοι σε όλα τα πρόσωπα στα οποία, είτε έχει χορηγηθεί Άδεια Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων είτε έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου παροχής, προώθησης και διανομής των σχετικών υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και τη Διεξαγωγή Παιγνίων
β. Σε κάθε πρόσωπο που κατέχει Άδεια Καταλληλότητας Συνεργάτη (Affiliate) σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 509/1/11.09.2020 (Β' 4140) απόφασης της ΕΕΕΠ.
2. Κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της σήμανσης
2.1. Για τη σήμανση (ρύπος) των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β' 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών, οι Κάτοχοι Άδειας και οι Συνεργάτες εφαρμόζουν τις κατευθύνσεις του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
2.2. Στο Παράρτημα ορίζονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να εφαρμόζουν οι Κάτοχοι Άδειας και οι Συνεργάτες για τη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων τυχερών παιγνίων, καθώς και σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την εφαρμογή της σήμανσης αυτής στις κατά περίπτωση μορφές εμπορικής επικοινωνίας, όπως τηλεοπτικά σποτ, έντυπα, leds, πινακίδες, αφίσες, social posts, διαφημιστικά banners, footers ιστοτόπων, mobile ads.
2.3. Στην περίπτωση που ορισμένη μορφή εμπορικής επικοινωνίας δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, οι Κάτοχοι Άδειας και οι Συνεργάτες γνωστοποιούν σχετικώς την ΕΕΕΠ στα Σχέδια Εμπορικής Επικοινωνίας τους για τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν τις προδιαγραφές, οδηγίες και κατευθύνσεις του Παραρτήματος στην ορισμένη αυτή μορφή, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι δεν καταστρατηγούνται οι βασικές αρχές της σήμανσης όπως προβλέπονται στο Παράρτημα αυτό.
2.4. Το υλικό που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας, διατίθεται από την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών (ΔΙΠΡΥΜ) της ΕΕΕΠ. Πρόσβαση στο υλικό επιτρέπεται να έχει αποκλειστικά:
α. Για τους Κατόχους Άδειας, ένα από τα πρόσωπα που κατέχουν τις παρακάτω ιδιότητες:
• νόμιμος εκπρόσωπος
• αντίκλητος
• κάτοχος Άδειας Καταλληλότητας Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• κάτοχος Άδειας Καταλληλότητας Υπεύθυνου Εμπορικής Πολιτικής και Εμπορικής Επικοινωνίας
β. Για τους Συνεργάτες:
• νόμιμος εκπρόσωπος
• αντίκλητος
2.5. Το υλικό αναρτάται από τη ΔΙΠΡΥΜ σε ειδικό τόπο διαμοιρασμού αρχείων, ο υπερσύνδεσμος (link) του οποίου αποστέλλεται στους Κατόχους Άδειας και τους Συνεργάτες με την γνωστοποίηση της παρούσας. Ακολούθως, τα πρόσωπα της παραγράφου 2.4.α. και 2.4.β. υποβάλλουν στη ΔΙΠΡΥΜ αίτημα χορήγησης πρόσβασης και μεταφόρτωσης (download) του αναρτημένου υλικού, αναγράφοντας στον ειδικό χώρο του τόπου διαμοιρασμού, το ονοματεπώνυμο, την εταιρεία και την ιδιότητά τους. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στον ειδικό αυτόν τόπο διαμοιρασμού αρχείων της ΔΙΠΡΥΜ είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
2.6. Το υλικό το οποίο διατίθεται στους Κατόχους Άδειας και στους Συνεργάτες για την εφαρμογή της παρούσας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕΕΠ. Κάθε διάθεση και χρήση του υλικού αυτού προς τρίτα πρόσωπα από τους Κατόχους Άδειας, τους Συνεργάτες, το προσωπικό τους και τους προστηθέντες αυτών, αφορά αποκλειστικά στην εφαρμογή της παρούσας. Κάθε άλλη διάθεση και χρήση απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αρχής. Οι Κάτοχοι Άδειας και οι Συνεργάτες, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που ευλόγως τεκμηριώνουν ότι οι ίδιοι, το προσωπικό τους και οι προστηθέντες τους, συμμορφώνονται με την πρόβλεψη της παραγράφου αυτής.
3. Χρόνος εφαρμογής
3.1. Οι Κάτοχοι Άδειας και οι Συνεργάτες, εφαρμόζουν την παρούσα Οδηγία:
α. Στο περιεχόμενο των ιστοτόπων τους και στις ιστοσελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την 3η Απριλίου 2023.
β. Στην εμπορική επικοινωνία που διενεργούν απευθείας με τον παίκτη, κατόπιν συναίνεσής του, από την 3η Απριλίου 2023.
γ. Στις εμπορικές ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων videos, mobile και social networks, από την 3η Απριλίου 2023.
δ. Στα τηλεοπτικά spot, από την 3η Απριλίου 2023.
ε. Στις εμπορικές ανακοινώσεις σε εξωτερικούς χώρους, από την 1η Μαΐου 2023.
στ. Στις εμπορικές ανακοινώσεις σε έντυπα, από την μεθεπόμενη έκδοση του εντύπου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3.2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η παράγραφος 12.6 της με αριθμό 4/2021 Οδηγίας της ΕΕΕΠ «Κατευθύνσεις σύνταξης, υποβολής και διαχείρισης των Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και διευκρίνιση ειδικών θεμάτων» (ΑΔΑ: 64Η3ΙΜΛ-1ΞΑ).

4. Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Δημήτριος Παπαδόπουλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΑΣ 2/2023
Τεχνικές Προδιαγραφές σήμανσης των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β' 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών
Εισαγωγή
Στο παρόν Παράρτημα ορίζονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να εφαρμόζουν οι Κάτοχοι Άδειας και οι Συνεργάτες για τη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων τυχερών παιγνίων, καθώς σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την εφαρμογή της σήμανσης αυτής στις κατά περίπτωση μορφές εμπορικής επικοινωνίας όπως τηλεοπτικά σποτ, έντυπα, leds, πινακίδες, αφίσες, social posts, διαφημιστικά banners, footers ιστοτόπων, mobile ads, ως εξής:
1. Κύρια μέρη της σήμανσης
Η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Το σύμβολο του λογοτύπου της ΕΕΕΠ ή το λογότυπο στο σύνολό του, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
2. Το λεκτικό μέρος της σήμανσης με κεφαλαία γράμματα.
3. Τη λωρίδα που περιβάλλει τη σήμανση σε λευκό ή μπλε χρώμα, όπως ορίζεται ανά περίπτωση.
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 1 -Branding-Main-Parts".
ΛΕΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Η πλήρης μορφή του λεκτικού μέρους της σήμανσης, που αναφέρεται υποχρεωτικά στις εμπορικές ανακοινώσεις, αποτυπώνεται στις παρακάτω εκδοχές, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής:
ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (Εφεξής ΕΚΔΟΧΗ 1)
«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |»
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (Εφεξής ΕΚΔΟΧΗ 2)
«21+ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |»
Κατ' εξαίρεση, αποδεκτή σύντμηση της σήμανσης είναι η εξής:
ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (Εφεξής ΕΚΔΟΧΗ 3)
«21+ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |»
2. Σήμανση - Γραμματοσειρά
Για το κείμενο της σήμανσης χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Verdana, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι το μπλε του λογοτύπου ή το λευκό (βλ. ενότητα 12 του παρόντος Παραρτήματος), ανάλογα με το φόντο. Δεν επιτρέπονται πλάγιες ή υπογραμμισμένες παραλλαγές, ούτε η χρήση ειδικών εφέ για τους χαρακτήρες. Η θέση του κειμένου σε σχέση με το λογότυπο δεν πρέπει να παρεμποδίζει την αναγνωσιμότητα κατά κανέναν τρόπο.
3. Σήμανση - Έντυπες Εφαρμογές
Η σήμανση σε έντυπη διαφήμιση και σε έντυπες εφαρμογές εν γένει ορίζεται στο 8% της συνολικής επιφάνειας. Με στόχο τη διασφάλιση της αναγνωσιμότητας σε μικρά μεγέθη και εφαρμογές, το ελάχιστο μέγεθος του συμβόλου δεν μπορεί να είναι κάτω από 0,7cm και το κείμενο κάτω από 7pt.
Σε έντυπες εφαρμογές μικρότερες από Α4 χρησιμοποιείται η σήμανση συντετμημένη (ΕΚΔΟΧΗ 3):
«21+ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |»
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 3-Branding-Print-Ads".
4. Σήμανση - Εφαρμογή σε Τηλεοπτικά Σποτ και Videos
α. Για τη χρήση σε τηλεοπτικά σποτ ή video, η σήμανση ορίζεται ως εξής:
• Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας της σήμανσης είναι 22".
• Το σύμβολο του λογοτύπου της ΕΕΕΠ έχει ελάχιστο μέγεθος 78px και το λεκτικό μέρος είναι Verdana 45pt.
• Η σήμανση «έρχεται» ολόκληρη έως ότου φτάσει στην αριστερή άκρη της οθόνης και ακολούθως, μένει στην αριστερή άκρη σταθερό το σύμβολο του λογοτύπου της ΕΕΕΠ και το 21 + . Η υπόλοιπη σήμανση «περνάει» από πίσω έως ότου ολοκληρωθεί τουλάχιστον στα 22".
β. Σε περίπτωση τηλεοπτικού σποτ ή video διάρκειας μικρότερης των 22" η σήμανση εμφανίζεται χωρίς κίνηση στο 70% της διάρκειας και με ελάχιστο χρόνο 7''.
• Χρησιμοποιείται η συντετμημένη σήμανση (ΕΚΔΟΧΗ 3):
«21+ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |»
• Το σύμβολο του λογοτύπου της ΕΕΕΠ έχει ελάχιστο μέγεθος 78px και για το λεκτικό μέρος χρησιμοποιείται γραμματοσειρά Verdana 42pt.
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 4-Branding-TV-Spots".
5. Σήμανση - Εφαρμογή σε LED Πινακίδα Γηπέδου
Για τη χρήση σε led πινακίδα γηπέδου η σήμανση εμφανίζεται μόνη της σε επόμενο καρέ, σε λευκό ή μπλε φόντο, και ορίζεται ως εξής:
• Το σύμβολο του λογοτύπου της ΕΕΕΠ έχει ελάχιστο μέγεθος 25cm.
• Ο χρόνος προβολής είναι τουλάχιστον 4".
ΕΚΔΟΧΗ 1:
• Για το λεκτικό μέρος χρησιμοποιείται γραμματοσειρά Verdana Bold 125pt με διάστιχο 174pt.
ΕΚΔΟΧΗ 2:
• Για το λεκτικό μέρος χρησιμοποιείται γραμματοσειρά Verdana Bold 145pt με διάστιχο 200pt.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι αποδεκτή η χρήση της συντετμημένης μορφής (ΕΚΔΟΧΗ 3).
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 5-Branding-LED-Signs".
6. Σήμανση - Εφαρμογή σε Social Posts
Για τη χρήση σε social posts, η σήμανση ορίζεται ως εξής:
• Για το λεκτικό μέρος χρησιμοποιείται η συντετμημένη σήμανση (ΕΚΔΟΧΗ 3):
«21+ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |»
• Το ελάχιστο μέγεθος του συμβόλου του λογοτύπου της ΕΕΕΠ ορίζεται στα 85px και για το κείμενο χρησιμοποιείται γραμματοσειρά Verdana 30pt και διάστιχο 42pt.
• Χρησιμοποιείται υποχρεωτικά μπλε φόντο.
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 6-Branding-Social-Posts".
7. Σήμανση - Εφαρμογή σε Banners
Για τη χρήση σε διαφημιστικά online banners, η σήμανση ορίζεται ως εξής:
• Χρησιμοποιείται ως λωρίδα ή, εναλλακτικά, ως τελικό καρέ, με ελάχιστο χρόνο εμφάνισης 4".
• Σε banner ύψους μικρότερου των 250px, χρησιμοποιείται μόνο ως τελικό καρέ.
• Σε banner πλάτους έως 300px, που η σήμανση εμφανίζεται ως λωρίδα, χρησιμοποιείται η συντετμημένη σήμανση (ΕΚΔΟΧΗ 3).
• Στην περίπτωση τελικού καρέ, χρησιμοποιείται η πλήρης σήμανση, με το λογότυπο της ΕΕΕΠ. Εάν το ύψος είναι <150px, χρησιμοποιείται το σύμβολο του λογοτύπου της ΕΕΕΠ.
• Στην περίπτωση της λωρίδας χρησιμοποιείται πάντα το σύμβολο του λογοτύπου της ΕΕΕΠ.
• Σε οποιαδήποτε εκδοχή, η σήμανση εμφανίζεται σε λευκό ή μπλε φόντο.
Περίπτωση λωρίδας:
• Το ελάχιστο μέγεθος του συμβόλου ορίζεται στα 40px και το ελάχιστο μέγεθος κειμένου σε Verdana 9.2pt, διάστιχο 14pt.
• Σε περίπτωση που το πλάτος είναι πάνω από 600px το ελάχιστο μέγεθος κειμένου ορίζεται σε Verdana 12pt, διάστιχο 20pt.
Περίπτωση τελικού καρέ:
• Το ελάχιστο μέγεθος του λογοτύπου ορίζεται στα 190px και το ελάχιστο μέγεθος κειμένου σε Verdana 16pt, διάστιχο 20pt.
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 7-Branding-Banners".
Για τη χρήση στα footer των ιστοτόπων των Κατόχων Άδειας και των Συνεργατών, η σήμανση ορίζεται ως εξής:
• Το μέγεθος του λογοτύπου είναι τουλάχιστον στα 80px ύψος.
• Το λεκτικό μέρος (ΕΚΔΟΧΗ 1):
«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |»
• Για το κείμενο χρησιμοποιείται γραμματοσειρά Verdana, μέγεθος 19pt, line height 28pt, letter spacing 5%.
• Εφαρμόζεται η μπλε λωρίδα με ύψος 111px.
• Η σήμανση πρέπει να παραμένει σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης.
• Το λογότυπο και το κείμενο πρέπει να διαθέτουν υπερσύνδεσμο που να οδηγεί στο οικείο μητρώο Κατόχων Άδειας ή Συνεργατών που τηρεί η ΕΕΕΠ.
Σε responsive σχεδιασμό (tablet/mobile):
• Το λογότυπο αντικαθίσταται με το σύμβολο σε μέγεθος 50px και το κείμενο σε Verdana μέγεθος 13pt, line height 18pt, letter spacing 5%.
• Το λεκτικό μέρος αντικαθίσταται με τη συντετμημένη μορφή (ΕΚΔΟΧΗ 3):
«21+ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |»
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 8-Branding-Footers".
9. Ελάχιστο Μέγεθος και Περιθώρια Ασφάλειας
α. Ελάχιστο Μέγεθος
Με στόχο τη διασφάλιση της αναγνωσιμότητας σε μικρά μεγέθη και εφαρμογές, το ελάχιστο μέγεθος ορίζεται σε διάσταση 3,3 cm πλάτος.
β. Περιθώρια Ασφάλειας
Τα προτεινόμενα περιθώρια ασφάλειας είναι ο κενός χώρος γύρω από το λογότυπο, όπου δεν πρέπει να τοποθετηθούν άλλα στοιχεία όπως κείμενα, εικόνες ή άλλα λογότυπα. Στόχο έχουν τη διασφάλιση της αναγνωσιμότητας και την εξασφάλιση της ευκρίνειας και βέλτιστης απεικόνισης του λογοτύπου. Τα προτεινόμενα περιθώρια εμφανίζονται στο σχήμα (το x αντιστοιχεί στο ύψος του λογότυπου).
10. Ελληνικό και Αγγλικό Λογότυπο σε Αρνητικό
Σε περίπτωση που η εκτύπωση είναι στο βασικό μπλε χρώμα, το λογότυπο χρησιμοποιείται σε λευκό χρώμα με λευκό περίγραμμα για να αποδοθεί το τετράγωνο. Παρά το ότι αυτή δεν είναι η κύρια μορφή του λογοτύπου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξαιρετικά και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προκειμένου να διευκολυνθεί το γραφιστικό αποτέλεσμα.
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 1 -Branding-Main-Parts".
11. Ασπρόμαυρη Χρήση Λογότυπου
Σε περίπτωση που η εκτύπωση είναι ασπρόμαυρη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις εκδοχές του λογότυπου, που παρατίθενται παρακάτω. Στόχος είναι να υπάρχει ικανοποιητικός βαθμός αντίθεσης μεταξύ του λογοτύπου και του φόντου για την καλύτερη δυνατή αναγνωσιμότητα.
Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον φάκελο με τίτλο “Section 1 -Branding-Main-Parts".
12. Παλέτα Χρωμάτων
Η διαβάθμιση του κυρίως και του δευτερεύοντος χρώματος που εφαρμόζονται στη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και των Συνεργατών παρατίθενται παρακάτω.
Η εφαρμογή του λογότυπου της ΕΕΕΠ πρέπει να γίνεται πάντα από τα ψηφιακά αρχεία υψηλής ανάλυσης που διατίθενται από την Αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κατόχου Άδειας και του Συνεργάτη και την παροχή από την ΕΕΕΠ ειδικού κωδικού για την πρόσβαση στο υλικό.
• Δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται τα χρώματα του λογότυπου. Η σωστή διαβάθμιση των χρωμάτων ορίζεται στην παράγραφο 12 του παρόντος Παραρτήματος.
• Δεν επιτρέπεται να παραμορφώνεται το λογότυπο, κατόπιν συμπίεσης, είτε οριζόντια, είτε κάθετα.
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το λογότυπο με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο οριζόμενο.
• Δεν επιτρέπεται η σμίκρυνση ή μεγέθυνση οποιουδήποτε στοιχείου του λογότυπου.
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εφέ στη σήμανση.
• Δεν επιτρέπεται να διαφοροποιείται η θέση των στοιχείων της σήμανσης, περιλαμβανομένου του λογοτύπου.
• Δεν επιτρέπεται να εφαρμόζεται το λογότυπο πάνω σε σύνθετο φόντο ή εικόνες που μειώνουν την αναγνωσιμότητά του.
• Δεν επιτρέπεται να προστίθεται περίγραμμα στο λογότυπο, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου 10 του παρόντος Παραρτήματος.