Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Εγκυκλίου: 301
ΑΔΑ 62Π946ΜΤΛ6-ΞΔΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες:, Μ. Γαρίου
E: m.gariou@ypes.gr |T: 213 136 4816
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 22143
ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
του Κράτους
Γραφεία κ.κ. Γραμματέων
ΚΟΙΝ: Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
ΘΕΜΑ: Έλεγχος Οριστικών Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες για τον έλεγχο των οριστικών Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της κατάρτισης, αναμόρφωσης και επικύρωσης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023. Ειδικότερα, η οριστικοποίηση των πινάκων στοχοθεσίας λαμβάνει χώρα:
α) κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων των ήδη εγκεκριμένων ΟΠΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της 3457/05.07.2018 (Β'2942 και 3635) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με τη διαδικασία της στοχοθεσίας, η οποία είναι απαραίτητο να διενεργείται ταυτόχρονα με την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού,
β) κατά την έγκριση των αρχικών προϋπολογισμών έτους 2023 και των αντίστοιχων πινάκων στοχοθεσίας που έχουν καταρτιστεί με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο και έχουν λάβει υπόψη τα τελικά απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους και
γ) κατά τη δυνητική αναμόρφωση των ήδη εγκεκριμένων ΟΠΔ 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3. του άρθρου 3 της ΚΥΑ στοχοθεσίας, οπότε και παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων που δεν εντοπίστηκαν σε προηγούμενο στάδιο.
Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί με προηγούμενες οδηγίες της υπηρεσίας μας, ο έλεγχος των πινάκων στοχοθεσίας πρέπει να διενεργείται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) του ΥΠΕΣ, καθότι μόνο με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η υποβολή των ορθών στοιχείων στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα. Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4270/2014 (Α' 143), η αρμόδια αρχή για την έγκριση του ΟΠΔ του ΟΤΑ, υποχρεούται για την αποστολή του στο Παρατηρητήριο σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να διευκολυνθούν στο έργο τους, στην ΚΥΑ της στοχοθεσίας έχει προβλεφθεί ότι (α) κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο στατιστικός ανταποκριτής του ΟΤΑ αναρτά τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ και (β) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ελέγχει την πληρότητα, την ορθότητα και τη συμφωνία των πινάκων που περιέχονται στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων (δημοτικών, περιφερειακών ή διοικητικών συμβουλίων) με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω πρόβλεψης, στον φάκελο «02. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΔ 2023 - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας έχουν δημιουργηθεί έξι (6) αναφορές, οι οποίες εφεξής θα αποτελούν τα βασικά εργαλεία ελέγχου των πινάκων στοχοθεσίας, σύμφωνα με την εξής διαδικασία:
1. Έλεγχος ενσωμάτωσης ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας: Πριν τον έλεγχο του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας, ο αρμόδιος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτελεί την αναφορά ενσωμάτωσης «01. OPD_Submitted». Το περιεχόμενο της αναφοράς έχει τροποποιηθεί με την προσθήκη της στήλης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ».
α. Εάν ο φορέας δεν περιλαμβάνεται στην αναφορά ή περιλαμβάνεται με την ένδειξη «03. ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ», τότε αυτό σημαίνει ότι ο φορέας δεν έχει υποβάλει πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα να προβεί στην ανάρτηση του πίνακα στοχοθεσίας στην εφαρμογή.
β. Εάν ο φορέας περιλαμβάνεται στην αναφορά με την ένδειξη «01. ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ», τότε αυτό σημαίνει ο φορέας δεν έχει υποβάλει τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο. Επισημαίνεται ότι αυτή η ένδειξη αφορά τους πίνακες στοχοθεσίας που έχουν υποβληθεί στον Κόμβο μέχρι την 31.01.2023. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ο φορέας πρέπει να συνυποβάλει τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο προκειμένου να διεξαχθεί ο σχετικός έλεγχος. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει επικυρωθεί η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού χωρίς ταυτόχρονη επικύρωση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να ζητήσει άμεσα την ανάρτηση του πίνακα στον Κόμβο και την υποβολή της απόφασης του αρμόδιου οργάνου προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος.
γ. Εάν ο φορέας περιλαμβάνεται στην αναφορά με την ένδειξη «02. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ», εφαρμόζονται τα βήματα του επόμενου σταδίου της ελεγκτικής διαδικασίας.
2. Έλεγχος διαθεσίμων και χρηματικού υπολοίπου: Ο συγκεκριμένος έλεγχος διενεργείται βάσει της αναφοράς «06.Cash.Account.Variances» (ΝΕΑ ΑΝΑΦΟΡΑ), στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία διαθεσίμων των υπόχρεων φορέων στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους (01. Διαθέσιμα 31.12.2022) και το ποσό που έχει καταχωρηθεί στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα στοχοθεσίας (02. Διαθέσιμα ΟΠΔ). Τα πεδία αυτά πρέπει να είναι απολύτως ίσα.
Α. Εάν δεν τηρείται η ισότητα, ισχύουν τα εξής:
α. Εάν τα δύο (2) πεδία είναι συμπληρωμένα αλλά υπάρχει απόκλιση μεταξύ τους που υπερβαίνει τα 1.000€, τότε ο φορέας περιλαμβάνεται στον πίνακα με την ένδειξη: «02. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31.12.2022 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΠΔ 2023». Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται:
i. στην υποβολή πίνακα στοχοθεσίας με λανθασμένα στοιχεία στον Κόμβο. Σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα η ανάρτηση του ορθού πίνακα στον Κόμβο, λαμβάνοντας υπόψη και ενδεχόμενα σφάλματα που προκύπτουν από τον έλεγχο σφαλμάτων του επόμενου σταδίου. Στην περίπτωση που το πρόβλημα οφείλεται στον εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο πίνακα, η υποβληθείσα προς έλεγχο απόφαση αναπέμπεται.
ii. στη μη υποβολή του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο. Σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα η ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο.
β. Εάν το πεδίο «02. Διαθέσιμα ΟΠΔ» είναι κενό, τότε δεν έχει υποβληθεί το αρχείο στοχοθεσίας στον Κόμβο. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας περιλαμβάνεται στον πίνακα με την ένδειξη: «01. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ» και, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα η ανάρτηση του πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο.
γ. Εάν το πεδίο «01. Διαθέσιμα 31.12.2022» είναι κενό, τότε δεν έχουν υποβληθεί στον κόμβο τα δημοσιονομικά στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου 2022. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας περιλαμβάνεται στον πίνακα με την ένδειξη: «03. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31.12.2022 ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ» και, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα η ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 2022 στον Κόμβο.
Επισημάνσεις:
i. Για λόγους πληρέστερης πληροφόρησης, στην αναφορά περιλαμβάνεται στήλη με το ύψος του προσαρμοσμένου χρηματικού (ταμειακού) υπολοίπου του προϋπολογισμού όπως αυτό αποτυπώνεται στο ομώνυμο πεδίο του πίνακα στοχοθεσίας («03. Προσ. Χρηματικό Υπόλοιπο ΟΠΔ» / «03. Ταμειακό Υπόλοιπο ΟΠΔ»). Ενδεχόμενο ύψος απόκλισης - και δη υπέρβασης - αυτού του ποσού σε σχέση με το ύψος των διαθεσίμων του προηγούμενου οικονομικού έτους θα πρέπει να αξιολογείται κατά τον έλεγχο ως προς την οικονομική σημασία του.
ii. Στους πίνακες στοχοθεσίας των ΝΠΙΔ, ο έλεγχος διενεργείται ανάμεσα στα στοιχεία διαθεσίμων του προηγούμενο οικονομικού έτους («01. Διαθέσιμα 31.12.2022») και στο ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση («02. Ταμειακό υπόλοιπο»).
Β. Εάν τηρείται η ισότητα, ο φορέας
α. δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα εάν και τα τρία (3) πεδία είναι ίσα μεταξύ τους.
β. περιλαμβάνεται με κενή ένδειξη στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, εάν τα πεδία «01. Διαθέσιμα 31.12.2022» και «02. Διαθέσιμα ΟΠΔ» είναι ίσα μεταξύ τους και αποκλίνουν από το πεδίο («03. Προσ. Χρηματικό Υπόλοιπο ΟΠΔ» / «03. Ταμειακό Υπόλοιπο ΟΠΔ»).
Σε αυτή την περίπτωση, με την επιφύλαξη της επισήμανσης (i) της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται τα βήματα του επόμενου σταδίου ελέγχου.
3. Έλεγχος σφαλμάτων: Εφόσον από τις προηγούμενες αναφορές προκύπτει ότι ο φορέας έχει υποβάλει τον οριστικό πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο, εκτελούνται οι αναφορές σφαλμάτων «02.OPD_Control - ERROR», «03.OPD.Total=12.Months - ERROR» και «05. Negative.Values» (ΝΕΑ ΑΝΑΦΟΡΑ) στις οποίες περιλαμβάνονται οι φορείς που έχουν υποβάλει εμφανώς λανθασμένους πίνακες στοχοθεσίας στον Κόμβο. Στην περίπτωση που ο φορέας εμφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις τρεις (3) αναφορές με ένδειξη σφάλματος, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου και πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα ο επανέλεγχος του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας και η υποβολή του ορθού αρχείου στον Κόμβο. Στην περίπτωση που το πρόβλημα οφείλεται στον εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο πίνακα, η υποβληθείσα προς έλεγχο απόφαση αναπέμπεται.
Οι έλεγχοι που διενεργούνται με τις προαναφερόμενες αναφορές σφαλμάτων είναι οι εξής:
3.1. Αναφορά σφαλμάτων 02. OPD_Control - ERROR: Με αυτή την αναφορά διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:
α) Έλεγχος συμπλήρωσης των γραμμών «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ (ΤΑΜΕΙΑΚΟ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Εμφανίζεται σφάλμα όταν το πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί ή η τιμή είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός ( <=0).
β) Έλεγχος στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους. Εμφανίζεται σφάλμα όταν η τιμή είναι μεγαλύτερη του μηδενός (>0).
γ) Έλεγχος τουλάχιστον ισοσκέλισης του προϋπολογισμού στους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας.
Εμφανίζεται σφάλμα όταν η τιμή είναι<= -1.000. Ο έλεγχος της ισοσκέλισης πραγματοποιείται ως εξής:
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΙ-ΝΠΔΔΣύνολο Εσόδων (Γραμμές 1-5) + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο (Γραμμή 7) = Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό (Γραμμές 1-6)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (και ΝΠΔΔ αυτών)Σύνολο Εσόδων (Γραμμές 1-5) + Ταμειακό Υπόλοιπο (Γραμμή 7) = Σύνολο
Εξόδων με Αποθεματικό (Γραμμές 1-5)
3.2. Αναφορά σφαλμάτων 03.OPD.Total=12.Months_ERRORS: Με αυτή την αναφορά ελέγχεται η συμφωνία των δωδεκατημορίων με τη στήλη της ετήσιας στοχοθεσίας. Εμφανίζεται σφάλμα εάν το άθροισμα των μηνιαίων στόχων αποκλίνει από το ποσό της ετήσιας στοχοθεσίας.
3.3. Αναφορά σφαλμάτων 05. Negative.Values (ΝΕΑ ΑΝΑΦΟΡΑ): Με αυτή την αναφορά ελέγχεται η αναγραφή αρνητικών τιμών στα δωδεκατημόρια. Πρόκειται για πρόβλημα που παρατηρείται κυρίως στον κωδικό «4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» του πίνακα στοχοθεσίας των φορέων με τύπο προϋπολογισμού όπου το επισφαλές τμήμα των απαιτήσεων από προηγούμενα οικονομικά έτη συγκεντρώνεται λανθασμένα στο μήνα Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα τον υπολογισμό πλασματικών αποκλίσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Εμφανίζεται σφάλμα όταν εντοπίζεται αρνητική τιμή μηνιαίου στόχου (< -1.000€).
Εφόσον ο φορέας περιλαμβάνεται στις ανωτέρω αναφορές με ένδειξη σφάλματος, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί η ανάρτηση του ορθού πίνακα στον Κόμβο. Στην περίπτωση που το πρόβλημα οφείλεται στον εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο πίνακα, η υποβληθείσα προς έλεγχο απόφαση αναπέμπεται.
4. Αντιπαραβολή απόφασης και Κόμβου: Εφόσον από τα προηγούμενα στάδια προκύπτει ότι ο φορέας έχει υποβάλει ορθό αρχείο στοχοθεσίας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, τότε διενεργείται αντιπαραβολή ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων ανάμεσα στη στήλη «Τρέχουσα Στοχοθεσία Έτους» της αναφοράς «04. Monthly_Targeting» του Κόμβου και στη στήλη «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ» του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας που περιλαμβάνεται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας, το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2023, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
Τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΣ παραμένουν στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αν. Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης