Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1183 /οικ.4437
ΑΔΑ 948Υ46ΜΤΛ6-ΨΙ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣ :
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131. 3371, -3372, -3374, -3375,
--3336, -3201, -3365
Για θέματα της εφαρμογής: 213.131.3383
E-mail: hrm@ypes.gov.gr
ΘΕΜΑ: Α' κύκλος κινητικότητας έτους 2023 - δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων.
Σχετ.: Οι αρ. πρωτ.: α) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/31.1.23 «Έναρξη Α' κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του ΕΣΚ» (ΑΔΑ: ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ),
β) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/15.2.23 «Παράταση προθεσμιών Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)» (ΑΔΑ: ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6),
γ) ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) «Δημοσίευση του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» και
δ) ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.2.23 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΥ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ) «Προσθήκη λειτουργιών α) μετακίνησης θέσης χωρίς τροποποίηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και β) προσαρμογής στο νέο Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, καθώς και των από 3.3.2023 και 9.3.2023 ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της απογραφής, σύμφωνα με τις οποίες η Α' φάση της υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς στο πλαίσιο του Α' κύκλου 2023, παρατάθηκε αρχικώς έως και τις 8.3.23 και εκ νέου έως και τις 13.3.2023, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Δικαίωμα συμμετοχής στον Α' κύκλο κινητικότητας έτους 2023 έχουν όσοι φορείς έχουν προβεί έως και την 13η/3/2023 στην πρωτογενή υποβολή αιτημάτων, αφού έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες ενέργειες στις ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) σχετικές εγκυκλίους. Ειδικότερα οι φορείς θα πρέπει να έχουν προβεί στην έκδοση της δημοσιευτέας πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022 (Α' 232) και στην αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων.
Διευκρινίζεται, προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, ότι στο στάδιο αυτό αρκεί να ενημερωθεί το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του αρ. 16 του ν. 4440/2016, με όσες θέσεις οι φορείς έχουν αιτηθεί προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση, στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου.
Ενόψει των ανωτέρω, το δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων ολοκληρώνεται έως και τις 23.3.2023.
Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται βάσει της (α) σχετικής, ότι κατά το δεύτερο αυτό στάδιο:
• Τα Υπουργεία ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, των περιφερειακών τους υπηρεσιών, καθώς και των εποπτευομένων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
• Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, καθώς και τα αιτήματα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα,
• Οι Ανεξάρτητες Αρχές ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, όπως διαγραφή ή/και προσθήκη θέσεων και αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ).
Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--prosopiko/category--kinhtikothta-esk4440-2016, καθώς επίσης και στον σύνδεσμο https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk thesmiko.html.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Ανεξάρτητες Αρχές
6. Προεδρία της Κυβέρνησης
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή Ανθρώπινο
Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό)
- papanikg@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην apografi.gov.gr)