Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός Εγκυκλίου: 291
ΑΔΑ: ΡΔΒ146ΜΤΛ6-ΑΓΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α'ΒΑΘΜΟΥ
Α.Π.: 21712/14-03-2023
Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023
Εισαγωγή
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση για τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5027/2023 (Α'48) αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
> Άρθρο 45 - Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
> Άρθρο 47 - Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας -Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010.
> Άρθρο 57 - Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 64 ν. 4954/2022.
> Άρθρο 58 - Κωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021.
Άρθρο 45 - Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 5027/2023 επήλθαν οι αναγκαίες προσαρμογές, λόγω της ανάληψης αρμοδιοτήτων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4954/2022 (Α’ 136). Στο πλαίσιο αυτό, στις προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες μετέχει το δημόσιο, η εκπροσώπηση δύναται να πραγματοποιείται από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση, αντί του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 5027/2023 προσαρμόζεται το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 στις αλλαγές που επήλθαν την 16-12-2021 με το άρθρο 45 του ν. 4873/2021 (Α'248).
Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 υπήρχε ρητή ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι προγραμματικές συμβάσεις, στις οποίες ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, εξαιρούνταν από τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010. Με το άρθρο 45 του ν. 4873/2021, όμως, προστέθηκε στο άρθρο 225 του ν. 3852/2010 περί υποχρεωτικού ελέγχου, περίπτωση (η) σύμφωνα με την οποία οι πάσης φύσεως προγραμματικές συμβάσεις, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α., υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την οικεία ΑΥΕ Ο.Τ.Α.
Στο πλαίσιο αυτό για την αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων ως προς την υπαγωγή ή μη στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας της σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων στις οποίες ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, η σχετική ρητή εξαίρεση υπαγωγής στον υποχρεωτικό έλεγχο διαγράφηκε από το άρθρο 100 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 47 - Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας -Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010
Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 5027/2023 εξειδικεύτηκαν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας, ώστε να μην είναι ανέλεγκτη η δημιουργία νέων δημοτικών κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό οι προϋποθέσεις που τίθενται με τη νέα ρύθμιση αποσκοπούν στην αναγκαιότητα ύπαρξης κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των δημοτικών κοινοτήτων, τα οποία ανάγονται σε αναπτυξιακούς, συγκοινωνιακούς, ιστορικούς και πληθυσμιακούς όρους, ώστε οι δημοτικές κοινότητες να μπορούν να επιτελούν με τον καλύτερο τρόπο τις αρμοδιότητές τους.
Με τις νέες ρυθμίσεις οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής, μπορεί να αποτελέσει δημοτική κοινότητα, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) έχει μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, β) έχει προηγηθεί εισήγηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο στηρίζεται σε αναπτυξιακούς, συγκοινωνιακούς ή ιστορικούς λόγους, γ) εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 57 - Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4954/2022
Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 5027/2023 επιβεβαιώνεται ότι για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την έναρξη της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. όπου στο άρθρο 131 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναφέρεται Συντονιστής ή Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο επιβεβαιώνεται ότι μέχρι την έναρξη της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας, ο Συντονιστής που άσκησε ή ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ασκεί καθήκοντα Επόπτη Ο.Τ.Α δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδρος δημοτικών κοινοτήτων, στους δήμους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 58 - Κωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021
Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 5027/2023 θεσπίζεται κώλυμα υποψηφιότητας για την αμέσως επόμενη δημοτική περίοδο στους αιρετούς που έχουν παυθεί από το αξίωμά τους, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 237 του ν. 3852/2010 (Α'87). Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνεται το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει το κώλυμα αυτό για τους αιρετούς που είχαν τεθεί σε έκπτωση, ως πειθαρχική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 233 του ν. 3852/2010, ή ως διοικητικό μέτρο σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr καθώς και στους παρακάτω υπαλλήλους:
ΌνομαΤηλέφωνο
Νάσαινα Δέσποινα213 136 4378
Αντωνίου Δημήτρης213 136 4346
Γαλάνης Κώστας213 136 4348
Γεωργακοπούλου Παρασκευή213 136 4337
Διαμάντη Μαρία213 136 4390
Ζαγορίτης Λάζαρος213 136 4309
Ντάβα Ρένια213 136 4027
Οικονομίδης Δημήτρης213 136 4313
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr.
Ο Γενικός Γραμματέας
Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης