Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/79944
ΑΔΑ 6Τ5Κ465ΧΘΞ-0Λ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Παπάγου, 13 Μαρτίου 2023
Βαθμ. προτ.
Εξ. επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Περιφέρειες της χώρας
Γραφεία Περιφερειαρχών
Κοιν.: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού ypourgos@ypes.gov.gr
2. Περιφέρειες της χώρας Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
Θέμα : Σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οδήγησης
Ο σκοπός του παρόντος είναι η επισήμανση των ιδιαίτερα έντονων και συνεχιζόμενων προβλημάτων αναφορικά με τις καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στην έκδοση αδειών οδήγησης και της αναγκαιότητας λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους.
Α. ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών, στις οποίες και υποβάλλονται η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε απευθείας [με φυσική παρουσία και για ορισμένες διαδικασίες με ηλεκτρονική υποβολή) είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)]. Μετά την «ενημέρωση» του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) (καταχώρηση πληρότητας υποβληθέντος φακέλου, καταχώρηση επιτυχούς πρακτικής εξέτασης κ.ο.κ) από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία (φωτογραφία, υπογραφή κ.ο.κ.) αποστέλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 18623/2372/2008 (Β' 1697), στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την οποία γίνεται η εκτύπωση των εντύπων των αδειών οδήγησης. Μετά την εκτύπωση τα έντυπα αποστέλλονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να αποδίδονται στους πολίτες.
Αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα σε όλη την Επικράτεια για τις διαδικασίες
• χορήγησης αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης
• αντικατάστασης εντύπου
• ενημέρωσης στοιχείων άδειας οδήγησης (όπως καταχώρηση ΑΦΜ)
• ανανέωσης της άδειας οδήγησης.
Στις ως άνω περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής, τα εκτυπώσιμα στοιχεία αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας προς εκτύπωση ηλεκτρονικά, χωρίς φυσικό φάκελο.
Β. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης στοιχείων που διατίθενται στο Υπουργείο μας τα οποία αφορούν σε εκδοθείσες άδειες οδήγησης μετά από επιτυχή πρακτική εξέταση (αρχικές χορηγήσεις και επεκτάσεις σε άλλη κατηγορία) για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου του 2023, προέκυψαν τα εξής:
Ο μέσος όρος του συνολικά απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση άδειας οδήγησης μετά από επιτυχή πρακτική εξέταση (αρχική χορήγηση ή επέκταση σε άλλη κατηγορία) ανέρχεται σε ογδόντα πέντε (85) ημέρες, εκ των οποίων οι εξήντα πέντε (65) ημέρες συνιστούν τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι είκοσι (20) ημέρες τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.
Ως συνολικά απαιτούμενος χρόνος, ο μέσος όρος του οποίου δυστυχώς παρουσιάζει αυξητική τάση, λαμβάνεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την επιτυχή πρακτική εξέταση του υποψηφίου μέχρι την εκτύπωση της άδειας οδήγησης από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ως χρόνος που απαιτείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών λαμβάνεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την επιτυχή πρακτική εξέταση μέχρι και την αποστολή των εκτυπώσιμων στοιχείων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας προς εκτύπωση. Αναφορικά με τον χρόνο αυτόν σημειώνονται τα εξής:
• Σε περισσότερες από τις μισές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας ο μέσος όρος του δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημέρες.
• Σε αρκετές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ο μέσος όρος του υπερβαίνει τις εκατό (100) ημέρες, σε άλλες υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ενώ υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις, στις οποίες, κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών, υπερβαίνει ακόμη και τις διακόσιες (200) ημέρες. Ας σημειωθεί, επιπλέον, ότι παρατηρείται το φαινόμενο ο απαιτούμενος χρόνος σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών να είναι σαράντα (40) ημέρες ενώ σε Υπηρεσία όμορης Π.Ε. να είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επίτευξη συνθηκών ενιαίας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης των πολιτών ανά την επικράτεια.
Καθίσταται προφανές αφενός ότι το πρόβλημα αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οδήγησης εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έντονο, με επακόλουθο δυσμενέστατες επιπτώσεις για τους συναλλασσόμενους πολίτες στην καθημερινότητά τους, στην άσκηση του επαγγέλματος τους (ιδιαίτερα στους επαγγελματίες οδηγούς και δη σε αυτούς που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές) κ.α., αφετέρου ότι εστιάζεται κυρίως στην μη εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, και συνεπώς εκεί απαιτείται να επικεντρωθούν οι ενέργειες για την αντιμετώπισή του.
Γ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Τα ανωτέρω σας γνωστοποιούνται επειδή η λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών υπάγεται στις αρμοδιότητές σας, προκειμένου να προβείτε στις άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Λαμβανομένου υπόψη ότι, από τη διαρκή ενημέρωση που περιέρχεται στο Υπουργείο μας, προκύπτει ότι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, στη συντριπτική πλειονότητά τους, αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης, καλείστε να μεριμνήσετε άμεσα για την ενίσχυση της στελέχωσης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειάς σας, προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις αυξημένες αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών.
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος