Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 28716/Ζ2
ΑΔΑ: 6ΖΞ846ΜΤΛΗ-ΖΘΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' ΛΟΙΠΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Μαρούσι, 14.03.2023
ΠΡΟΣ: Όλα τα Α.Ε.Ι
ΚΟΙΝ:
Υ.ΠΑΙ.Θ.,
Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Ταχ. Δ/νση : Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Ηλ. Ταχ. : ekarygianni@minedu.gov.gr,
:ekampisopoulou@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Καμπισοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 3328
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289, του ν. 4957/2022»
Κατόπιν δημοσίευσης της υπ’ αρ. πρωτ. .../01.03.2023 απόφασης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. ...../Γ’/13.03.2023, ΑΔΑ: ......), με θέμα «Μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.» σας επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289 του ν. 4957/2022 (Α' 141) η έκδοση των διαπιστωτικών Πράξεων ένταξης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τα Ιδρύματα έως και την 31η.08.2023, τα δε έννομα αποτελέσματά τους επέρχονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, δηλαδή η ανάληψη υπηρεσίας μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
Ο Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
• Γρ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Γρ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Γρ. Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπ/σης
• Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπ/σης
• Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπ/σης
-Τμήμα Β’ - Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού
Ακριβές Αντίγραφο Προϊστάμενος Τμ. Α'-Κύριου Διδακτικού Προσωπικού Προκόπης Λινάρδος