Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 24644 - 17-03-2023
ΑΔΑ 6ΠΚ746ΜΤΛΡ-Ε0Ξ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 17-03-2023
Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Γ. Βλέτσης
Τηλέφωνο : 210 3893445
Email : gvletsis@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : -ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
-ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΟΙΝ: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Οδηγία - Λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών»
Αναφερόμενοι στις διατάξεις του νόμου 4849/2021 (Α' 207) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», ως προς τη λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών των άρθρων 33 έως 42 του νόμου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
α) Στη χωροθέτηση και την κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών, όπως αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς και στον κανονισμό λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 25, καθώς και στην περ. α' του άρθρου 38 ν. 4849/2021, η τοποθέτηση των συμμετεχόντων πωλητών δύναται να διενεργείται και μέσω της επαναλαμβανόμενης εναλλαγής, ανά κατηγορία, των θέσεων πώλησης, με τρόπο που κατά την κρίση του φορέα λειτουργίας της αγοράς υπηρετεί την πληρότητα και αναδεικνύει την ποικιλία των πωλούμενων ειδών.
β) Ο καθορισμός του μέγιστου επιτρεπτού μήκους της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ β' του άρθρου 38, ν. 4849/2021 επιτρέπει την εγκατάσταση πάγκων σε θέσεις διαφορετικού μήκους ανά κατηγορία πωλητών και ειδών, χωρίς να αποκλείει τον καθορισμό διαφορετικών μεγεθών πάγκων στην ίδια κατηγορία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης
Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
-Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
-Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας
-Τμήμα Οργανωμένου Εμπορίου