Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/28928/1684
ΑΔΑ 6ΙΜΡ4653Π8-Ι7Τ
Ημ/νία: 17/03/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ: - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 55535,
Τηλέφωνο: 2313309585 - 231330930
Ε mail dsed@eedpmt.ypen.gr
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δ/νση: Δασικό Κτίριο Πολυγύρου, Πολύγυρος, 63100,
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια
Πληροφορίες : Ι. Χατζοπούλου
Τηλέφωνο : 2131512101
FAX : 2105244135
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 Εγκυκλίου με θέμα «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση των δασικών χαρτών και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β '2773) Υπουργικής Απόφασης».
Σχετ. 1. Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 Εγκύκλιος.
2. Η από 14.9.2022 αίτηση για αναθεώρηση - διόρθωση της ανωτέρω Εγκυκλίου των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου «ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ».
3. Οι υπ' αριθμ. 1364 και 1365/2021 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ.
1 .Με την υπό στοιχείο 1 σχετική εγκύκλιο, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.4685/2020 για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση των δασικών χαρτών, διευκρινίστηκε ότι ειδικώς οι οικοδομικές άδειες, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του από 1965 Βασιλικού Διατάγματος για εκτάσεις, κείμενες στην περιοχή Σταυρονικήτα Χαλκιδικής, δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, ως υπαγόμενες στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, η οποία εξαιρεί από τη δασική νομοθεσία την όλως αναγκαία επιφάνεια για την εφαρμογή οικοδομικής αδείας η οποία έχει εκδοθεί είτε πριν, είτε μετά το 1975 και πάντως μέχρι το 2011 και δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
Ειδικότερα στην υπό στοιχείο 1 Εγκύκλιο γίνεται επίκληση σειράς αποφάσεων του ΣτΕ με τις οποίες ακυρώθηκαν ομοίου περιεχομένου οικοδομικές άδειες στην περιοχή, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή της άνω κανονιστικής ρύθμισης, διότι κρίθηκε ότι το νόμιμο έρεισμα των ως άνω οικοδομικών αδειών, ήτοι το από 1965 Βασιλικό Διάταγμα, είναι παράνομο, ως εκδοθέν, κατ' υπέρβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. δ/τος του 1923, «οι οποίες και προ της ισχύος του Συντάγματος του 1975, ενόψει και της ειδικής περί δασών νομοθεσίας, δεν επέτρεπαν την οικιστική αξιοποίηση δασών και δασικών εκτάσεων, διότι τούτο θα συνεπήγετο την εκχέρσωση και εν γένει τη μερική ή εξ ολοκλήρου καταστροφή του δάσους (μεταξύ άλλων, ΣτΕ Ολομ. 533/2003, με παραπομπή σε ΣτΕ 359/1963, 2387, 3627/1972, 1184/1973, 850/1974, 3754/1981).
2. Με την υπό στοιχείο 2 σχετική αίτηση τους τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου «ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ» αιτήθηκαν την διόρθωση της ως άνω Εγκυκλίου καθ'ο μέρος αναφέρεται στην μη υπαγωγή στη διάταξη της παρ 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 των ανωτέρω οικοδομικών αδειών, επικαλούμενοι αφενός μεν το γεγονός ότι οι μη ακυρωθείσες από το ΣτΕ οικοδομικές άδειες στην περιοχή εξακολουθούν να ισχύουν και να παράγουν έννομες συνέπειες, ούσες εξοπλισμένες με το τεκμήριο της νομιμότητας και τις πρόσφατες υπ’ αριθμ. 1364 και 1365/2021 αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες κρίθηκε, καθ’ ερμηνεία της ως άνω διάταξης, ότι το εν λόγω τεκμήριο δεν κάμπτεται από τις συνταγματικές διατάξεις προστασίας των δασών.
Ειδικότερα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η εν λόγω ρύθμιση της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, με την οποία «...διευκρινίζεται ότι οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί πριν την ισχύ του ν. 4030/2011 έχουν ως αποτέλεσμα να μη θεωρείται η αντίστοιχη έκταση δασική, εφόσον όμως παραμένουν ισχυρές» και η οποία υπαγορεύεται από λόγους προστασίας της ασφάλειας δικαίου, « ... δεν αντίκειται σε καμία συνταγματική διάταξη .... Δεν προσκρούει, ειδικότερα, στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει την κήρυξη ως αναδασωτέων των δασικού χαρακτήρα εκχερσωθεισών εκτάσεων, διότι η εν λόγω συνταγματική διάταξη δεν απαγγέλλει, κατά την έννοιά της, γενική κάμψη του τεκμηρίου νομιμότητας διοικητικών πράξεων που αφορούν σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ούτε επιτάσσει τον, κατά πάντα χρόνο, παρεμπίπτοντα έλεγχο του κύρους διοικητικών πράξεων από την άποψη της τήρησης των ορισμών της δασικής νομοθεσίας» (ΣτΕ 1364/2021, σκ. 25 και τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση επί της διάταξης του άρθρου 48 παρ. 1 περ. β του ν. 4685/2020, με τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979).
Επομένως κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω θεωρούμε ότι δύνανται να υπαχθούν στην ως άνω διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 3 και οι εκδοθείσες για την περιοχή Σταυρονικήτα οικοδομικές άδειες, οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ανακληθεί από τη Διοίκηση, κατ' εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων "ομοίου" περιεχομένου προς ακυρωθείσες (βλ. μεταξύ άλλων ΣτΕ 1175/2008), ως εξοπλισμένες με το τεκμήριο της νομιμότητας, τροποποιούμενης ως προς το σημείο αυτό της υπό στοιχείο 1 σχετικής Εγκυκλίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α. Γραφείο Υπουργού κου Κ. Σκρέκα
β. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος κου Γ. Αμυρά
γ. Γραφείο Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κου Ν. Ταγαρά