Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758
ΑΔΑ 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15106 74, Αθήνα
E-mails: hrm@ydmed.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Α’ )
ped.hrm@ypes.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Β’ )
dipp@ypes.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Γ')
hrd@ypes.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Δ’)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).
Σας ενημερώνουμε ότι στις 2 Μαρτίου 2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ως άνω στο θέμα ν. 5027/2023 (Α' 48).
Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Άρθρο 34 του ν. 5027/2023: Συνυπηρέτηση τριτέκνων - πολυτέκνων - Προσθήκη άρθρου 11Α στο ν. 4440/2016.
Με τις διατάξεις του αρ. 34 του ν. 5027/2023 τροποποιείται ο ν. 4440/2016 και συγκεκριμένα προστίθεται άρθρο 11Α, στο οποίο προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
«1. Μετά από το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α' 224), προστίθεται άρθρο 11Α, ως εξής:
“Άρθρο 11Α
Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης
1. Αποκλειστικά οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν με απόσπαση. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ειδικά, οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού δύνανται να αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α' βαθμού. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης με μόνη προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.
2. Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της ολοκλήρωσης της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης.
3. Ειδικά για τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007).
4. Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ' εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης.".
2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, έχει ήδη λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.».
1. ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
• Η ρύθμιση προβλέπει δυνατότητα μετάταξης αποκλειστικά σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης που έχει πραγματοποιηθεί βάσει του αρ. 11 του ν. 4440/2016.
• Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τρίτεκνους ή πολύτεκνους υπαλλήλους, όχι οποιονδήποτε υπάλληλο έχει αποσπαστεί για λόγους συνυπηρέτησης κατ' εφαρμογή του αρ. 11 του ν. 4440/2016.
• Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τρίτεκνους ή πολύτεκνους υπαλλήλους, των οποίων η απόσπαση έχει ήδη ανανεωθεί τουλάχιστον μία (1) φορά (ή δύο για τους πολύτεκνους) και βρίσκεται σε ισχύ η ανανέωση κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης.
• Η δυνατότητα μετάταξης δίνεται αποκλειστικά για το φορέα, στον οποίο είναι ήδη αποσπασμένος ο υπάλληλος για λόγους συνυπηρέτησης, όχι για οποιονδήποτε φορέα υποδοχής.
• Η αίτηση μετάταξης πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο προ της λήξης της παράτασης απόσπασης. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον η απόσπαση έχει λήξει, ο υπάλληλος επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του.
• Η ολοκλήρωση της μετάταξης στο φορέα υποδοχής γίνεται α) σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, άλλως σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας θέσης β) σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως γ) σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου (δεν επιτρέπεται σύσταση κλάδου με την πράξη μετάταξης) με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας.
• Στην περίπτωση αποσπασμένων τρίτεκνων ή πολύτεκνων υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού μπορούν να αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α' βαθμού.
• Για την ολοκλήρωση της μετάταξης κατά τα ανωτέρω, ο φορέας υποδοχής πρέπει πρώτα να έχει προσαρμόσει τις οργανικές του θέσεις (κλάδοι/ειδικότητες) στο νέο Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο (Π.Δ. 85/2022, ΦΕΚ Α'232 - βλ. σχετικά τις αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022- ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ και ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.2.23 -ΑΔΑ: Ψ9ΘΥ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας). Εξυπακούεται ότι τούτο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κλάδων ή ειδικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α' και Β' του π.δ.85/2022 ή εξαιρούνται από αυτό.
• Κατ' αντιστοιχία, ο προς μετάταξη υπάλληλος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα σύμφωνα με το προαναφερθέν Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο προσόντα του επιδιωκόμενου κλάδου και ειδικότητας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτά περιλαμβάνονται στο σχετικό π.δ. 85/2022.
• Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μόνο του φορέα υποδοχής (όχι, δηλ., με κοινή απόφαση των φορέων προέλευσης και υποδοχής, όπως στην περίπτωση της απόσπασης).
• Η εν λόγω μετάταξη πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, επομένως και κατά παρέκκλιση του αρ. 74 του ν. 4674/2020.
• Κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης πρέπει να εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.
• Στην περίπτωση που η παράταση της απόσπασης του υπαλλήλου λήγει πριν από την ολοκλήρωση της πράξης μετάταξής του, τότε η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης.
• Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιηθεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, τότε ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007, όπως ισχύει).
• Επισημαίνεται ότι στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του αιτούντος θα πρέπει να αναγράφεται ότι έχει αποσπαστεί βάσει των διατάξεων του αρ. 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, καθώς και αν εργάζεται σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α' βαθμού.
• Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης, ήτοι για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
• Επισημαίνεται ότι η δέσμευση δεκαετούς παραμονής πρέπει να αναγράφεται στο διατακτικό της πράξης μετάταξης. Δεν επιτρέπεται δε βάσει της δεσμεύσεως αυτής ουδεμία περαιτέρω υπηρεσιακή μεταβολή, που συνιστά απομάκρυνση από την εν λόγω Υπηρεσία όπου υφίσταται η δέσμευση, ιδίως απόσπαση για λόγους υγείας, αμοιβαία μετάταξη, μετάταξη ή απόσπαση μέσω του ΕΣΚ ακόμα και μετά το πέρας του ημίσεος χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 ή αντίστοιχη μετακίνηση βάσει άλλων διατάξεων, δεδομένου ότι ως μεταγενέστερη και ειδικότερη η παρούσα ευεργετική ρύθμιση κατισχύει οποιασδήποτε άλλης ειδικής ή γενικής διατάξεως.
Αναλυτικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν από τον υπάλληλο, μαζί με την αίτησή του προς το φορέα υποδοχής, είναι τα ακόλουθα:
- Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών,
- Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου/συμβιούντος,
- Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της δέσμευσης δεκαετούς παραμονής στον φορέα υποδοχής.
- Δικαιολογητικά περί απόδειξης της πολυτεκνίας ή τριτεκνίας κατά τα αντιστοίχως οριζόμενα για τους διορισμούς (ΦΕΚ Β' 3614/2022), δεδομένου ότι η μετάταξη είναι οιονεί διορισμός.
Συγκεκριμένα:
o Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτείται: Α) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αιτών ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εθνικού δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ).
o Για την απόδειξη της ιδιότητας του τριτέκνου εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 64 ν. 4590/2019 και ΦΕΚ Β' 3614/2022, σύμφωνα με τις οποίες ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
2. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΚ
• Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης έληξε πριν τη δημοσίευση του νόμου 5027/2023 (2.3.2023), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μετάταξης προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.
• Η εν λόγω αίτηση μετάταξης με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ, πρέπει να κατατεθεί προς την ΚΕΚ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι και τις 3 Μαΐου 2023. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, αιτήσεις μετάταξης προς την ΚΕΚ δεν θα γίνονται δεκτές.
• Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι το εμπρόθεσμο της αίτησης λογίζεται α) από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης, εφόσον αυτή κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή β) από την ημερομηνία σφράγισης του φακέλου εφόσον αυτή κατατεθεί ταχυδρομικώς, ή γ) από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος, εφόσον αυτή αποσταλεί ηλεκτρονικά.
2. Άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 5027/2023: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις.
«3. Εκκρεμείς μετατάξεις ολοκληρώνονται βάσει του άρθρου 17 του ν. 4440/2016 (Α' 224), όπως ισχύει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον στο χρονικό αυτό σημείο έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.».
Διευκρινίζεται ότι ως χρονικό σημείο νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 2.3.2023. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εκκρεμείς μετατάξεις μπορούν να ολοκληρωθούν, εφόσον το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει σχετικά μέχρι και τις 2.3.2023. Εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η μετάταξη δεν ολοκληρώνεται βάσει των διατάξεων αυτών, αλλά δύναται να επανυποβληθεί αίτηση μετάταξης βάσει των παγίων διατάξεων του ΥΚ ή ΚΔΚΥ.
Συναφώς, με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 περ. β του ν. 5027/2023 «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) ...
β) Το άρθρο 17 του ν. 4440/2016 (Α' 224), περί σύντμησης οκταετίας για μετάταξη των διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μετά την 1η.1.2009.».
4. Άρθρο 82 του ν. 5027/2023: Μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλων κλάδου Τηλεφωνητών -Αντικατάσταση παρ. 4 αρ. 16 ν. 1586/1986.
Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 1586/1986 (Α' 37) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι τυφλοί υπάλληλοι κλάδων Τηλεφωνητών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, οι οποίοι είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας, δύνανται να μετατάσσονται ύστερα από αίτησή τους σε κενή θέση ανώτερης κατηγορίας χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν. Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26) και τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143), με εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και την παρ. 2 του άρθρου 76 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Η θέση του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών συνεχίζει να είναι δεσμευμένη για όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί ο υπάλληλος στην υπηρεσία ανεξαρτήτως της μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.».
Η ανωτέρω ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους του εν λόγω κλάδου, τα καθήκοντα των οποίων δεν θα μεταβληθούν και μετά την ολοκλήρωση της μετάταξης, να αξιοποιήσουν τον τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας που κατέχουν ή αποκτούν. Στο σημείο αυτό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Για την ολοκλήρωση της μετάταξης σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη ρύθμιση διατάξεις του ΥΚ και του ΚΔΚΥ, δεν λαμβάνεται υπόψη η διάταξη περί συμπλήρωσης οκταετίας από το διορισμό, αλλά εφαρμόζεται μόνο η διάταξη της διετίας από τον διορισμό.
β) Για όσο διάστημα ο υπάλληλος κατέχει θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας και μέχρι την με οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του, η θέση του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών παραμένει δεσμευμένη, οπότε δεν μπορεί να καλυφθεί με πρόσληψη ή μετάταξη άλλου υπαλλήλου.
γ) Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, όπως προβλέπεται στις πάγιες διατάξεις του Υ.Κ. ή του Κ.Δ.Κ.Υ. και δεν είναι δυνατή η μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, καθώς η θέση αυτή παραμένει δεσμευμένη για όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί ο υπάλληλος στην Υπηρεσία. Εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση στην κατηγορία και κλάδο στον οποίο επιθυμεί τη μετάταξη ο αιτών, είναι δυνατή από την Υπηρεσία η εξέταση του αιτήματος βάσει ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Άρθρο 84 του ν. 5027/2023: Μετάθεση σε παραμεθόρια περιοχή - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 42 ν. 3536/2007.
Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (Α' 42) επέρχονται νομοτεχνικές αλλαγές, προστίθεται ο Δήμος Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α' 26) έχει επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς, καθώς και για τον Δήμο Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων.».
Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων εφεξής και ο Δήμος Πωγωνίου του νομού Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνεται στο σύνολό του στις παραμεθόριες περιοχές για τη μετάθεση των υπαλλήλων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 67 του ν. 3528/2007.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν.5027/2023, «Τα άτομα με αναπηρία που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή είναι τυφλά ή άτομα με προβλήματα όρασης ή άτομα κωφά ή βαρήκοα, κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών αποστολών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συνοδεύονται από εξειδικευμένο προσωπικό βοηθό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για τον προσωπικό βοηθό του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την καταβολή της».
Με την εν λόγω διάταξη διασφαλίζεται η δυνατότητα μετακίνησης, με ασφαλή τρόπο, των ατόμων με αναπηρία που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, και συγκεκριμένα, με συνοδεία από εξειδικευμένο προσωπικό βοηθό στο πλαίσιο υπηρεσιακών αποστολών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι εν λόγω υπάλληλοι ώστε να εκτελούν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, καθώς και να μετέχουν σε ευρύτερο κύκλο υπηρεσιακών καθηκόντων.
2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Με το άρθρο 29 του ν. 5027/2023 στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) προστέθηκε δεύτερο εδάφιο σχετικά με τη νομιμοποίηση του ελληνικού Δημοσίου να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και να ζητήσει να κηρυχθεί ως παράνομη και καταχρηστική μια απεργία και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ο νόμος αυτός, όπως είναι, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 3 -10, 16 παρ. 7 - 9, 22 παρ. 1 και 2, 24 και 27, εφαρμόζεται με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), όπως και στους μόνιμους ή με θητεία υπαλλήλους των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ακόμη δε και στους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος. Το ελληνικό Δημόσιο νομιμοποιείται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22, και δια του Υπουργού που ασκεί τη σχετική εποπτεία, και όταν έχει εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές αρμοδιότητες σε Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και με μεταφορά προς αυτούς των κατ' αντικείμενο αρμόδιων υπαλλήλων.»
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της διακύμανσης και των προβληματισμών που έχουν διατυπωθεί στην νομολογία, αναφορικά με την ύπαρξη ή μη εννόμου συμφέροντος του Ελληνικού Δημοσίου να ζητήσει να κηρυχθεί ως παράνομη και καταχρηστική μια απεργία, σε περιπτώσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση σε Ο.Τ.Α. ή άλλα ν.π.δ.δ. με μεταφορά μάλιστα και των κατ' αντικείμενο αρμοδίων υπαλλήλων. Έτσι το εποπτεύον υπουργείο μπορεί να παρακολουθεί την τήρηση της πραγματικής και προσήκουσας άσκησης της εκχωρηθείσας αρμοδιότητας.
3. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
Με το άρθρο 30 του ν.5027/2023 μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστέθηκε δεύτερο εδάφιο σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε γονείς δημοσίους υπαλλήλους λόγω θανάτου τέκνου τους ως εξής: «1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β' βαθμού. Ειδικότερα, οι γονείς υπάλληλοι δικαιούνται αυτοτελώς συνεχόμενη άδεια είκοσι (20) ημερών με αποδοχές από την ημέρα θανάτου του τέκνου τους......
Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι ειδικά για τους γονείς υπαλλήλους σε περίπτωση θανάτου του τέκνου τους στοιχειοθετείται για κάθε γονέα αυτοτελώς δικαίωμα συνεχόμενης άδειας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, η οποία εκκινεί από την ημερομηνία θανάτου του τέκνου και κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές.
Η εν λόγω τροποποίηση του ΥΚ αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ωστόσο ανάλογη ρύθμιση έχει συμπεριληφθεί και στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας με το άρθρο 236Α του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 80/2022), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 93 του ν.5018/2023, η οποία εφαρμόζεται για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου.
4. ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΑΙΝΟΥ
Με το άρθρο 31 του ν.5027/2023 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της ηθικής αμοιβής του επαίνου ως εξής: «1. Ο έπαινος απονέμεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Αν δεν προκύπτουν από τα στοιχεία του εισηγητικού φακέλου τα πραγματικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 61, περί απονομής ηθικής αμοιβής, ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να ζητήσει ειδικά αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.»
Με την εν λόγω ρύθμιση εξασφαλίζεται η έμπρακτη αναγνώριση των εξαιρετικών πράξεων των υπαλλήλων καθώς απλοποιείται η διαδικασία απονομής της ηθικής αμοιβής. Συγκεκριμένα, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται εξ ολοκλήρου στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος δύναται να εκδώσει την πράξη ηθικής αμοιβής με μόνη ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση υπηρεσιακού συμβουλίου στις περιπτώσεις αποκλειστικά εκείνες, από τις οποίες προκύπτει αδιαμφισβήτητα η εξαιρετική, πέραν των καθηκόντων του υπαλλήλου, πράξη ή η κοινωνική του δράση.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν.4829/2021, «Τα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 - Α' 26) εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ), καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).».
5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Με την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν.5027/2023 στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), προστέθηκε παρ. 11, ως εξής:
«11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.»
Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «3. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την 1η.1.2023».
Με την εν λόγω ρύθμιση θεσπίζεται ειδική άδεια διάρκειας έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος με αποδοχές για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κακοκαιρία ή καύσωνας), η οποία χορηγείται εφόσον:
Α) σε κάθε περίπτωση έχει προηγουμένως εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων από την αρμόδια για τα ζητήματα αυτά Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχετικές αποφάσεις, ανακοινώσεις ή προειδοποιήσεις μέσω του 112 σε συνδυασμό με σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας μας.
Β) προκύπτει ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ήτοι αδυναμία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του/της υπαλλήλου. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών λόγω κακοκαιρίας η ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης δύναται να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή, ιδίως τον οικείο Δήμο με βάση τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατοικίας ή εργασίας του/της υπαλλήλου σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση καύσωνα η χορήγηση της εν λόγω άδειας και η ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης συναρτάται με τυχόν υφιστάμενα προβλήματα υγείας του/της υπαλλήλου. Για τη χρήση της άδειας αυτής απαιτείται προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, σχετιζόμενης με τον καύσωνα και τα προβλήματα υγείας του υπαλλήλου.
Η εν λόγω τροποποίηση του ΥΚ αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ωστόσο για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι δυνατή στις περιπτώσεις αυτές η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 657-658 του Αστικού Κώδικα περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας.
Επιπλέον και δεδομένου ότι η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1ης/1/2023, οι υπάλληλοι καθώς και οι Υπηρεσίες δύνανται, εφόσον αποδεικνύεται προσηκόντως κατά τα προαναφερόμενα, να αιτηθούν και να δικαιολογηθούν οι ημέρες απουσίας των υπαλλήλων κατά την πρόσφατη κακοκαιρία με τις χιονοπτώσεις.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α'48) αντικαθίσταται το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133) περί προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης προκειμένου να υιοθετηθεί μια ενιαία και ολοκληρωμένη διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τόσο του τακτικού όσο και του ορισμένου χρόνου προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.
Ειδικότερα, δεδομένου ότι δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, αλλά αυτές διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο, στερείται πλέον νομιμοποιητικής βάσης η έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για προσλήψεις βάσει της διαδικασίας της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), της οποίας η ισχύς παρατεινόταν ετησίως. Εξ αυτού του λόγου και προκειμένου να μην καταλείπεται ρυθμιστικό κενό, η ως άνω Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου παρατάθηκε αποκλειστικώς για διάστημα έξι (6) μηνών μέχρι την 30η.6.2023. Λόγω της περιορισμένης ισχύος της κατά τα ανωτέρω και κυρίως, προς πλήρη ρύθμιση του πεδίου προγραμματισμού των προσλήψεων στο δημόσιο αναμορφώνεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, προκειμένου να ρυθμιστεί ενιαία και ολοκληρωμένα το εν λόγω πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, εξακολουθεί να προβλέπεται ο ετήσιος προγραμματισμός για το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του δημοσίου, καθώς και το προσωπικό ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, αυτού με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης, με τη συμπερίληψη στις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 και των σχετικών ρυθμίσεων του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) περί αναλογικής εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του τακτικού και εποχικού προσωπικού και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.
Ομοίως, εξακολουθούν να υφίστανται οι προβλέψεις περί χορήγησης έγκρισης προσλήψεων σε αιτήματα που για αντικειμενικούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή τους εντός του προβλεπόμενου, από το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, διαστήματος. Δεδομένης της κατάργησης της Π.Υ.Σ. 33/2006, τα σχετικά αιτήματα προσλήψεων των φορέων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού, ήτοι των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, διαδικασία που προβλεπόταν άλλωστε και στην Π.Υ.Σ 33/2006.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 51 του ν. 4622/2019, όπως αυτό αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του ν. 5027/2023, στον ετήσιο προγραμματισμό για το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου πλέον και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημόσιου τομέα επήλθαν οι κάτωθι αλλαγές:
1.1. Πεδίο Εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων ορίζεται στις παρ. 1 και 9 .
Συγκεκριμένα:
✓ στην παρ. 1 ορίζεται ότι «Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος η Βουλή των Ελλήνων».
✓ Στην παρ. 9 ορίζεται ότι «Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή οριοθετείται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πραγματοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».
Με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων υπάγεται πλέον το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και όχι μόνο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Όσον αφορά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης υπάγεται μόνο το ως άνω προσωπικό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή οριοθετείται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.
1.2. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Στις παρ. 3 και 8 και δεδομένης της κατάργησης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, προβλέπεται, για τις κατ'εξαίρεση προσλήψεις τακτικού προσωπικού, η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των αρμόδιων υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, στις περιπτώσεις που :
α) είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 (Ανάρτηση κενών θέσεων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα)και
β) δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εφόσον έχουν όλως έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από:
α) βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό, για δαπάνες που βαρύνουν απευθείας τις πιστώσεις των παροχών σε εργαζομένους του Τακτικού Προϋπολογισμού ή
β) από έγγραφο παροχής απόψεων για τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που συνοδεύεται από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014, για τον τρόπο κάλυψης δαπάνης, για δαπάνες που δεν βαρύνουν απευθείας τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
Για την έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων/εγγράφων παροχής απόψεων τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να αποστέλλονται και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10, η κατανομή ανά Υπουργείο, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνεται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του εν λόγω προσωπικού, διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών για θέματα δημόσιας διοίκησης και προϋπολογισμού, με την οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων προσωπικού.
Τα αιτήματα των προσλήψεων πρέπει και στην περίπτωση αυτή να συνοδεύονται από:
α) βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό για δαπάνες που βαρύνουν απευθείας τις πιστώσεις των παροχών σε εργαζομένους του Τακτικού Προϋπολογισμού ή
β) από έγγραφο παροχής απόψεων για τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που συνοδεύεται από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 για τον τρόπο κάλυψης δαπάνης για δαπάνες που δεν βαρύνουν απευθείας τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
2. Άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 5027/2023: «Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις»
Δεδομένης της λήξης της ισχύος της Π.Υ.Σ 33/2006 την 30η.6.2023 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 προβλέπεται ότι:
2. «Εως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α' 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην ΠΥΣ 33/2006 ή στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021, νοούνται από την 1η.7.2023 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α' 133), όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 20 του παρόντος.».
Κατόπιν των ανωτέρω θα επανεξεταστούν, έως 30.6.2023, οι εξαιρέσεις από τη διαδικασία έγκρισης που προβλέπονται τόσο στο άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, όσο και στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.4829/2021 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να διατηρηθούν αυτές, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις παρ. 1α και 2 του άρθρου 36 του ν. 5027/2023: «Καταργούμενες διατάξεις: «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α' 166), περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου.........2.Από την 1η.7.2023 καταργούνται: α) Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 και β) κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ' εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α' 38).»
Κατόπιν της ως άνω προθεσμίας, ήτοι από την 1η.7.2023, όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην Π.Υ.Σ. 33/2006 ή στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021, νοούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023.
Επίσης από την από την 1η.7.2023, δεν θα ισχύει καμία εξαίρεση από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 5027/2023, πέραν των εξαιρέσεων που τυχόν θα συμπεριληφθούν στην προαναφερόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή καταργείται κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
Για την έκδοση της προαναφερόμενης κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιό μας.
3. Άρθρο 22: «Συμμετοχή επιτυχόντων πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. σε προκηρύξεις - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 8 του ν. 4765/2021»
Με το άρθρο 22 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) ως εξής:
«4. Σε περίπτωση διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού σε δύο στάδια, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύναται να μετέχουν στο δεύτερο στάδιο για την πλήρωση θέσεων αντίστοιχων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων με τους περιλαμβανόμενους στην πρόσκληση - προκήρυξη του πρώτου σταδίου, σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, καθώς και για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση.»
Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται αφενός η πλήρωση περισσοτέρων θέσεων προσωπικού και αφετέρου η ταχύτερη και ευχερέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου.
4. Άρθρο 27: «Δικαίωμα διορισμού στον δημόσιο τομέα εξαιτίας του σεισμού της 27ης.9.2021 στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος Κρήτης και των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων της 15ης.10.2022 στον Δήμο Μαλεβιζίου»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5027/2023: «Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α' 218), περί του δικαιώματος διορισμού συγγενών αποθανόντων στο δημόσιο, εφαρμόζεται αναλόγως και επί συζύγων ή συμβίων, καθώς και επί συγγενών μέχρι β' βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε τον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος στις 27.9.2021 και εξαιτίας των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις 15.10.2022 στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον Δήμο Μελεβιζίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος"
Στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν συνεπεία του σεισμού της 27ης.9.2021 στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος Κρήτης και των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων της 15ης.10.2022 στον Δήμο Μαλεβιζίου, εκδόθηκαν οι ως άνω ευεργετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα διορισμού ενός (1) μέλους της οικογένειας προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε τον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος στις 27.9.2021 και εξαιτίας των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις 15.10.2022 στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον Δήμο Μαλεβιζίου, εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218), όπως ισχύει, περί του δικαιώματος διορισμού συγγενών αποθανόντων κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος στο δημόσιο.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν.2266/1999, όπως ισχύει, η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.
Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α'232).
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα ορισθούν οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή.

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟΥ

Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) ορίζεται ότι: «2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών.».
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις όπου στο Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» αναφέρεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών εφεξής λογίζεται ως κλάδος ΤΕ Μηχανικών.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Δ/νσεις Διοικητικού - Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου οφείλουν να προβούν σε όλες τις περαιτέρω ενέργειές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (βλέπε σελ. 18 «2. ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ»), λαμβάνοντας υπόψη την μετονομασία του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών σε ΤΕ Μηχανικών, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023.
Δεδομένου ότι η αλλαγή στην ονομασία του συγκεκριμένου κλάδου έχει επέλθει για κάθε έννομη συνέπεια ήδη με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 35 του ν. 5027/2023, οι φορείς δεν απαιτείται καταρχάς να εκδώσουν νέα (τροποποιητική) κανονιστική πράξη εφόσον η αρχική κανονιστική πράξη έχει ήδη δημοσιευτεί. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που η πράξη αντιστοίχισης δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ως άνω μετονομασία του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών σε ΤΕ Μηχανικών κατά την αντιστοίχιση των κλάδων. Τονίζεται, ωστόσο, ότι επ’ ευκαιρία οποιαδήποτε τροποποίησης της αρχικής κανονιστικής πράξης για άλλους λόγους (π.χ. διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων) ή έκδοσης νέας λόγω ολοκλήρωσης εκκρεμών διορισμών/προσλήψεων, μετατάξεων και αποσπάσεων ή λόγω αναμόρφωσης του οργανισμού τους με βάση το αρ. 20 του ν.4622/2019 (Α' 133) ή με βάση άλλες αντίστοιχες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας φορέων, οι αλλαγές που έχουν επέλθει από τη μετονομασία του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών σε ΤΕ Μηχανικών θα πρέπει απαραιτήτως να ενσωματωθούν.
Όσον αφορά στις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσωπικού, στην περίπτωση που οι Δ/νσεις Διοικητικού -Προσωπικού δεν έχουν ακόμη προβεί στην έκδοσή τους, θα πρέπει κατά τη σύνταξή τους να λάβουν υπόψη τη μετονομασία του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών σε ΤΕ Μηχανικών, μνημονεύοντας στο προοίμιό τους και τη σχετική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 (Α'48). Στην περίπτωση που έχουν ήδη προβεί στην έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του προσωπικού τους θα πρέπει να προβούν στην τροποποίηση αυτών κατά το μέρος που αφορά το προσωπικό τους που ανήκει στον ως άνω μετονομαζόμενο κλάδο, μνημονεύοντας, όπως προαναφέρθηκε, στο προοίμιο της πράξης τροποποίησης και τη σχετική ρύθμιση.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορέων αλλά και της επιτάχυνσης των διαδικασιών δεν θα χρειαστεί να τροποποιηθούν τα ψηφιακά οργανογράμματα από τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού, καθώς η συγκεκριμένη ενέργεια θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Παρόλα αυτά θα πρέπει οι Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού να ελέγξουν αν υλοποιήθηκε επιτυχώς, η μετονομασία στις θέσεις του συγκεκριμένου κλάδου προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν αστοχίες.
Τέλος, οι Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού θα πρέπει να ελέγξουν και την τροποποίηση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων (ΕΠΘ) των υπηρεσιών τους όσον αφορά τον ως άνω μετονομαζόμενο κλάδο και να ενημερώσουν και τα στοιχεία του κλάδου και της ειδικότητας των υπαλλήλων τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ).

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.
2. Ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού θα απευθύνονται ή θα αποστέλλονται αρμοδίως στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).
3. Ερωτήματα που υποβάλλονται από Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να απευθύνονται στους εποπτευόμενους φορείς και δεδομένου ότι στα Ν.Π.Ι.Δ. εφαρμόζεται κατ’ αρχήν η εργατική νομοθεσία ή ο οικείος Κανονισμός Προσωπικού, εφόσον υπάρχει, και μόνο κατ' εξαίρεση ο Υπαλληλικός Κώδικας, με την προϋπόθεση ρητής παραπομπής στις διατάξεις του, στα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να προκύπτει το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
4. Εφόσον κατά την εφαρμογή των διατάξεων ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με την παρούσα ή προηγούμενες εγκυκλίους, οι Δ/νσεις Προσωπικού αποκλειστικά δύνανται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχοντας κάθε στοιχείο απαραίτητο για την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, για τον οποίο το ερώτημα.
5. Οι υπάλληλοι απευθύνονται αποκλειστικά στις Δ/νσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται, για τη διατύπωση τυχόν ερωτημάτων. Η Υπηρεσία μας θα θέτει στο αρχείο ή θα διαβιβάζει αρμοδίως ερωτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν έχουν απευθυνθεί αρμοδίως στην Υπηρεσία τους.
6. Ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και απαντώνται με την παρούσα εγκύκλιο, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα, αλλά θα τεθούν στο ΑΡΧΕΙΟ.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό» καθώς και στη διαδρομή https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
9. Υπουργείο Υγείας/Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων dpnp@moh.gov.gr
10. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
3. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων
oron ergasias@ypakp.gr
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
5. web.support@ypes.grγια την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
6. papanikg@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην apografi.gov.gr)
7. ΔΙΔΔΑ, Τμήμα Δομών