Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 25221 - 20-03-2023
ΑΔΑ ΨΑΨΔ46ΜΤΛΡ-ΓΨΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.Μ.Η -Υ.Μ.Σ
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Τηλέφωνο : 210 3893572
Email : gen-sec@mindev.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 20-03-2023
ΠΡΟΣ : 1 . Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.
2 .Υ.ΓΕ.ΜΗ Επιμελητηρίων της Επικράτειας
Θέμα: «Εγκύκλιος Οδηγία - Διευκρίνιση για την υπαγωγή των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών στη δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο».
Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση κατοχής αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. από επαγγελματίες αγρότες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς προκειμένου να υπαχθούν στη Δράση για το «Μεταφορικό Ισοδύναμο» σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 72 του ν. 5019/2023 (Α’ 27) τόσο οι αγρότες, όσο και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είναι μη υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ.
2. Στην υπ. αρ. 4113.80.-02/4107 υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι) για το έτος 2022» (Β’ 7214/31-12-2022), σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στην εν λόγω Δράση, αναφέρονται τα εξής: «στην περίπτωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών αποζημιώνονται εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Ε.Μ.Α.Σ.) και στην περίπτωση των Επαγγελματιών Αγροτών εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).
Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
α) οι επαγγελματίες αγρότες και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και συνεπώς απαγορεύεται η εγγραφή τους σε αυτό από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και
β) δεν απαιτείται κατοχή αριθμού ΓΕ.Μ.Η. προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι) για το έτος 2022».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α. ΑΛΒΕΡΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
4. Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ