Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29308/1719
ΑΔΑ 6Ν6Μ4653Π8-ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Ταχ. Κώδικας : 115 28 Ιλίσια
Πληροφορίες : Σοφία Κολλάρου
Τηλέφωνα : 213 1512 253
e-mail : s.kollarou@prv.ypeka.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/03/2023
Ημ/νία: 20/03/2023
Θέμα: Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2023
Σχετ.: 1. Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/135417/7925/20.12.2022 (Β' 6708) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δασών «Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2023» (6Φ3Χ4653Π8-190).
2. Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/137411/8039/27.12.2022 (Β' 7102) Απόφαση Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ. «Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2023 και κατανομή πιστώσεων» (ΑΔΑ: Ψ7Ν54653Π8-ΠΩ2).
3. Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/139558/8111/30.12.2022 (Β'2) Απόφαση Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ. «Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ - 1591) και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), για το έτος 2023» (ΑΔΑ: Ψ0ΩΔ4653Π8-ΙΦΚ).
4. Η αρ. πρ. 181752/2052/02.05.2019 Κ.Υ.Α. (Β' 1525) Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» (ΑΔΑ: 6ΗΞ04653Π8-Ν3Ρ) μετά της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/56858/323/21.06.2019 (ΑΔΑ: 6Λ4Ο4653Π8-59Ν) εφαρμοστικής εγκυκλίου.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω και σύμφωνα με τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας έτους 2023, εξασφαλίζεται η κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών, όπως αναλύεται παρακάτω:
Σύμφωνα με την ανωτέρω (2η) σχετική, προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 557.860 ώρες με αντίστοιχο κόστος 3.245.120€, από τις οποίες 246.840 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε βάρος του ΑΛΕ 2120201001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.731.380€ και 311.080 ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (που αντιστοιχούν σε 96.780 ώρες υπερωρίας και 214.240 ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής) σε βάρος του ΑΛΕ 2120202001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.513.740€. Επιπλέον, στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέπονται δαπάνες για ημερήσιες αποζημιώσεις, για εκτός έδρας κινήσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420403001 μέχρι ποσού 2.230.680€, δαπάνες για διανυκτερεύσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420405001 μέχρι ποσού 10.000€ και χιλιομετρικές αποζημιώσεις κλπ έξοδα μετακίνησης, σε βάρος του ΑΛΕ 2420404001 μέχρι ποσού 120.400€, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε
βάρος του ΑΛΕ 2410301001 μέχρι ποσού 381.000€. Κατά συνέπεια, το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2023, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.987.200€.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα αυτή, θα καλυφθεί με μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ε.Φ. 1031-209-0000000 'Γενική Γραμματεία Δασών', ΑΛΕ 2910601025 «Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας» στους ΑΛΕ 2120201001, 2120202001, 2420403001, 2420405001, 2420404001 και 2410301001 των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, κατόπιν έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τονίζουμε το γεγονός ότι για την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος απαιτείται η έκδοση αποφάσεων έγκρισης δέσμευσης των εν λόγω πιστώσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα, στην τακτοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2022, για τους μήνες από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2022.
Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας για το έτος 2023, περιλαμβάνει :
1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ
Α. Απογευματινή υπηρεσία (βάρδια)
Στις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία και σε κάθε Δασαρχείο (103 συνολικά οργανικές μονάδες) θα λειτουργεί κατά την διάρκεια του προγράμματος και κάθε εργάσιμη ημέρα, απογευματινή υπηρεσία καθώς και αντίστοιχη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, η οποία θα επιλαμβάνεται προληπτικά και κατασταλτικά για τον έλεγχο καταγγελιών και γενικότερα την δίωξη παραβάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής στις εν λόγω υπηρεσίες, θα παρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού, που αναφέρονται στη (1η) σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου προσωπικού και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες».
Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στις κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενες υπηρεσίες, θα είναι ένας (1) έως δύο (2) ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το δυναμικό των υπηρεσιών (με βάση το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στις προαναφερόμενες κατηγορίες και κλάδους προσωπικού) και τις κατανεμηθείσες πιστώσεις.
Η απογευματινή υπηρεσία θα παρέχεται από τις 14:00 έως τις 22:00 κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα. Για την εργασία των Σαββάτων (πρωινή ή απογευματινή) θα παρέχεται μια ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόμενη εβδομάδα. Συνεπώς, η εργασία του Σαββάτου αντιμετωπίζεται σαν κανονική ημέρα της εβδομάδας, με χορήγηση ημέρας ανάπαυσης.
Για την εργασία των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών θα παρέχεται αποζημίωση προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας των συμμετεχόντων στον προγραμματισμό και μία ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των ωρών και της δαπάνης που καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 11 συνεχείς ώρες, δικαίωμα το οποίο απορρέει από την παρ.3 του άρθρου 1 του Π.Δ.88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ" (94 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.76/2005 "Τροποποίηση του Π.Δ.88/1999 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" (Α' 117). Οι Οδηγίες 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο με τα ως άνω Προεδρικά Διατάγματα 88/1999 και 76/2005 και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, έχουν αυξημένη τυπική ισχύ δυνάμει του άρθρου 28 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος και επικρατούν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης Νόμου.
Το ωρομίσθιο της αποζημίωσης ορίζεται βάση της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4461/2017 (Α' 38) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις», ανάλογα με τον κλάδο, τον βαθμό και το κλιμάκιο του κάθε υπαλλήλου.
Τονίζεται εδώ ότι, σύμφωνα με το αρ. πρ. 2/88864/0022/18.01.13 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., οι ώρες εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής δε θεωρούνται ως ώρες υπερωριακής απασχόλησης και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ο περιορισμός που τίθεται από το αρθ. 20 του Ν. 4354/2015 (Α' 176).
Β. Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Παράλληλα και για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και για όλη την διάρκεια του προγράμματος, θα συμμετέχουν στο συνεργείο επιφυλακής ενδεικτικά, ένας (1) έως τρεις (3) δασικοί υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων και ελλείψει αυτών, από τους κλάδους ΔΕ και ΥΕ Δασοφυλάκων, και μόνο στις περιπτώσεις που η συμμετοχή αυτών δεν δημιουργεί πρόβλημα στην απρόσκοπτη απογευματινή λειτουργία της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α' παραγράφου. Χρέη επικεφαλής της επιφυλακής, σε περίπτωση έλλειψης Δασολόγων ή Δασοπόνων, θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Η απασχόληση των ανωτέρω, δεδομένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης τους λόγω των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία και τις πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και έως τις 22:00. Οι ώρες εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθημερινές ενδεικτικά μέχρι τέσσερις (4) ανά ημέρα και δεσμευτικά μέχρι 20 ανά υπάλληλο το μήνα, ενώ το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας θα καθορίζεται από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι μέχρι δέκα (10), οι οποίες δύναται να πραγματοποιούνται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων (π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος) ή ελλείψει αυτών άλλου δασικού υπαλλήλου. Ειδικά για τις υπηρεσίες των Σαββάτων και με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες της οργανικής μονάδας, θα υπάρχει ένας υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων από τις 7:30 έως και τις 15:30, στον οποίο θα παρέχεται μια ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόμενη εβδομάδα και ένας υπάλληλος (είτε ο ίδιος είτε άλλος) θα απασχολείται υπερωριακά όπως αναφέρεται παραπάνω, εκτός ωρών κανονικού ωραρίου.
Επισημαίνουμε ότι, κατά την διάρκεια του καθημερινού απογευματινού ωραρίου αλλά και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, θα πρέπει τουλάχιστον ένας υπάλληλος να παραμένει στην έδρα του Δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών άνευ Δασαρχείου προκειμένου να λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, αλλά και να γίνεται ο απαραίτητος συντονισμός σε περίπτωση πυρκαγιάς, καταγγελίας, κλπ. Επομένως, αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και υπάλληλοι άλλων, μη δασικών κλάδων, που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες, παρέχοντας υπερωριακή εργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα.
Ειδικά για την Δ/νση Δασών Χανίων της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης, έχουν προβλεφθεί παραπάνω ώρες υπερωριακής απασχόλησης με σκοπό την όσο τον δυνατόν καλύτερη προστασία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων. Αυτή θα επιτευχθεί είτε με την σύσταση συνεργείου επιφυλακής αποκλειστικά για τον Εθνικό Δρυμό, είτε με την διεύρυνση του συνεργείου στην έδρα της υπηρεσίας, με την προσθήκη περισσότερων δασικών υπαλλήλων μετά από απόφαση του οικείου προϊσταμένου.
Γ. Περίπολα
Για τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων προβλέπεται η δυνατότητα προγραμματισμού περιπόλων για την πραγματοποίηση προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και την εξέταση καταγγελιών, την πρόληψη και την επικουρική συνδρομή σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών κλπ. εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συμμετέχουν ενδεικτικά δύο (2) υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας θα είναι απαρεγκλίτως δασικός υπάλληλος, και θα επιλαμβάνεται των θεσμικά προβλεπόμενων ενεργειών σε περίπτωση διαπίστωσης δασικής παράβασης, ενώ ο δεύτερος θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Χρέη επικεφαλής περιπόλου θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται μονομελές περίπολο στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος. Η περίπολος θα συμπληρώνει τα απαιτούμενα βιβλία ελέγχων σύμφωνα με την αρ. πρ. 138312/1469/11.03.2016 (ΑΔΑ: 78ΤΜ4653Π8) διαταγή της υπηρεσίας μας.
Στις περιπτώσεις των υπηρεσιών όπου υφίσταται επάρκεια διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα, ανάλογα βέβαια με τα διαθέσιμα οχήματα και τα άτομα που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, και μόνο τότε, δύναται τα περίπολα να στελεχώνονται με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (το πολύ τρεις) των παραπάνω κατηγοριών και κλάδων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για όλα τα ανωτέρω είναι να επαρκούν οι διατιθέμενες πιστώσεις, οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι να είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι και κυρίως να μη δημιουργείται πρόβλημα στην απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Η εκάστοτε απόφαση του οικείου προϊσταμένου Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος).
Αναφορικά με την διενέργεια νυχτερινών περιπόλων που συνοδεύονται από την διανυκτέρευση των δασικών υπαλλήλων στην ύπαιθρο, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ.7 του Ν.4467/2017 (Α'56), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.16 του Ν.4519/2018 (Α'25) και ισχύει. Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό, οι υπάλληλοι μπορούν να προγραμματίσουν έως πέντε (5) νυχτερινά περίπολα ανά εβδομάδα και οργανική μονάδα, εντός του ύψους της κατανεμημένης πίστωσης.
Στις περιπτώσεις εκείνες που τα οχήματα των υπηρεσιών δεν επαρκούν για την υλοποίηση των προγραμματισμένων περιπόλων ή για την μετακίνηση υπαλλήλων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα άλλων δασικών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (όπως επικουρική συνδρομή σε πυρκαγιά), τότε δίνεται η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών οχημάτων των συμμετεχόντων υπαλλήλων, με σχετική αιτιολόγηση. Η χιλιομετρική αποζημίωση των υπαλλήλων που μετακινούνται από την έδρα τους με ΙΧ για την εξυπηρέτηση του προγράμματος καλύπτεται από τον ΑΛΕ 2420404001 του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών θα καταρτίζουν πρόγραμμα περιπόλων, με λεπτομέρειες του έργου και των δρομολογίων που θα ακολουθούνται και θα ρυθμίζουν θέματα αρμονικής συνεργασίας με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΟΤΑ, Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή κλπ). Η κίνηση των περιπόλων πρέπει να γίνεται με προκαθορισμένο, από τον εκάστοτε προϊστάμενο δρομολόγιο και να ενημερώνονται και οι λοιποί φορείς που εκτελούν ανάλογα περίπολα, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έτσι ώστε να μη συμπίπτουν οι διαδρομές τους (βλέπε ανωτέρω 4 σχετική).
Ειδικότερα για τις Δ/νσεις Δασών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κεφαλληνίας και για τα Δασαρχεία Πειραιά, Πόρου, Αλεξανδρούπολης και Σκοπέλου, λόγω της νησιωτικότητας των περιοχών που καλύπτουν, μπορεί να απαιτηθεί μετάβαση του περιπόλου σε άλλο νησί. Η επιπλέον δαπάνη που θα προκληθεί και θα περιλαμβάνει έξοδα μετάβασης-επιστροφής (ΑΛΕ2420404001) και έξοδα διαμονής (ΑΛΕ2420405001) έχει προβλεφθεί και θα πρέπει να είναι εντός της κατανεμημένης πίστωσης ανά οργανική μονάδα.
Ειδικά για την περίπτωση της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου, πρέπει να ληφθεί από τον προϊστάμενο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ιδιαίτερη μέριμνα ούτως
ώστε ένας τουλάχιστον υπάλληλος που θα υπηρετεί σε βάρδια να βρίσκεται στην έδρα της υπηρεσίας αλλά και τα περίπολα να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ευελιξία και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, δεδομένων των μεγάλων και δυσπρόσιτων αποστάσεων εντός ορισμένων νησιών αλλά και μεταξύ αυτών. Όσον αφορά την Δ/νση Δασών Χανίων, δίνεται η δυνατότητα σύστασης επιπλέον περιπόλων ανά εβδομάδα για την προστασία του Ε.Δ.Λ.Ο. εντός βέβαια των κατανεμημένων πιστώσεων και ανάλογα με το υπάρχον προσωπικό.
2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσιακή μονάδα (Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου ή Δασαρχείο) δεν έχει τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασμού σύμφωνα με τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, τηρουμένων των προϋποθέσεων των ως άνω παραγράφων της παρούσας, να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας όλο το διαθέσιμο προσωπικό των δασικών υπηρεσιών περιοχής ευθύνης του (συμπεριλαμβανομένων και των Διευθύνσεων Αναδασώσεων). Στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος κληθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δασικής υπηρεσίας, διαφορετική της έδρας του, αυτή θα πρέπει να απέχει εύλογη απόσταση από την έδρα ώστε να μην δημιουργείται δυσχέρεια με την μετακίνηση του υπαλλήλου.
Α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, οι Δ/νσεις Δασών μετά Δασαρχείων και οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων, θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα Δασοπροστασίας ενώ παράλληλα οι Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών με τις Δ/νσεις Δασών των Νομών θα συμμετέχουν στην υλοποίηση και θα ελέγχουν την τήρηση του προγράμματος με τη συγκρότηση συνεργείου επιφυλακής στο οποίο θα συμμετέχουν ενδεικτικά δύο (2) δασικοί υπάλληλοι. Σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, θα συμμετέχουν και υπάλληλοι των λοιπών κλάδων, αλλά τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να είναι δασικός υπάλληλος. Το συνεργείο επιφυλακής θα λειτουργεί τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνεται η δυνατότητα συνεχούς συνδρομής τους στο πρόγραμμα. Η απασχόληση των ανωτέρω, δεδομένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης να παρέχουν εργασία και τις πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά την λήξη του κανονικού τους ωραρίου έως τις 22:00. Οι ώρες εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθημερινές ενδεικτικά μέχρι τέσσερις (4) ανά ημέρα και μέχρι 20 ανά υπάλληλο το μήνα και το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας θα καθορίζεται από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι μέχρι δέκα (10), οι οποίες δύναται να πραγματοποιούνται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους (π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος).
Επισημαίνεται ότι καθώς ο ρόλος των Δ/νσεων Δασών μετά Δασαρχείων (και των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και των Δ/νσεων Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών) είναι να υποστηρίζουν και να ελέγχουν την τήρηση του προγράμματος δασοπροστασίας από τις υποκείμενες σε αυτές υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ και ΥΕ Δασοφυλάκων αλλά και των λοιπών, μη δασικών κλάδων, μπορούν να εργάζονται υπερωριακά μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η επιφυλακή στις ανωτέρω υπηρεσίες δεν μπορεί να πραγματοποιείται με τη μόνη παρουσία υπαλλήλου εκ των λοιπών κλάδων. Στην περίπτωση αυτή που οι υπηρετούντες Δασολόγοι ή Δασοπόνοι δεν επαρκούν για την κάλυψη έστω και της μίας επιφυλακής, τότε αυτές πρέπει να διαρκούν λιγότερες ώρες από τις προβλεπόμενες, με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι Δ/νσεις
Αναδασώσεων υλοποιούν το πρόγραμμα ως αυτόνομες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου Προϊσταμένου Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και του Διευθυντή Συντονισμού & Επιθεώρησης.
Οι Προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στην υλοποίηση του Προγράμματος, παρέχοντας το σύνολο των προβλεπόμενων ωρών σε προγραμματισμένη ή μη υπηρεσία ενώ παράλληλα, οι υπάλληλοι των ΕΕΔΠ μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποστηρίζοντας την οικεία Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ή τη Δ/νση Δασών του οικείου Νομού.
Β. Περίπολα
Για τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, τις Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, τις Δ/νσεις Δασών μετά Δασαρχείων και όλες τις Δ/νσεις Αναδασώσεων, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα προγραμματισμού εποχούμενων περιπόλων για την υποστήριξη των Δασαρχείων αλλά και τον έλεγχο υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με την παρούσα, εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα εποχούμενα περίπολα θα έχουν την δυνατότητα προγραμματισμού 2 εποχούμενων περιπόλων ανά εβδομάδα και οργανική μονάδα, εντός του ύψους της κατανεμημένης πίστωσης. Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συμμετέχουν δύο υπάλληλοι, ένας εκ των οποίων θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος.
Όπως και στα Δασαρχεία, έτσι και στις περιπτώσεις των προαναφερόμενων υπηρεσιών, όπου υφίσταται επάρκεια πιστώσεων και διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της εκάστοτε υπηρεσίας, δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα (ημερήσιο εκτός έδρας ή νυχτερινό), εφόσον υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων οχημάτων και ατόμων που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Ομοίως, δύναται να στελεχώνονται περίπολα με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (τρεις), από τους οποίους οι δύο θα είναι δασικοί υπάλληλοι. Ο τρίτος υπάλληλος θα είναι απαρέγκλιτα οδηγός ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος.
Τα ανωτέρω υλοποιούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε δασικής υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος, αυξημένος κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς, κλπ). Για το διάστημα έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2023, τα ανωτέρω υλοποιούνται κατά προτεραιότητα τις ημέρες που ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι υψηλός ή πολύ υψηλός.
Οι εν λόγω υπηρεσίες δύναται να στελεχώνουν περίπολα και τις πρωινές ώρες με την παραπάνω σύνθεση, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Στα διενεργούμενα περίπολα δύνανται να συμμετέχουν κι ο Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ο Δ/ντης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, ο Δ/ντης Δασών καθώς και οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Αναδασώσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
3. ΓΕΝΙΚΑ
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν ανά εξάμηνο τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (Α' 176) ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων. Συγκεκριμένα, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο και οι ώρες των Κυριακών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εξήντα (60) κατά το δεύτερο. Για τον καλύτερο προγραμματισμό των υπηρεσιών, προτείνεται αλλά χωρίς να είναι δεσμευτικό, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης να μην υπερβαίνουν τις 20 ώρες/μήνα/υπάλληλο και οι ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων να μην υπερβαίνουν τις 10 ώρες/μήνα/υπάλληλο.
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων, καθώς και των υπόλοιπων κλάδων οι οποίοι παρέχουν απογευματινή εργασία σύμφωνα με την (1η) σχετική, δύνανται να παρέχουν και υπερωριακή εργασία, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
Η κατανομή των πιστώσεων για τις οργανικές μονάδες σε επίπεδο Νομού, θα γίνει κατ' αρχήν σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα ΙΙ. Ο εκάστοτε Διευθυντής Δασών, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων περιοχής ευθύνης του, θα προχωρήσει στην επιμέρους κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων ανά οργανική μονάδα. Παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής για την τροποποίηση της κατανομής αυτής, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος, σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προσωπικό, τις υπηρεσιακές ανάγκες και το ύψος των κατανεμημένων πιστώσεων εντός της ίδιας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.
Σας επισημαίνουμε ότι οι υπερωριακές αποζημιώσεις έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας ένα μέσο όρο των ωρομισθίων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4354/2015 (Α'176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α'314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»», ανάλογα με τον κλάδο, τον βαθμό και το κλιμάκιο του κάθε υπαλλήλου. Τα ωρομίσθια για την προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικές υπολογίστηκαν βάσει του Ν. 4461/2017 (Α'38) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνουμε επίσης ότι ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του Ν.4336/2015 (Α'94) περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις εντολές μετακίνησης για τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων με διανυκτέρευση στην ύπαιθρο, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4467/2017 (Α'56), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.16 του Ν.4519/2018 (Α' 25) και ισχύει. Οι υπάλληλοι δύνανται να πραγματοποιούν νυχτερινά περίπολα αιφνίδιων ελέγχων κατόπιν Ειδικών Εντολών Μετακίνησης στα πλαίσια άσκησης της εν γένει δασοπροστασίας, είτε αυτή ασκείται μέσω ειδικών προγραμμάτων είτε στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 Ν. 1845/1989. Στους υπαλλήλους που θα διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο θα καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση δηλαδή αποζημίωση ύψους 40€ ανά υπάλληλο. Σε ότι αφορά στην ημέρα επιστροφής στην οποία δεν παρέχεται εργασία υπαίθρου, δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και δεν προσμετρείται στον αριθμό των δικαιούμενων, ανά υπάλληλο, ημερών εκτός έδρας. Το σύνολο των ημερών εκτός έδρας δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις εξήντα (60) κατ' έτος, ενώ από αυτές, οι διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις σαράντα πέντε (45).
Επισημαίνουμε ότι τα πληρώματα των περιπόλων οφείλουν να τηρούν στο ακέραιο ότι ισχύει κάθε φορά αναφορικά με τα ατομικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 και κυρίως για τη διαφύλαξη της ίδιας της υγείας τους.
Οι Προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος καθώς και των προβλεπόμενων συνεργείων επιφυλακής των υπαλλήλων. Τονίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες υπάλληλοι θα εργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων περιπόλων, επαφίεται στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Δασών άνευ Δασαρχείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδουν για το σκοπό αυτό. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να διέπονται από αίσθημα δικαίου όσον αφορά στην ισότιμη και ορθή μεταχείρισης όλων των υπαλλήλων, με γνώμονα την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, τον κλάδο, τα καθήκοντα και τις υπηρεσιακές ευθύνες αυτών. Παρόλα αυτά,
υπάλληλοι μονογονείς, έχοντες την επιμέλεια τέκνου/ων, δύνανται να αιτούνται την απαλλαγή τους από την εκτέλεση του Προγράμματος ή την εκτέλεση μειωμένου αριθμού ωρών.
Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όταν ειδοποιείται η τοπική δασική αρχή για περιστατικό πυρκαγιάς από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., εκπρόσωπος της δασικής υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο της πυρκαγιάς και συνεργάζεται με τον διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συμβάντος, εφόσον αυτό απαιτείται από την εξέλιξη του περιστατικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω (4η) σχετική Κ.Υ.Α.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει οι Προϊστάμενοι των ΕΕΔΠ να έχουν μεριμνήσει ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων όλο το 24ωρο και γενικά όλες οι αναγκαίες υποδομές και μέσα των δασικών υπηρεσιών να τελούν σε άριοτη κατάσταση. Επιπλέον αυτών και για την ενιαία εφαρμογή του προγράμματος, τόσο από τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες όσο και από την Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών δύνανται να τελούν σε μη προγραμματισμένη επιφυλακή, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα αφενός μεν του αιφνίδιου ελέγχου τήρησης και πιστής εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους και αφετέρου, της συμμετοχής τους σε κρίσιμα συμβάντα ή περιστατικά δασικών παραβάσεων, όποτε κι αν αυτά εκδηλωθούν. Σε περιπτώσεις όμως, που οι δασικές υπηρεσίες στελεχώνονται από μικρό αριθμό δασικών υπαλλήλων και η προγραμματισμένη επιφυλακή των προϊσταμένων κρίνεται αναγκαία για την πλήρη υλοποίηση-εξυπηρέτηση του προγράμματος, τότε οι προϊστάμενοι δύναται, κατά την κρίση τους, να πραγματοποιήσουν τις επιφυλακές αυτές με βάση την παρούσα εγκύκλιο και με αυτονόητη προϋπόθεση την έγκαιρη έκδοση όλων των απαιτούμενων αποφάσεων και βεβαιώσεων για την παροχή και την τέλεση της υπερωριακής τους εργασίας.
Για την υποστήριξη των μέτρων δασοπροστασίας και το συντονισμό των υπηρεσιών λειτουργεί στην Αθήνα το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας, με τηλέφωνο επικοινωνίας το τετραψήφιο 1591 και ωράριο από 08:00 έως 22:00 από Δευτέρα έως Σάββατο και 10:00 έως 20:00 τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. Εκπρόσωποι της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος συμμετέχουν ακόμη στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) καθ' όλη την διάρκεια του έτους καθώς και σε εποχούμενα βραδινά περίπολα σε περιοχές της Αττικής. Για το πρόγραμμα επιφυλακής στα ανωτέρω Συντονιστικά Κέντρα, την πραγματοποίηση των εν λόγω περιπόλων και τις λεπτομέρειες υλοποίησής τους εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.
Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τονίζεται ότι ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι είναι ενδεικτικός. Η υλοποίηση στην πράξη έχει άμεση σχέση με τις ιδιαιτερότητες κάθε δασικής υπηρεσίας και της περιοχής ευθύνης της, τις διατιθέμενες ανά οργανική μονάδα πιστώσεις, το υπηρετούν προσωπικό και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
Ευάγγελος Γκουντούφας ΠΕ Γεωτεχνικών
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
- Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
- Δ/νσεις Δασών Νομών
- Δασαρχεία
- Δ/νσεις Αναδασώσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης 'Εδρες τους
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Γραφείο Υπουργού, κου Κ. Σκρέκα
- Γραφείο Υφυπουργού, κου Γ. Αμυρά
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών, κου Κ. Αραβώση
- Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα, κου Ν. Μιχαλόπουλου Μεσογείων 119 - Αθήνα
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Δ/νσεις Δασών Κεντρικής Υπηρεσίας Ενταύθα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενδεικτικός σχεδιασμός του Προγράμματος Δασοπροστασίας για το έτος 2023 σε ότι αφορά τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δασαρχείων ή Δ/νσεων Δασών άνευ Δασαρχείων)
Σε κάθε Δασαρχείο και Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείων θα λειτουργεί, για δώδεκα (12) μήνες και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, απογευματινή υπηρεσία (βάρδια) στην οποία θα συμμετέχουν υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Δασοφυλάκων, ΥΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και λοιποί κλάδοι δασικών Υπαλλήλων.
Για τη διαμόρφωση του κόστους των μέτρων του προγράμματος υπολογίστηκε ως ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων για την κάλυψη της απογευματινής βάρδιας οι τρείς (3) υπάλληλοι. Οι ανωτέρω προβλέπεται να απασχολούνται εκτός από την απογευματινή βάρδια των εργασίμων ημερών και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και για το σκοπό αυτό έχει γίνει η ανάλογη πρόβλεψη για την αποζημίωση τους, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τους.
Για την εργασία Σαββάτου θα παρέχονται ημέρες ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα ενώ και για την εργασία των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών θα καταβάλλεται αμοιβή προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τους (όπως παρατίθεται κατωτέρω) και ημέρα ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα.
Α. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ
I: Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες
ΑιτιολογίαΑνάλυση μέτρων
Περίοδος συγκρότησης:Από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο, εβδομάδες πενήντα δύο (52)
Χρόνος εργασίας έδρας (ημερήσιος):ΠΕ και ΤΕ: Από ώρα 15:00 έως 22:00 κάθε εργάσιμη ημέρα συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου για μέχρι 4 ώρες μετά την λήξη του ωραρίου και μέχρι 20 ώρες/μήνα/υπάλληλο
Χρόνος εργασίας έδρας (ημερήσιος):ΔΕ και ΥΕ: Από ώρα 14:00 έως 22:00 κάθε εργάσιμη ημέρα συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου, για 8 ώρες, ως απογευματινή εργασία με την παροχή μιας ημέρας ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα
Σύνθεση συνεργείου:' Ενας (1) έως δύο (2) Δασικοί Υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ως επικεφαλής
' Ένας (1) έως τρεις (3) Δασικοί Υπάλληλοι ΔΕ ή ΥΕ, ανάλογα με το υπάρχον δυναμικό
Όταν στο συνεργείο επιφυλακής δε συμμετέχει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ, τότε χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος
Σύνολο ωρών υπαλλήλων:1,5 υπάλληλοι * 20 ώρες * 52 εβδομάδες = 1.560 ώρες
Σύνολο ωρών Προϊσταμένου οργαν. μονάδας1 προϊστάμενος * 20 ώρες/μήνα * 12 μήνες = 240 ώρες
Δαπάνης ανά
Υπηρεσία
(1.560 + 240) 1.800 ώρες * 7€/ώρα = 12.600 €
Ειδικά για την Δ/νση Δασών Χανίων προβλέπονται επιπλέον 500 ώρες με δαπάνη 3.500€ για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του ΕΔΛΟ
Συνολ. δαπάνη:12.600 € * 103 υπηρεσίες = 1.297.800 € + 3.500 € = 1.301.300 €
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ(ΠΕ-ΤΕ) 1 υπαλλ. * 10 ώρες * 52 εβδομάδες = 520 ώρες
(Προϊστάμενοι οργ. μονάδας) 1 υπαλλ. * 10 ώρες/μήνα * 12 μήνες = 120 ώρες
Σύνολο ωρών:(520+120) 640 ώρες * 103 Υπηρεσίες = 65.920 ώρες
ΣύνολοΕιδικά για την Δ/νση Δασών Χανίων προβλέπονται επιπλέον 140 ώρες με
Δαπάνης για
Κυριακές:
δαπάνη 1.260€ για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του ΕΔΛΟ
65.920 ώρες * 9€/ώρα = 593.280 € + 1.260 € = 594.540 €
II: Εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (προσωπικού ΔΕ ή ΥΕ που θα παρέχει εργασία τις Κυριακές) στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες
Παρεχόμενη εργασίαΕργασία κατά τις Κυριακές, πρωινή και απογευματινή βάρδια, με την παροχή μιας ημέρας ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα
Απαιτούμενες ώρες/ υπηρεσία' Εως 5 υπαλλ.* 8 ώρες * 52 εβδομάδες = 2.080 ώρες
Δαπάνη ανά υπηρεσία2.080 ώρες * 3€/ώρα = 6.240 €
Σύνολο
Δαπάνης
6.240€ * 103 υπηρεσίες = 642.720 €
HI: Εποχούμενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες
Περίοδος υλοποίησηςΑπό Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο, εβδομάδες πενήντα δύο (52)
Αριθμός περιπόλων / υπηρεσία:' Ενα (1) των δύο ατόμων. Μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα άτομα (έως τρία) ή να οργανωθεί και 2ο περίπολο, ανάλογα με τις διατιθέμενες πιστώσεις και τα άτομα που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ
Περίπολα ανά μήνα:' Εως 4 διανυκτερεύσεις / εβδομάδα ή 16 διανυκτερεύσεις / μήνα
Σύνθεση περιπόλων:Σε κάθε περίπολο χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Εννοείται ότι το ένα από τα δύο άτομα του περιπόλου ή θα έχει την ειδικότητα του οδηγού ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος.
Δαπάνη ανά υπηρεσία -ημερήσια αποζημίωση2 υπαλλ.* 4 διανυκτερεύσεις * 40 € = 320 € και
1 υπαλλ.* 1 διανυκτερεύσεις * 40€ = 40€ (πρόβλεψη για τρίτο άτομο στο περίπολο)
320€ * 52 εβδομάδες = 16.640 €
40€ * 25 εβδομάδες = 2.000 €
(16.640+1.000) 17.640€ * 103 υπηρεσίες = 1.816.920 €
Δαπάνη ανά υπηρεσία -λοιπά έξοδα μετακίνησης400€ * 103 υπηρεσίες = 41.200 €
Για τις Δ/νσεις Δασών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου Κεφαλληνίας και για τα Δ/Χ Πειραιά, Πόρου, Αλεξανδρούπολης (Σαμοθράκη) και Σκοπέλου, λόγω της νησιώτικης φυσιογνωμίας των περιοχών που καλύπτουν, μπορεί να απαιτηθεί μετάβαση του περιπόλου σε άλλο νησί. Επομένως θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη που θα περιλαμβάνει έξοδα μετάβασης-επιστροφής και έξοδα διαμονής ύψους 70.000 €. Αναλυτικά:
Δαπάνες διανυκτερεύ-σεως50€ * 20 εβδομάδες = 1.000€
1.000€ * 10 υπηρεσίες = 10.000 €
Λοιπά έξοδα μετακίνησης300 € * 20 εβδομάδες = 6.000 €
6.000€ * 10 υπηρεσίες = 60.000 €
Σύνολο
Δαπάνης
1.816.920 € + 41.200€ + 70.000 € = 1.928.120€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ1.301.300€ + 594.540€ + 642.720€ + 1.928.120€ = 4.466.680€
Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΩΝ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
I: Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 48 υπηρεσίες (7+7+31+3 αντίστοιχα)
Περίοδος συγκρότησης:Από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο, εβδομάδες πενήντα δύο (52)
Χρόνος εργασίας έδρας (ημερήσιος):Από ώρα 15:00 έως 22:00 κάθε εργάσιμη ημέρα συμπεριλαμβανομένου του
Σαββάτου για μέχρι τέσσερις (4) ώρες μετά την λήξη του ωραρίου και μέχρι 20 ώρες/μήνα/υπάλληλο
Σύνθεση συνεργείου:' Ενας (1) έως δύο (2) υπάλληλοι. Όταν στο συνεργείο δεν συμμετέχει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ, τότε χρέη επικεφαλής εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος
Σύνολο ωρών υπαλλήλων:1 υπάλληλος * 20 ώρες * 52 εβδομάδες = 1.040 ώρες
Σύνολο ωρών προϊσταμένων οργ. μονάδας:1 προϊστάμενος * 20 ώρες/μήνα * 12 μήνες = 240 ώρες
Δαπάνη ανά υπηρεσία(1.040+240) 1.280 ώρες * 7 €/ώρα = 8.960 €
Σύνολο δαπάνης8.960 € * 48 υπηρεσίες = 430.080 €
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ1 υπαλλ. * 10 ώρες * 52 εβδομάδες = 520 ώρες
1 προϊστάμενος * 10 ώρες/μήνα * 12 μήνες = 120 ώρες
Σύνολο ωρών(520 + 120) 640 ώρες * 48 υπηρεσίες = 30.720 ώρες
Δαπάνη ανά υπηρεσία640 ώρες * 9€/ώρα = 5.760€
Σύνολο Δαπάνης για Κυριακές:5.760 € * 48 υπηρεσίες = 276.480 €
ΙΙ: Εποχούμενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 48 υπηρεσίες
Περίοδος υλοποίησηςΑπό Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο, εβδομάδες πενήντα δύο (52)
Αριθμός περιπόλων / υπηρεσία:' Ενα (1) των δύο ατόμων
Περίπολα ανά μήνα :' Εως 2 διανυκτερεύσεις / εβδομάδα ή 8 διανυκτερεύσεις / μήνα
Σύνθεση περιπόλων :Σε κάθε περίπολο χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Εννοείται ότι το ένα από τα δύο άτομα του περιπόλου ή θα έχει την ειδικότητα του οδηγού ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος.
Δαπάνη ανά υπηρεσία -ημερήσια αποζημίωση2 υπάλλ.* 2 διανυκτερεύσεις * 40€ = 160€
160€ * 52 εβδομάδες = 8.320 €
300€ / υπηρεσία για μετακινήσεις άνω των 50 χλμ.
Δαπάνη ανά υπηρεσία -λοιπά έξοδα μετακίνησης400€ / υπηρεσία
Συνολική δαπάνη(8.320€ + 300€ + 400€ ) * 48 υπηρεσίες = 432.960 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ430.080€ + 276.480€ + 432.960€ = 1.139.520 €
Γ. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων103 υπηρεσίες * 3.000€ = 309.000€
Δ/νσεις Δασών Συντονισμού & Επιθεώρησης, Δ/νσεις Δασών Νομών, Δ/νσεις Αναδασώσεων48 υπηρεσίες * 1.500€ = 72.000€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ309.000€ +72.000€ = 381.000 €
ΣΥΝΟΛΟ4.466.680€ + 1.139.520 € + 381.000€ = 5.987.200€
ΜΕΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Καταρχήν κατανομή διατιθέμενων πιστώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)ΑΛΕ2120201001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΑΛΕ2120202001
ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΑΛΕ2420403001 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΛΕ2420405001 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-ΣΗΣΑΛΕ2420404001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΑΛΕ2410301001
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΛΕ2120202001 ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΩΝ5.036,012.345,037.150,41128,131.260,951.998,7817.919,31
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ58.750,9329.954,1675.058,551.989,8812.480,3420.876,19199.110,05
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ29.094,8115.262,3535.371,75997,386.415,498.217,2295.359,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ24.512,8613.928,6328.745,872.000,0013.276,994.976,755.774,2693.215,36
Δ/νση Αναδασώσεων
Αττικής
12.353,297.998,5411.422,47506,841.900,6634.181,80
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής -Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών12.935,468.384,4512.077,73514,982.131,1636.043,78
ΣΥΝΟΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ142.683,3677.873,16169.826,782.000,0017.414,2029.165,3536.866,45475.829,30
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)ΑΛΕ2120201001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΑΛΕ2120202001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣΑΛΕ2420403001 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΛΕ2420405001 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-ΣΗΣΑΛΕ2420404001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΑΛΕ2410301001
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΛΕ2120202001
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥ42.342,8420.972,5155.788,501.000,001.529,769.465,5716.656,53147.755,71
ΚΑΒΑΛΑΣ27.802,0013.873,4436.096,756.936,766.175,4210.660,18101.544,55
ΔΡΑΜΑ36.045,9017.340,8648.348,501.277,568.252,8915.546,10126.811,81
ΞΑΝΘΗΣ31.838,0115.718,4741.747,161.164,897.136,3712.658,96110.263,86
ΡΟΔΟΠΗΣ19.883,149.199,1526.996,39712,164.691,229.549,7471.031,80
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ52.952,4226.876,8267.755,791.839,7811.590,4019.099,49180.114,70
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ33.011,4616.556,1142.679,681.123,077.301,1212.463,88113.135,32
ΠΕΛΛΑΣ36.684,9618.084,8348.177,731.229,228.233,0814.657,75127.067,57
ΗΜΑΘΙΑΣ20.350,3310.165,7426.874,69679,294.515,857.773,0570.358,95
ΣΕΡΡΕΣ41.875,6920.005,9156.510,201.362,649.640,9418.433,23147.828,61
ΠΕΙΡΙΑΣ25.264,4811.659,1935.050,277835.972,4912.214,7990.944,22
ΚΙΛΚΙΣ23.041,0011.395,7630.141,63764,715.156,499.105,5779.605,16
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ15.768,0210.289,1715.523,36687,862.679,4744.947,88
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ5.265,703.511,955.681,06217,22914,5715.590,50
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής -Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών24.124,4515.411,2122.979,661.049,894.037,0967.602,30
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ436.250,40221.061,12560.351,371.000,0021.357,8195.762,97158.819,271.494.602,94
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)ΑΛΕ2120201001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΑΛΕ2120202001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣΑΛΕ2420403001 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΛΕ2420405001 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-ΣΗΣΑΛΕ2420404001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΑΛΕ2410301001
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΛΕ2120202001
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ42.036,6021.627,4353.834,271.488,719.225,4415.101,92143.314,37
ΑΡΤΑΣ17.144,017.880,1223.601,63562,514.006,317.995,1361.189,71
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ14.453,356.450,1019.834,69477,093.365,686.662,6151.243,52
ΠΡΕΒΕΖΑΣ12.211,135.925,0916.695,58405,912.831,825.552,1843.621,71
ΦΛΩΡΙΝΑΣ21.180,039.725,1629.252,04690,644.967,279.993,9375.809,07
ΚΟΖΑΝΗΣ27.667,6214.495,7635.493,45980,266.053,369.993,9294.684,37
ΓΡΕΒΕΝΩΝ20.283,149.215,1527.996,39662,164.753,729.549,7472.460,30
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ18.489,368.595,1325.485,10615,224.326,638.661,4066.172,84
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής -Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών13.835,198.899,9912.962,83569,252.334,6938.601,95
ΣΥΝΟΛΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ187.300,4392.813,93245.155,986.451,7541.864,9273.510,83647.097,84
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)ΑΛΕ2120201001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΑΛΕ2120202001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣΑΛΕ2420403001 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΛΕ2420405001 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-ΣΗΣΑΛΕ2420404001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΑΛΕ2410301001
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΛΕ2120202001
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΡΙΣΑΣ53.057,7926.813,8568.916,371.822,3511.766,9720.209,92182.587,25
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ34.480,9217.509,7643.974,211.000,007.221,237.515,8712.214,79123.916,78
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ38.516,9219.354,7949.624,621.349,368.476,8314.213,57131.536,09
ΤΡΙΚΑΛΩΝ50.901,5125.317,5266.252,731.763,4411.310,8919.543,66175.089,75
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ66.167,3833.049,2385.879,192.256,0314.659,0225.095,84227.106,69
ΒΟΙΩΤΙΑΣ27.373,0013.356,7936.154,03912,846.167,4411.104,3595.068,45
ΦΩΚΙΔΑΣ22.440,1111.201,7529.247,98786,244.992,948.661,4077.330,42
ΕΥΒΟΙΑΣ39.499,7519.953,4851.355,741.400,108.768,1615.101,92136.079,15
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ32.668,4015.928,1643.212,441.111,407.370,9313.325,22113.616,55
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής -Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών17.825,9311.356,6117.105,71800,263.000,9950.089,50
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ382.931,71193.841,94491.723,021.000,0019.423,2584.030,04139.470,671.280.180,63
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)ΑΛΕ2120201001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΑΛΕ2120202001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣΑΛΕ2420403001 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΛΕ2420405001 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-ΣΗΣΑΛΕ2420404001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΑΛΕ2410301001
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΛΕ2120202001
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ32.814,9016.184,4743.165,801.093,367.364,9213.103,14113.726,59
ΛΑΚΩΝΙΑΣ31.021,1215.364,4640.654,511.036,426.937,8212.214,79107.229,12
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ42.165,0521.362,4654.125,091.502,959.247,2115.324,01143.726,77
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ41.783,8020.284,5455.722,261.428,099.500,3717.544,88146.263,94
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ16.375,587.615,1222.636,81548,273.855,047.773,0558.803,87
ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ67.535,7932.508,7090.709,592.276,9915.293,5629.066,42237.391,05
ΑΧΑΪΑΣ46.907,3223.078,5461.829,731.572,1210.548,2918.877,40162.813,40
ΗΛΕΙΑΣ51.391,7725.128,5868.107,961.714,4811.616,0221.098,27179.057,08
ΖΑΚΥΝΘΟΥ7.855,123.720,0610.708,17277,781.825,363.553,3927.939,88
ΚΕΡΚΥΡΑΣ13.236,466.180,1018.242,05418,623.104,636.218,4447.400,30
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ8.752,014.130,0611.963,821.000,006.256,252.036,913.997,5738.136,62
ΛΕΥΚΑΔΑΣ9.648,904.540,0713.219,46394,732.250,454.441,7434.495,35
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής -Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών11.242,347.166,0010.666,29490,641.879,9131.445,18
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-Δ.ΕΛ.-ΙΟΝΙΩΝ380.730,16187.263,16501.751,541.000,0019.010,7085.460,49153.213,101.328.429,15
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)ΑΛΕ2120201001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΑΛΕ2120202001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣΑΛΕ2420403001 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΛΕ2420405001 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-ΣΗΣΑΛΕ2420404001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΑΛΕ2410301001
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΛΕ2120202001
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥ23.473,8111.045,1732.263,331.000,006.762,585.481,8610.882,2790.909,02
ΣΑΜΟΥ12.262,685.920,0816.567,751.000,006.406,672.812,545.330,0950.299,81
ΧΙΟΥ11.814,245.715,0815.939,931.000,006.392,442.705,775.108,0048.675,46
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ22.576,9210.635,1631.007,681.000,006.734,115.268,3110.438,0987.660,27
ΚΥΚΛΑΔΩΝ16.747,137.970,1222.845,981.000,006.549,043.880,277.550,9666.543,50
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής -Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών11.902,347.446,0211.122,31545,632.014,9133.031,21
ΣΥΝΟΛΑ ΑΙΓΑΙΟΥ98.777,1248.731,63129.746,985.000,0033.390,4722.163,6639.309,41377.119,27
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)ΑΛΕ2120201001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΑΛΕ2120202001 ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣΑΛΕ2420403001 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΛΕ2420405001 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-ΣΗΣΑΛΕ2420404001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΑΛΕ2410301001
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΛΕ2120202001
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ28.009,8113.290,2038.413,74905,716.492,8112.881,0599.993,32
ΛΑΣΙΘΙΟΥ17.695,588.575,1223.973,81578,274.037,047.773,0562.632,87
ΡΕΘΥΜΝΟΥ19.937,809.600,1427.112,92649,454.570,918.883,4870.754,70
ΧΑΝΙΩΝ29.716,0413.730,1935.902,45848,776.065,7211.992,7098.255,87
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής -Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών7.347,594.239,406.721,41369,621.386,0920.064,11
ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΗΤΗΣ102.706,8249.435,05132.124,330,003.351,8222.552,5741.530,28351.700,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ1.731.380,00871.019,992.230.680,0010.000,00120.400,00381.000,00642.720,015.987.200,00