Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/29719/431
ΑΔΑ 6ΑΝΞ4653Π8-Ρ6Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αθήνα
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ημ/νία: 21/03/2023
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 115 26 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Μαντζαβά
Τηλέφωνο : 2131513607
Email: g.mantzava@prv.ypeka.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις προβλέψεις της κυα οικ. 146163/2012 (Β 1537) για τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία αποστείρωσης - Τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων
ΣΧΕΤ.:
(1) Τον ν. 4819/2021 (Α' 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ...»
(2) Την ΠΥΣ 12/2022 (Α' 84) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης - Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας.»
(3) Την ΠΥΣ 39/2022 (Α’ 185) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).»
(4) Την κυα οικ. 146163/2012 (Β' 1537) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.»
Με την παρούσα εγκύκλιο αποσαφηνίζονται οι προβλέψεις της κυα οικ. 146163/2012 για τη διαχείριση των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ, λαμβάνοντας υπόψη και το νόμο πλαίσιο για τα απόβλητα (σχετ. 1) και παράλληλα επιχειρείται να δοθεί λύση σε προβλήματα που έχουν ανακύψει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με τη διάθεση των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ σε χώρους υγειονομικής ταφής και τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ΥΠΕΝ. Ειδικότερα:
1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4819/2021 πρέπει να εφαρμόζεται η ιεράρχηση των αποβλήτων. Επομένως, για τα απόβλητα για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης στις ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή με προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση - τέτοιου είδους απόβλητα είναι και τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ - πρέπει να επιδιώκεται ανάκτηση ενέργειας αφού η ανάκτηση ενέργειας είναι ανώτερη ιεραρχικά της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής.
2. Πέραν των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυπολογισθεί το πρόβλημα της επιβάρυνσης των ΧΥΤ, καθώς και ζητήματα που ανακύπτουν λόγω περιοριστικών όρων που τίθενται στην περιβαλλοντική αδειοδότησή τους για την αποδοχή των αποβλήτων αυτών.
3. Επισημαίνεται ακόμα ότι:
-> τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία αποστείρωσης σύμφωνα με την παρ. 5.2. του άρθρου 8 της (4) σχετ. κυα, προσομοιάζουν με τα αστικά απόβλητα.
-> η χρήση των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ για την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων με σκοπό την περαιτέρω χρήση τους, πχ. στις τσιμεντοβιομηχανίες, αποτελεί εργασία ανάκτησης (R), υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Σε συνέχεια των παραπάνω και δεδομένου ότι στη χώρα μας υφίστανται υποδομές που δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ με εργασίες ανάκτησης (R) αντί διάθεσης (D) (όπως η παραγωγή δευτερογενών καυσίμων), θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4819/2021 καθώς δεν πληρούνται, κατά κανόνα, οι πρϋποθέσεις του 2ου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 που επιτρέπει την «παρέκκλιση από την ιεράρχηση των αποβλήτων για ειδικά ρεύματα αποβλήτων εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής των προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισής τους».
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου λαμβάνονται υπόψη «οι γενικές αρχές ... του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας», διάταξη που επιτρέπει παρέκκλιση από την ιεράρχηση των αποβλήτων μόνο στην περίπτωση που τεκμηριώνεται ότι το κόστος της περαιτέρω επεξεργασίας των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ με εργασία ανάκτησης (όπως η παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου) είναι δυσανάλογο.
Τα παραπάνω αναφερόμενα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αποστείρωσης καθώς και των χώρων υγειονομικής ταφής στους οποίους θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά απόβλητα για τα οποία έχει εξαντληθεί η τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
- Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
- Υπουργείο Υγείας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
- Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- ΦΟΔΣΑ