Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24
ΑΔΑ ΡΩΦΠ46ΜΑΠΣ-ΟΜ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e - ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
E mail : d.asfalisis@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Νικόλαος Κατσιμπούρης
Τηλέφωνο : 210 52 85 582
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Ζωντανός
Γεώργιος Βαρουχάκης
Τηλέφωνο : 210 52 85 579, -679
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
E mail : d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Βασίλειος Τσίτουρας Αναστασία Κοσμέα, Ευγενία Βλαχογιάννη
Τηλέφωνο : 210 52 85 639, -615, -642
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Κωνσταντίνα Παγώνη
Τηλέφωνο : 210 52 85 543
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μαριάνα Προδρομίδου, Ρεββέκα Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο : 210 52 85 581, -589
E mail : tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32 ΑΘΗΝΑ
Αριθμ. Πρωτ.141442
Αθήνα, 22.03.2023
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα A'
ΘΕΜΑ : Ασφαλιστική τακτοποίηση, από 01.01.2023, των ασκούντων το επάγγελμα του ξεναγού μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στον e -Ε.Φ.Κ.Α. και στο Τ.Ε.Κ.Α.
ΣΧΕΤ : Οι με αριθμό 1/1978, 81/1978, 103/1978, 19/1996 και 91/2003 εγκύκλιοι του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν.4997/2022 (Φ.Ε.Κ. Α'219/25.11.2022) «Υπολογισμός και κοΊοβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης - Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7, του ν.710/1977» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ενιαία εφαρμογή τους :
1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του ν.710/1977, οι ξεναγοί από 01.01.1977, υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ενώ με μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις, τροποποιήθηκε το ασφαλιστικό τους καθεστώς, ωστόσο, λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος δεν είχε καταστεί εφικτή η ένταξή τους στο θεσμό της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) πριν την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντικαθίστανται τα άρθρα 6 και 7, του ν.710/1977 και από 01.01.2023 επέρχεται αλλαγή στον τρόπο ασφάλισης των ασκούντων το επάγγελμα του ξεναγού, εντασσόμενη, πλέον και αυτή η επαγγελματική ομάδα στον θεσμό της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
Αναλυτικότερα, ως ιστορική ανασκόπηση, σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης :
- Με τις διατάξεις του ν.710/1977, ρυθμίστηκε για πρώτη φορά το ασφαλιστικό καθεστώς των ξεναγών και από 01.01.1977 υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Εργοδότης των προσώπων αυτών και υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. είχε καθοριστεί ο Ε.Ο.Τ.
Οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονταν, εντός τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, στον Ε.Ο.Τ., για μεν τους απασχολούμενους σε τουριστικά γραφεία, λοιπές επιχειρήσεις, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κ.λ.π., μέσω του εργοδότη τους, ενώ, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους μέσω των ιδίων.
Ο Ε.Ο.Τ. υποχρεούταν να αποδώσει στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τις ασφαλιστικές εισφορές, εντός ενενήντα ημερών από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου.
- Με τις διατάξεις του άρθρου 11, του ν.2837/2000, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Ε.Ο.Τ., συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης και απόδοσης στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των ασφαλιστικών εισφορών, μεταφέρθηκαν στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.)
- Με τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν.2919/2001, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις περί υπόχρεου έναντι του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εργοδότη, για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Συγκεκριμένα, ορίστηκε ότι εργοδότες για τους ξεναγούς που παρέχουν υπηρεσίες σε τουριστικά γραφεία, λοιπές επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δημόσιο, κ.λ.π. είναι οι επιχειρήσεις αυτές, για δε τους αυτοτελώς απασχολούμενους ξεναγούς, που παρέχουν υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές, και γενικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κατηγορία, είναι οι ίδιοι οι ξεναγοί.
- Με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ.4, του ν.3105/2003, ορίστηκε ότι, δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 10.04.2003) η αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ., η οποία είχε μεταβιβαστεί στις Σ.Τ.Ε. και αφορούσε την είσπραξη και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως και κάθε άλλη υποχρέωση με το συγκεκριμένο θέμα, μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Με το άρθρο 15, παρ. 3, του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., οι ξεναγοί εξαιρούντο προσωρινά από την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. (βλέπε ακολούθως)
Σύμφωνα με το σύνολο των προαναφερθεισών διατάξεων και όσον αφορά τις ημέρες ασφάλισης, αναγνωρίζονταν τριακόσιες κατά ημερολογιακό έτος, εφόσον, το εισόδημα των εν λόγω προσώπων (ξεναγών) ήταν ίσο με ή μεγαλύτερο από το 300πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ίσχυε την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το ποσό που προέκυπτε από την διαίρεση του ετήσιου εισοδήματος δια του αριθμού 300 αποτελούσε το μέσο ημερομίσθιο.
Στην περίπτωση που το ετήσιο εισόδημα ήταν μικρότερο του 300πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο αριθμός των ημερών ασφάλισης προέκυπτε από τη διαίρεση του εισοδήματος δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Οι ημέρες εργασίας, που αναγνωρίζονταν για κάθε έτος, λογίζονταν ότι ενέπιπταν στην ασφαλιστική κλάση στην οποία ανήκε το μέσο ημερομίσθιο.
Η φύση της εργασίας των ξεναγών (απασχόληση σε μη σταθερούς εργοδότες, απασχόληση σε περισσοτέρους από έναν εργοδότη την ίδια μέρα, απασχόληση σε μεμονωμένους περιηγητές, ξενάγηση σχολείων - δημοσίων υπηρεσιών, κ.λ.π.) καθώς και η ιδιομορφία του νομοθετικού πλαισίου (υπολογισμός ημερών ασφάλισης στο έτος και όχι σε μηνιαία βάση) που ρύθμιζε την ασφαλιστική τακτοποίηση των ξεναγών, καθιστούσε δυσχερή την ένταξή τους στον θεσμό της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
Συνέπεια των προαναφερθέντων ιδιαιτεροτήτων, ως προς την ασφαλιστική τακτοποίηση, ήταν να εξαιρεθούν προσωρινά από την πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, από 01.01.2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2972/2001 (Φ.Ε.Κ.291/Α'/27.12.2001) «Εκου\χρονιομός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ι.Κ.Α. και άλλες διατάξεις», ως κατηγορίες εργοδοτών και επαγγελμάτων οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού.
Αρμόδια Υπηρεσία για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ξεναγών είχε ορισθεί το τέως Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Συντάγματος (νυν Τοπική Διεύθυνση e - Ε.Φ.Κ.Α. Α' Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα)
Τέλος, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καθίσταται πλέον, από 01.01.2023, ευχερής η ασφαλιστική τακτοποίηση της εν λόγω επαγγελματικής κατηγορίας μέσω υποβολής ασφαλιστικών δεδομένων με Α.Π.Δ. και νομοθετικά πλέον καταργείται η εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2023
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, από 01.01.2023, επέρχονται αλλαγές στον τρόπο ασφάλισης των ξεναγών, με πιο σημαντική αυτή που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης.
Με τις νέες διατάξεις οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται σε κάθε μήνα απασχόλησης, ενώ, μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται (με κεντρική διαχείριση) ετήσια εκκαθάριση του ατομικού λογαριασμού των ξεναγών του προηγούμενου έτους.
Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται εφικτή η υποβολή Α.Π.Δ, και η απεικόνιση της ασφαλιστικής τους ιστορίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ. e - Ε.Φ.Κ.Α., ενώ και νομοθετικά πλέον παύει η εξαίρεση τους από το θεσμό της Α.Π.Δ.
2.1. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ
Ως ξεναγοί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν.710/1977, θεωρούνται τα πρόσωπα τα οποία συνοδεύουν, αλλοδαπούς ή ημεδαπούς, περιηγητές ή επισκέπτες της χώρας, καθοδηγούν και υποδεικνύουν τα αξιοθέατα του τόπου, τα αρχαία ή τα ιστορικά μνημεία, τα καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγούν σ’ αυτούς την σημασία τους, τον προορισμό και την ιστορία τους και παρέχουν γενικότερα πληροφορίες περί της αρχαίας και νεότερης Ελλάδας.
Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία φέρουν, τη σχετική, προς την εξάσκηση του επαγγέλματος, άδεια, του αρμόδιου για τη χορήγησή της υπουργείου τουρισμού.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για την άσκηση του επαγγέλματός τους οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν, από διπλότυπο μη θεωρημένο, απόδειξη πληρωμής, της οποίας αντίγραφο παραδίδουν στον εργοδότη τους ή διατηρούν οι ίδιοι, όταν υπέχουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (αυτοτελώς απασχολούμενοι), μέχρι την δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από την απασχόλησή τους. Οι ξεναγοί και οι εργοδότες τους οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο των αποδείξεων πληρωμής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
2.2. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ e - Ε.Φ.Κ.Α. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού υπάγονται στην ασφάλιση του e -Ε.Φ.Κ.Α. για τους κλάδους κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης (σε είδος και χρήμα) επικουρικής ασφάλισης, κατά περίπτωση, του e - Ε.Φ.Κ.Α. ή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) καθώς και στην ασφάλιση των φορέων και οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο e - Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές.
Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης, για μεν τον κλάδο κύριας σύνταξης, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., για δε την επικουρική ασφάλιση, κατά περίπτωση, στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ή του Τ.Ε.Κ.Α.
2.3. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναλαμβάνεται η διάκριση του άρθρου 24, του ν.2919/2001, ως προς το ποιος θεωρείται εργοδότης των ξεναγών.
Έτσι, εργοδότες των ξεναγών θεωρούνται :
Α) Οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, λοιπές επιχειρήσεις, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π., που απασχολούν τον ξεναγό.
Β) Οι ίδιοι οι ξεναγοί όταν αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μεμονωμένους περιηγητές ή γενικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) Στην περίπτωση αυτή απογράφονται οι ίδιοι οι ξεναγοί, ως εργοδότες, στο Μητρώο Εργοδοτών του e - Ε.Φ.ΚΑ., σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 7, του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, περιοριστικά με κωδικό νομικής μορφής επιχείρησης 018 «ΞΕΝΑΓΟΙ - ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Ν.4997/2022.
2.4. ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με το άρθρο 7, του ν.710/1977, όπως αντικαταστάθηκε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των ξεναγών. Οι ημέρες πλέον υπολογίζονται ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο, ενώ, μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται (με κεντρική διαχείριση) ετήσια εκκαθάριση του ατομικού λογαριασμού τους προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα :
2.4.1. ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Με την παράγραφο 1, του άρθρου 7, του ν. 710/1977, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης. Οι ημέρες ασφάλισης προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης των μηνιαίων αποδοχών δια του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Οι μηνιαίες αποδοχές προκύπτουν από τις αποδείξεις πληρωμής που εκδίδουν κατά την διάρκεια κάθε μηνιαίας μισθολογικής περιόδου απασχόλησης. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν, από τον ανωτέρω υπολογισμό, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εικοσιπέντε (25) ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης και τις τριακόσιες (300) ανά έτος.
Για πρακτικούς λόγους, επειδή κατά την υποβολή της Α.Π.Δ., δεν μπορεί να είναι γνωστό το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που θα ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης λαμβάνεται, αρχικώς, υπόψη το ισχύον ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη κατά την ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ., ενώ, με τη διαδικασία της ετήσιας εκκαθάρισης (Φεβρουάριος επόμενου έτους) ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισής τους πραγματοποιείται, απαρεγκλίτως, με το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους - ως οι διατάξεις ορίζουν - και επέρχεται η οριστικοποίηση της ασφαλιστικής τακτοποίησης, ως προς τον συνολικό αριθμό ημερών ασφάλισης που αναγνωρίζονται στον φορέα.
2.4.2. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΑΓΩΝ
Με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του ν.710/1977, προβλέπεται η διαδικασία της εκκαθάρισης του ατομικού λογαριασμού των ξεναγών για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης εκάστου έτους και την οριστικοποίηση της ασφαλιστικής τους ιστορίας.
Η διαδικασία της εκκαθάρισης προβλέπει ότι, ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης κάθε έτους προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης των ετήσιων αποδοχών του έτους αυτού δια του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό θα ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Οι ετήσιες αποδοχές προκύπτουν από το άθροισμα όλων των μηνιαίων μικτών αποδοχών του έτους για το οποίο γίνεται η εκκαθάριση.
Η διαδικασία της εκκαθάρισης διενεργείται - με κεντρική διαχείριση - μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, αυτού που αφορά.
Εάν από την εκκαθάριση προκύπτουν ημέρες ασφάλισης πλέον εκείνων που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, του ίδιου άρθρου, οι επιπλέον ημέρες ασφάλισης δεν ανάγονται σε ημερολογιακό μήνα απασχόλησης, αλλά εγγράφονται στο ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των ξεναγών.
Οι προκύπτουσες ημέρες ασφάλισης, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις τριακόσιες (300) το έτος.
2.5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Για την ασφάλιση των ξεναγών στον e - Ε.Φ.Κ.Α. και στο Τ.Ε.Κ.Α., καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού, σύμφωνα με το άρθρο 38, του ν.4387/2016, όπως ισχύει, και το άρθρο 31, του ν.4756/2020, καθώς και οι εισφορές του άρθρου 34, του ν.4144/2013, όπως ισχύει.
Η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ξεναγό, και η εργοδοτική εισφορά, βαρύνει τον εργοδότη.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (σε είδος και χρήμα) επικουρική ασφάλιση του e - Ε.Φ.Κ.Α. ή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (τ.Ε.Κ.Α.) καθώς οι εισφορές των φορέων και οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο e - Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει, επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς ασφαλισμένους και βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Ο εργοδότης, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 3, του άρθρου 6, του ν. 710/1977, παρακρατά την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e - Ε.Φ.Κ.Α.
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων μικτών αποδοχών των ξεναγών.
2.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΑΣΧΑ και ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Στα άρθρα 3, των με αριθμ.19430/1980 (Φ.Ε.Κ.1248/Β'/1980) και 4, με αριθμ.19040/1981 (Φ.Ε.Κ.742/Β'/1981) υπουργικών αποφάσεων, ορίζεται η υποχρέωση και ο τρόπος υπολογισμού των Δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία, συνεπώς και για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία ξεναγούς, ενώ με τις διατάξεις παραγράφου 16, άρθρου 3, του ν.4504/1966 (Φ.Ε.Κ.57/Α’) και του άρθρου 1, του ν.1346/1983 (Φ.Ε.Κ.46/Α') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται η καταβολή του Επιδόματος Αδείας.
Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (παράγραφος 5, του άρθρου 6, του ν.710/1977, όπως ισχύει) ορίζεται ότι τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία, ξεναγούς, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, αυτοτελώς, μέχρι του εκάστοτε ισχύοντος ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν)
2.7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Α.Π.Δ.) ΑΠΟ 01.01.2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΑΓΩΝ
Για την ασφάλιση μέσω Α.Π.Δ. των συγκεκριμένων προσώπων (ξεναγών εξαρτημένης εργασίας ή αυτοτελώς απασχολούμενων) πρέπει να υποβάλλεται, σε μηνιαία βάση, Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τον τρόπο υποβολής, τις προθεσμίες υποβολής και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και τον υπολογισμό πρόσθετων τελών σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής.
Προς ενημέρωση, κυρίως των αυτοτελώς απασχολούμενων ξεναγών, παραθέτουμε τις κάτωθι πληροφορίες, ως προς τα ζητήματα της υποβολής Α.Π.Δ. και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.
Η υποβολή των ασφαλιστικών στοιχείων μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) διέπεται από τις ισχύουσες από τη νομοθεσία διατάξεις και πραγματοποιείται στις ημερομηνίες που ορίζονται στα εκάστοτε Γενικά Έγγραφα της Διοίκησης του e -Ε.Φ.Κ.Α.
Για το έτος 2023, οδηγίες έχουν παρασχεθεί με το υπ' αριθμό πρωτ. 572848/05.12.2022 Γενικό Έγγραφο του e - Ε.Φ.Κ.Α.
Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται αποκλειστικά, μέσω διαδικτύου, από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή της, πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e - Ε.Φ.Κ.Α., της έδρας του εργοδότη ή κατοικίας του αυτοτελώς απασχολούμενου ξεναγού.
Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της Α.Π.Δ., διέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β', της παρ. 1, του άρθρου 7, του ν.2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4, του άρθρου 9, του ν. 3232/2004 και του άρθρου 19, του ν.4075/2012.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον υπόχρεο, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)
Για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονται στο σύνολό τους ή καταβάλλονται μερικώς, συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, του Α.Ν.1846/1951, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 60, του ν.2676/1999.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους (άρθρο 21, του ν.4075/2012 και περίπτωση 11, της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο δεύτερο, παράγραφος 4, του ν.4158/2013, από 01.01.2013 και εφεξής, με ένα ετήσιο επιτόκιο, που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου της ένταξης των ξεναγών στον θεσμό της Α.Π.Δ. και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα, οι Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ΜΑΡΤΙΟΥ 20 23 (01/2023, 02/2023 και 03/2023) που αφορούν ασφάλιση ξεναγών, είτε απασχολούμενων με παροχή εξαρτημένης εργασίας για λογαριασμό επιχειρήσεων, είτε, αυτοτελώς απασχολουμένων, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, με χρήση μαγνητικού μέσου, στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e - Ε.Φ.Κ.Α.,
- που υπάγεται η έδρα των εργοδοτών τους (ξεναγοί με παροχή εξαρτημένης εργασίας) ή
- η κατοικία τους (αυτοτελώς απασχολούμενοι ξεναγοί)
μέχρι 31.05.2023, χωρίς την επιβολή κυρώσεων για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.
Εφόσον, η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας προθεσμίας - μέχρι 31.05.2023 - με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), δεν επιβάλλονται κυρώσεις για εκπρόθεσμη καταβολή τους.
2.8. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ e - Ε.Φ.Κ.Α. ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
Οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγοί, που πρόκειται να παρέχουν υπηρεσίες, ως αυτοτελώς απασχολούμενοι, υποχρεούνται να απογραφούν, ως εργοδότες, στο Ενιαίο Μητρώο e - Ε.Φ.Κ.Α. με κωδικό νομικής μορφής επιχείρησης : 018 «ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί για άλλη δραστηριότητα - απασχόληση.
Αρμόδια για την απογραφή και τον έλεγχο της ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολούμενων ξεναγών είναι το Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου - ξεναγού. (Ευνόητο είναι ότι, ως προς την τοπική αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ασφάλισης των ξεναγών, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ιαχύουν τα πραβλεπόμενα για τους λοιπούς απαοχολούμενους σε εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, ήτοι, αρμοδιότητα φέρει η Τοπική Διεύθυνση του τόπου απααχόλησης)
Για την απογραφή αυτοτελώς απασχολούμενων ξεναγών στο Μητρώο Εργοδοτών του e - Ε.Φ.Κ.Α., απαιτείται :
• προσκόμιση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος χορηγηθείσας από το Υπουργείο Τουρισμού (αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην αρμόδια για την απογραφή υπηρεσία Εσόδων του e - Ε.Φ.Κ.Α.)
• Αποδεικτικό της Διεύθυνσης κατοικίας.
• Α.Φ.Μ - Α.Μ.Κ.Α.
Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ και αποδίδεται στον ασφαλισμένο, αυτοτελώς απασχολούμενο ξεναγό, Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) -και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η υπηρεσία μας αξιοποιώντας στοιχεία Μητρώου ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού διενεργεί κεντρικά απόδοση Α.Μ.Ε. και Τ.Π.Τ.Ε. (διαδικασία σε εξέλιξη)
Συνεπώς, εφιστούμε την προσοχή στα πρόσωπα (αυτοτελώς απασχολούμενοι ξεναγοί) τα οποία, ήδη - μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου - έχουν απογραφεί στο Μητρώο ξεναγών του αρμόδιου, για τη χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, Υπουργείου Τουρισμού, να αναμείνουν - μέχρι 30.04.2023 - στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο σχετική με την αυτόματη απογραφή τους στον e - Ε.Φ.Κ.Α. ενημέρωση, με την οποία θα τους γνωστοποιείται ο Α.Μ.Ε. και η Τ.Π.Τ.Ε. που τους έχει αποδοθεί, με την προαναφερθείσα αυτοματοποιημένη κεντρική διαχείριση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, μετά τις 30.04.2023, απαιτείται να απευθύνονται στις Τοπικές Διευθύνσεις (Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών) του φορέα, προκειμένου να απογραφούν με κωδικό νομικής μορφής 018, ο οποίος είναι «κλειδωμένος» ως προς τη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων (αυτοαπασχολούμενοι ξεναγοί) και τη χρήση της κωδικοποίησης, που αφορά την ασφαλιστική τακτοποίηση, μέσω υποβολών Α.Π.Δ. (βλέπε υποκεφάλαιο 2.9.2.)
2.9. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.9.1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥ, ΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών των ασκούντων το επάγγελμα του ξεναγού, ως παρέχοντες εξαρτημένη εργασία, για λογαριασμό επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων, λοιπών επιχειρήσεων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π. περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Κοινών Επιχειρήσεων, που υποβάλλει ο εργοδότης στον e - Ε.Φ.Κ.Α.
Οι ήδη απογεγραμμένοι στον e - Ε.Φ.Κ.Α. εργοδότες συμπεριλαμβάνουν τους απασχολούμενους για λογαριασμό τους ξεναγούς στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το λοιπό προσωπικό τους.
Τυχόν μη απογεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών του e - Ε.Φ.Κ.Α., εργοδότες ξεναγών, πρέπει να απογραφούν με τη συνήθη διαδικασία, για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)
Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των ξεναγών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, υποχρεωτικά, συμπληρώνονται τα πεδία της Α.Π.Δ., ως ακολούθως :
Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) περιοριστικά ένας από τους ακόλουθους : 6330, 5512, 5522 ή 9251.
Κωδικός Ειδικότητας : 000012 με λεκτική περιγραφή : «ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022 - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 101 (πλήρης ασφαλιστική κάλυψη)
Δυνατότητα χρήσης Ειδικών περιπτώσεων : 9 : «Εξαίρεση από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης», 13 : «Εξαίρεση από τον κλάδο παροχών ασθενείας (είδος και χρήμα)» και 22 : «Εξαίρεση από τον κλάδο παροχών ασθενείας (είδος και χρήμα) και επικουρικής ασφάλισης, οι οποίες συνδυάζονται, αντιστοίχως με τους Κ.Π.Κ. 103, 109 και 111.
• Στο πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος»: ο μήνας απασχόλησης, ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να διαφέρει του μήνα αναφοράς.
• Στο πεδίο «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» : η πρώτη ημέρα του μήνα απασχόλησης (μήνας αναφοράς)
• Στο πεδίο «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης»: η τελευταία ημέρα ασφάλισης, όπως προκύπτει βάσει του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης (βλέπε υποκεφάλαιο 2.4.1.)
ΠΡΟΣΟΧΗ : στα πεδία «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης», υποχρεωτικά, συμπληρώνονται τιμές του μήνα αναφοράς (πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος») (όχι κενό ή τιμή διάφορη της τιμής του μήνα αναφοράς)
• Στο πεδίο «36» «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. :
Τύπος Αποδοχών «124»: με λεκτική περιγραφή «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ Ν.4997/2022», με ισχύ από 01.01.2023.
Επισημαίνεται ότι, η Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών επιχειρήσεων επιδέχεται, εν προκειμένω, ως τύπο αποδοχών στο πεδίο 36, εκτός της τιμή 124, και τις τιμές (τύπους αποδοχών) 003 (Δ.Χ.), 004 (Δ.Π.), 005 (Ε.Α.) και 008 (Αποδοχές Ασθενείας)
• Στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης» γίνεται καταχώρηση τιμής σύμφωνα με τα προαναφερόμενα του Υποκεφαλαίου 2.4.1. της παρούσας και συγκεκριμένα:
Η τιμή στο πεδίο «37» υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης, τον μήνα αναφοράς :
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ = ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (τιμή πεδίου «39») / διά τιμή που αντιστοιχεί στο εκάστοτε ισχύον - κατά τον μήνα αναφοράς - ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη (ήτοι, 31,85, για την τρέχουσα μισθολογική περίοδο) μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης την μισθολογική περίοδο (μήνα αναφοράς)
ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σε περίπτωση που από τη διαίρεση προκύψει κλάσμα, αυτό θεωρείται πλήρης ημέρα εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18, του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.
Συνεπώς, εάν από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα (π.χ. 16,01 ή 16,99 στρογγυλοποιούνται σε 17 ημέρες ασφάλισης)
• Στο πεδίο «39» «Αποδοχές» : το ποσό των μικτών μηνιαίων αποδοχών μέχρι το ποσό του εκάστοτε ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) Συνεπώς, από 01.01.2023, και μέχρι νεώτερης αναπροσαρμογής του ανωτάτου ορίου, η τιμή του πεδίου «39» ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 7.126,94 € (σχετική εγκύκλιος 10/2023 e - Ε.Φ.Κ.Α.)
2.9.2 . ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. των ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
Ως προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.8. της παρούσας, τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούται να απογραφούν στο Μητρώο εργοδοτών του e - Ε.Φ.Κ.Α., εάν δεν έχουν ήδη απογραφεί με την αυτοματοποιημένη διαδικασία του φορέα μας (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη) με κωδικό νομικής μορφής 018.
Επιπλέον, ο αυτοτελώς απασχολούμενος ξεναγός - όπως κάθε υπόχρεος υποβολής ασφαλιστικών δεδομένων στον μέσω Α.Π.Δ. - πρέπει να πιστοποιηθεί, ως νέος χρήστης, στις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e - Ε.Φ.Κ.Α. ακολουθώντας τη διαδρομή :
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες/Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
Για την απεικόνιση των στοιχείων του στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. e -Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων, προϋπόθεση είναι η καταχώριση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και των στοιχείων ταυτότητάς του.
Επιπροσθέτως, για την εν λόγω κατηγορία - ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Απασχολούμενοι ΞΕΝΑΓΟΙ - υποχρεωτικά, συμπληρώνονται τα πεδία της Α.Π.Δ., ως ακολούθως :
Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) αποκλειστικά, : 0002 με λεκτική περιγραφή «ΞΕΝΑΓΟΙ - ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Ν.4997/2022», με ισχύ από 01.01.2023.
Κωδικός Ειδικότητας : 000014 με λεκτική περιγραφή : «ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022 - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ», με ισχύ από 01.01.2023.
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 101 (πλήρης ασφαλιστική κάλυψη)
Δυνατότητα χρήσης Ειδικών περιπτώσεων : 9 : «Εξαίρεση από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης», 13 : «Εξαίρεση από τον κλάδο παροχών ασθενείας (είδος και χρήμα)» και 22 : «Εξαίρεση από τον κλάδο παροχών ασθενείας (είδος και χρήμα) και επικουρικής ασφάλισης, οι οποίες συνδυάζονται, αντιστοίχως με τους Κ.Π.Κ. 103, 109 και 111.
• Στο πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος»: ο μήνας απασχόλησης ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να διαφέρει του μήνα αναφοράς.
• Στο πεδίο «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» : η πρώτη ημέρα του μήνα απασχόλησης (μήνας αναφοράς)
• Στο πεδίο «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης»: η τελευταία ημέρα ασφάλισης, όπως προκύπτει βάσει του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης (βλέπε Υποκεφάλαιο 2.4.1.)
ΠΡΟΣΟΧΗ : στα πεδία «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης», υποχρεωτικά συμπληρώνονται τιμές του μήνα αναφοράς (πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος») (όχι κενό ή τιμή διάφορη της τιμής του μήνα αναφοράς)
• Στο πεδίο «36» «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. :
Τύπος Αποδοχών «124»: με λεκτική περιγραφή «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ Ν.4997/2022», με ισχύ από 01.01.2023.
• Στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης» γίνεται καταχώρηση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο υποκεφάλαιο 2.4.1. και 2.9.1. της παρούσας, με την επισήμανση ότι, όπου μικτές μηνιαίες αποδοχές τίθενται το άθροισμα των ποσών αποδείξεων πληρωμής του μήνα αναφοράς.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων της νέας νομικής μορφής επιχείρησης με κωδικό 018 : «ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022» επιδέχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την κωδικοποίηση : Κ.Α.Δ.: 0002 -ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 000014 και Τύπο αποδοχών 124 : «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ Ν.4997/2022»
Επισημάνσεις υποκεφαλαίου 2.9.
• Η ισχύς της εν λόγω κωδικοποίησης άρχεται από 01.01.2023.
• Κάθε δεύτερο μήνα έκαστου έτους (Φεβρουάριο) - πλην του τρέχοντος (2023) - πραγματοποιείται (κεντρικά) εκκαθάριση, ως προς τον αριθμό των ημερών ασφάλισης (είτε αφορούν αυτοτελή απασχόληση, είτε παροχή εξαρτημένης εργασίας) του προηγούμενου έτους, οι οποίες, εν τέλει, θα οριστικοποιηθούν στον ασφαλιστικό λογαριασμό των δικαιούχων προσώπων, ως ακολούθως :
Ετήσια εκκαθάριση έτους 9999 * = Άθροισμα μηνιαίων μικτών αποδοχών ή ποσών αποδείξεων πληρωμής προηγούμενου έτους (ά6ροιομα τιμών του πεδίου «39» των υποβληθεισών το προηγούμενο έτος Α.Π.Δ. χρονικών περιόδων 1/9999 -12/9999) / (δια) το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους (δηλαδή του έτους που εκκαθαρίζεται, ως προς τον καθορισμό και απόδοση/οριστικοποίηση των ημερών ασφάλισης, που αφορούν χρόνο παροχής εξαρτημένης εργασίας ξεναγού ή αυτοτελούς απασχόλησης με περιορισμό του πηλίκου στο μέγιστο δυνατό αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης, που δύναται να δικαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4997/2022, το πρόσωπο (ξεναγός) ετησίως, ήτοι, 300 (τριακόσιες ημέρες ασφάλισης)
Στη συνέχεια αφαιρείται από το πηλίκο το σύνολο των ημερών ασφάλισης, που έχουν ήδη αποδοθεί (ενημερώσει τον Λογαριασμό Ασφαλισμένου) σε κάθε μισθολογική περίοδο αναφοράς, βάσει των υποβληθεισών Α.Π.Δ. του έτους που εκκαθαρίζεται.
Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (δηλαδή, η προκύπτουσα, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, διαφορά ημερών ασφάλισης της ετήσιας εκκαθάρισης) εμφανίζεται στον λογαριασμό ασφαλισμένου σε ξεχωριστή εγγραφή, μετά από τα ετήσια σύνολα.
* (Η διαδικασία εκκαθάρισης άρχεται τον μήνα Φεβρουάριο 2024 για την εκκαθάριση των ημερών ασφάλισης έτους 2023)
Παράδειγμα εκκαθάρισης έτους 2023 με σενάριο ότι, από 01.04.2023 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη θα αυξηθεί από 31,85 € σε 34,84 € και θα παραμείνει στην τιμή αυτή έως τις 31.12.2023.
Έστω ότι, το ασφαλιζόμενο πρόσωπο (ξεναγός) για το έτος 2023 φέρει τα ακόλουθα ασφαλιστικά δεδομένα :
1ον Έχει ασφαλιστεί, ως πρόσωπο παρέχον εξαρτημένη εργασία για λογαριασμό τουριστικού πρακτορείου, με το οποίο έχει συνάψει εξάμηνη σύμβαση εργασίας, από 01.05.2023 έως 31.10.2023, με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.100,00 €.
Συνεπώς, για κάθε μήνα αναφοράς της Α.Π.Δ. έχει τακτοποιηθεί ασφαλιστικά με εγγραφές στον ασφαλιστικό του λογαριασμό για 25 ημέρες ασφάλισης (Η.Α.)* της κωδικοποίησης που αφορά παροχή εξαρτημένης εργασίας Κ.Α.Δ. : 6330, Κωδικό ειδικότητας : 000012 και Κ.Π.Κ. : 101, ήτοι για 150 Η.Α.
* 25 Η.Α. καθώς μικτές αποδοχές 1.100,00 € : 34,84 = 31,572 Η.Α, οι οποίες περιορίζονται σε 25 ημέρες, που αντιστοιχούν στον μήνα αναφοράς της Α.Π.Δ.
και
2ον Απασχολήθηκε, ως αυτοτελώς απασχολούμενος ξεναγός, με τα ακόλουθα δεδομένα αμοιβών και ημερών ασφάλισης, που έχουν αντιστοίχως ενημερώσει τον ασφαλιστικό του λογαριασμό με κωδικοποίηση Κ.Α.Δ.: 0002, Κωδικό ειδικότητας : 000014 και Κ.Π.Κ. : 101
Πίνακας 1
01/2023180,00 €180/31,85* =5,65 ► 6 Η.Α.
02/2023
03/2023
04/2023320,00 €320/34,84 **=9,18 ► 10 Η.Α.
05/2023380,00 €380/34,84 =10,90 ► 11 Η.Α.
06/2023680,00 €680/34,84 =19,51 ► 20 Η.Α.
07/2023920,00 €920/34,84 =26,40 ► 25 Η.Α.
08/20231.010,00 €1.010/34,84 =28,98 ► 25 Η.Α.
09/2023860,00 €860/34,84= 24,68 ► 25 Η.Α.
10/2023410,00 €410/34,84= 11,76 ► 12 Η.Α.
11/2023240,00 €240/34,84= 6,88 ► 7 Η.Α.
12/2023570,00 €570/34,84*= 16,36 ► 17 Η.Α.
ΣΥΝΟΛΟ 5.570,00 €ΣΥΝΟΛΟ Η.Α.147 Η.Α.
*ιοχύον, κατά την τρέχουσα μισθολογική περίοδο (μήνας αναφοράς 03/2023) κατώτερο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.
**υποθετικό σενάριο αύξησης του κατώτερου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για τις ανάγκες του δοθέντος παραδείγματος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, τον Φεβρουάριο του 2024, θα διενεργηθεί κεντρικά εκκαθάριση των ημερών ασφάλισης του έτους 2023, ως ακολούθως :
1ον Άθροισμα των ετήσιων μικτών αποδοχών του ασφαλιζόμενου προσώπου, από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, ήτοι : 1.100,00 € Χ 6 μήνες = 6.600,00 € (αφορούν εγγραφές κωδικοποίησης Κ.Α.Δ. : 6330, Κωδικό ειδικότητας : 000012 και Κ.Π.Κ. : 101) και
2ον Άθροισμα των ετήσιων αμοιβών του προσώπου από αυτοτελή απασχόληση, δηλαδή, ποσά αποδείξεων πληρωμής, ως έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε κάθε μήνα αναφοράς των υποβληθεισών Α.Π.Δ., κωδικού νομικής μορφής 018, ήτοι, 180,00 € + 320,00 € +380,00 € + 680,00 + 920,00 € +1.010,00 € + 860,00 € + 410,00 € + 240,00 € + 570,00 € = 5.570,00 € (εγγραφές κωδικοποίησης Κ.Α.Δ. : 0002, Κωδικό ειδικότητας : 000014 και Κ.Π.Κ. : 101)
'Αρα, το συνολικό ετήσιο εισόδημα του προσώπου για την απασχόλησή του, ως ξεναγός, με εξαρτημένη και αυτοτελή απασχόληση, ανέρχεται στο ποσό των12.170,00 €
Συνεπώς, ως προς την ετήσια εκκαθάριση των ημερών ασφάλισης προκύπτει ότι : 12.170,00€ / τιμή που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του 2023, ήτοι, 34,84 = 349,31 Η.Α. ► 350 Η.Α., με περιορισμό αυτών στις τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης, ως ο μέγιστος αναγνωριζόμενος ετησίως χρόνος ασφάλισης.
Ως προαναφέρθηκε, ο ασφαλιστικός λογαριασμός του προσώπου έχει, ήδη, ενημερωθεί, βάσει υποβληθεισών Α.Π.Δ. :
α) για 150 ημέρες ασφάλισης κωδικοποίησης Κ.Α.Δ. : 6330, Κωδικού ειδικότητας : 000012 και Κ.Π.Κ. : 101, μισθολογικής περιόδου από 01.05.2023 έως 31.10.2023, και
β) για 147 ημέρες ασφάλισης, κωδικοποίησης Κ.Α.Δ. : 0002, Κωδικού ειδικότητας : 000014 και Κ.Π.Κ. : 101 για τον μήνα 01/2023 και από 01.04.2023 έως 31.12.2023.
Άρα, το σύνολο των ημερών ασφάλισης που ενημέρωσαν τον Λογαριασμό Ασφαλισμένου ανέρχονται σε διακόσιες ενενήντα επτά (297)
Συνεπώς, η προκύπτουσα διαφορά της ετήσιας εκκαθάρισης αφορά τρείς (3) ημέρες ασφάλισης, οι οποίες θα αποτυπωθούν στον ασφαλιστικό λογαριασμό του προσώπου, ως διακριτή εγγραφή, μετά τα ετήσια σύνολα.
Τέλος, στην περίπτωση που από τα ασφαλιστικά δεδομένα μισθωτής εργασίας και αυτοτελούς απασχόλησης ξεναγού, προκύψει, βάσει των υποβληθεισών Α.Π.Δ., απεικόνιση στον λογαριασμό ασφαλισμένου, αθροιστικά, περισσοτέρων των 300 ημερών ασφάλισης, ετησίως, αυτές περιορίζονται κατά την ανακεφαλαίωση του χρόνου, κατά τα γνωστά.
Συνεπώς, εάν, στο ανωτέρω παράδειγμα προστεθούν, έστω, ληφθείσες για τον μήνα 03/2023, αμοιβές από αυτοτελή απασχόληση ποσού 460,00 €, τότε, σύμφωνα με την υποβληθείσα για τον μήνα αναφοράς 03/2023 Α.Π.Δ. θα ενημερωθεί ο λογαριασμός ασφαλισμένου με πρόσθετες 15 (460 : 31,85 = 14,44 >15 Η.Α.) ημέρες ασφάλισης,
οπότε οι οριστικοποιημένες βάσει Α.Π.Δ. ημέρες ασφάλισης με κωδικοποίηση για παροχή αυτοτελούς απασχόλησης ανέρχονται για το έτος 2023, συνολικά, σε 162 (147 + 15 = 162 Η.Α.) ημέρες ασφάλισης.
Συνεπώς, στον ασφαλιστικό λογαριασμό του εν λόγω ξεναγού έχουν απεικονιστεί, αθροιστικά, από παρεχόμενη εξαρτημένη εργασία και αυτοτελή απασχόληση, ετησίως, 312 (150 + 162 = 312 Η.Α.) ημέρες ασφάλισης, οι οποίες θα περιοριστούν στις 300 το έτος και 25 τον μήνα κατά την ανακεφαλαίωση του χρόνου, κατά τα γνωστά.
2.10. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.
Για την υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. στον Κ.Α.Δ.: 0083 γίνεται χρήση αναλόγως των παρακάτω Κωδικών ειδικοτήτων :
- Κωδικός Ειδικότητας : 000013 με λεκτική περιγραφή: «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΕΚΑ - ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022 - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ», όπου οι έλεγχοι έχουν τεθεί ως οι αντίστοιχοι έλεγχοι Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α., που προαναφέρθηκαν στην παρούσα (π.χ. πλην του νέου τύπου αποδοχών 124 επιδέχεται περιοριστικά τους τύπους αποδοχών 003,004,005 και 008) ή
- Κωδικός Ειδικότητας : 000019 με λεκτική περιγραφή: «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΕΚΑ - ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022 - ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ » αποκλειστικά συνδεδεμένος με τον κωδικό νομικής μορφής επιχείρησης Α.Μ.Ε. με κωδικό 018 όπου οι έλεγχοι έχουν επίσης τεθεί ως οι αντίστοιχοι έλεγχοι Α.Π.Δ. e -Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. δέχεται αποκλειστικά την τιμή του νέου τύπου αποδοχών 124)
Οι ανωτέρω Κωδικοί Ειδικότητας έχουν συνδεθεί με τον Κ.Π.Κ.: 4169.
Η ισχύς της εν λόγω κωδικοποίησης για υποβολές στο Τ.Ε.Κ.Α. άρχεται, ομοίως, από 01.01.2023.
Με ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Ασφάλισης - Εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ