Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : 25936
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Β
Ημ/νία : 09.03.2023
Αθήνα, .02.2023
Αριθ. Πρωτ. : Φ.11221
Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Γκιουλέκα
Τηλέφωνο : 2131516163
Ηλ. Ταχ. : synparoxes@ypakp.gr
ΠΡΟΣ: e-ΕΦΚΑ
Γενική Δ/νση Συντάξεων
Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων
Αχαρνών 27, 104 39
ΘΕΜΑ: «Σύνταξη λόγω θανάτου σε τέκνο με σύμβαση μαθητείας ΟΑΕΔ»
Σχετ:1. Το ΑΠ 603681/20.12.2022 ερώτημα.
2. Το α.π. 32170/727/31.7.2018 έγγραφο της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος, σχετικά με τυχόν επιπτώσεις στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου, τέκνου που έχει συνάψει σύμβαση μαθητείας του ΟΑΕΔ, σας γνωρίζουμε ότι, με το α.π. 32170/727/31.7.2018 έγγραφο της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίστηκε ότι, ο πρακτικώς ασκούμενος ή ο μαθητευόμενος σπουδαστής ΙΕΚ δεν θεωρείται εργαζόμενος, καθώς το πρόγραμμα μαθητείας στο χώρο εργασίας ή η πρακτική άσκηση που πραγματοποιεί, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο σπουδών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση αναβαθμισμένου τυπικού προσόντος (επιπέδου 5).
Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον πραγματοποιείται υποχρεωτική από το πρόγραμμα σπουδών πρακτική άσκηση, η σύνταξη που λαμβάνει το τέκνο λόγω θανάτου του γονέα του, με βάση διατάξεις νόμων που ίσχυαν πριν το αρ. 12 του ν. 4387/2016, δεν υπόκειται σε διακοπή λόγω εργασίας του τέκνου.
Υπενθυμίζουμε την απ. 242035/24.05.2022 εγκύκλιο με αριθμό 20 της Γεν. Δ/νσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ, στην οποία επισημαίνεται ότι, «ο συμβαλλόμενος με τον εργοδότη θεωρείται μαθητευόμενος και όχι εργαζόμενος. Συνεπώς, δεν αντιμετωπίζεται σαν μισθωτός, ούτε προκύπτει πλήρης απασχόληση, καθότι : α. Μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη συνάπτεται Σύμβαση Μαθητείας. β. Σύμφωνα με τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αποζημίωση και όχι μισθό. γ. Τα προγράμματα Μαθητείας έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, η οποία καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας, όπως επίσης και η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας / προγράμματος μάθησης στην εκπαιδευτική δομή και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο.»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ