Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ.Πρωτ.:ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.5064
ΑΔΑ: ΡΠΨ746ΜΤΛ6-Ε11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
Αθήνα,23 Μαρτίου 2023
Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ.: 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213-1313 -133, -147
E - mails: k.voutsina@ydmed.gov.gr
m.kappatou@ydmed.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.»
Σχετ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.17846/11-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΛ946ΜΤΛ6-Τ2Λ)
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας υπενθυμίζεται ότι, οι φορείς προτού προχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού, να ασκούν τη δυνατότητα ανακατανομής των υφιστάμενων κενών τους θέσεων, με στόχο την αποφυγή πρόκλησης δαπάνης και της δημιουργίας μεγάλου αριθμού αυτών που δύσκολα θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον.
Επιπλέον, για να δοθεί η δυνατότητας αντίστοιχης μετατροπής των κενών θέσεων που υφίσταται και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων η οργάνωση και λειτουργία ρυθμίζεται από τον οργανισμό ή κανονισμό που τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα, τέθηκε, με το άρθρο 18 του ν.5027/2023, σε ισχύ παρόμοια διάταξη με αυτή της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4622/2019 η οποία ορίζει ότι: «Οι κενές θέσεις προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η οργάνωση και η λειτουργία των οποίων ρυθμίζονται από οργανισμό ή κανονισμό που τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα, μπορεί να ανακατανέμονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου για τη δημόσια διοίκηση Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.».
Τέλος κατόπιν της έκδοσης του ΠΔ 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α') «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» με το οποίο μια θέση σε έναν οργανισμό πλέον, καθορίζεται όχι μόνο από τον «κλάδο» της αλλά και την υποκατηγορία αυτού «ειδικότητα», το υπουργείο μας προχώρησε στην τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4622/2019 με σκοπό, η δυνατότητα τροποποίησης των κενών θέσεων να περιλαμβάνει και αυτή. Συνεπώς η διάταξη πλέον, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.5027/2023 - ΦΕΚ 48/Α’, αναφέρει ότι: «Οι κενές θέσεις προσωπικού μπορεί να ανακατανέμονται σε εργασιακές σχέσεις, κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες με κοινή απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του αρμόδιου για τη δημόσια διοίκηση Υπουργείου και του οικείου Υπηρεσιακού Γραμματέα, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας.».
Παρακαλούνται τα Υπουργεία να ενημερώσουν όσα ΝΠΙΔ εποπτείας τους εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 18 του ν.5027/2023.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού/Εποπτείας Νομικών Προσώπων
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού/ Εποπτείας Νομικών Προσώπων
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού/ Εποπτείας Νομικών Προσώπων
4. Γενική Γραμματεία Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, office@gslegal.gov.gr
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
β) Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
γ) Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό»).