Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.: Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.17498
ΑΔΑ 9ΡΘΡ465ΦΥΟ-ΔΦ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Όλγα Ουρλόγλου
e-mail : ddy@moh.gov.gr
Τηλ : 2132161334
Αθήνα, 23-03-2023
ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση αρχείου αναγνωρισμένων Φυσικών Μεταλλικών Νερών
Σχετ: α. Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ Α’ 163) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Οι σχετικές Αποφάσεις Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών Νερών.
γ. Η με α.π. Δ1(δ)/ΓΠοικ.54664/28.09.2022 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Διενέργεια ελέγχων στα εμφιαλωμένα Φυσικά Μεταλλικά Νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Ελλάδα».
δ. Το με α.π. Δ1(δ)/ΓΠοικ.70137/05.12.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Αποστολή αντιγράφων των αδειών εκμετάλλευσης πηγών φυσικών μεταλλικών νερών αρμοδιότητα της Υπηρεσίας σας».
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο επικαιροποίησης και ψηφιοποίησης του αρχείου Αναγνωρισμένων Φυσικών Μεταλλικών Νερών της Υπηρεσίας μας, με απώτερο σκοπό την άρτια εφαρμογή της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και την προστασία της δημόσιας υγείας,
οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. στην έδρα των οποίων λειτουργούν εμφιαλωτήρια Φυσικών Μεταλλικών Νερών, παρακαλούνται όπως μας αποστείλουν, το αργότερο έως 3.4.2023, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ '87), των θέσεων των πηγών υδροληψίας, των αναγνωρισμένων Φυσικών Μεταλλικών Νερών, περιοχών αρμοδιότητας τους,
2. την πλέον πρόσφατη χημική ανάλυση που διαθέτουν, των αναγνωρισμένων Φυσικών Μεταλλικών Νερών, περιοχών αρμοδιότητας τους.
Ο Υπουργός Υγείας
Αθανάσιος Πλεύρης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλων των ΠΕ Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
Γραφεία Γεν. Δ/ντών Δημόσιας Υγείας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Γενικής Γραμ. Δημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
4. Δ1 (δ) (4)